Grupa Kapitałowa Amica Wronki SA Okres objęty sprawozdaniem

advertisement
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
1 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
2 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
3 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
4 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
5 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
6 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
7 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
8 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
9 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
10 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
11 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
12 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
13 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wronki, dnia 25 kwietnia 2013 roku
LIST DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Akcjonariusze!
W imieniu Zarządu spółki akcyjnej AMICA WRONKI, z satysfakcją, przekazuję
w Państwa ręce, sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2012, jak również opis
najważniejszych
wydarzeń
minionego
okresu
sprawozdawczego,
(ujętych
w
sprawozdaniu z działalności Spółki), których treść – moim zdaniem – pozwala
optymistycznie
spoglądać
w
przyszłość,
pomimo,
iż
niektóre
prognozy
makroekonomiczne dla Polski i Europy na najbliższe lata wydają się być niezwykle
złożone i niepewne.
Podobnie, jak miało to miejsce w przedostatnim roku obrotowym,
także w 2012 roku główny udział w przychodach miały wyniki sprzedaży na rynkach
zagranicznych. Tym samym po raz kolejny przekonaliśmy się, że podjęta przez nas
przed laty decyzja o stworzeniu i konsekwentnym rozwoju naszej firmy w oparciu
o międzynarodowe kanały dystrybucji nie była chybiona, - strategii tej będziemy
wierni w ciągu nadchodzących lat.
Na najbliższe lata kluczowymi elementami dla długofalowego wzrostu wartości
Spółki i wzmocnienia pozycji rynkowej produktów Spółki wydają się być: dalszy silny
rozwój zagranicznych platform wymiany handlowej i rozbudowa potencjału
produkcyjnego.
Wspominaliśmy już o tym wielokrotnie, ale warto jeszcze raz przypomnieć,
iż 19 października 2012 roku z dumą celebrowaliśmy rekord produkcji sprzętu
grzejnego, – w tym dniu zszedł z taśmy produkcyjnej, po raz pierwszy w historii
firmy, milionowy egzemplarz kuchni wyprodukowanej w ciągu jednego roku – było
14 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
to święto marki Amica, święto społeczności naszej Spółki – pracowników wszystkich
szczebli, których zaangażowanie i oddanie pozwala Zarządowi konsekwentnie
realizować cele rozwojowe.
Nasze plany są jasne, może i śmiałe, ale też uzasadnione ostatnimi wynikami –
chcemy być jedną z najlepszych firm swej branży na kontynencie europejskim.
Wierzę, że Amica jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, nie mniej nie możemy
zapominać, iż każdy dzień niesie za sobą nowe wyzwania, którym musimy stawić
czoła.
Wraz z publikacją wyników za 2012 rok niejako już tradycyjnie pragnę
serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom z Rady Nadzorczej, ścisłego
i rozszerzonego Zarządu, Pracownikom Amiki oraz jej spółek zależnych za
zaangażowanie wkładane w rozwój Spółki – poświęcony przez Was czas i energia,
uwagi oraz przemyślenia, którymi się z nami dzielicie stanowią o sile naszej firmy,
statuują skalę jej działania i sprawiają, że Amica podąża w dobrym kierunku.
Przedkładając załączone sprawozdania pragnę serdecznie podziękować także
naszym Klientom za okazywane zaufanie – dołożymy wszelkich starań, by oferowane
przez Amikę produkty odpowiadały Waszym potrzebom i oczekiwaniom.
Dziękuję także naszym dostawcom oraz kooperantom doceniając ich wymierny
wkład w nasze osiągnięcia, wypracowanie aktualnych, jak i przyszłych wyników
Spółki.
Ze szczerym szacunkiem
/-/ Jacek Rutkowski
Prezes Zarządu
Amica Wronki S.A.
15 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRONKI, 24 KWIETNIA 2013
16 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SPIS TREŚCI
WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................................. 3
SKONSOLIDOWANY BILANS ................................................................................................................................ 4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ........................................................... 6
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ............................................................... 8
DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .............................................................. 12
Informacje ogólne ............................................................................................................................................... 12
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ............................................................................................... 13
Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości ................................................................................................... 32
1.
Segmenty operacyjne ................................................................................................................................. 33
2.
Przejęcia oraz sprzedaż jednostek zależnych ................................................................................................. 35
3.
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ................................................................................................. 36
4.
Wartość firmy............................................................................................................................................ 36
5.
Wartość firmy z konsolidacji ....................................................................................................................... 37
6.
Wartości niematerialne .............................................................................................................................. 38
7.
Rzeczowe aktywa trwałe ............................................................................................................................ 42
8.
Aktywa w leasingu ..................................................................................................................................... 46
9.
Nieruchomości inwestycyjne ....................................................................................................................... 49
10. Aktywa oraz zobowiązania finansowe .......................................................................................................... 51
11. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony................................................................................................. 71
12. Zapasy ...................................................................................................................................................... 75
13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.......................................................................... 76
14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .............................................................................................................. 77
15. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana .......................................................... 78
16. Kapitał własny ........................................................................................................................................... 78
17. Świadczenia pracownicze ........................................................................................................................... 80
18. Pozostałe rezerwy ...................................................................................................................................... 84
19. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................................................. 85
20. Rozliczenia międzyokresowe ....................................................................................................................... 86
21. Przychody i koszty operacyjne ..................................................................................................................... 86
22. Przychody i koszty finansowe ...................................................................................................................... 90
23. Podatek dochodowy .................................................................................................................................. 92
24. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy .......................................................................................................... 93
25. Transakcje z podmiotami powiązanymi ........................................................................................................ 94
26. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe ........................................................................................................ 96
27. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych ............................................................................................ 102
28. Zarządzanie kapitałem .............................................................................................................................. 110
29. Istotne zdarzenia w trakcie roku obrotowego ............................................................................................. 111
30. Zdarzenia po dniu bilansowym .................................................................................................................. 112
31. Pozostałe informacje ................................................................................................................................ 112
32. Zatwierdzenie do publikacji ...................................................................................................................... 118
2 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
Rok 2012
1 564 973
74 334
62 501
46 370
-344
110 680
-55 680
-2 486
52 514
847 919
426 951
36 384
325 200
421 619
-651
15 551
7 775 273
0
137 803
6,02
6,02
55,82
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa, razem
Zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Akcje własne do zbycia (w szt.)
Akcje własne do umorzenia (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Rok 2011
1 460 562
53 223
44 232
80 959
-92
52 768
-17 752
-38 645
-3 629
796 893
436 059
47 791
328 906
361 141
-307
15 551
7 775 273
62 463
10,41
10,41
47,08
3
w tys. EUR
Rok 2012
374 970
17 811
14 975
11 110
-82
26 519
-13 341
-596
12 582
207 406
104 435
8 900
79 546
103 131
-159
3 804
7 775 273
0
137 803
1,45
1,45
13,65
Rok 2011
352 784
12 855
10 684
19 555
-22
12 746
-4 288
-9 334
-877
180 423
98 727
10 820
74 467
81 765
-70
3 521
7 775 273
62 463
2,50
2,50
10,68
0,68
*Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów :
31.12.2012
31.12.2011
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych
4,1736
4,1401
kurs do przeliczenia pozycji bilansu
4,0882
4,4168
3 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
SKONSOLIDOWANY BILANS
I.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
II
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
a)
b)
c)
3.2
4.
III.
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje
Nieruchomości inwestycyjne
Inne
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
Pożyczki i należności długoterminowe
dla jednostek powiązanych
dla pozostałych jednostek
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
stan na 31.12.2012
stan na 31.12.2011
360 807
23 067
5 920
16 983
235 647
21 984
21 984
6 937
0
6 019
5 342
677
918
56 189
56 168
21
487 112
155 418
241 955
1 397
240 558
86 853
86 853
2 675
8 987
75 191
2 886
0
847 919
331 045
24 301
6 416
17 987
196 349
22 584
22 584
0
1 608
0
0
1 463
576
887
145
68 216
67 958
258
465 848
175 115
249 028
3 248
245 780
38 504
38 504
1 801
13 744
22 959
0
3 201
0
796 893
4 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
SKONSOLIDOWANY BILANS C/D
I.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
a)
b)
1.8
1.9
1.10
2.
II
1.
1.1
1.2
a)
b)
1.3
a)
b)
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
III.
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Udziały mniejszości
Zobowiązania i rezerwy
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania dotycząc aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych
Liczba akcji własnych (w szt.)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011
420 968
421 619
15 551
360 834
361 141
15 551
-4 726
331 144
7 611
9 142
8 018
25 537
-17 519
8 509
46 370
-1 944
309 798
-10 317
9 142
-16 432
11 276
-27 708
-25 616
80 959
-651
426 951
61 124
9 082
3 880
3 880
48 162
3 385
44 777
36 384
0
36 384
325 200
1 014
324 186
4 243
3 083
1 160
0
847 919
-307
436 059
53 795
10 293
3 789
3 728
61
39 713
5 719
33 994
47 791
0
47 791
328 906
322
328 584
5 567
3 396
2 171
0
796 893
426 345
7 775 273
55,82
7 637 470
137 803
363 085
7 775 273
47,08
7 712 810
62 463
5 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW
CAŁKOWITYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:
I.
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
II.
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Rok 2012
Rok 2011
1 564 973
1 977
1 460 562
871
982 569
904 588
582 404
555 974
1 129 588
0
1 078 688
74
671 927
626 003
457 661
452 685
III.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV.
Koszty sprzedaży
435 385
145 330
381 874
137 028
V.
Koszty ogólnego zarządu
218 462
193 940
VI.
Zysk (strata) ze sprzedaży
71 593
50 906
VII.
Pozostałe przychody operacyjne
21 796
37
26 562
139
78
8
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
4. Inne przychody operacyjne
VIII.
Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
IX.
Przychody finansowe
X.
3 296
4 996
18 385
21 419
19 055
404
24 245
167
2 317
227
16 334
23 851
74 334
53 223
20 134
21 570
552
1 380
310
117
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
Koszty finansowe
XI.
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
6 / 92
0
19 582
20 190
31 967
15 789
30 771
17 552
37
16 141
13 219
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW
CAŁKOWITYCH C/D
Rok 2012
Rok 2011
XII.
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
XIII.
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
62 501
44 232
XIV.
Podatek dochodowy
16 475
10 803
-36 635
9 961
5 672
-46 596
46 026
80 867
przypadający na udziały mniejszości
46 370
-344
80 959
-92
Pozostałe dochody całkowite
16 886
1 030
1. Instrumenty zabezpieczające przepływy
22 601
-1 728
2. Podatek dochodowy od instrumentów zabezpieczających
-4 673
589
1. część bieżąca
2. część odroczona
XIV.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XV.
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XV.
Zysk netto roku obrotowego
210
z tego:
przypadający na akcjonariuszy Spółki
XVI.
3. Rozwiązanie rezerwy od przeszacowanych środków trwałych
4. Różnice kursowe z przeliczeń
XVII. Suma dochodów całkowitych za okres
Zysk (strata) netto
2 169
62 912
81 897
46 026
80 867
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
7 647 310
7 764 863
Liczba akcji wyemitowanych
7 775 273
7 775 273
137 803
62 463
6,02
10,41
Liczba akcji własnych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
7 / 92
46
-1 088
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
Saldo na dzień 01.01.2011
Waluta sprawozdawcza:
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
złoty polski (PLN)
Niepodziel
ony wynik
Dostępne
do
sprzedaży
aktywa
/akcje
własne/
Instrumenty
zabezpieczają
ce
przepływy
środków
pieniężnych
netto
Rezerwa z
przeszaco
wania
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Różnice
kursowe
z
przelicze
Kapitał
ń
mniejszości
jednoste
k
zależnyc
h
Kapitał
własny
razem
15 551
316 875
-8 812
0
-11 333
2 155
9 142
-18 601
-215
304 762
15 551
316 875
-8 812
0
-11 333
2 155
9 142
-18 601
-215
304 762
0
-7 077
64 155
-1 944
-1 139
0
0
2 169
-92
56 072
Korekta błędu podstawowego
Saldo na dzień 01.01.2011 po korekcie błędu podstawowego
Zmiany w kapitale własnym w okresie 2011 roku, w tym
Skup akcji własnych w celu umorzenia
-1 944
-1 944
Umorzenie akcji
0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Przekazanie wyniku finansowego na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
-1 167
1 167
0
0
Suma dochodów całkowitych za 2011 rok
80 959
-1 139
2 169
-92
Rozliczenie wejścia do grupy spółki zależnej
0
Rozliczenie połączenia spółek
Pozostałe zmiany
-5 934
-17 392
-23 326
24
-579
-555
Transakcje z mniejszością
Saldo na dzień 31.12.2011
8 / 92
81 897
0
15 551
309 798
55 343
-1 944
-12 472
2 155
9 142
-16 432
-307
360 834
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM C/D
Waluta sprawozdawcza:
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
złoty polski (PLN)
Niepodziel
ony wynik
Dostępne
do
sprzedaży
aktywa
/akcje
własne/
Instrumenty
zabezpieczaj
ące
przepływy
środków
pieniężnych
netto
Rezerwa z
przeszaco
wania
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Różnice
kursowe z
przeliczeń
jednostek
zależnych
Kapitał
mniejszo
ści
Kapitał
własny
razem
15 551
309 798
55 343
-1 944
-12 472
2 155
9 142
-16 432
-307
360 834
15 551
309 798
55 343
-1 944
-12 472
2 155
9 142
-16 432
-307
360 834
0
21 346
-464
-2 782
17 928
0
0
24 450
-344
60 134
Skup akcji własnych w celu umorzenia
0
0
0
-2 782
0
0
0
0
0
-2 782
Umorzenie akcji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Przekazanie wyniku finansowego na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
0
38 421
-38 421
0
0
0
0
0
0
0
Suma dochodów całkowitych za 2012 rok
0
0
0
46
0
46 370
0
0
0
17 928
0
0
0
0
0
-1 088
0
-344
0
62 912
Rozliczenie wejścia do grupy spółki zależnej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozliczenie połączenia spółek
0
-17 121
-8 456
0
0
0
0
25 534
0
-43
Pozostałe zmiany
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Transakcje z mniejszością
0
0
43
0
0
0
0
4
0
47
15 551
331 144
54 879
-4 726
5 456
2 155
9 142
8 018
-651
420 968
Saldo na dzień 01.01.2012
Korekta błędu podstawowego
Saldo na dzień 01.01.2012 po korekcie błędu podstawowego
Zmiany w kapitale własnym w okresie 2011 roku, w tym
Saldo na dzień 31.12.2012
9 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Okres od 01.01.2012
do 31.12.2012
Okres od 01.01.20101
do 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto
46 026
80 867
Podatek dochodowy
16 475
-36 635
Zysk przed opodatkowaniem
62 501
44 232
48 179
8 536
2 Amortyzacja
3 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
24 910
21 343
-757
1 053
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
15 855
14 275
I.
II.
III. Korekty razem
1 Zysk (strata) mniejszości
6 Zmiana stanu rezerw
7 Zmiana stanu zapasów
8 Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
9 i kredytów
10 Przepływy związane z hedgingiem
11 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12 Inne korekty
13 Podatek dochodowy zapłacony
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) III. metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
1. aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
2. prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
I.
0
404
-981
8 540
-6 482
19 697
6 528
14 100
33 089
3 595
-53 810
-1 461
-16 875
-330
7 247
-13 307
9 014
-23 067
-5 865
110 680
52 768
19 957
19 771
242
1 223
117
128
0
0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- Odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
117
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- Odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
10 / 92
128
0
0
0
117
128
0
19 598
18 420
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
1. aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
II.
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
Okres od 01.01.20112
do 31.12.2012
Okres od 01.01.2011
do 31.12.2011
-75 637
-37 523
-63 975
-30 094
0
0
0
0
0
0
0
0
-11 662
-7 429
-55 680
-17 752
368 322
327 156
48 213
5 300
164 584
233 601
155 525
88 255
-370 808
-365 801
-2 769
-1 954
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II.
Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek zależnych
-23 222
0
-4 250
-33 070
-195 011
-202 895
-147 439
-68 213
-5 988
-5 864
-15 351
-16 858
-13 725
-2 486
-38 645
52 514
-3 629
52 241
-3 505
-514
-50
786
-1 249
Środki pieniężne na początek okresu
22 310
25 939
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
74 823
22 310
28
3 207
F.
-
o ograniczonej możliwości dysponowania
11 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacje ogólne
a)
Informacje o jednostce dominującej
Amica Wronki S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 października 1996 roku. Spółka jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań - Nowe Miasto i Wilda IX Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000017514. Spółce nadano numer statystyczny REGON 570107305. Akcje Spółki są
notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Mickiewicza 52 we Wronkach (64-510). Siedziba Spółki jest jednocześnie
podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę.
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Amica Wronki , w skład której wchodzą następujące jednostki: Amica
Wronki S.A, Amica International GmbH, Gram A/S), Amica Commerce sro, Hansa Rosja ooo, Amica Far East Ltd, Inteco
Business Solution Sp. z o.o, Hotel Olympic Sp. z o.o, AGD Media Sp. z o.o, Nova Panorama Sp. z o.o., Nowe Centrum Sp. z
o.o, Amica Marketing Sp. z o.o, Hansa Ukraina ooo.
Jednostką dominującą w stosunku do Grupy Kapitałowej Amica Wronki jest Holding Wronki S.A., natomiast jednostką
dominującą najwyższego szczebla jest osoba prywatna.
b)
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej
W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego do publikacji tj. 24 kwietnia 2012 wchodzili:





Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu,
Marcin Bilik, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Wojciech Antkowiak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Tomasz Dudek, Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki.
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie
Zarządu Spółki dominującej.
W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 24 kwietnia 2013 wchodzili:





Tomasz Rynarzewski
Piotr Sawala
Wojciech Kochanek
Bogna Sikorska
Grzegorz Golec
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Niezależny Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2013 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
c)
Charakter działalności Grupy
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest:


12 / 92
produkcja elektrycznego i gazowego sprzętu grzejnego oraz elektrycznego sprzętu
chłodniczego i pralniczego,
import materiałów i eksport wyrobów,
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
sprzedaż hurtowa i detaliczna,
sprzedaż usług serwisowych i cieplnych.
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej segmentów operacyjnych.
d)
Informacje o Grupie Kapitałowej
W skład Grupy Kapitałowej Amica Wronki wchodzą następujące spółki zależne:
31.12.2012
Siedziba
jednostki
zależnej
Udział w
kapitale
podstawowym
Cena nabycia
31.12.2011
Skumulowana
utrata wartości
Skumulowana
utrata
wartości
Cena
nabycia
Amica International Gmbh
Niemcy
100%
13 313
13 313
Amica Commerce s.r.o.
Czechy
100%
6 905
6 905
Gram Domestic A/S
Dania
100%
14 235
14 235
Hansa ooo
Rosja
100%
2 646
2 646
Sidegrove Holdings Ltd.
Cypr
100%
Amica Far East Ltd.
Hong Kong
100%
Hansa Ukraina ooo
Ukraina
100%
134
Inteco Business Solutions Sp. z o.o.
Polska
80%
8
8
Hotel Olympic Sp. z o.o.
Polska
100%
1 055
327
AGD Media Sp. z o.o.
Polska
100%
710
710
Nova Panorama Sp. z o.o.
Polska
100%
42 306
42 306
Nowe Centrum Sp. z o.o.
Polska
100%
13 756
13 756
Amica Marketing
Polska
100%
189
189
Razem
95 257
53 649
Bilansowa wartość inwestycji
0
95 257
148 044
0
148 044
Zmiany w wartości udziałów spółek zależnych ujawnione zostały w nocie 2.
e)
Zatwierdzenie do publikacji
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz z danymi porównawczymi) zostało
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 24 kwietnia 2013 (patrz nota 32).
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
a)
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień 31 grudnia
2012 roku.
13 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Walutą funkcjonalną Grupy oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty
polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
spółkę dominującą oraz spółki zależne w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez spółkę dominującą i spółki zależne.
b)
Zmiany standardów lub interpretacji
Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 2012 roku
Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2012 roku:



MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
lipca 2011 lub później. Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych,
zarówno tych, które skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które powodują powstanie odpowiadającego im
zobowiązania.
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
lipca 2011 lub później. Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania z niektórych zwolnień i włączeń od
faktu, czy transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty
dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany zasad postępowania w przypadku, gdy jednostka działała
w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były osiągalne wskaźniki cen oraz nie istniała stabilna waluta obca.
MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2012
lub później. Zmieniony standard reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony w przypadkach, gdy prawo
podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie wartości nieruchomości inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie
(czynsze) i zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. Zmiana MSR 12 powoduje wycofanie interpretacji
SKI 12, ponieważ jej regulacje zostały włączone do standardu. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku, pozostają bez wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię Europejską,
wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie.
Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie
W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania
standardu lub interpretacji.
Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie na dzień 31 grudnia 2012 roku i ich wpływ na
sprawozdanie Grupy
Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub
znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2012 roku:

MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
stycznia 2015 lub później (standard nie zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard ma docelowo
zastąpić obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas część MSSF 9 zawiera regulacje dotyczące klasyfikacji i wyceny
aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych oraz usuwania z bilansu aktywów i
zobowiązań finansowych. Grupa jest w trakcie oceny wpływu tej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard zastępuje większą
część MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję
kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie ulegają zmianie. W ocenie Grupy zmiany mogą mieć wpływ w
14 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)










15 / 92
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
odniesieniu do jednostek, dla których według dotychczasowych regulacji obowiązek konsolidacji nie był
jednoznaczny. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.
MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014
lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). MSSF 11 zastępuje MSR 31 „Udziały we
wspólnych przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do wspólnej umowy wynika z jej treści
ekonomicznej tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa możliwość rozliczania inwestycji we wspólne
przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. Inwestycje te rozliczane są metodą praw własności w
sposób aktualnie stosowany dla jednostek stowarzyszonych. W ocenie Grupy nowy standard może mieć wpływ na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.
MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” - data wejścia w życie: okresy roczne
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy MSSF
12 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji o konsolidowanych i niekonsolidowanych jednostkach, w
których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę
ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury.
W ocenie Grupy standard wpłynie na rozszerzenie ujawnień prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
stycznia 2014 lub później (zmiany zaakceptowane przez Komisję Europejską). Zmiany MSR 27 i 28 są
konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 będzie dotyczył wyłącznie jednostkowych
sprawozdań finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym zakresem inwestycje we wspólne przedsięwzięcia.
MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013
lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard ujednolica pojęcie wartości
godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki i zasady, które do tej pory były rozproszone
w różnych standardach. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia
2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Dokument wprowadza kilka zmian, z czego
najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: likwidacja metody „korytarzowej” oraz prezentacja
skutków ponownej wyceny w pozostałych dochodach całkowitych. Zmiana nie ma wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się
1 lipca 2012 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmieniono wymóg prezentacji innych
dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 inne dochody całkowite należy grupować w dwa zbiory:
o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego (np. skutki
wyceny instrumentów zabezpieczających) oraz
o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków trwałych do
wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych z pominięciem wyniku).
Zmiana MSR 1 wpłynie na zakres ujawnień prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zmiana
pozostaje bez wpływu na ujmowanie i wycenę innych dochodów całkowitych.
KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” - data wejścia w życie:
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (interpretacja zaakceptowana przez Komisję
Europejską). Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej opublikował interpretację,
która dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach odkrywkowych w celu uzyskania
dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją koszty te należy aktywować w podziale na
zapas (w części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) i aktywa trwałe (w części przypadającej na uzyskanie
dostępu do głębszych pokładów). W ocenie Grupy zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
stycznia 2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmiany w standardzie przewidują
konieczność ujawniania informacji na temat aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, które w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane są w kwotach netto. Należy ujawnić w informacji dodatkowej
kwoty netto i brutto aktywów i zobowiązań, które podlegają kompensacie. Zmiana nie będzie miała istotnego
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się
1 stycznia 2014 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmiana do MSR 32 wprowadza
szczegółowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych
w kwotach netto. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1
stycznia 2013 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmiana nie będzie miała
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmiana do MSSF 1 zezwala jednostkom
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)



Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na dzień przejścia pożyczek otrzymanych od państwa na
preferencyjnych warunkach według jednej z dwóch wybranych przez jednostkę metod:
o według wartości wynikającej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowości lub
o według wartości wynikającej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich standardów, które
wymagają szczególnego ujęcia pomocy rządowej w sprawozdaniu finansowym (MSR 20 oraz MSSF 9 lub
MSR 39) – pod warunkiem, że istniały informacje umożliwiające odpowiednią wycenę na dzień ujęcia
pożyczki.
Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 20092011”, które wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później (zmiany
nie zaakceptowane przez Komisję Europejską). Poza zmianami zasad prezentacji wynikającymi z MSR 1, zmiany
standardów nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Poprawki do
standardów obejmują:
o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano postępowanie w przypadku, gdyby spółka
stosowała MSSF, następnie przeszła na inne zasady rachunkowości, a potem ponownie na MSSF.
Zgodnie ze zmianą ponowne przejście na MSSF może odbyć się albo na podstawie MSSF 1 albo MSR 8.
o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmianą przy przejściu na MSSF spółka może
przyjąć na dzień przejścia na MSSF wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego
ustaloną zgodnie z wcześniej stosowaną polityką rachunkowości. Po tym dniu należy stosować MSR 23.
o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu zamieszczania
not do trzeciego bilansu, który prezentowany jest w sprawozdaniu w przypadku zmian zasad
rachunkowości lub prezentacji.
o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: uszczegółowiono, że jednostka może prezentować
dodatkowe okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard) w sprawozdaniu finansowym, ale nie
musi prezentować ich wtedy do wszystkich elementów sprawozdania (na przykład może zaprezentować
tylko dodatkowy bilans bez dodatkowego sprawozdania z całkowitych dochodów), musi jednak w
informacji dodatkowej zaprezentować noty do tego dodatkowego okresu lub dnia.
o MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”: usunięto niespójność, która powodowała, że część odbiorców MSR
16 uważała, że części zamienne należy klasyfikować jako zapasy. Zgodnie z poprawionym standardem
należy je ujmować jako środki trwałe lub zapasy zgodnie z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów
w MSR 16.
o MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegółowienie, że skutki podatkowe wypłat dla
właścicieli i kosztów transakcji kapitałowych powinny być ujmowane zgodnie z MSR 12.
o MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania informacji na
temat aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8.
MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 (zmiana) „Wspólne ustalenia umowne”
oraz MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” - data wejścia w życie:
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiany nie zaakceptowane przez Komisję
Europejską). Zmiany do nowo wydanych standardów dotyczących konsolidacji wprowadzają jaśniejsze niż do tej
pory przepisy przejściowe i pewne zwolnienia w zakresie prezentacji danych porównywalnych. Grupa jest w
trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.
MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji o
zaangażowaniu w innych jednostkach” oraz MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - data
wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiany nie zaakceptowane przez
Komisję Europejską). Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowiązku konsolidacji przez podmioty
inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spełniająca następującą definicję:
o uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów, w celu świadczenia tym inwestorom usług
zarządzania inwestycjami,
o zobowiązuje się przed inwestorami do tego, że jej celem biznesowym jest inwestowanie środków
wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotów ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend,
o ocenia efektywność swoich inwestycji na podstawie ich wartości godziwej.
Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.
Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub
interpretacje.
c)
Zasady rachunkowości
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem instrumentów
pochodnych wycenianych w wartości godziwej.
16 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Prezentacja sprawozdań finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1 (patrz również punkt b powyżej). Grupa
Kapitałowa prezentuje „Skonsolidowany rachunek zysków i strat” jako część „Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów”
„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Skonsolidowany
rachunek przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Grupa prezentuje bilans
sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego.
Rzeczowe aktywa trwałe
Wycena bieżąca pozycji rzeczowych aktywów trwałych odbywa się według ich ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia powiększonych o koszty finansowania zewnętrznego – odsetki, które da się
bezpośrednio przyporządkować budowie, nabyciu lub wytworzeniu składnika – oraz pomniejszone o
wartość końcową składnika.
Wycena bilansowa tych składników dokonywana jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Wycena środków trwałych w budowie jest dokonywana w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową i odpowiada szacowanemu okresowi ekonomicznej
użyteczności aktywa. Grunty oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów nie podlegają
amortyzacji.
Poniższa tabela przedstawia zakres stosowanych przez Grupę okresów użytkowania:
Grupa
17 / 92
Okres
Budynki i budowle
10-80 lat
Maszyny i urządzenia
1-50 lat
Środki transportu
3-25 lat
Pozostałe środki trwałe
3-25 lat
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wartość firmy
Stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad udziałem Grupy w wartości godziwej możliwych do
zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia
na dzień przejęcia. Jest ujmowana jako osobny składnik aktywów.
Wartość firmy przejęta w ramach połączenia odpowiada płatności dokonanej przez jednostkę
przejmującą w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można
pojedynczo zidentyfikować ani ująć.
Wartość firmy nie podlega amortyzacji, ale jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i
wykazywana w bilansie wg ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty
wartości.
Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej nad ceną nabycia
ujmowana jest (po dokonaniu ponownej wyceny nabytych składników) w rachunku zysków i strat.
Wartości niematerialne
Wycena bieżąca wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia i powiększona o koszty finansowania zewnętrznego – odsetki, które da się
bezpośrednio przyporządkować budowie, nabyciu lub wytworzeniu składnika.
Wycena bilansowa następuje wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzględnieniem
aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, które charakteryzują się określonym okresem
użytkowania podlegają amortyzacji metodą liniową przez ten okres. Pozostałe wartości
niematerialne, których okres użytkowania jest nieokreślony, nie są amortyzowane lecz podlegają
corocznej ocenie pod kątem trwałej utraty wartości.
Za wyjątkiem prac rozwojowych spełniających warunki standardu 38 „Wartości niematerialne” Grupa
nie aktywuje wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie, znaków firmowych,
18 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
wykazów odbiorców itp. Koszty poniesione na wytworzenie tych składników odnosi się w rachunek
zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Zgodnie z brzmieniem MSR 38.54 Grupa nie aktywuje również poniesionych kosztów prac
badawczych; koszty te obciążają wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
Poniższa tabela przedstawia zakres stosowanych przez Grupę okresów użytkowania:
Grupa
Okres
Znaki towarowe
6 lat
Patenty i licencje
3-15 lat
Oprogramowanie komputerowe
3-15 lat
Pozostałe wartości niematerialne
2-10 lat
Nieruchomości inwestycyjne
Są to grunty, budynki i budowle nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z tytułu przyrostu
wartości lub innych pożytków, osiągania przychodów z tytułu czynszów dzierżawnych. Aktywa te nie
są użytkowane przez Grupę.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy inwestycje te wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja następuje metoda liniową przez szacunkowy okres ekonomicznej użyteczności
inwestycji.
MSR 40.(b) Nie dotyczy
MSR 40.(c) Nie istnieją trudności w klasyfikacji nieruchomości inwestycyjnych
MSR40 (d) Nie dotyczy
19 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
MSR40.79(b) W przypadku posiadanych nieruchomości inwestycyjnych w zależności od rodzaju
nieruchomości zastosowano stawki amortyzacyjne w wysokości 2,5% i 4,5%.
Instrumenty finansowe (aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe)
MSSF 7.21, MSR 1.108 Wszystkie aktywa oraz zobowiązania finansowe ujmowane są początkowo
według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty (w przypadku aktywów)
lub w wartości godziwej otrzymanej zapłaty (w przypadku zobowiązań).
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron
i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się stroną umowy
tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień
zawarcia transakcji.
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści
ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła.
Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony
w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości
godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty
transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią
aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej.
Aktywa finansowe
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa
klasyfikuje z podziałem na:




pożyczki i należności,
aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku zysków i strat
lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat prezentowane są jako przychody
lub koszty finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są jako
pozostałe koszty operacyjne.
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, podlegają
ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych
podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty
wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej.
Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do określenia
płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego
kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się
w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:

aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz

aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Krótkoterminowe aktywa finansowe” oraz „Należności”
Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano
20 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy
przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla należności nie podlegających
indywidualnej ocenie, przesłanki utraty wartości analizowane są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze
względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów
aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach
dotyczących trudności w spłacie należności przez dłużników.
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.
Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji „Pochodne
instrumenty finansowe”, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie
z rachunkowością zabezpieczeń.
Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków
i strat. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie
bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny rynek
nie istnieje.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa
ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów
zaklasyfikowanych do pożyczek i należności.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości
inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej spółek emitujących obligacje), aktywa
wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji,
łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały
wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych.
W tej kategorii Grupa ujmuje akcje spółek zależnych. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży”.
Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze względu na
brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i
strat.
Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny
ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które
ujmowane są w rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane
przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej
stopy procentowej.
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w innych
całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie
ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem
następującym po rozpoznaniu utraty wartości.
W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych całkowitych
dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku zysków i strat oraz prezentowane są w innych całkowitych
dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.
Zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako
wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty
zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze
względu na nieznaczące efekty dyskonta.
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej.
21 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Rachunkowość zabezpieczeń
W celu zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stóp procentowych Zarząd Spółki Amica
Wronki S.A. uchwalił Politykę Zabezpieczeń Grupy Amica, ustalającą ramy zarządzania tymi typami
ryzyk.
Zgodnie z przyjętą Polityką ryzyko wpływu na wynik finansowy zmian kursów walut oraz stóp
procentowych jest minimalizowane przy zastosowaniu instrumentów zabezpieczających
dopuszczalnych przez MSR 39.
Grupa stosuje określone zasady rachunkowości dla instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów
pieniężnych oraz wartości godziwej. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga spełnienia przez Grupę warunków
określonych w MSR 39 dotyczących udokumentowania polityki zabezpieczeń, prawdopodobieństwa wystąpienia transakcji
zabezpieczanej oraz efektywności zabezpieczenia.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa wyznaczyła określone kontrakty forward oraz opcje jako
zabezpieczające przepływy pieniężne oraz wartość godziwą. Kontrakty forward zostały zawarte przez Grupę w celu
zarządzania ryzykiem walutowym w związku z prawnie wiążącymi transakcjami sprzedaży oraz zakupu realizowanymi w
walutach obcych. Dodatkowo Grupa wyznaczyła kontrakt Interest rate SWAP (IRS) jako zabezpieczenie odsetkowych
przepływów pieniężnych kredytów.
Wszystkie pochodne instrumenty zabezpieczające wyceniane są w wartości godziwej. W części w jakiej dany instrument
zabezpieczający stanowi efektywne zabezpieczenie, zmiana wartości godziwej instrumentu ujmowana jest w innych
całkowitych dochodach i kumulowana w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne. Nieefektywną część zabezpieczenia ujmuje się niezwłocznie w rachunku zysków i strat.
W momencie gdy pozycja zabezpieczana wpływa na rachunek zysków i strat, skumulowane zyski i straty z wyceny
pochodnych instrumentów zabezpieczających, ujęte poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są
z kapitału własnego do rachunku zysków i strat.
Jeżeli transakcja zabezpieczana skutkuje ujęciem niefinansowych aktywów lub zobowiązań, zyski i straty z wyceny
pochodnych instrumentów zabezpieczających, ujęte uprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału
własnego i uwzględniane w wycenie wartości początkowej (cenie nabycia) pozycji zabezpieczanej.
Jeżeli zaistniało prawdopodobieństwo, że planowana przyszła transakcja zabezpieczana nie zostanie zawarta, zyski i straty
z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne niezwłocznie przenoszone są do rachunku zysków i strat.
Leasing
MSR 1.110 Zgodnie z MSR 17 Grupa definiuje leasing jako umowę, na mocy której w zamian za opłatę
lub serię opłat, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo użytkowania danego składnika
aktywów przez uzgodniony okres.
Część wyposażenia jest użytkowana przez Grupę na podstawie umów leasingu finansowego tzn. że
zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu własności aktywów przysługują Grupie. Aktywa
trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu w
niższej z dwóch wartości godziwej leasingowanego środka lub wartości bieżącej minimalnych opłat.
22 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda
zobowiązania, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda
zobowiązania. Koszty finansowe są księgowane bezpośrednio w rachunek zysków i strat.
W przypadku braku uzasadnionego prawdopodobieństwa przejęcia własności na koniec okresu
leasingu, środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez
krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy
MSR 1.110 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane są w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej możliwej do odliczenia.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego tworzona jest w wysokości kwoty podatku, wymagającej w
przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które
spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłych okresach.
Wysokość tworzonych aktywów i rezerw uwzględnia stawki podatkowe obowiązujące w latach, w
których kwoty te wpłyną na wysokość podstawy opodatkowania.
Rezerwy i aktywa nie podlegają kompensacie.
Zmiany stanu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku ujmuje się w rachunku zysków i strat
w roku obrotowym, chyba że pozycje te dotyczą operacji rozliczanych z kapitałem własnym, są one
wówczas odnoszone na kapitał własny.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na żądanie oraz
krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla których ryzyko zmiany
wartości jest nieznaczne.
Zapasy
MSR 2.36 (a) Zapasy wyceniane są według następujących zasad:
 Zapasy materiałów wycenia się w cenie zakupów
 Od stycznia 2012 Grupa zmieniła zasady wyceny bilansowej produktów gotowych oraz towarów.
Do końca 2011 roku towary wyceniane były w cenie nabycia, a wyroby gotowe w koszcie
wytworzenia, które to wartości przybliżane były poprzez ceny ewidencyjne korygowane o
odchylenia. Począwszy od 2012 roku wycena obydwu grup zapasów następuje wyłącznie w
cenach ewidencyjnych, bez korygowania ich o odchylenia. Odchylenia pomiędzy ustalonymi
cenami ewidencyjnymi a cenami rzeczywistymi ujmowane są bezpośrednio w koszcie własnym
23 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
sprzedanych wyrobów oraz towarów. Cena ewidencyjna jest ustalona w oparciu o planowane
ceny nabycia/koszt wytworzenia i będzie podlegała aktualizacji w przypadku istotnych odchyleń.
Wartość odchyleń dotyczącą okresów porównywalnych jest uznawana przez Spółkę za wartości
nieistotne.
Grupa nie zalicza do wartości zapasów kosztów finansowania zewnętrznego.
Jeżeli cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów nie mogą być odzyskane, ponieważ zapasy zostały
uszkodzone, utraciły swoją przydatność lub jeśli spadły ich ceny na rynku ( w przypadku towarów i
wyrobów gotowych), Grupa dokonuje odpisu aktualizującego zapasy do wartości ceny netto możliwej
do uzyskania. Wartość odpisu obciąża pozostałe koszty operacyjne.
Trwała utrata wartości
Jeżeli składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych
korzyści ekonomicznych jednostka dokonuje odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych. Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości jest nadwyżką wartości bilansowej
danego składnika wartości niematerialnych nad jego wartością odzyskiwalną.
Wartość odzyskiwalną odpowiada cenie sprzedaży netto składnika wartości niematerialnych lub jego
wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa.
Wartość użytkowa jest natomiast bieżącą (zdyskontowaną), szacunkową wartością przyszłych
przepływów środków pieniężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania
składnika wartości niematerialnych oraz jego zbycia na koniec okresu użytkowania.
W odniesieniu do odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Grupa stosuje zasady określone
w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów”.
Koszty świadczeń pracowniczych
MSR 19.120(a) Grupa, zgodnie z MSR-19, ujmuje jako krótkoterminowe świadczenia pracownicze, to
jest wynagrodzenia
i składki na ubezpieczenie społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i
płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli przypadają do zapłaty w ciągu 12
miesięcy od końca okresu) a także świadczenia niepieniężne opieka medyczna, mieszkania służbowe)
dla aktualnie zatrudnionych pracowników gdy pracownik wykonał pracę w zamian za te świadczenia
Grupa, zgodnie z MSR 19, przyporządkowuje koszt odpraw emerytalnych do poszczególnych
okresów zatrudnienia zgodnie ze wzorem służącym do ustalania wysokości świadczeń z tytułu
programu, chyba że praca w późniejszych latach będzie prowadziła do istotnie wyższego poziomu
świadczeń niż praca w latach wcześniejszych.
24 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Grupa nie posiada programu określonych świadczeń (zobowiązanie do wypłaty świadczenia
emerytalno-rentowego).
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki dominującej
oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Akcje Spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez Spółkę dominującą lub konsolidowane spółki zależne pomniejszają
kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia.
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną
akcji, pomniejszonej o koszty emisji.
Pozostałe kapitały obejmują:

kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących:
o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący
rzeczowych aktywów trwałych),
o wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący
rachunkowości zabezpieczeń),
Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki dominującej prezentowane są osobno w „Zestawieniu zmian w kapitale
własnym”.
Segmenty operacyjne
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki dominującej kieruje się liniami produktowymi, które
reprezentują główne wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii
produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów
oraz podejścia do realizacji.
Zastosowanie MSSF 8 nie wpłynęło na konieczność wyodrębnienia innych segmentów niż te prezentowane w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo
przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na
poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.
Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nie przypisanych do segmentów oraz
wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.
Konsolidacja
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki dominującej oraz sprawozdania
finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach
finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez
spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową.
25 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z punktu
widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również wyłączona z
konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej przyszłości. Inwestycje w
spółkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5.
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną.
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek zależnych poprzez
zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz
kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę
gospodarczą dokonuje się następujących włączeń:

na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,

określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli,

salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza się w
całości,

wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są ujęte w
wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy
analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy,

ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat osiągniętych
na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).
Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część dochodów
całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy Kapitałowej. Grupa
alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki dominującej oraz podmioty niekontrolujące na
podstawie ich udziału we własności.
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę dominującą, Grupa traktuje jak
transakcje kapitałowe:

sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną sprzedaży a
wartością bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane podmiotom
niekontrolującym, ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych.

nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową
aktywów netto nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji
wynik z lat ubiegłych.
Poniższa tabela zawiera zastosowane przy konsolidacji kursy przeliczeniowe:
Zagraniczna Spółka
konsolidowana
Waluta
prezentacji
Kurs przeliczeniowy dla rachunku
zysków i strat
Kurs przeliczeniowy dla bilansu
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
Amica International GmbH
EUR
4,1736
4,1401
4,0882
4,4168
Gram A/S
DKK
0,5606
0,5558
0,5480
0,5941
Hansa o.o.o.
RUB
0,1043
0,1008
0,1017
0,1061
Amica Commerce S.R.O.
CZK
0,1661
0,1682
0,1630
0,1711
Amica Far East Ltd.
HKD
0,4167
0,3814
0,3999
0,4398
Hansa Ukraina ooo
UAH
0,4001
-
0,3825
-
Połączenia jednostek gospodarczych
26 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą nabycia.
Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane według wartości godziwej oraz zgodnie
z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, wraz z zobowiązaniami warunkowymi, bez względu na to czy były one
ujawniane w sprawozdaniu finansowym przed przejęciem.
Nadwyżka ceny nabycia (kosztu połączenia) ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada
płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie
można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny
nabycia pomniejszonej o łączne odpisy z tytułu utraty wartości.
W przypadku gdy cena nabycia (koszt połączenia) jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania
przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest niezwłocznie w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
Grupa ujmuje zysk z przejęcia w działalności finansowej.
W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji wynikających z MSSF 3,
lecz rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób:

aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową uznaje się
raczej tę wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż wartości wynikające
z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej,

wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez jednostkę
przed połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF,

nie powstaje wartość firmy - różnica pomiędzy kosztem połączenia a nabytym udziałem aktywów netto jednostki
kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych,

udziały mniejszości wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej jednostki,

dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na
początek okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad jednostką jest
późniejsza niż początek okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są od momentu, kiedy po raz
pierwszy powstał stosunek podporządkowania.
Transakcje w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).
Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego tj. średniego kursu ustalonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są wykazywane po
kursie historycznym z dnia transakcji.
Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, wyceniane są
według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty pochodne,
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto.
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku zysków i strat,
o ile nie stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniężne
ujmowane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską po kursie
zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
Wartość firmy powstała z przejęcia kontroli nad jednostką zagraniczną traktowana jest jak aktywa i zobowiązania jednostki
zagranicznej i podlega przeliczeniu po kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rachunek zysków i strat jednostki zagranicznej jest przeliczany po przeciętnym kursie wymiany za dany rok obrotowy, o ile
nie wystąpiły znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych wahań kursów, dla transakcji ujętych w rachunku
zysków i strat stosowany jest kurs wymiany z dnia zawarcia transakcji.
27 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej są ujmowane w innych
całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia jednostki
zagranicznej. W momencie zbycia jednostki zagranicznej różnice kursowe z przeliczenia zakumulowane w kapitale własnym
są reklasyfikowane do rachunku zysków i strat i ujmowane jako korekta zysku lub straty ze zbycia jednostki zagranicznej.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego
składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty
finansowania zewnętrznego składają się odsetki.
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość
bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze użytkowanie. Warunek
ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym
stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży,
a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości
bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według
tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji.
Świadczenia pracownicze
Wykazywane w skonsolidowanym bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące
tytuły:

krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek
na ubezpieczenia społeczne,

rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz

inne długoterminowe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne)
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w bilansie
w kwocie wymaganej zapłaty.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.
Odprawy emerytalne
Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Grupie pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych. Odprawy
emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zależy od
stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.
Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów
do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.
Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana wewnętrznie. Naliczone rezerwy są równe
zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje
demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.
Zyski i straty z obliczeń rezerw oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są bezzwłocznie w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat.
Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
28 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający
ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści
ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota
wymagająca uregulowania może być niepewna.
Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły:

udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i towarów,

odprawy emerytalne

niewykorzystane urlopy

bonusy dla odbiorców

toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne,

restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia
lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy.
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.
Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, na podstawie
najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym dotyczących
ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.
Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia,
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność,
że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć kwoty rezerwy.
W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, kwoty
zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych identyfikowanych
w procesie połączenia jednostek gospodarczych w ramach alokacji kosztu połączenia zgodnie z MSSF 3 (patrz podpunkt
dotyczący połączeń jednostek gospodarczych).
Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej sprawozdania finansowego w nocie nr 26.
Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Grupy, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako aktywa,
stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych ujawnia się
w dodatkowych notach objaśniających.
Stan rezerw jest weryfikowany na każdy dzień bilansowy i jest korygowany w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że wystąpienie
wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne będzie niezbędne do wypełnienia
obowiązku, rezerwę rozwiązuje się.
Rozliczenia międzyokresowe
Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych
okresów sprawozdawczych.
W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych okresów,
w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są zgodnie z MSR 20
„Dotacje rządowe”.
Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki związane z daną
dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana.
Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja
ta ma w zamierzeniu kompensować.
Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni
okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. Grupa dla celów
29 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
prezentacji w bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody
przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za
produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek
od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej
wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę
przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące
warunki:




Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek uznaje się za
spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy.
kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz
koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.
Świadczenie usług
Usługi świadczone przez Spółkę obejmują w przeważającej części usługi świadczone przez działy techniczne Spółki na rzecz
kontrahentów zewnętrznych, usługi dotyczące odsprzedaży mediów (energia, gaz), usługi transportowe oraz usługi najmu.
Odsetki i dywidendy
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy
procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Grupa
prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania.
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie został
ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem
przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz
wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na
różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi
wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu,
natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów
ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która
nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy
ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na
gruncie przepisów podatkowych.
30 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień
bilansowy.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy
spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje
jego odpis.
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy
dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości
oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie
zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych
szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane
poniżej.
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych
Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności
aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień 31.12.2012 roku Zarząd ocenia, że okresy
użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres
przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa
w przyszłości. Jednakże
faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych,
w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych
podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 6 i 7.
Rezerwy
Rezerwy na naprawy gwarancyjne
Podstawą do oszacowania rezerwy na przyszłe naprawy gwarancyjne są: okres objęcia gwarancją, historyczny jednostkowy
koszt naprawy, szacowana wadliwość wyrobów, średni udział kosztu części zamiennej w koszcie naprawy, rentowność na
sprzedaży części zamiennych. Wartość wymienionych wyżej zmiennych może ulec zmianie w przyszłych okresach,
wpływając jednocześnie na wysokość rezerwy. Największym ryzykiem zmiany szacunku obarczona jest wartość rezerwy na
przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych pralek na rynku krajowym. Związane jest to z krótką historią
sprzedaży tego asortymentu oraz z nieustającymi pracami nad zdecydowaną poprawą jakości w zakresie sprzętu
pralniczego. Rezerwy na naprawy pozostałego asortymentu, z racji wieloletnich doświadczeń w produkcji, sprzedaży i
serwisowaniu, obarczone są mniejszym ryzykiem niewłaściwego oszacowania. Dodatkowo szacunki rezerw na zagraniczną
część napraw gwarancyjnych obarczone są ryzykiem walutowym.
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Odprawy emerytalne szacowane są przy zastosowaniu metod opracowanych wewnętrznie przez Grupę. Wykazana
w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia pracownicze wynosi 3.880 tys. PLN (2011: 3.789 tys. PLN).
Przeważająca wartość tej rezerwy została zawiązana w spółce zależnej Amica International, a jej wartość szacowana jest za
pomocą metod aktuarialnych.
Aktywa na podatek odroczony
31 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami podatkowymi
opiera się na budżecie Grupy zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że
Spółka osiągnie dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.
Utrata wartości aktywów niefinansowych
W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą przepływy
dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie
wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników
finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić
się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości
aktywów Grupy.
Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości
Od stycznia 2012 Grupa zmieniła zasady wyceny bilansowej produktów gotowych oraz towarów. Do końca 2011 roku
towary wyceniane były w cenie nabycia, a wyroby gotowe w koszcie wytworzenia, które to wartości przybliżane były
poprzez ceny ewidencyjne korygowane o odchylenia. Począwszy od 2012 roku wycena obydwu grup zapasów następuje
wyłącznie w cenach ewidencyjnych, bez korygowania ich o odchylenia. Odchylenia pomiędzy ustalonymi cenami
ewidencyjnymi a cenami rzeczywistymi ujmowane są bezpośrednio w koszcie własnym sprzedanych wyrobów oraz
towarów. Cena ewidencyjna jest ustalona w oparciu o planowane ceny nabycia/koszt wytworzenia i będzie podlegała
aktualizacji w przypadku istotnych odchyleń. Wartość odchyleń dotyczącą okresów porównywalnych jest uznawana przez
Spółkę za wartości nieistotne.
Zmiany prezentacyjne
Grupa dokonała następujących zmian zasad zasady prezentacji:

zmiany prezentacyjne dotyczące przypisania kosztów do kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży
W związku z wdrożeniem nowego systemu raportowania zarządczego Grupa dokonała przeniesienia niektórych pozycji
kosztów, które do końca 2011 roku pomniejszały przychody lub powiększały koszty ogólnego zarządu, do kosztów
sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim kosztów magazynowania, kosztów działów sprzedaży, kosztów administracji
serwisowej, niektórych kosztów transportu.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie zmian prezentacyjnych dla przychodów, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego
zarządu w odniesieniu do roku 2011:
Przed korektą

Po korekcie
przychody ze sprzedaży produktów
898 326
6 262
904 588
koszty sprzedaży
101 292
35 736
137 028
koszty ogólnego zarządu
223 414
-29 474
193 940
zmiany prezentacyjne odnośnie podziału kosztów wg rodzaju w odniesieniu do roku 2011:
Przed korektą
Usługi obce
Pozostałe koszty rodzajowe
32 / 92
Korekta
Korekta
Po korekcie
99 115
13 413
112 528
160 607
- 13 413
147 194
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
zmiany prezentacyjne dotyczące wydzielenia części zamiennych jako odrębnej grupy w zapasach.
Przed korektą
Korekta
Po korekcie
Materiały
49 125
-4 433
44 692
Wyroby gotowe
39 068
-508
38 560
Towary
81 087
-4 184
76 903
0
9 125
9 125
Części zamienne
1.
Segmenty operacyjne
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. jest producentem i dystrybutorem sprzętu gospodarstwa
domowego a jej działalność produkcyjna jest zlokalizowana we Wronkach.
Działalność produkcyjna obejmuje produkcję sprzętu grzejnego, do którego zalicza się kuchnie i
kuchenki gazowe, elektryczne, elektryczno-gazowe wolnostojące i do zabudowy w meble kuchenne.
Działalność handlowa obejmuje w przeważającej części segment chłodniczy, pralniczy oraz segment
tzw. małego sprzętu AGD.
Począwszy od 2012 roku Grupa dokonała redefinicji segmentów branżowych na zgodne z obecną
strategią jej działalności. W związku z tym dane za porównywalny okres czterech kwartałów 2011 przygotowane na dotychczasowych zasadach segmentacji branżowej – nie zostały ujawnione.
Poza segmentacją ujawnione zostały przychody związane z obrotem materiałami oraz sprzedażą
usług a także koszty przypisane do tych przychodów oraz wszelkie inne przychody i koszty nie
przypisane w sposób bezpośredni do segmentów.
Segment geograficzny, jako uzupełniający informację o działalności Grupy oparty jest o miejsca
pozyskiwania przychodów czyli według lokalizacji klientów. W raporcie Grupa prezentuje dane z
regionów, w których uzyskuje największe obroty.
Przychody i koszty, które można bezpośrednio przypisać do segmentów działalności wynikają
bezpośrednio z odpowiednio zadekretowanych dokumentów źródłowych.
33 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Poniższa tabela przedstawia przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe za rok 2012 (w tys. zł)
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku.
Przychody od klientów zewnętrznych pomniejszone o bonusy
sprzedażowe
Koszt własny sprzedaży
Sprzęt grzejny
wolnostojący
Sprzęt grzejny Sprzęt grzejny
do zabudowy
pozostały
Towary
Pozostałe
634 776
226 939
95 801
506 544
100 913
1 564 973
441 666
152 213
62 707
397 530
75 472
1 129 588
Przychody ze sprzedaży między segmentami
Marża brutto ze sprzedaży
Koszty operacyjne przypisane do segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane
Wynik operacyjny Grupy
Wynik na działalności finansowej
Wynik brutto Grupy
Obowiązkowe obciążenia wyniku
Wynik netto Grupy
34 / 92
Łącznie
0
193 110
74 726
33 094
109 014
39 962
23 405
11 330
69 731
153 148
51 321
21 764
39 283
25 441
435 385
144 428
25 441
290 957
-216 623
74 334
-11 833
62 501
16 475
46 026
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych w przekroju obszarów geograficznych przedstawiają się
następująco:
Kraj
od 01.01 do
31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
1 Polska
549 038
564 324
2 Niemcy
295 351
284 225
3 Federacja Ros.
435 420
296 219
4 Skandynawia
142 727
147 250
5 Czechy, Słowacja
41 623
44 089
6 Wielka Brytania
25 456
33 797
7 Pozostałe kraje
75 358
90 658
1 564 973
1 460 562
SUMA
* Przychody ze sprzedaży zawierają wszystkie rodzaje działalności Grupy, tzn. produkty (sprzęt AGD), usługi,
materiały ze wszystkich spółek Grupy.
Grupa sprzedaje swoje produkty do poszczególnych odbiorców rozlokowanych, na rynku krajowym jak i rynkach
europejskich. Na rynku niemieckim wyroby sprzedawane są poprzez spółkę Amica International, która jest w całości
zależna od Amica Wronki S.A. Na rynkach Europy północnej, sprzedaż odbywa się częściowo poprzez firmę Gram, zależną
od Amica Wronki S.A. Podobny model sprzedaży realizowany jest w Czechach i Słowacji, gdzie sprzedaż odbywa się
poprzez Amica Commerce. Sprzedaż na rynki rosyjskie realizowana jest głównie poprzez spółkę zależną Hansa. Sprzedaż
na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Europy Południowo-Wschodniej realizowana jest w ramach umów agencyjnych.
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które
wyodrębniane są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych.
Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej Grupa nie ujawnia danych na temat głównych klientów.
2.
Przejęcia oraz sprzedaż jednostek zależnych
Przejęcia i podwyższenia kapitałów
W dniu 28 sierpnia 2012 polski Sąd Rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Amica Wronki ze spółką Sidegrove (spółka
połączona). W rezultacie tej decyzji Amica Wronki dokonała włączenia aktywów netto spółki Sidegrove do ksiąg Amica
Wronki, a następnie eliminacji transakcji pomiędzy łączonymi się spółkami. Wyniki tej operacji dla Amica Wronki
przedstawiono w poniższej tabeli:
35 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
AKTYWA
Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w spółkach powiązanych
-53 594
Pozostałe aktywa
PASYWA
Kapitał zapasowy
Wynik finansowy roku bieżącego bez wartości firmy
Odpis wartości firmy obciążający wynik finansowy roku bieżącego
Zobowiązania
54
-53 594
-11 714
1 405
- 1 004
-42 282
-53 647
W 2012 roku spółka dominująca udzieliła nieoprocentowanych pożyczek do spółki zależnej Hotel Olympic. Zgodnie z MSSF
kwoty pożyczek zostały zaprezentowane w zamortyzowanym koszcie. W wyniku zastosowania tej metody prezentacji
wartość dyskonta została odniesiona na udziały w kwocie 728 tys. zł.
Powstanie nowych jednostek zależnych
W dniu 27.12.2012 r. została zarejestrowana nowa spółka zależna Hansa Ukraina ooo, mająca swoją siedzibę na Ukrainie.
Spółka dominująca posiada 100% instrumentów kapitałowych Spółki. Spółka ta ma charakter handlowy. Jej zadaniem jes
rozwój sprzedaży produktów pod marką HANSA na rynku ukraińskim. Kapitał spółki wynosi 134 tys. zł, wniesiony w całości
w 2013 roku.
3.
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Grupa nie posiada udziałów w jednostkach spełniających definicję stowarzyszonych.
4.
Wartość firmy
Wartość firmy zaprezentowana w bilansie Grupy Amica jest w posiadaniu spółki zależnej Gram
Domestic A/S. Zmiany wartości tej pozycji bilansowej były związane tylko ze zmianą kursu
walutowego zastosowanego do przeliczenia bilansu spółki Gram.
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Wartość brutto
Saldo na początek okresu
Połączenie jednostek gospodarczych
Sprzedaż jednostek zależnych (-)
Różnice kursowe netto z przeliczenia
Inne korekty
Wartość brutto na koniec okresu
Odpisy z tytułu utraty wartości
Saldo na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Różnice kursowe netto z przeliczenia
Inne zmiany
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu
36 / 92
6 416
5 772
-496
644
5 920
5 920
6 416
6 416
5 920
6 416
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
5.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wartość firmy z konsolidacji
W 2012 roku wpływ na zmianę prezentowanej w skonsolidowanym bilansie miała transakcja
włączenia aktywów netto spółki Sidegrove do spółki dominującej. W wyniku tej transakcji dokonano
odpisu trwałej utraty wartości firmy wygenerowanej przy przejęciu kontroli nad spółką Sidegrove.
Wartość firmy zaprezentowana w aktywach skonsolidowanego bilansu dotyczy następujących spółek
zależnych:
31.12.2012
Gram Domestic A/S
Amica International GmbH
982
982
12 414
12 414
Sidegrove Holdings Limited
AGD Media Sp. z o.o
Amica Marketing Sp. z o.o.
Razem wartość firmy z
konsolidacji
31.12.2011
1 004
3 513
3 513
74
74
16 983
17 987
Zgodnie z zapisami MSR39 Grupa przeprowadziła na dzień bilansowy wymagane testy na trwałą
utratę. W wyniku przeprowadzonych testów nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej
utraty wartości dla tych podmiotów.
Wartość firmy jednostek podporządkowanych Gram oraz Amica International powstała w latach
poprzedzających przejście Grupy Kapitałowej na MSR Na dzień przejścia na MSR zastopowano
naliczanie amortyzacji i od tego dnia wartości te nie uległy zmianie.
37 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
6.
Wartości niematerialne bez wartości firmy
Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz
pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych w trakcie
wytwarzania”.
Znaki towarowe
Oprogramowanie
komputerowe
Patenty i licencje
Koszty prac
rozwojowych
Wartości
niematerialne w
trakcie wytwarzania
Pozostałe wartości
niematerialne
Razem
Stan na 31.12.2012
Wartość bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące
Wartość bilansowa netto
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa
trwałe przeznaczone do sprzedaży
Skorygowana wartość bilansowa netto
7 362
5 789
14 818
5 883
1 996
2 868
38 716
253
5 532
11 648
3 092
1 044
0
21 569
7 109
257
3 170
2 791
952
2 868
17 147
0
0
0
0
0
0
0
7 109
257
3 170
2 791
952
2 868
17 147
7 802
5 555
13 651
4 310
1 995
2 014
35 328
0
5 190
8 981
2 246
1 025
0
17 442
7 802
365
4 670
2 064
970
2 014
17 885
0
0
0
0
0
0
0
7 802
365
4 670
2 064
970
2 014
17 885
Stan na 31.12.2011
Wartość bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące
Wartość bilansowa netto
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa
trwałe przeznaczone do sprzedaży
Skorygowana wartość bilansowa netto
38 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
Znaki towarowe
złoty polski (PLN)
Oprogramowanie
komputerowe
Patenty i licencje
Koszty prac
rozwojowych
Pozostałe wartości
niematerialne
Wartości niem. w
trakcie wytwarzania
Razem
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012
roku
7 802
Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
365
4 670
2 064
970
2 014
0
86
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
0
310
1 682
172
2 336
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na
wartości niematerialne i prawne)
206
2 237
109
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia
itp.)
-17
2 209
4 761
727
710
0
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)
-186
-1 540
-955
Odpisy umorzeniowe dotyczące
likwidowanych bądź sprzedawanych składników
198
2 036
109
-128
-2 809
2 343
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia
itp.)
0
0
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Przekwalifikowanie do grupy Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży
Wartość bilansowa netto na 31.12.2012
39 / 92
4 586
0
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
17 885
-693
0
-69
0
-45
0
-807
0
7 109
257
3 170
2 791
952
2 868
17 147
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
Znaki
towarowe
złoty polski (PLN)
Oprogramowanie
komputerowe
Patenty i licencje
Koszty prac
rozwojowych
Pozostałe
wartości
niematerialne
Wartości niem. w
trakcie
wytwarzania
Razem
za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011
roku
6 980
379
5 625
2 545
353
917
180
47
1 123
806
17 458
477
2 797
4 544
366
1 589
2 182
Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na
wartości niematerialne i prawne)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia
itp.)
0
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)
201
1 661
689
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych
bądź sprzedawanych składników
17
44
97
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
3
153
2 704
158
3
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
822
-208
614
Przekwalifikowanie do grupy Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży
Wartość bilansowa netto na 31.12.2011
40 / 92
0
7 802
365
4 670
2 064
970
2 014
17 885
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych Grupy jest znak towarowy Gram, którego wartość bilansowa na
dzień 31.12.2012 wynosiła 7.109 tys. PLN (2011 rok: 7.802 tys. PLN). Składnik ten nie podlega amortyzacji.
Grupa nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest nieokreślony
(patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości).
Oprócz nakładów na prace rozwojowe ujętych jako zwiększenie wartości niematerialnych, Spółka dominująca poniosła w
2012 roku nakłady na prace badawcze w kwocie 18 tys. PLN (2011 rok: 19 tys. PLN), które zostały ujęte w rachunku zysków i
strat w pozycji „Kosztów ogólnego zarządu” (patrz nota nr 21).
Grupa zaprezentowała dane dotyczące podziału amortyzacji na odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat łącznie, dla
wartości niematerialnych oraz środków trwałych (tabela na stronie 40).
Na dzień 31.12.2012 znak towarowy Gram stanowił zabezpieczenie kredytu obrotowego w spółce
zależnej Gram. Wartość księgowa netto znaku towarowego będącego przedmiotem zabezpieczenia
wyniosła na dzień bilansowy 7.109 tys. zł.
W 2012 i 2011 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości pozycji
wartości niematerialne i prawne.
Grupa nie posiadała na koniec 2012 roku zobowiązań umownych związanych z nabyciem składników
wartości niematerialnych i prawnych. Na koniec 2011 roku Grupa nie posiadała podobnych
zobowiązań umownych.
Grupa w roku 2008 aktywowała w pozycjach wartości niematerialnych i prawnych przyznane prawa
do emisji dwutlenku węgla. Prawa te zostały przydzielone Spółce zgodnie z Rozporządzenie Rady
Ministrów z 01.07.2008 w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji
dwutlenku węgla na lata 2008-2012. Amica Wronki zgodnie z rozporządzeniem Spółka uzyskała
średnioroczny przydział w wysokości 11.261 jednostek. Ustalona na podstawie odrębnego
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
wartość stawki za emisję dwutlenku węgla wyniosła 0,24 PLN. Zgodnie z wyliczeniem wartości praw
Grupa dokonała aktywowania pozycji wartości niematerialnych i prawnych o wartości 10.810,56 PLN.
Grupa dokonuje odpisów umorzeniowych wyżej wymienionych praw w okresie na który je
przydzielono (4 lata). W roku 2012 Amica skorzystała z przysługujących jej praw w zakresie
odsprzedaży otrzymanych uprawnień do emisji i dokonała sprzedaży praw typu EUA uzyskując
przychód w kwocie 54 tys. PLN. Jednocześnie Spółka nabyła prawa typu ERU za kwotę 8 tys. PLN. Zysk
na transakcji wyniósł 46 tys. PLN. Na dzień bilansowy wartość netto praw do emisji wynosi 3 tys. PLN
Spełniając wymagania Uchwały nr 6/05 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 28.12.2005 w
sprawie przyjęcia stanowiska "prawo do emisji zanieczyszczeń", Grupa wykazuje przyznane prawa do
emisji drugostronnie jako rozliczenia międzyokresowe i równolegle do dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych przeksięgowuje rozliczenia na pozostałe przychody operacyjne.
41 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
7.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Rzeczowe aktywa trwałe
Maszyny
Budynki i
budowle
Grunty
Środki
i urządzenia
Pozostałe
transportu
Rzeczowe aktywa
trwałe w trakcie
wytwarzania
środki
Razem
trwałe
Stan na 31.12.2012
4 301
142 844
159 640
13 589
73 528
11 970
405 872
0
23 675
92 388
8 777
43 321
2 064
170 225
4 301
119 169
67 252
4 812
30 207
30 207
235 647
Składniki przekwalifikowane do
grupy "Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży
0
0
0
0
0
0
0
Skorygowana wartość bilansowa
netto
4 301
119 169
67 252
4 812
30 207
9 906
235 647
Wartość bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i odpisy
aktualizujące
Wartość bilansowa netto
42 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Stan na 31.12.2011
Wartość bilansowa brutto
4 258
116 957
127 879
14 142
70 644
21 375
355 256
0
18 697
87 110
8 627
44 472
0
158 907
4 258
98 260
40 769
5 515
26 172
21 375
196 349
Składniki przekwalifikowane do
grupy "Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży
0
0
0
0
0
0
0
Skorygowana wartość bilansowa
netto
4 258
98 260
40 769
5 515
26 172
21 375
196 349
Skumulowane umorzenie i odpisy
aktualizujące
Wartość bilansowa netto
43 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Grunty
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Budynki i
Maszyny
Środki
Pozostałe
Rzeczowe aktywa trwałe
budowle
i urządzenia
transportu
środki trwałe
w trakcie wytwarzania
Razem
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2012
4 258
98 260
40 769
5 515
26 172
21 375
Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
0
43
25 217
36 447
2 820
8 805
58 474
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja, przyjęcie na
rzeczowe aktywa trwałe) (-)
0
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)
Odpisy umorzeniowe dotyczące
likwidowanych bądź sprzedawanych składników
0
-547
-7 396
-1 811
-2 062
-69 529
-81 345
0
1 257
-1 247
0
1 739
1 749
-3 947
-10 635
-1 981
-4 689
186
6 846
1 606
1 988
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia
itp.)
-21 252
0
10 626
-2 117
-2 117
-36
-169
0
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
0
0
-36
-90
-7
Przekwalifikowanie do grupy Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży
Wartość bilansowa netto na 31.12.2012
44 / 92
131 806
0
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia
itp.)
196 349
0
4 301
119 169
67 252
4 812
30 207
9 906
235 647
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Grunty
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Budynki i
Maszyny
Środki
Pozostałe
budowle
i urządzenia
transportu
środki trwałe
Rzeczowe aktywa
trwałe
w trakcie
wytwarzania
Razem
za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2011
4 258
96 943
37 085
3 860
27 969
9 638
179 753
4 653
12 161
2 941
2 944
34 043
56 742
-708
-2 313
-1 590
-3 477
-22 148
-30 236
-2 178
-8 174
-1 806
-4 309
-16 468
289
2 304
2 147
3 232
7 972
Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja,
przyjęcie na rzeczowe aktywa trwałe) (-)
Amortyzacja zgodna z planem
amortyzacji(-)
Odpisy umorzeniowe dotyczące
likwidowanych bądź sprzedawanych
składników
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości (-)
0
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
-739
-294
-36
-187
-158
Przekwalifikowanie do grupy Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży
Wartość bilansowa netto na 31.12.2011
45 / 92
-1 414
0
4 258
98 260
40 769
5 515
26 172
21 375
196 349
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Amortyzacja wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach
skonsolidowanego rachunku zysków i strat:
od 01.01 do
31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
Koszt własny sprzedaży
13 492
10 401
Koszty ogólnego zarządu
7 791
8 592
Koszty sprzedaży
1 770
1 078
1 008
891
24 061
20 962
Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów
Inne
Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
W 2012 roku Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (2011 rok: 0 tys. PLN).
Na dzień 31.12.2012 rzeczowe aktywa trwałe o wartości bilansowej 83.742 tys. PLN (2011 rok:
60.523 tys. PLN) stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Spółki. Informację o zabezpieczeniach
zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 10.6.
W roku 2012 roku Spółka zawarła umowy inwestycyjne dotyczącą rozbudowy Fabryki Kuchni.
Umowne kwoty zobowiązań na dzień bilansowy wynoszą 0.7 mln EUR oraz 1.4 mln PLN.
8.
Aktywa w leasingu
Leasing finansowy
Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu
finansowego. Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego
przedstawia się następująco:
46 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
Budynki i
budowle
Grunty
złoty polski (PLN)
Maszyny
Środki
Pozostałe
i urządzenia
transportu
środki
Rzeczowe aktywa
trwałe w trakcie
wytwarzania
Razem
trwałe
Stan na 31.12.2012
Wartość bilansowa
brutto
Skumulowane
umorzenie i odpisy
aktualizujące
Wartość bilansowa
netto
0
0
21 774
5 891
1 609
28
29 302
7 964
2 705
659
13 810
3 186
950
28
17 974
21 605
4 949
1 750
33
28 337
7 451
1 948
610
14 154
3 001
1 140
11 328
Stan na 31.12.2011
Wartość bilansowa
brutto
Skumulowane
umorzenie i odpisy
aktualizujące
Wartość bilansowa
netto
47 / 92
0
0
10 009
33
18 328
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą:
Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie:
do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
razem
Stan na 31.12.2012
Przyszłe minimalne opłaty
leasingowe
Koszty finansowe (-)
Wartość bieżąca przyszłych
minimalnych opłat leasingowych
7 845
12 385
0
20 230
1 276
945
0
2 221
6 569
11 440
0
18 009
7 664
13 802
0
21 466
1 571
1 562
0
3 133
6 093
12 240
0
18 333
Stan na 31.12.2011
Przyszłe minimalne opłaty
leasingowe
Koszty finansowe (-)
Wartość bieżąca przyszłych
minimalnych opłat leasingowych
48 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Do najistotniejszych umów leasingu finansowego należy grupa umów dotyczących leasingu sprzętu
komputerowego (w tym przede wszystkim komputery i serwery) o łącznej wartości początkowej
przedmiotu leasingu 16.686 tys. PLN (Rok 2011: 12.386 tys. PLN). Umowy leasingu sprzętu
komputerowego zawierane są w większości przypadków na okres 4 lat, po upłynięciu których Spółka
ma prawo nabyć przedmiot leasingu na własność. Spółka korzysta z tego prawa tylko w zakresie
wybranych składników aktywów trwałych. Raty leasingu oprocentowane są zmienną stopą
procentową kalkulowaną w oparciu o WIBOR. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu są w części umów
weksle in blanco.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu
warunkowych opłat leasingowych.
Leasing operacyjny
Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca nie użytkuje rzeczowych aktywów trwałych na podstawie
umów leasingu operacyjnego.
9.
Nieruchomości inwestycyjne
W skład nieruchomości inwestycyjnych wchodzą nieruchomości hotelowe i sportowe związane z kompleksem hotelowosportowym we Wronkach na ul. Leśnej, boiska sportowe oraz nabyta w drodze licytacji komorniczej nieruchomość w
Wieluniu. Zmiany wartości bilansowej w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:
od 01.01 do 31.12.2012
Wartość bilansowa na początek okresu
od 01.01 do 31.12.2011
22 584
19 605
187
3 810
787
831
21 984
22 584
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Nabycie nieruchomości
Aktywowanie późniejszych nakładów
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zbycie nieruchomości (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.) (+/-)
Amortyzacja
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa na koniec okresu
W okresie sprawozdawczym Grupa osiągnęła przychody z czynszów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych oraz
ujęła w rachunku zysków i strat bezpośrednie koszty utrzymania nieruchomości w następującej wysokości:
49 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
od 01.01 do 31.12.2012
Przychody z czynszów
złoty polski (PLN)
od 01.01 do
31.12.2011
280
141
1 202
999
1 202
999
Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące:
Nieruchomości przynoszących przychody z
czynszów
Nieruchomości, które w danym okresie nie
przyniosły
przychodów z czynszów
Bezpośrednie koszty operacyjne
Nieruchomości inwestycyjne oddawane są w najem podmiotom powiązanym na podstawie umów zawartych na czas
nieokreślony.
W 2012 roku Grupa nie zawarła żadnych umów inwestycyjnych, na mocy których zobowiązałaby się
nabyć w przyszłości nieruchomości. Na koniec 2011 Grupa również nie posiadała podobnych
zobowiązań umownych.
50 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
10.
9.1.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Aktywa oraz zobowiązania finansowe
Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych
Wartość aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w
MSR 39:
1 – pożyczki i należności (PiN)
2 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do
obrotu (AWG-O)
3 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (AWG-W)
5 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS)
6 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ)
7 - aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)
4 - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)
Aktywa finansowe
51 / 92
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39
Razem
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
PiN
złoty polski (PLN)
AWG-O
AWG-W
IUTW
ADS
POZA
MSR39
IPZ
Stan na 31.12.2012
Aktywa trwałe:
Należności i pożyczki
6 019
6 019
Pochodne instrumenty finansowe
773
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
773
145
145
24 763
241 955
Aktywa obrotowe:
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Pożyczki
217 192
2 889
Pochodne instrumenty finansowe
2 889
0
8 761
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kategoria aktywów finansowych razem
52 / 92
226 100
0
0
0
0
9 534
8 761
12
12
75 191
75 191
100 111
335 745
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39
Aktywa finansowe
PiN
AWG-O
AWG-W
IUTW
ADS
POZA
MSR39
IPZ
Razem
Stan na 31.12.2011
Aktywa trwałe:
Należności i pożyczki
1 463
1 463
Pochodne instrumenty finansowe
0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
145
Aktywa obrotowe:
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Pożyczki
0
234 689
14 339
2 059
Pochodne instrumenty finansowe
418
13 068
13 486
0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
53 / 92
249 028
2 059
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Kategoria aktywów finansowych razem
145
238 211
418
0
0
0
13 068
22 959
22 959
37 443
289 140
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych
w MSR 39:
1 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (ZWG-O)
2 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone
przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W)
3 - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)
54 / 92
4 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ)
5 - zobowiązania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39
Razem
Zobowiązania finansowe
(ZWG-O)
(ZWG-W)
(ZZK)
(IPZ)
(Poza MSR39)
Stan na 31.12.2012
Zobowiązania długoterminowe:
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
23 581
23 581
Leasing finansowy
11 440
11 440
Pochodne instrumenty finansowe
0
Pozostałe zobowiązania
1 363
1 363
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
191 166
Faktoring zobowiązań
28 129
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
74 922
21 750
212 916
28 129
0
Leasing finansowy
74 922
6 567
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania przekwalifikowane do grupy przeznaczone
do sprzedaży
6 567
2 666
2 666
0
319 161
Kategoria zobowiązań finansowych razem
2 666
39 757
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39
361 584
Razem
Zobowiązania finansowe
(ZWG-O)
(ZWG-W)
(ZZK)
(IPZ)
(Poza MSR39)
Stan na 31.12.2011
Zobowiązania długoterminowe:
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
55 / 92
22 975
12 240
22 975
12 240
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
6 997
5579
12 576
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
195 258
Faktoring zobowiązań
20 042
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
62 989
1 660
21 634
216 892
20 042
6 093
62 989
6 093
22 890
39 967
376 697
21 230
Zobowiązania przekwalifikowane do grupy przeznaczone do
sprzedaży
Kategoria zobowiązań finansowych razem
56 / 92
8 657
0
301 264
26 809
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
9.2.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Należności i pożyczki
Grupa dla celów prezentacji w bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części
długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części
krótkoterminowej Grupa, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia
poniższa tabela. Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 13.
31.12.2012
31.12.2011
Aktywa trwałe:
Należności
557
707
Pożyczki
5 462
756
Należności i pożyczki długoterminowe
6 019
1 463
217 192
234 689
2 889
2 058
Należności i pożyczki krótkoterminowe
220 081
236 747
Należności i pożyczki, w tym:
226 100
238 210
Należności (nota nr 13)
217 749
235 396
Pożyczki (nota nr 10.2)
8 351
2 814
Aktywa obrotowe:
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Pożyczki
Udzielone pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej. Wartość bilansowa pożyczek uważana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej (patrz nota nr 10.6)
dotycząca wartości godziwej).
Na dzień 31.12.2012 wszystkie wykazane w bilansie pożyczki (8.351 tys. PLN) udzielone zostały w PLN
(2011 rok: 2.814 tys. PLN). Oprocentowane były stopą procentową opartą na wskaźniku WIBOR3M
zwiększonym o 1,5% marży.
Zmiana wartości bilansowej pożyczek, w tym odpisów aktualizujących ich wartość, przedstawia się
następująco:
57 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Wartość brutto
Saldo na początek okresu
2 814
3 026
6 834
4 078
185
130
1 327
4 118
-155
-302
8 351
2 814
0
0
8 351
2 814
Połączenie jednostek gospodarczych
Kwota pożyczek udzielonych w okresie
Odsetki naliczone efektywną stopą procentową
Spłata pożyczek wraz z odsetkami (-)
Sprzedaż jednostek zależnych (-)
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) (+-)
Wartość brutto na koniec okresu
Odpisy z tytułu utraty wartości
Saldo na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)
Odpisy wykorzystane (-)
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Wartość bilansowa na koniec okresu
Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość pożyczek ze względu na brak przesłanek do
tego typu działań.
9.3.
Pochodne instrumenty finansowe
Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne, by minimalizować ryzyko zmiany kursów walut, w
których realizowana jest część transakcji sprzedaży i zakupu.
Większość instrumentów pochodnych została wyznaczona przez Grupę jako zabezpieczenie
przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty
pochodne zabezpieczające). Pozostałe instrumenty pochodne, pomimo iż od strony ekonomicznej
zabezpieczają Grupę przed ryzykiem walutowym, nie stanowią formalnie zabezpieczenia w
rozumieniu MSR 39, w związku z tym traktowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu
(instrumenty pochodne handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w wartości
godziwej, ustalanej na podstawie danych pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe).
58 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
31.12.2012
31.12.2011
Aktywa trwałe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające
773
Instrumenty pochodne długoterminowe
773
Aktywa obrotowe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające
8 698
13 068
Instrumenty pochodne zabezpieczające
nieefektywne
63
418
Instrumenty pochodne krótkoterminowe
8 761
13 486
Aktywa - instrumenty pochodne
9 534
13 486
Zobowiązania długoterminowe:
Instrumenty pochodne handlowe
6 997
Instrumenty pochodne zabezpieczające
5 579
Instrumenty pochodne długoterminowe
12 576
Zobowiązania krótkoterminowe:
Instrumenty pochodne handlowe
1660
Instrumenty pochodne zabezpieczające
2 666
21 230
Instrumenty pochodne krótkoterminowe
2 666
22 890
Zobowiązania - instrumenty pochodne
2 666
35 466
59 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Instrumenty pochodne nieefektywne i handlowe
Poszczególne klasy instrumentów pochodnych nieefektywnych i handlowych prezentuje poniższa tabela:
Nominał transakcji w
walucie
(w tys.)
Wartość bilansowa instrumentów*
Aktywa finansowe
Zobowiązania
finansowe
Termin realizacji
od
do
Stan na 31.12.2012
Kontrakty forward EUR/CZK
3 300 EUR
Instrumenty pochodne nieefektywne i handlowe razem
63
30-04-2013
30-09-2013
11-03-2011
11-03-2013
16-01-2012
31-01-2012
63
Stan na 31.12.2011
Kontrakty CIRS (Currency Interest Rate Swap)
EUR/PLN+CHF/PLN
2 635 EUR, 4 279 CHF
Kontrakty forward EUR/RUB
Instrumenty pochodne nieefektywne i handlowe razem
* wartość godziwa
60 / 92
4000 EUR
8 657
418
418
8657
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wpływ instrumentów pochodnych handlowych na wynik finansowy zaprezentowano w nocie nr 26.
Instrumenty pochodne zabezpieczające
Poszczególne klasy efektywnych instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne prezentuje poniższa tabela:
Nominał transakcji w walucie
(w tys.)
Wartość bilansowa instrumentów*
Aktywa finansowe
Termin realizacji
Zobowiązania
finansowe
od
do
Stan na 31.12.2012
Kontrakty forward EUR
Kontrakty forward CNY
Kontrakty forward USD
Kontrakty forward CZK
Kontrakty forward GBP
Kontrakty forward EUR/CNY
Kontrakty forward EUR/CZK
Kontrakty IRS (Interest Rate Swap)
Instrumenty pochodne zabezpieczające razem
55 000
193 500
2 700
110 000
6 000
54 200
700
7 634
84
366
1 374
1 883
166
5
573
14
22 433
39
9 472
2 666
140
1 843
8842
22 859
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
30-11-2013
31-01-2013
01-01-2013
31-01-2013
30-11-2015
31-12-2013
30-09-2013
30-09-2014
28-02-2014
30-06-2013
31-03-2013
10-03-2013
10-03-2013
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
26-01-2012
10-02-2012
31-08-2013
31-12-2012
31-12-2013
31-03-2013
26-07-2012
27-10-2012
10-03-2012
10-03-2013
Stan na 31.12.2011
Kontrakty forward EUR/PLN
Kontrakty opcyjnie (EUR/PLN)
Kontrakty forward USD/PLN
Kontrakty forward GBP/PLN
Kontrakty forward EUR/RUB
Kontrakty forward EUR/USD
51 000 EUR
20 000 EUR
17 000 USD
7 500 GBP
3 000 EUR
5 400 USD
Kontrakty IRS (Interest Rate Swap)
22 433 PLN
Instrumenty pochodne zabezpieczające razem
61 / 92
3759
757
1486
191
13 068
26 809
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
* wartość godziwa
Grupa oczekuje przeprowadzenia wszystkich planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
62 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W 2012 roku Grupa ujęła w innych całkowitych dochodach zysk w kwocie 17.928 tys. PLN netto (2011
rok: strata 1.139 tys. PLN netto) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne oraz wartość godziwą. Dodatni kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczających przepływy pieniężne wynosił na dzień 31.12.2012 5.456 tys. PLN netto (2011 rok:
ujemny (12.472) tys. PLN).
Kwoty przeniesione z kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających do wyniku
finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej, zostały ujęte w następujących pozycjach
skonsolidowanego rachunku zysków i strat:
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
Przychody
Przychody ze sprzedaży
-2 974
-8 682
3 447
9 185
473
503
-1 523
7502
Koszty finansowe
2 639
3 699
Koszty razem
1 116
11 201
-643
-10 699
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Przychody razem
Koszty
Koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wpływ na wynik finansowy
Ponadto w 2012 roku Grupa ujęła w rachunku zysków i strat kwotę -3.257 tys. PLN (2011 rok -2.219
tys. PLN) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej.
63 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Na dzień bilansowy Grupa nie posiada aktywów prezentowanych i wycenianych jako inwestycje
utrzymywanie do terminu wymagalności (2011 rok: 0 tys. zł)
Aktywa dostępne do sprzedaży
Na dzień bilansowy Grupa nie posiada w swoim portfelu akcji spółek publicznych (2011 rok: 0 tys.
PLN)
Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Grupa wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty
wartości, ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Grupa nie posiada aktywów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
9.4.
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w niniejszym sprawozdaniu
finansowym prezentuje poniższa tabela:
Zobowiązania krótkoterminowe
31.12.2012
Zobowiązania długoterminowe
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
Zobowiązania finansowe wyceniane według
zamortyzowanego kosztu:
Kredyty w rachunku kredytowym
30 534
591
Kredyty w rachunku bieżącym
18 493
5 839
Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
23 581
22 975
23 581
22 975
46
25 894
56 513
74 922
62 989
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne razem
64 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Grupa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych
wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty,
pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek
i innych instrumentów
dłużnych zaprezentowano w nocie nr 10.6.
65 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuje poniższa
tabela (patrz również nota nr 27 dotycząca ryzyk):
KWOTA
KWOTA Z
Rodzaj
RODZAJ
LP KREDYTODAWCA
BANK
NA
TERMIN SPŁATY KRED.
OPROCENTOWANIE
ZABEZPIECZENIE
UMOWY
zabezpieczenia
KREDYTU
DZIEŃ
należności
KREDYT BANK
WIBOR O/N + MARŻA
zastaw rejestrowy na zapasach
kredyt
1 AMICA WRONKI
25 000
38
10.09.2013
zapasy
SA
BANKU
towarów, cesja wierzytelnosci
obrotowy
towarów
2
AMICA WRONKI
BRE BANK SA
5 000
0
30.07.2013
WIBOR O/N + MARŻA
BANKU
cesja wierzytelności
należności
kredyt obrotowy
3
AMICA WRONKI
Deutsche Bank
Polska SA
5 000
0
30.07.2013
WIBOR O/N + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na zapasach
materiałów
zapasy
materiałów
kredyt obrotowy
4
AMICA WRONKI
BOŚ S.A.
20 033
20 033
30.03.2013
(jednorazowo)
WIBOR 3M + MARŻA
BANKU
hipoteka
środki trwałe
kredyt obrotowy
3 502
kwartalnie po 290 000 (
od 31 03 13 do 31 12 WIBOR 3M + MARŻA
17 ostatnia rata 31 03 BANKU
17 - 360 000 )
zastaw rejestrowy na środkach
trwałych
środki trwałe
kredyt
inwestycyjny
kwartalnie po 1 060
000( od 31 03 13 do 31 WIBOR 3M + MARŻA
12 17 0 ostatnia rata 31 BANKU
03 17 - 1 040 000 )
zastaw rejestrowy na środkach
trwałych
środki trwałe
kredyt
inwestycyjny
5
AMICA WRONKI
BOŚ S.A.
5 000
6
AMICA WRONKI
BOŚ S.A.
18 000
13 090
7
AMICA WRONKI
BOŚ S.A.
5 000
0
09.12.2013
Wibor 1 M + MARŻA
BANKU
cesja wierzytelności
należności
kredyt obrotowy
8
AMICA WRONKI
Bank
Millennium
S.A.
15 000
0
28.04.2013
WIBOR 1M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na towarach i
materiałach
zapasy
towarów i
materiałów
kredyt obrotowy
66 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
9
10
11
AMICA WRONKI
Bank
Millennium
S.A.
AMICA WRONKI
Bank
Millennium
S.A.
AMICA WRONKI
SGB Bank S.A.
4 720
16 380
55 000
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
4 130
kwartalnie po 295
000(od 30.09.12 do 31
03 16 ostatnia rata 24
05 16 295 000 )
WIBOR 3M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na środkach
trwałych
środki trwałe
kredyt
inwestycyjny
13 292
kwartalnie po 963
500(od 31 12 12 do 30
09 16 ostatnia rata 08
12 16 - 964 000 )
WIBOR 3M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na środkach
trwałych
środki trwałe
kredyt
inwestycyjny
30.04.2013
Wibor 3 M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na zapasach
wyrobów gotowych , cesja
wierzytelności
3
wyroby
gotowe
kredyt obrotowy
należności
12
AMICA WRONKI
HSBC Bank
Polska S.A.
5 000
0
19.07.2013
WIBOR 1M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na zapasach
materiałów ,
zapasy
materiałów
kredyt obrotowy
13
AMICA WRONKI
Bank Handlowy
w Warszawaie
S.A
20 000
0
06.09.2013
WIBOR 1M + MARŻA
BANKU
zastaw rejestrowy na zapasach
materiałów
zapasy
materiałów
kredyt obrotowy
Deutsche Bank
2 208
121
HSBC
2 208
968
14
15
Amica
International
Amica
International
16
Gram
Sudbank
594
66
17
Hansa
Deutsche Bank
Ltd Moskwa
17 289
17 289
221 432
72 532
67 / 92
EURIBOR+marża banku cesja wierzytelności, pismo poręczające
19.07.2013
03.11.2014
należności
kredyt obrotowy
EURIBOR+marża banku
pismo poręczające
-
kredyt obrotowy
CIBOR+marża banku
zastaw na zapasach oraz znaku
towarowym
zapasy, znak
towarowy
kredyt obrotowy
pismo poręczające
zapasy
kredyt obrotowy
wewnętrzna stawka
referencyjna banku+
marża banku
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Grupa nie posiadała na dzień bilansowy zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
9.5.
Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
Zaciągnięte przez Grupę zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu leasingu
finansowego objęte są zabezpieczeniami spłaty. Rodzaje zabezpieczeń gwarantujących realizację zobowiązań przedstawione
zostały w pkt 10.4
Na 31.12.2012 następujące aktywa Grupy (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań:
31.12.2012
31.12.2011
Hipoteka lub zastaw na trwałych
składnikach majątku
90 942
68 325
Cesja wierzytelności
36 467
56 958
Przewłaszczenie zapasów
92 420
99 727
Razem zabezpieczenia ustanowione
na majątku Spółki
219 828
225 011
Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty, umowy kredytowe nakładają na Grupę dodatkowe wymogi, jakie
muszą być spełnione przez okres kredytowania, np. zapewnienie utrzymania określonych wskaźników finansowych tj. np.
zadłużenie/EBIT na określonym poziomie. Grupa spełnia powyższe warunki wynikające z umów kredytowych.
W 2012 i 2011 roku Grupa nie posiadała zaległych zobowiązań do spłaty rat kapitałowych i odsetkowych.
9.6.
Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych
9.6.1.
Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych
Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych
Grupa odstąpiła od ustalenia wartości godziwej udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku z
trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Udziały i akcje nienotowanych spółek
ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia z
uwzględnieniem utraty wartości (patrz nota nr 7)
68 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać
wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi
stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość godziwą ustala się na
podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów
finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym
jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy
walutowe, stopy procentowe itd.).
W odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości
Grupy ujęto w bilansie w wartości godziwej, dodatkowe informacje o metodach wyceny oraz
poziomach wartości godziwej zaprezentowano poniżej.
Grupa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług
– ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej.
69 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
9.6.2.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych ujętych w bilansie w wartości godziwej
Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości
godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej:

poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz
zobowiązań,
poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu
1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,
poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące
z aktywnych rynków.


Klasa instrumentu finansowego
Poziom 1
Poziom 2
Razem wartość
godziwa
Poziom 3
Stan na 31.12.2012
Aktywa:
Akcje spółek notowanych
0
Udziały, akcje spółek nienotowanych*
Instrumenty pochodne zabezpieczające
nieefektywne
Instrumenty pochodne zabezpieczające
0
63
63
9 471
9 471
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej
Aktywa razem
0
9 534
0
9 534
Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające
2 666
2 666
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej
Zobowiązania razem
0
2 666
0
2 666
Wartość godziwa netto
0
6 868
0
6 868
Stan na 31.12.2011
Aktywa:
Akcje spółek notowanych
0
Udziały, akcje spółek nienotowanych*
Instrumenty pochodne zabezpieczające
nieefektywne
Instrumenty pochodne zabezpieczające
0
418
418
13 068
13 068
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej
Aktywa razem
0
0
13 486
0
13 486
Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe (-)
Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)
8 657
8 657
26 809
26 809
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)
0
Zobowiązania razem (-)
0
35 466
0
35 466
Wartość godziwa netto
0
-21 980
0
-21 980
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości
godziwej
70 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości godziwej
instrumentów.
Ujawnione w tabeli powyżej instrumenty pochodne to instrumenty walutowe, odsetkowe i walutowo-odsetkowe
wyceniane modelem z wykorzystaniem parametrów rynkowych tj. kursów wymiany walut oraz stóp procentowych (poziom
2).
9.6.3.
Przekwalifikowanie
Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny
tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.
9.6.4.
Wyłączenie z bilansu
Na dzień 31.12.2011 Grupa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia
z bilansu.
11.
Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony
Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na sprawozdanie
finansowe:
31.12.2012
31.12.2011
Saldo na początek okresu:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
67 958
21 085
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
-10 293
-10 067
57 665
11 018
Rachunek zysków i strat (+/-)
-5 672
918
Inne całkowite dochody (+/-)
-4 627
589
Podatek odroczony per saldo na początek okresu
Zmiana stanu w okresie wpływająca na:
Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych
Ujawnienie wartości podatkowej znaku towarowego
45 678
Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)
-280
-538
Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:
47 086
57 665
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
56 168
67 958
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
-9 082
-10 293
71 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Tytuły różnic przejściowych
Saldo na
początek
okresu
Zmiana stanu:
rachunek
zysków i strat
inne dochody
całkowite
rozliczenie
połączenia
Saldo na
koniec okresu
Inne
Aktywa:
Wartości niematerialne
43 400
-2688
Rzeczowe aktywa trwałe
-10 420
-71
40 712
46
-10 445
Nieruchomości inwestycyjne
0
Pochodne instrumenty finansowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
-1
-1406
-1 407
1 965
-770
1 195
-1 105
-362
-1 467
Kontrakty budowlane
Inne aktywa
0
-184
-10
-194
Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
0
376
77
453
248
74
322
Pozostałe rezerwy
5 157
617
5 774
Pochodne instrumenty finansowe
2 612
-1868
Rezerwy na świadczenia pracownicze
-3267
-2 523
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
0
630
-518
9 096
1011
112
-280
Inne:
Nierozliczone straty podatkowe
Razem
72 / 92
9 827
0
5 890
-1 163
57 665
-5 672
4 727
-4 627
-280
47 086
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Stan na 31.12.2011
Aktywa:
Wartości niematerialne
-2 584
45678
Rzeczowe aktywa trwałe
-10 136
-284
-10 420
2 096
-131
1 965
-617
-488
-1 105
108
-184
368
8
376
290
-42
248
Pozostałe rezerwy
5 884
-727
5 157
Pochodne instrumenty finansowe
1 268
755
Nieruchomości inwestycyjne
0
Pochodne instrumenty finansowe
0
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Kontrakty budowlane
Inne aktywa
Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Inne:
Nierozliczone straty podatkowe
Razem
306
43 400
0
-292
0
589
2 612
0
177
453
630
9 876
673
-1453
9 096
4 688
593
609
5 890
11 018
46 596
-538
57 665
0
589
0
Grupa utworzyła aktywa i rezerwy podatkowe na wszystkie ujemne i dodatnie różnice przejściowe.
Grupa posiadała na dzień bilansowy następujące nierozliczone straty podatkowe:

Amica Commerce - straty podatkowe w wysokości 7.908 tys. PLN do wykorzystania w ciągu 5 lat, bez limitu
wykorzystania 50%. Nie utworzono aktywa podatkowego na ten tytuł.

Gram Domestic - straty podatkowe w kwocie 4.727 tys. PLN, do wykorzystania bezterminowo (w części dotyczącej
Danii, Szwecji oraz Norwegii) oraz w ciągu 10 lat (w części dotyczącej Finlandii). Utworzono aktywo na ten tytuł.
Podatek dochodowy odnoszący się do każdej pozycji innych całkowitych dochodów przedstawia się następująco:
73 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
od 01.01 do 31.12.2012
Brutto
Podatek
złoty polski (PLN)
od 01.01 do 31.12.2011
Netto
Brutto
Podatek
Netto
Inne całkowite dochody:
Przeszacowanie środków trwałych
Aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży:
0
0
0
0
0
0
- dochody (straty) ujęte w okresie w
innych dochodach całkowitych
0
0
- kwoty przeniesione do wyniku
finansowego
0
0
Instrumenty zabezpieczające
przepływy środków pieniężnych
22 601
-4 673
17 928
-1 728
589
-1 139
- dochody (straty) ujęte okresie w
innych dochodach całkowitych
22 601
-4 673
17 928
-1 728
589
-1 139
- kwoty przeniesione do wyniku
finansowego
0
0
- kwoty ujęte w wartości
początkowej pozycji zabezpieczanych
0
0
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za granicą
0
0
Różnice kursowe przeniesione do
wyniku finansowego – sprzedaż
jednostek zagranicznych
0
0
Udział w innych dochodach
całkowitych jednostek wycenianych
metodą praw własności
0
0
Razem
74 / 92
22 601
-4 673
17 928
-1 728
589
-1 139
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
12.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zapasy
W sprawozdaniu finansowym Grupy ujęte są następujące pozycje zapasów:
31.12.2012
Materiały
31.12.2011
40 483
44 692
5 449
5 835
Wyroby gotowe
40 202
38 560
Towary
56 904
76 903
Części zamienne
12 380
9 125
155 418
175 115
Półprodukty i produkcja w toku
Razem
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów (odpisy na zapasy niechodliwe oraz odpisy na zapasy przygotowane
do sprzedaży poniżej ceny ich zakupu lub wytworzenia) zwiększyła w 2012 roku pozostałe przychody operacyjne rachunku
zysków i strat w kwocie 4 051 tys. PLN. W 2011 roku zmiana odpisów na zapasy niechodliwe oraz zapasy przygotowane do
sprzedaży poniżej ceny ich zakupu lub wytworzenia zwiększyła pozostałe przychody operacyjne na kwotę 688 tys. PLN.
Na dzień 31.12.2012 zapasy o wartości bilansowej 92.420 tys. PLN (2011 rok: 99.727 tys. PLN)
stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Spółki.
75 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
13.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Grupę w ramach klasy należności i pożyczek
(patrz nota nr 10.2) przedstawiają się następująco:
Należności długoterminowe:
31.12.2012
31.12.2011
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną
Kaucje wpłacone z innych tytułów
557
707
557
707
Pozostałe należności
Odpisy aktualizujące wartość należności (-)
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe:
31.12.2012
31.12.2011
Aktywa finansowe (MSR 39):
Należności z tytułu dostaw i usług
226 412
243 717
-9 553
-11 079
216 859
232 638
108
113
Inne należności
241
1 961
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-)
-16
-23
Pozostałe należności finansowe netto
333
2 051
217 192
234 689
21 405
9 127
3 358
5212
0
0
24 763
14 339
241 955
249 028
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-)
Należności z tytułu dostaw i usług netto
Należności ze sprzedaży aktywów trwałych
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną
Kaucje wpłacone z innych tytułów
Należności finansowe
Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Należności z tytułu podatków i innych świadczeń
Przedpłaty i zaliczki
Pozostałe należności niefinansowe
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-)
Należności niefinansowe
Należności krótkoterminowe razem
Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej
(patrz nota nr 10.6).
76 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Grupa dokonała oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości (patrz
podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Odpisy aktualizujące wartość należności,
które w 2012 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne go rachunku zysków i strat wyniosły:

w odniesieniu do należności długoterminowych - 0 tys. PLN (2011 rok: 0 tys. PLN),

w odniesieniu do krótkoterminowych należności finansowych – 1.017 tys. PLN (2011 rok: 4.092 tys. PLN).
Grupa nie posiadała odpisów aktualizujących wartości należności długoterminowych (2011 rok: 0 tys. PLN)
Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym prezentują
poniższe tabele:
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych należności finansowych (tj. należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych należności finansowych):
od 01.01 do
31.12.2012
Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)
Odpisy wykorzystane (-)
od 01.01 do
31.12.2011
11 102
15 769
1 017
4 092
-19
-984
-2 490
-5 316
Opisy związane z należnościami przejętymi, utworzone w
korespondencji z kontami bilansowymi
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Stan na koniec okresu
-2 339
-41
-120
9 569
11 102
Dalsza analiza ryzyka kredytowego należności, w tym analiza wieku należności zaległych nie objętych odpisem
aktualizującym, została przedstawiona w nocie nr 27.
Na dzień 31.12.2012 należności o wartości bilansowej 36.467 tys. PLN (2011 rok: 56.958 tys. PLN)
stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Spółki.
W celu poprawienia wskaźnika płynności Grupa korzysta z factoringu pełnego oraz faktoringu z regresem, a wartość
odsprzedanych należności łącznie na dzień bilansowy to 143.061 tys. PLN. (2011 rok: 151.160 tys. PLN). Wartość
odsprzedanych należności w faktoring bez regresu została wyłączona z aktywów, natomiast część tych należności, to jest
kwota 9.604 tys. PLN (2011 rok: 12.590 tys. PLN)została pozostawiona w bilansie i dotyczy udziału własnego faktoranta.
Zobowiązania wobec faktora w faktoringu z regresem wyniosły na dzień bilansowy 34.168 tys. zł. (2011 rok: 42.558 tys.
PLN).
14.
77 / 92
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
31.12.2012
złoty polski (PLN)
31.12.2011
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
prowadzonych w PLN
5 174
4 359
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
walutowych
29 256
11 945
18
22
40 743
6 631
75 191
22 959
Środki pieniężne w kasie
Depozyty krótkoterminowe
Inne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem
Na dzień 31.12.2012 środki pieniężne o wartości bilansowej 10 tys. PLN (2011 rok: 6.631 tys. PLN) podlegały ograniczeniom
w dysponowaniu z tytułu założonych lokat terminowych.
Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty do
prezentacji w bilansie.
15.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Grupa nie posiadała na dzień bilansowy działalności, którą zobowiązana byłaby wykazać jako zaniechaną. Stąd też w
rachunku wyników nie został zaprezentowany wynik na działalności zaniechanej.
Aktywa wykazane jako przeznaczone do zbycia w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy nie zostały
sprzedane – ze względu na brak przesłanek do pozostawienia tych aktywów w grupie przeznaczonych do sprzedaży zostały
one przeniesione do aktywów trwałych.
16.
Kapitał własny
16.1.
Kapitał podstawowy
Na dzień 31.12.2012 kapitał podstawowy Spółki wynosił 15.551 tys. PLN (2011 rok: 15.551 tys. PLN) i
dzielił się na 7.775.273 akcji (2011 rok: 7.775.273) o wartości nominalnej 2 PLN każda. Wszystkie
akcje zostały w pełni opłacone.
W Spółce wydano akcje serii A, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w
ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz akcje serii B, które są akcjami zwykłymi na
okaziciela. Akcje serii A i serii B uczestniczą w dywidendzie na równorzędnych zasadach. W stosunku
do niektórych akcji serii A uprzywilejowanie, o którym mowa powyżej wygasło.
78 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zmiany liczby akcji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji z
właścicielami:
od 01.01 do
31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:
Liczba akcji na początek okresu
7 775 273
7.775.273
7 775 273
7.775.273
137.803
62.463
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
Emisja akcji
Umorzenie akcji (-)
Liczba akcji na koniec okresu
w tym akcje własne
Na dzień bilansowy Spółka posiadała akcje własne nabyte w ramach programu umorzenia akcji własnych w ilości 137 803
szt. (2011 rok: 62 463 szt.). Informacja na temat programu umorzenia akcji została zawarta w nocie nr 29.
16.2.
Programy płatności akcjami
W Grupie Kapitałowej nie zostały uruchomione programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje
zamienne na akcje Spółki.
16.3.
Przeszacowanie kapitałów własnych wykazywanych w bilansie, istniejących lub powstałych w okresie hiperinflacji
MSR29,24 wymaga aby podmioty, które prowadziły działalność w okresie hiperinflacji (lata 1989-1996 w Polsce)
przekształciły składniki kapitału własnego stosując ogólny indeks cen począwszy od początku okresu hiperinflacji lub od
momentu, w którym kapitały te zostały wniesione (jeżeli były wniesione później). Analiza okresów i tytułów powstawania
kapitałów własnych pozwala na poniższe wnioski.
Pozycją kapitału własnego, która podlega przepisom MSR29.24 jest część kapitału zakładowego, powstała w wyniku:
- przekształcenia funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego w kapitał zakładowy jednoosobowej
spółki z o.o. skarbu państwa, powstałej w dniu 01.03.1993 roku (wykupionej w kolejnym roku przez kapitał
prywatny, a następnie przekształconej w Spółkę akcyjną). Wysokość funduszu założycielskiego ówczesnego
przedsiębiorstwa, po denominacji, wyniosła 490 tys. zł. Po przeszacowaniu z zastosowaniem indeksu cen dla
okresu 1983-1993 wartość ta wzrosła do poziomu 2.409 tys. zł.
- podwyższenia wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanego
18.06.1996 roku, na kwotę 4.150 tys. zł. Po przeszacowaniu z zastosowaniem indeksu cen za II połowę 1996 roku
wartość ta wzrosła do 4.563 tys. zł.
Ogółem szacowana wartość korekty zwiększającej wartość kapitału zakładowego z tytułu przeszacowania kapitałów
własnych zgodnie z MSR29.24 wyniosłaby 2.332 tys. zł, zmniejszając drugostronnie zysk/stratę z lat ubiegłych.
Zdaniem Zarządu ujęcie opisanej wyżej korekty w sprawozdaniu finansowym mogłoby być mylące dla użytkowników
sprawozdania, szczególnie w sytuacji, gdy korekta dotyczy zdarzeń sprzed kilkunastu lat, a wyniki finansowe tamtych
okresów zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Z tego względu Zarząd zdecydował się na umieszczenie korekty hiperinflacyjnej w nocie objaśniającej do sprawozdania
finansowego. Pozostałe składniki kapitału własnego bądź to powstały z zysków zatrzymanych bądź zostały wniesione już po
okresie hiperinflacji
79 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
16.4.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Udziały niedające kontroli
Prezentowane w kapitale własnym Grupy udziały niedające kontroli odnoszą się do jednostki zależnej Inteco Business
Solutions Sp. z o.o.
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wartość udziałów niedających kontroli uległa zmianie
z tytułu transakcji rozliczenia dochodów całkowitych w części przypadającej na podmioty niekontrolujące, co prezentuje
poniższa tabela:
od 01.01 do
31.12.2012
Saldo na początek okresu
od 01.01 do
31.12.2011
-307
-215
-344
-92
-651
-307
Zmiana struktury Grupy (transakcje z podmiotami niekontrolującymi):
Połączenie jednostek gospodarczych - początkowe ustalenie udziałów
niedających kontroli (+)
Sprzedaż jednostek zależnych poza Grupę – rozliczenie udziałów niedających
kontroli (-)
Nabycie przez Grupę udziałów niedających kontroli (-)
Sprzedaż przez Grupę kapitałów jednostek zależnych na rzecz
niekontrolujących, bez utraty kontroli (+)
Dochody całkowite:
Zysk (strata) netto za okres (+/-)
Inne całkowite dochody za okres (po opodatkowaniu) (+/-)
Inne zmiany
Saldo udziałów niedających kontroli na koniec okresu
17.
17.1.
Świadczenia pracownicze
Koszty świadczeń pracowniczych
od 01.01 do
31.12.2012
Koszty wynagrodzeń
Koszty ubezpieczeń społecznych
Koszty programów płatności akcjami
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na odprawy emerytalne)
Koszty innych świadczeń pracowniczych (np. ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia
osobowe, ekwiwalenty BHP)
Koszty świadczeń pracowniczych razem
80 / 92
od 01.01 do
31.12.2011
126 993
23 664
112 466
17 642
91
594
6 263
4008
157 011
134 710
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W Grupie nie są realizowane są programy motywacyjne, w ramach których pracownicy wynagradzani
byliby akcjami Spółki dominującej.
17.2.
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym bilansie
obejmują
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
6 901
5 146
4 607
4 077
Rezerwy wynagrodzenia i niewykorzystane
urlopy
16 678
11 766
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
28 186
20 989
0
0
61
3 880
3 728
61
3 880
3 728
21 050
3 880
3 728
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
społecznych
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Rezerwy na odprawy emerytalne
Pozostałe rezerwy
Inne długoterminowe świadczenia
pracownicze
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych razem
28 186
Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące
pozycje:
81 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia
pracownicze
nagrody
jubileuszowe
odprawy
emerytalne
Razem
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Stan na początek okresu
0
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:
0
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia
3 728
3 728
0
397
397
Koszty odsetek
0
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne
0
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:
0
0
0
Wypłacone świadczenia (-)
0
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
0
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
-245
-245
0
3 880
3 880
Stan na początek okresu
0
3162
3162
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:
0
Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2011 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia
0
246
246
Koszty odsetek
0
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne
0
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:
0
0
0
Wypłacone świadczenia (-)
0
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
0
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2010 roku
82 / 92
0
320
320
3 728
3 728
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę wewnętrzną Grupy, za wyjątkiem rezerwy
tworzonej przez Spółkę zależną Amica Wronki, opartej o wycenę aktuarialną. Przy wycenie świadczeń
przyjęto następujące założenia (patrz również punkt dotyczący niepewności szacunków - podpunkt c)
w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”):
31.12.2012
31.12.2011
Stopa dyskonta
4,0%
4,0%
Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
2,0%
1,0%
83 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
18.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Pozostałe rezerwy
Wartość rezerw ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się
następująco:
Rezerwy krótkoterminowe
31.12.2012
Rezerwy na bonusy
Rezerwy długoterminowe
31.12.2011
31.12.2012
7 963
3 957
Rezerwy na naprawy gwarancyjne
16 587
15 063
Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy
16 678
11 766
Rezerwy na odprawy emerytalne
61
Inne rezerwy
Pozostałe rezerwy razem
1 108
3 208
42 336
34 055
31.12.2011
5 826
5 719
3 880
3 728
9 706
9 447
Rezerwy na:
bonusy
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w
okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zmniejszenie - wyjście z grupy
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z
przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 31.12.2012 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w
okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zmniejszenie - wyjście z grupy
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z
przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 31.12.2011 roku
3 957
107 983
naprawy
gwarancyj
ne
wynagrodze
nia i urlopy
20 782
16 452
11 766
18 480
odprawy
emerytalne
3 789
91
pozostałe
rezerwy
3 208
10 306
-2414
-101 563
Razem
43 502
153 312
-2 414
-14 821
-13 568
-12 406
-142 358
0
0
0
7 963
22 413
16 678
3 880
1 108
52 042
8 024
68 212
23 593
10 051
8 190
11 402
3 195
594
6 982
31 282
49 984
121 541
-1290
-70 989
-1 290
-12 862
-7 826
-31 985
-123 662
0
-3071
-3 071
0
3 957
20 782
11 766
3 789
3 208
43 502
Największym wartościowo tytułem jest rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych. Rezerwa ta w kwocie 22.413 tys. PLN
(2011: 20.782 PLN) została ujęta przez Grupę w niniejszym sprawozdaniu finansowym w związku ze zobowiązaniem Spółki
do pokrycia kosztów napraw gwarancyjnych wyrobów, w okresie dwóch lat od ich sprzedaży. Rezerwa jest aktualizowana
comiesięcznie, jako efekt m.in. zmian w ilości sprzedawanych i objętych gwarancją wyrobów.
84 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
19.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 9) przedstawiają się następująco:
Zobowiązania długoterminowe:
31.12.2012
31.12.2011
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych
Kaucje otrzymane
Inne zobowiązania finansowe ( w tym leasing oraz pochodne
instrumenty finansowe)
Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem
12 803
24 816
12 803
24 816
Inne zobowiązania finansowe w tym
Zobowiązania krótkoterminowe:
31.12.2012
31.12.2011
Zobowiązania finansowe (MSR 39):
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe
189 101
191 028
2 065
3 937
28 148
20 335
219 314
215 300
14 849
16 482
Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń
Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
6
6 901
5 146
21 750
21 634
241 045
236 934
Inne zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości
godziwej (patrz nota nr 10.6).
85 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
20.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia
krótkoterminowe
31.12.2012
Rozliczenia
długoterminowe
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
Aktywa - rozliczenia międzyokresowe:
Czynsze najmu
0
0
0
0
2 886
3 201
21
258
2 886
3 201
21
258
Dotacje otrzymane
313
439
3 083
3 396
Przychody przyszłych okresów
207
229
Inne rozliczenia
640
1503
1 160
2 171
3 083
3 396
Inne koszty opłacone z góry
Aktywa - rozliczenia międzyokresowe
razem
Pasywa - rozliczenia międzyokresowe:
Pasywa - rozliczenia międzyokresowe
razem
Spółka dominująca uzyskała od Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotację na sfinansowanie zakupu
środków trwałych i wartości niematerialnych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest zgodnie z
okresem amortyzacji składników objętych dotacją . W 2012 roku Spółka dominująca ujęła z tego
tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 439 tys. PLN (2011 rok: 854 tys. PLN).
21.
86 / 92
Przychody i koszty operacyjne
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
21.1.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Koszty według rodzaju
01.01.201131.12.2012
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych
24 061
01.01.201031.12.2011
20 962
Zużycie materiałów i energii
600 291
513 537
Usługi obce
109 485
112 528
Podatki i opłaty
4 558
7 567
Wynagrodzenia
126 993
112 466
23 664
21 650
150 242
147 194
Koszty rodzajowe razem
1 039 294
935 904
Zmiana stanu produktów
6 164
39 668
-9 459
-24 863
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
-145 330
-101 292
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-218 462
-223 414
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
672 207
626 003
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów
457 661
452 685
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
87 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
21.2.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Inne pozostałe przychody operacyjne
01.01.2011-31.12.2012 01.01.2010-31.12.2011
Inne przychody operacyjne
18 385
21 419
otrzymane bonusy od zakupów
10 535
11 848
dotacja do środków trwałych
439
854
zwrot zagranicznego VAT
456
862
3 785
2 731
dochód z dodatkowej gwarancji
117
99
rozwiązanie rezerw
428
1 205
nadwyżki z inwentury
594
180
dzierżawa inwestycji
244
141
1 787
3 499
otrzymane odszkodowania
zwroty towarów
pozostałe pozycje
88 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
21.3.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Inne pozostałe koszty operacyjne
01.01.201131.12.2012
Inne koszty operacyjne
01.01.201031.12.2011
16 334
23 851
wymiana wadliwego sprzętu
849
1 535
niedobory i szkody
709
348
1 056
943
13
21
8 564
2 711
Darowizny
odszkodowania dla byłych pracowników
złomowanie zapasów
likwidacja i sprzedaż środka trwałego
0
zwroty towarów
umorzenie należności
kary i grzywny
spisane należności
922
193
85
1 922
12 565
koszty związane z zamknięciem produkcji Lodówek i Pralek
spisane nakłady inwestycyjne
2 759
wartość zwróconej dotacji do środków trwałych
amortyzacja i podatek o nieruchomości od inwestycji
długoterminowych
1 202
pozostałe koszty operacyjne
1 826
1 127
835
Przyczyną wzrostu kosztów związanych ze złomowaniem zapasów w roku 2012 był wdrożony projekt redukcji indeksów o
niskim wolumenie produkcji i niskiej rentowności. Efektem tego między innymi, był ustrukturyzowany proces wycofywania
indeksów z produkcji oraz finalnie złomowanie materiałów, odsprzedaż zapasów bądź też przekazanie do magazynu części
zamiennych. Wpływ kosztów złomowania zapasów na wynik finansowy 2012 roku został w dużej części skompensowany
dzięki odwróceniu rezerw utworzonych w poprzednich latach. Pozytywny efekt dla tegorocznego wyniku Grupy wynikający
z wyksięgowania pozycji rezerw jest widoczny w pozostałych przychodach operacyjnych - aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych.
89 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
22.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Przychody i koszty finansowe
Spółka nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy
początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski
oraz straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat odnoszą się w całości do instrumentów finansowych przeznaczonych
do obrotu.
Wartości dla roku 2012 zaprezentowane w powyższej tabeli różnią się od przychodów finansowych
ujętych w zestawieniu dochodów całkowitych o wartość 5.820 tys. PLN czyli zmiany wyceny oraz
realizacji instrumentów finansowych zabezpieczających wycenianych w wartości godziwej. W
zestawieniu dochodów całkowitych wartości te wpływają na saldo innych kosztów finansowych
22.1.
Przychody finansowe
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty)
242
155
Pożyczki i należności
310
1 209
552
1 364
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:
Instrumenty pochodne handlowe
19 580
10 507
Instrumenty pochodne zabezpieczające
3 447
5 589
Instrumenty pochodne zamknięte jako nieefektywne
2 373
1289
25 400
17385
Akcje spółek notowanych
Dłużne papiery wartościowe
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:
Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
26912
Pożyczki i należności
1578
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych
-18764
0
9726
Zyski ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Dywidendy z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
0
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalności
Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym
Inne przychody finansowe
Przychody finansowe razem
90 / 92
2
222
25 954
28 697
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
22.2.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Koszty finansowe
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Kredyty w rachunku kredytowym
Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Odsetki od faktoringu należności
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
1 859
4 743
1 029
2 873
5 041
244
15 789
1 954
6 571
1 894
20
2 800
4 025
288
17 552
Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i
strat
Instrumenty pochodne handlowe
4 927
195
Instrumenty pochodne zabezpieczające
3 619
2 639
Instrumenty pochodne zamknięte jako nieefektywne
3 508
5 630
Akcje spółek notowanych
Dłużne papiery wartościowe
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
8 464
12 054
(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pożyczki i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu
(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych
Straty z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach zależnych
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalności
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Inne koszty finansowe
Koszty finansowe razem
10 439
10 439
5 751
5 751
0
3 095
2 540
37 787
37 897
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez
Grupę jako pozostałe koszty operacyjne (patrz nota nr 20).
Wycena oraz realizacja instrumentów pochodnych zabezpieczających wpływa przede wszystkim na
przychody oraz koszty działalności operacyjnej Grupy, co zostało zaprezentowane w nocie nr 9.3, w
podpunkcie odnoszącym się do instrumentów zabezpieczających.
91 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
23.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Podatek dochodowy
od 01.01 do
31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
Podatek bieżący:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie
okresy
Podatek bieżący
11 676
9 961
-873
10 803
9 961
5 672
- 46 596
5 672
-46 596
16 475
-36 635
Podatek odroczony:
Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych
Rozliczenie niewykorzystanych strat
podatkowych
Podatek odroczony
Podatek dochodowy razem
Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z
podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco:
od 01.01 do
31.12.2012
od 01.01 do
31.12.2011
Wynik spółek Grupy przed opodatkowaniem
72 481
47 441
Korekty konsolidacyjne wyniku
-9 980
-3 209
Wynik brutto Spółek po korektach
62 501
44 232
19%
19%
11 875
8 404
Stawka podatku stosowana przez Spółkę
Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki
dominującej
92 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:
Różnice zmniejszające podstawę opodatkowania
-18 557
-17 540
Różnice podwyższające podstawę opodatkowania
12 821
13 654
-677
-681
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
66 068
42 874
Podatek bieżący
11 676
9 961
Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)
Odliczenia strat z lat poprzednich
Zwolnienia
Odliczenia od dochodu
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)
Zmiana podatków odroczonych - związana z różnicami na wyniku
finansowym
Zmiana podatków odroczonych - związana z ujawnieniem wartości
podatkowej aktywa
Podatek dochodowy (bieżący oraz odroczony), bez korzyści związanej z
ujawnieniem wartości podatkowej aktywa
Zastosowana efektywna stawka podatkowa
-873
5 672
-918
-45 678
16 475
9 043
22,73%
21,09%
Informacje o podatku dochodowym ujętym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zaprezentowano w nocie nr 11.
Grupa nie posiada zobowiązań warunkowych odnoszących się do podatku dochodowego, np. dotyczących
nierozstrzygniętych sporów z władzami podatkowymi.
Poniższa tabela przedstawia stawki podatkowe w krajach – miejscach siedziby Spółek Grupy Kapitałowej:
Kraj zarejestrowania
2012
2011
Amica Wronki S.A.
Polska
19%
19%
Inteco Business Solutions Sp. z o.o.
Polska
19%
19%
Hotel Olympic Sp. z o.o.
Polska
19%
19%
Ares Sp. z o.o.
Polska
19%
19%
Nova Panorama Sp. z o.o.
Polska
19%
19%
Nowe Centrum Sp. z o.o.
Polska
19%
19%
Amica Marketing Sp z o.o.
Polska
19%
19%
Gram A/S
Dania
25%
25%
Amica International GmbH
Niemcy
30%
30%
Amica Commerce sro
Czechy
19%
19%
Hansa Sp. z o.o.
Rosja
20%
20%
Amica Far East Ltd
Hong Kong
16,50%
16,50%
24.
93 / 92
Zysk na akcję i wypłacone dywidendy
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
24.1.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zysk na akcję
Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu podzielony przez średnią
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku kwotę zysku
(straty) netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu tzn. nie występuje efekt rozwadniający wpływający na kwotę zysku
(straty).
Spółka nie zanotowała transakcji, które miałyby wpływ na rozwodnienie kapitału
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej
liczby akcji przedstawiono poniżej.
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Wartość czynników rozwadniających
7 647 310
0
7 764 863
0
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
7 647 310
7 764 863
46 026
80 867
6,02
6,02
10,41
10,41
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
0
0
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)
0
0
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)
0
0
46 026
80 867
6,02
6,02
10,41
10,41
Działalność kontynuowana
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Podstawowy zysk (strata) na akcję (.PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję ( PLN)
Działalność zaniechana
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)
24.2.
Dywidendy
W roku 2012 Spółka Amica Wronki S.A. nie dokonywała wypłaty dywidendy.
25.
94 / 92
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Podmioty powiązane ze Spółką dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki
zależne objęte obowiązkiem konsolidacji oraz jednostki zależne wyłączone z obowiązku konsolidacji
oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza podmioty kontrolowane przez
właścicieli Spółki dominującej. Do najważniejszych pozostałych podmiotów powiązanych Spółka
dominująca zalicza:

Spółki zależne konsolidowane: Amica International, Gram, Hansa, Amica Commerce, Hotel
Olympic, Inteco Business Solutions, Amica Far East, Nova Panorama Sp. z o.o., Nowe Centrum
Sp. z o.o, Amica Marketing Sp. z o.o. Hansa Ukraina, AGD Media Sp. z o.o.
Podmioty powiązane przez kluczowy personel: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Holding
Wronki S.A, KKS Lech Poznań S.A, Invesco Sp. z o.o., Marcelin Management, Fundacja Amicis
Kluczowy personel Amica Wronki (Zarząd i Członkowie Rady Nadzorczej)


Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych lub
w formie kompensat.
Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano
w nocie nr 26.
25.1.
Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym
Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki. Za wyjątkiem wypłaty
wynagrodzeń Grupa nie przeprowadzała transakcji z kluczowym personelem.
Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki dominującej przedstawiono w nocie nr 31.
Grupa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym sprawozdaniem
finansowym.
25.2.
Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo oraz przez kluczowy personel
Przychody z działalności podstawowej
Koszty działalności podstawowej
Nazwa podmiotu powiązanego
31.12.2012
Holding Wronki SA
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
42
42
2 819
2 702
1 301
720
2 609
1 338
Klub Sportowy
10
10
0
0
Invesco Sp. z o.o.
26
24
0
0
Marcelin Sp. z o.o.
726
5
58
9
45
37
0
0
0
33
0
0
2 150
871
5 486
4 049
KKS LECH Poznań
Fundacja Amicis
Pozostałe
Razem
95 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
Należności handlowe
złoty polski (PLN)
Zobowiązania handlowe
Nazwa podmiotu powiązanego
31.12.2012
Holding Wronki SA
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
10
10
563
321
773
3 060
373
0
0
2
0
0
Marcelin Sp. z o.o.
582
4
78
1
Invesco Sp. z o.o.
28
11
0
0
Inteco - KKS, Marcelin
0
152
0
0
Fundacja Amicis
4
9
0
0
1 397
3 248
1 014
322
KKS LECH Poznań
Klub Sportowy
Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z
czym nie ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
W 2012 roku Spółka dominująca udzieliła jednostkom powiązanym niekonsolidowanym pożyczek na kwotę 2.651 tys. PLN
(2011 rok: 4.078 tys. PLN). Ponadto Spółka dokonała konwersji należności od jednostek powiązanych niekonsolidowanych
na pożyczkę w kwocie 6.677 tys. Saldo pożyczek udzielonych tym jednostkom zależnym wynosiło na 31.12.2012 8.017 tys.
PLN (2011 rok: 2.814 tys. PLN)
26.
Aktywa oraz zobowiązania warunkowe
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących podmiotów
powiązanych) przedstawia się następująco:
96 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Wobec jednostek zależnych
Waluta sprawozdawcza:
31.12.2012
złoty polski (PLN)
31.12.2011
Umowa poręczenia dla
Deutsche Bank S.A. na
kwotę 500 tys. EUR
Poręczenie spłaty zobowiązań
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku HSBC
na kwotę 4.000. tys. USD
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
HSBC na kwotę 4.000.
tys.USD
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku HSBC
na kwotę 500. tys. EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
HSBC na kwotę 500. tys.
EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
Deutsche Bank. na kwotę 300
tys. EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
Deutsche Bank. na kwotę
300 tys. EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
Deutsche Bank. na kwotę 3 000
tys. EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla Deutsche
Bank Polska S.A. na kwotę 500
tys. EUR
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla Deutsche
Bank Polska S.A. na kwotę 5 000
tys. EUR
97 / 92
Umowa poręczenia
korporacyjnego dla banku
Deutsche Bank. na kwotę 3
000 tys. EUR
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wobec pozostałych jednostek:
Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę
Budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym
Inne zobowiązania warunkowe
Rezerwy na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grupa posiada obowiązek organizowania i finansowania odzysku zużytego sprzętu gospodarstwa
domowego, które wynikają z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obowiązek
tworzenia rezerwy na finansowanie tych działań wynika z zapisu paragrafu 14 lit. a MSR 37.
Natomiast interpretacja IFRIC 6 „ Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku –
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”, stanowi uzgodnione stanowisko do zapisu z paragrafu 14
lit. a MSR 37. Zgodnie z tym stanowiskiem, zdarzeniem obligującym do tworzenia rezerwy jest
uczestnictwo w rynku w okresie wyceny. W konsekwencji zobowiązanie wynikające z kosztów
zarządzania odpadami w postaci starego (historycznego) sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych nie powstaje z chwilą wyprodukowania bądź sprzedaży produktów. Z racji tego, że
obowiązek związany ze starym (historycznym) sprzętem pochodzącym z gospodarstw domowych jest
powiązany z uczestnictwem w rynku w okresie wyceny, nie zaś z produkcją bądź sprzedażą
przedmiotów przeznaczonych do usunięcia, to obowiązek powstaje jedynie w przypadku zaistnienia
udziału w rynku w okresie wyceny i trwa tak długo, jak długo istnieje ten udział. Ustalenie czasu
zaistnienia zdarzenia obligującego może być niezależne od konkretnego okresu, w którym
podejmowane są działania na rzecz zarządzania odpadami i w którym powstają związane z tym
koszty. Obowiązki wynikające z powyższych przepisów Grupa realizuje w drodze podpisanej umowy
ze Spółką Biosystem Elektrorecykling S.A. Z tytułu realizacji tej umowy Spółka poniosła koszty
związane z organizacją i odzyskiem zużytego sprzętu w roku 2012 w kwocie 2 831 tys. zł (za okres
2011 roku była to kwota 3 161 tys. zł).
98 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zestawienie ważniejszych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
przedstawiono w zestawieniu na kolejnych stronach.
Lp.
1.
2.
3.
99 / 92
Strony postępowania
Data złożenia pozwu/
zgłoszenie
wierzytelności
Przedmiot sporu
Sygnatura akt
Wartość przedmiotu
sporu
Sąd/ Komornik
Amica Wronki S.A. c/a
Sąd Okręgowy w Poznaniu,
Krzysztof Nowak Kalmex
28.09.2010r.
o zapłatę
IX GNC 845/10
148.872,70 zł
Wydział IX Gospodarczy
Hurt-Detal
Amica Wronki przystąpiła do postępowania prowadzonego wspólnie z innymi wierzycielami o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komornik Sądowy wyznaczony do
sporządzenia spisu inwentarza sporządził spis, Kancelaria wystąpiła o doręczenie jego odpisu. Jak ustalono po zapoznaniu się z sądowymi aktami sprawy, Komornik Sądowy
postanowieniem z dnia 16.01.2012 r. powołał biegłego do oszacowania nieruchomości dłużnika przy ul. Ostrowskiej w Poznaniu, Os. Oświecenia w Poznaniu oraz w Sierakowie. Sąd
prowadzący sprawę dnia 09.05.2012 r. wezwał Komornika do podania stanu dokonanych czynności. Na dzień 27.07.2012 r. oraz 31.07.2012 r. wyznaczono terminy dokonania spisu
inwentarza przy ul. Gostyńskiej oraz Głogowskiej. Na dzień 30.09.2012 r. komornik nie sporządził jeszcze spisu inwentarza, Sąd wysłał ponaglenia do komornika. Równolegle toczy się
sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym K. Nowaku przez Miasto Poznań. Odbyła się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika (w tym m.in. sprzęt AGD oraz rowery) –
komornik uzyskał z licytacji kwotę ok. 10.000 zł. Dnia 14.02.2013 r. złożono wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji ruchomości. Komornik Sadowy sporządza opis i
oszacowanie nieruchomości.
Amica c/a J&R Plastic sp. z
08.07.2011 r.
Sprawa o zapłatę
IX GNc 650/11
119.475,59 zł
Sąd Okręgowy w Poznaniu,
o.o.
Wydział IX Gospodarczy
Pozew został złożony w dniu 8 lipca 2011roku. Sąd wydał nakaz zapłaty. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Kancelaria wniosła odpowiedź na sprzeciw. Na pierwszej
rozprawie strona pozwana zgodziła się na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, po czym ją cofnęła późniejszym pismem procesowym. Rozprawa wyznaczona na 12 marca
2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej postanowieniem z dnia 6.03.2012 r. ogłosił upadłość likwidacyjną pozwanego. Kancelaria ustaliła w rozmowie z syndykiem, że masa
upadłości pokryje jedynie koszty postępowania upadłościowego.
Amica Wronki S.A. c/a GERO
Sąd Okręgowy w Poznaniu,
o zapłatę
I Nc 428/11
1.487.623,73 zł
Sp. z o.o.
Wydział I Cywilny
Dnia 28 maja 2010 roku wysłane zostało wezwanie do wykupu weksla. Dłużnik nie wykupił weksla. Powództwo zostało przygotowane. Wniesiony został pozew i wydany nakaz w
postępowaniu nakazowym. Dłużnik wniósł zarzuty, ale niż zostały jeszcze doręczone Kancelarii. Amica zrezygnowała z dokonania zabezpieczenia, ponieważ posiada wpis hipoteczny
na nieruchomości dłużnika. Gero złożyło zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonalności nakazu zapłaty. Odpis zażalenia został doręczony do
Kancelarii w dniu 18.04.2012 r. Kancelaria złożyła odpowiedź na zażalenie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu dnia 25.05.2012 r. wydał postanowienie oddalające zażalenie pozwanych. Sąd
wyznaczył termin rozprawy na 3.10.2012 r. W związku z prowadzonymi rozmowami ugodowymi w dniu 27 września 2012 r. został złożony zgodny wniosek wszystkich stron
postępowania o zawieszenie postępowania. Postanowieniem z dnia 1 października 2012 r. SO w Poznaniu zawiesił postępowanie.
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
4.
5.
6.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
zapłata przez Amica Wronki wynagrodzenia z tytułu
dostarczonych towarów oraz skuteczność złożonego
Sąd Okręgowy w
Kazimierz Kobierski c/a
13 września 2011 r. i
przez Amica oświadczenia o potrąceniu z dochodzoną
Poznaniu IX
IX GC 745/11
909.825,00 zł
Amica Wronki S.A.
23 marca 2012 r
należnością wierzytelności Amica Wronki z tytułu
Wydział
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy przez
Gospodarczy
powoda
Na wniosek Amica zgłoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie IX GC 322/12 zostały pozwy zostały połączone do wspólnego prowadzenia zarządzeniem z dnia 9 maja 2012 r.
Aktualnie obie są prowadzone pod sygnaturą IX GC 745/11. W dniu 29 czerwca 2012 r. odbyła się kolejna rozprawa. Termin kolejnych rozpraw został wyznaczony na dzień 12 i 19
czerwca 2013 r. Sprawa w toku
Sąd Okręgowy w
Stowarzyszenie na Rzecz
Warszawie XVII
uznanie postanowień zamieszczonej na stronie
Ochrony Praw
XVII AmC
Wydział, Sąd
9 maja 2011 r.
internetowej Amica Wronki noty prawnej za
------Konsumentów i Obywateli
1698/11
Ochrony
niedozwolone klauzule umowne
c/a Amica Wronki S.A.
Konkurencji i
Konsumentów
W dniu 30 maja 2012 r. SOKiK wydał wyrok zasądzający zgodnie z żądaniem pozwu. W dniu 10 lipca 2012 r. Amica Wronki S.A. wniosła apelację od ww. wyroku, zaskarżając go w
całości. Sąd Apelacyjny nie wyznaczył terminu posiedzenia. W dniu 6 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Amica. Złożony został wniosek o sporządzenie i
doręczenie wyroku z uzasadnieniem na piśmie celem ewentualnego złożenia skargi kasacyjne. Nie doręczono wyroku wraz z uzasadnieniem
Sąd Okręgowy
Amica Wronki S.A.
Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia w
w Poznaniu IX
14 lutego 2013 r.
109.038,00 zł
c/a Vanta sp. z o.o. sp. k.
transporcie 302 pralek.
Wydział
Gospodarczy
W dniu 14 lutego 2013 r. został wysłany pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zapłatę odszkodowania.
W dniu 2 kwietnia 2013 r. wysłane zostało pismo procesowe w sprawie. Rozprawę wyznaczono na dzień 13 czerwca 2013 r.
100 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Postępowania układowe i upadłościowe
1.
Melgaz - A.
Pogorzelczyk, A.
Barłożek spółka jawna
19.06.2009
o zapłatę
XII GUp 92/09
2.779.122,12
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XII
Wydział Gospodarczy
W dniu 18 maja 2009 roku ogłoszono upadłość spółki. W dniu 19 czerwca 2009 AWSA zgłosiła swoją wierzytelność. Prowadzone jest obecnie
postępowanie upadłościowe. Wierzytelność Amica Wronki S.A. została uwzględniona w całości (2.779.122,12 zł) na liście wierzytelności w kategorii 4.
Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009 r. Sędzia Komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dniu 03 listopada 2009r.W sprawie
oczekuje się na sporządzenie ostatecznego projektu podziału masy upadłości.
2.
Amica Wronki c/a
„Domar –Bydgoszcz”
S.A. w upadłości
likwidacyjnej
29.07.2009
o zapłatę
V GUp 20/09, V GU
98/09
1.254.471,69 zł należność główna,
55.173,83 zł odsetki
Sędzia Komisarz Artur Fornal,
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
Wydział XV Gospodarczy, Gizela
Eckert-Kurczewska, Syndyk Masy
Upadłości
Wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości. Wierzytelność wynika z faktur VAT oraz faktur korygujących wystawionych przez wierzyciela
wobec upadłego tytułem sprzedaży i dostaw towarów AGD. Wierzytelność jest zabezpieczona wekslem wystawionym przez „Domar-Bydgoszcz” na
kwotę 1.292.288,79 zł. Postępowanie w toku.
*Kryterium prezentacji spraw sądowych była wartość przedmiotu sporu powyżej 100 tys. PLN
101 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
27.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych
Grupa Kapitałowa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa
oraz zobowiązania finansowe Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 10.1.
Ryzykami, na które narażona jest Grupa są:



ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,
ryzyko kredytowe oraz
ryzyko płynności.
Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spółkę dominującą, w bliskiej
współpracy z Zarządami oraz dyrektorami finansowymi spółek zależnych. W procesie zarządzania
ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele:




zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych,
stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy,
wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych,
osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł finansowania
działań inwestycyjnych.
Grupa nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony
ekonomicznej przeprowadzane transakcje mają charakter zabezpieczający przed określonym
ryzykiem.
Część instrumentów pochodnych zostało formalnie wyznaczonych jako zabezpieczenie przepływów
pieniężnych zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczające). Wpływ
stosowanej rachunkowości zabezpieczeń na pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
innych dochodów całkowitych przedstawiono w nocie nr 8.1
Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Grupa.
27.1.
Ryzyko rynkowe
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe wynika z zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które
zawierane są przede wszystkim w EUR, CNY, GBP, CZK oraz USD.
By zminimalizować ryzyko walutowe Grupa zawiera walutowe kontrakty terminowe (kontrakty
forward). Spółka monitoruje wielkości wpływów i wypływów walutowych. Zawierane są kontrakty
forward na sprzedaż oraz na zakup waluty, w celu zabezpieczenia odpowiedniego kursu.
102 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco:
Wartość wyrażona w walucie (w tys.):
Wartość po
Nota
przeliczeniu
EUR
USD
GBP
CZK
DKK
CNY
RUB
Stan na 31.12.2012
Aktywa finansowe (+):
Pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
finansowe
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania finansowe (-):
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko walutowe razem
Stan na 31.12.2011
Aktywa finansowe (+):
Pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
finansowe
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania finansowe (-):
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko walutowe razem
103 / 92
10
13
8 779
143
1 401
0
0
1 731
0
44 216
10
10
14
4 521
35
639
0
0
513
0
22 049
-10 682
-75
-378
0
0
-12 827
0
-52 179
2 618
103
1 662
0
0
-10 583
0
14 087
13
7 146
108
2 057
0
0
0
43 190
10
10
14
195
62
1
0
0
0
1 081
-7 768
-773
-421
0
0
0
-42 143
-427
-603
1 637
0
0
0
2 128
10
8
10
19
10
771
4
10
8
10
19
-5480
-4 705
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego w roku 2012 oraz innych całkowitych
dochodów w odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych Grupy oraz wahań kursu EUR do
PLN, CNY do PLN oraz GBP do PLN.
Dane porównawcze za rok 2011 zawierają analizę wrażliwości wyniku finansowego innych
całkowitych dochodów w odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań
kursu EUR do PLN, CNY do PLN oraz USD do PLN.
W roku 2012 wahania kursu USD do PLN nie były dla Spółki istotne
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN, CNY/PLN oraz GBP/PLN o 10 % w
stosunku do kursu zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.
Należy wziąć pod uwagę, że instrumenty pochodne walutowe kompensują efekt wahań kursów, a
zatem przyjmuje się, że ekspozycja na ryzyko dotyczy instrumentów finansowych posiadanych przez
Spółkę na poszczególne dni bilansowe i jest korygowana o pozycję w instrumentach pochodnych.
Wahania kursu
Wahania
kursu
CNY
EUR
Wpływ na inne dochody całkowite:
GBP
razem
CNY
EUR
GBP
razem
31.12.2012
Wzrost kursu walutowego
10%
-527
1 070
833
1 377
0
0
0
0
Spadek kursu walutowego
-10%
527
-1 070
-833
-1 377
0
0
0
0
Wahania kursu
Wahania
kursu
CNY
EUR
Wpływ na inne dochody całkowite:
USD
razem
CNY
EUR
USD
razem
31.12.2011
Wzrost kursu walutowego
10%
-255
-188
-206
-650
0
Spadek kursu walutowego
-10%
255
188
206
650
0
104 / 92
0
0
0
0
0
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za
reprezentatywną dla określenia ekspozycji Grupy na ryzyko walutowe.
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów
odsetkowych z tytułu zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka
jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami zobowiązań
finansowych:


kredyty oraz obligacje
leasing finansowy.
Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą
procentową, przedstawiono w notach nr 9.
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w
odniesieniu do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 10%. Kalkulację
przeprowadzono na podstawie zmiany średniej stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-)
10% oraz w odniesieniu do zobowiązań finansowych wrażliwych na zmianę oprocentowania tj.
oprocentowanych zmienną stopą procentową.
Wahania
stopy
Wpływ na wynik
finansowy:
31.12.2012
Wpływ na inne dochody
całkowite:
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Wzrost stopy procentowej
10%
-665
-640
0
0
Spadek stopy procentowej
-10%
665
640
0
0
Ryzyko kredytowe
Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową
następujących aktywów finansowych:
105 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
31.12.2012
Pożyczki udzielone
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności finansowe
Pochodne instrumenty finansowe
31.12.2011
8 351
2 814
217 749
240 608
9 534
13 486
157
145
75 191
22 959
310 982
280 012
Papiery dłużne
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem
Informacja o zobowiązania warunkowych została przedstawiona na w nocie nr 26.
Grupa w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności,
analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych
ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np.
z branży, regionu lub struktury odbiorców).
Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Grupa ubezpiecza należności a limit
ubezpieczenia wyznacza granice dostępnych limitów kredytowych odbiorcy.
W ocenie Zarządu Spółki dominującej powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte
odpisem z tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej
jakości kredytowej. Z tego też względu Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych
dodatkowych elementów poprawiających warunki kredytowania.
Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod
kątem zalegania oraz strukturę wiekową należności bieżących przedstawiają poniższe tabele:
106 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
31.12.2012
Bieżące
złoty polski (PLN)
31.12.2011
Zaległe
Bieżące
Zaległe
Należności krótkoterminowe:
Należności z tytułu dostaw i usług
178 539
47 997
203 507
40 346
Odpisy aktualizujące wartość
należności z tytułu dostaw i usług (-)
-499
- 9 070
-600
-10 512
Należności z tytułu dostaw i usług
netto
178 040
38 927
202 907
29 834
Pozostałe należności finansowe
24 763
16 287
Odpisy aktualizujące wartość
pozostałych należności
Pozostałe należności finansowe netto
Należności finansowe
202 803
38 927
31.12.2012
0
219 194
29 834
31.12.2011
Pozostałe
należności
finansowe
Należności
DiU*
16 287
Pozostałe
należności
finansowe
Należności
DiU*
Należności krótkoterminowe bieżące:
do 1 miesiąca
92 617
od 1 do 3 miesięcy
82 115
105 385
od 3 do 6 miesięcy
3 308
9 213
0
0
499
0
od 6 do 12 miesięcy
powyżej roku
Bieżące należności finansowe
*Należności z tytułu dostaw i usług
107 / 92
178 539
24 763
24 763
88 309
202 907
16 287
16 287
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Grupa nie jest narażona na ryzyko kredytowe w
związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W
oparciu o historycznie kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nie
objęte odpisem nie wykazują znacznego pogorszenia jakości - większość z nich mieści się w przedziale
do miesiąca i nie zachodzą obawy co do ich ściągalności.
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych
oraz pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką
wiarygodność podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki.
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały
szczegółowo omówione w notacie 13.
27.2.
Ryzyko płynności
Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania
zobowiązań finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów
płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności
(transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego
zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w
okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami
pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci
kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.
108 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Grupy mieściły się w następujących przedziałach
terminów wymagalności:
Długoterminowe:
Nota
Krótkoterminowe:
1 do 3
lat
3 do 5
lat
powyżej
5 lat
Zobowiązani
a wartość
bilansowa
Stan na 31.12.2012
Kredyty
10.5
Pożyczki
10.5
Dłużne papiery wartościowe
10.5
25 895
8
6 567
Leasing finansowy
Faktoring zobowiązań
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania DiU oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
10.3
19
49 027
23 581
72 608
46
25 895
11 440
18 007
28 129
28 129
2 666
2 666
212 916
1 363
214 279
Zobowiązania przekwalifikowane do grupy
przeznaczonych do sprzedaży
0
Ekspozycja na ryzyko płynności razem
325 200
36 384
0
21 212
1 763
0
361 584
Stan na 31.12.2011
Kredyty
10.5
6 430
Pożyczki
10.5
46
46
Dłużne papiery wartościowe
10.5
56 513
56 513
8
6 093
Leasing finansowy
Faktoring zobowiązań
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania DiU oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
29 405
12 240
18 333
20 042
10.3
22 890
19
216 892
20 042
12 576
35 466
216 892
Zobowiązania przekwalifikowane do grupy
przeznaczonych do sprzedaży
Ekspozycja na ryzyko płynności razem
109 / 92
328 906
46 028
1 763
0
376 697
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Na poszczególne dni bilansowe Grupa posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach
bieżących w następującej wartości:
31.12.2012
Przyznane limity kredytowe
Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym
Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym
28.
31.12.2011
157 299
147 610
42
5 693
138 813
141 917
Zarządzanie kapitałem
Grupa zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Grupę oraz
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych jej
kondycją finansową.
Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych
powiększonych o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o
kapitał z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie
tak określonej kwoty kapitału, Grupa oblicza wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem.
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Grupa oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z
tytułu leasingu, kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych, pomniejszonych o środki
pieniężne) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji).
Wskaźnik długu do EBITDA na poziomie Grupy Kapitałowej Amica Wronki jest monitorowany przez
banki jako element kontrolny zawarty w umowach kredytowych. Zgodnie z zawartymi umowami
wskaźnik nie może przekraczać wartości równej 3.
Grupa nie podlega zewnętrznym wymogom kapitałowym.
110 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki
kształtowały się na następującym poziomie:
31.12.2012
31.12.2011
Kapitał:
Kapitał własny
420 968
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających
przepływy (-)
360 834
0
-5 456
12 472
415 512
373 306
420 968
360 834
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
98 503
85 964
Leasing finansowy
18 007
18 333
537 478
465 131
0,77
0,80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
74 334
53 223
Amortyzacja
23 781
21 496
EBITDA
98 115
74 719
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
98 503
85 964
Leasing finansowy
18 007
18 333
116 510
104 297
75 191
22 959
0,42
1,40
Kapitał
Źródła finansowania ogółem:
Kapitał własny
Źródła finansowania ogółem
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem
EBITDA
Dług:
Dług
Środki pieniężne
Wskaźnik długu do EBITDA
29.
Istotne zdarzenia w trakcie roku obrotowego
111 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące istotne zdarzenia, ze względu na ich wielkość i
wywierany przez nie wpływ na aktywa, pasywa lub wynik finansowy:
30.

W dniu 30 maja 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. przyjęło Program Skupu Akcji
Własnych w celu ich umorzenia. Spółka dokona skupu nie więcej niż 10% kapitału zakładowego w terminie do
31.12.2014 roku. Na wykup akcji własnych Walne Zgromadzenie przeznaczyło kwotę 150 mln. zł, przy czym będą
one pochodzić ze środków własnych. Spółka realizuje skup akcji zgodnie z w/w programem. Na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania skupionych zostało 137 803 sztuk akcji.

W dniu 27 października 2011 Zarząd Spółki Amica Wronki podjął uchwałę w/s wyrażenia zgody na wszczęcie
procedury połączenia transgranicznego Spółki Sidegrove Holdings Ltd. (podmiot przejmowany) ze Spółką Amica
Wronki S.A. (podmiot przejmujący). Celem połączenia było podniesienie (zgodnie z realizowaną przez Grupę
strategią) efektywności Grupy poprzez uporządkowanie jej struktury wewnętrznej, w szczególności w drodze
eliminacji zbędnych, generujących nieuzasadnione koszty podmiotów, które nie prowadzą już działalności. W dniu
22 grudnia 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki S.A. podjęło uchwałę o zgodzie na
transgraniczne połączenie Amica Wronki z Sidegrove Holdings Ltd. W dniu 28 sierpnia 2012 polski Sąd Rejestrowy
zarejestrował połączenie Spółki Amica Wronki ze spółką. W rezultacie tej decyzji Amica Wronki dokonała
włączenia aktywów netto spółki Sidegrove do ksiąg Amica Wronki, a następnie eliminacji transakcji pomiędzy
łączonymi się spółkami. Wyniki tej operacji został przedstawiony w nocie nr 7 aktywa i zobowiązania finansowe

W dniu 30 listopada 2011 roku Spółka zawarła umowę z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
Jednocześnie w tym samy dniu Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka zamierza prowadzić działalność we wskazanej SSE
wykorzystując przysługujące jej udogodnienia podatkowe. W dniu 10 grudnia 2012 roku decyzją Ministerstwa
Gospodarki zmieniono termin ostatecznego rozliczenia inwestycji na dzień 30 września 2013 r. W celu realizacji
optymalizacji podatkowych Spółka zobowiązana jest do poniesienia minimalnych wydatków inwestycyjnych w
kwocie 45.632 tys. PLN oraz zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia. Maksymalna wysokość wydatków
kwalifikowanych do poniesienia w ramach inwestycji wynosi 68.448 tys. PLN.
Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu 31.12.2012 nie miały miejsce zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok a
miałyby istotne znaczenie na sprawozdanie finansowe.
31.
Pozostałe informacje
112 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
31.1.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Struktura właścicielska kapitału podstawowego
Liczba akcji
Liczba głosów
Wartość
nominalna akcji
Udział w
kapitale
Stan na 31.12.2012
Holding Wronki S.A.
3 194 744
6 085 689
6 389 488
41,08%
Noble TFI S.A.*
584 015
584 015
1 168 030
7,51%
ING OFE*
555 952
555 952
1 111 904
7,15%
Quercus TFI S.A.*/**
538 661
538 661
1 077 322
6,93%
2 901 901
2 904 706
5 803 802
37,33%
7 775 273
10 669 023
15 550 546
100,00%
3 194 744
6 085 689
6 389 488
41,08%
Noble TFI S.A.
584 015
584 015
1 168 030
7,51%
ING OFE
555 952
555 952
1 111 904
7,15%
Quercus TFI S.A.
538 661
538 661
1 077 322
6,93%
2 901 901
2904706
5 803 802
37,33%
7 775 273
10 669 023
15 550 546
100,00%
Pozostali
akcjonariusze
Razem
Stan na 31.12.2011
Holding Wronki S.A.
Pozostali
akcjonariusze
Razem
*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a
sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
**W dniu 14 lutego 2013 roku Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spólka Akcyjna,
działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Quercus Parasolowy SFIO, Quercus
Absolute Return oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej, łącznie jako „Fundusze”)
zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
(…), o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnego zaangażowania kapitałowego w Spółce – zejściu
poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A., w wyniku
113 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 14 lutego 2013 roku. Na dzień 15 lutego 2013 roku
Fundusze posiadały łącznie w 467 602 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwie) akcje
Spółki, co stanowiło 6,01 % (sześć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki. Posiadane
akcje dawały prawo do 467 602 (czterystu sześćdziesiąt siedmiu tysięcy sześciuset dwóch) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A., co stanowiło 4,38% (cztery i trzydzieści osiem setnych
procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
114 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
31.2.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki dominującej
Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki dominującej wyniosła:
W Spółce Amica Wronki:
Wynagrodzenie
Inne świadczenia
W jednostkach zależnych
Świadczenia po
okresie zatrudnienia
Wynagrodzenie
Inne świadczenia
Świadczenia po
okresie
zatrudnienia
Razem
Okres od 01.01 do 31.12.2012
Marcin Bilik
1 038
678
683
685
684
663
663
663
663
663
Razem
3 768
3 315
786
0
673
553
475
596
609
0
609
609
609
609
3083
3045
Jacek Rutkowski
Wojciech Antkowiak
Wojciech Kocikowski
Tomasz Dudek
0
998
0
0
0
0
0
91
32
14
53
0
0
0
0
0
2 699
1 432
1 378
1 362
1 400
998
190
0
8 270
1 000
0
0
0
0
0
496
8
87
33
2
53
0
0
0
0
0
0
2 891
170
1 369
1 195
1 086
1 258
1 000
679
0
7 969
Okres od 01.01 do 31.12.2011
Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Wojciech Antkowiak
Wojciech Kocikowski
Marcin Bilik
Tomasz Dudek
Razem
115 / 92
162
162
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Inne informacje dotyczące kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczące pożyczek, zaprezentowano w nocie nr 25.
31.3.
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej
Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej wyniosła:
W Spółce Amica Wronki:
Wynagrodzenie
Inne świadczenia
W jednostkach zależnych
Świadczenia po
okresie zatrudnienia
Wynagrodzenie
Świadczenia po
okresie
zatrudnienia
Inne świadczenia
Razem
Okres od 01.01 do 31.12.2012
Tomasz Rynarzewski
Bogna Sikorska
Jarosław Obara
Wojciech Kochanek
Piotr Sawala
Grzegorz Golec
156
84
0
84
108
84
133
133
0
133
133
133
Razem
516
665
Tomasz Rynarzewski
Bogna Sikorska
Jarosław Obara
Wojciech Kochanek
Piotr Sawala
Grzegorz Golec
156
84
0
84
108
84
102
102
102
102
102
102
Razem
516
612
24
313
217
0
235
241
217
18
0
42
0
0
1 223
Okres od 01.01 do 31.12.2011
116 / 92
24
282
186
102
204
210
186
18
0
42
0
0
1170
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
31.4.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz
krajowych spółek zależnych Grupy jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o sp.k. Audytorami zagranicznych spółek
zależnych są lokalne podmioty. Wynagrodzenie wszystkich audytorów spółek Grupy Amica z poszczególnych tytułów
wyniosło:
od 01.01 do 31.12.2012
od 01.01 do 31.12.2011
Badanie rocznych sprawozdań finansowych
524
515
Przegląd sprawozdań finansowych
136
133
Doradztwo podatkowe
45
14
Pozostałe usługi
25
16
730
678
Razem
31.5.
Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja
pracowników kształtowały się następująco:
2012
Pracownicy umysłowi
2011
558
594
Pracownicy fizyczni
1 632
1 494
Razem
2 190
2 088
Zmiany stanu zatrudnionych w roku 2012 przedstawia poniższa tabela
2012
Liczba pracowników na początek roku
2011
2 085
2 069
Pracownicy zatrudnieni
386
247
Pracownicy zwolnieni
153
231
2 318
2 085
Liczba pracowników na koniec roku
117 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
32.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zatwierdzenie do publikacji
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz z danymi
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 24 kwietnia 2013
roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data
Imię i nazwisko
Funkcja
Podpis
24 kwietnia 2013
Jacek Rutkowski
Prezes Zarządu
24 kwietnia 2013
Marcin Bilik
Wiceprezes
Zarządu
ds. Operacyjnych
24 kwietnia 2013
Wojciech Antkowiak
Wiceprezes
Zarządu
ds.
Handlu
i
Marketingu
24 kwietnia 2013
Wojciech Kocikowski
Wiceprezes
Zarządu
ds. Finansowych
24 kwietnia 2013
Tomasz Dudek
Wiceprezes
Zarządu
ds. Zakupów i Logistyki
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie go sprawozdania finansowego
Data
Imię i nazwisko
24 kwietnia 2013
Alina
Brzóska
118 / 92
Funkcja
Jankowska- Główna
Prokurent
Podpis
Księgowa-
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY AMICA
WRONKI S.A. ZA ROK 2012.
(do skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentowanego
wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)
I.
Najważniejsze informacje
 Wzrost sprzedaży ogółem o 104 mln zł (+7%)
 Wzrost sprzedaży na rynku wschodnim o 47%
 Wzrost rentowności brutto na sprzedaży o 1,7 p.p i wszystkich pozostałych wskaźników
rentowności
 Wzrost zysku operacyjnego o 21,1 mln zł i rentowności operacyjnej o 1,1 p.p.
 Wzrost zysku brutto o 18,3 mln zł
 Wskaźnik zadłużenia spadł wyraźnie do poziomu 50,4% (o 4,3 p.p.)
119 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
II. Komentarz do sytuacji rynkowej
Sprzedaż krajowa w 2012 roku*
Rynek
Sprzedaż dużego sprzętu AGD w Polsce w 2012 roku osiągnęła wartość ponad 4 715 mln PLN i była o
5,3% wyższa w porównaniu z rokiem 2011.
Dodatnia dynamika na rynku dotyczyła przede wszystkim sprzętu do zabudowy – cała kategoria
wzrosła o 14,1% w ujęciu rok do roku.
Wzrost ten był przede wszystkim wynikiem zwiększonego popytu na kuchnie i piekarniki do
zabudowy (+14,2%) oraz płyty grzejne (+13,7%). Znaczący wzrost odnotowały również zmywarki do
zabudowy (+16,4%) oraz lodówki do zabudowy (+18,4%).
Również rynek sprzętu wolnostojącego zanotował wzrost, jednak jego dynamika była zdecydowanie
mniejsza niż sprzętu do zabudowy (cała kategoria FS wzrosła o blisko 1%). Największy wzrost dotyczył
dwóch kluczowych kategorii sprzętu FS: chłodnictwo FS wzrosło o 2,2%, natomiast pralki o 5,1%.
Mniejszym zainteresowaniem klientów cieszyły się natomiast kuchnie wolnostojące (spadek o 10%
rok do roku) oraz zmywarki wolnostojące (dynamika -1,3%)
Podsumowując, rynek AGD w całym 2012 roku rozwijał się bardzo dobrze. Zdecydowanie wyższa
dynamika sprzętu BI wskazuje, że Polacy coraz chętniej kupują sprzęt do zabudowy kosztem sprzętu
wolnostojącego (szczególnie w sprzęcie grzejnym oraz zmywarkach).
Amica
Według danych GFK Polonia, w 2012 roku sprzedaż wyrobów Amiki na polskim rynku przekroczyła
wartość 617 mln PLN i była niższa o 8,6% w ujęciu rok do roku.
W kategorii sprzętu do zabudowy Amica odnotowała dodatnią dynamikę sprzedaży, która wynika
głównie ze wzrostu w kategorii kuchni i piekarników do zabudowy (+7%), płyt grzejnych (+2%).
Wzrostom sprzedaży towarzyszyło wprowadzenie w czwartym kwartale na polski rynek nowej linii
innowacyjnych piekarników – Amica Smart które zostały bardzo dobrze przyjęte przez konsumentów.
Kolejną kategorią z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży były okapy – wzrost sprzedaży o 3% i wzrost
udziałów rynkowych o 0,2pp do poziomu 29,3%. Słabsze wyniki sprzedaży dotyczyły zmywarek do
zabudowy oraz chłodnictwa BI – spadek w obu kategoriach powyżej 20%.
W kategorii sprzętu wolnostojącego Amica odnotowała ujemną dynamikę sprzedaży (-14,9%). Na
spadek wartości sprzedaży wpłynęły przede wszystkim zdecydowanie słabsze wyniki w pralkach
ładowanych od frontu (spadek sprzedaży o ponad 27% i lodówkach wolnostojących - spadek o blisko
24%).
120 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Jednak w kluczowym dla Amiki segmencie rynku, czyli sprzęcie grzejnym FS, Amica poprawiła swoje
udziały rynkowe o 1,4pp i obroniła pozycję lidera w tej kategorii.
* Dane za okres styczeń-grudzień dotyczące rynku dużego sprzętu AGD na podstawie GfK Polonia i
estymacji własnych
Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2012 roku
W 2012 roku sprzedaż zagraniczna Grupy Amiki osiągnęła wartość prawie 1.016 mln PLN i była o 13%
wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Największy udział w sprzedaży zagranicznej Grupy w analizowanym okresie miał rynek rosyjski.
Sprzedaż zrealizowana na tym rynku stanowiła 42% sprzedaży zagranicznej Grupy. Sprzedaż na tym
rynku odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem spółki Hansa, a w mniejszym stopniu poprzez
dostawy bezpośrednie z Amiki Wronki SA do klientów. Sprzedaż Spółki Hansa w tym regionie wzrosła
w ujęciu rok do roku o 30,5%. W najbardziej strategicznym segmencie rynku (sprzęt grzejny) obroty
były większe o 32% w porównaniu z rokiem 2011.
Drugim co do wielkości rynkiem zbytu w analizowanym okresie był rynek niemiecki obsługiwany
przez Amikę International. Obroty zrealizowane na tym rynku stanowiły 30% sprzedaży zagranicznej
Grupy Amica i były wyższe o 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Największą
dynamiką charakteryzowały się okapy oraz kuchnie wolnostojące, których sprzedaż wzrosła w ujęciu
rok do roku o odpowiednio 10% i 9%. Znaczący wzrost zanotowały mikrofalówki (8%).
Udział rynku skandynawskiego, na którym działa spółka Gram, w sprzedaży zagranicznej Grupy
ogółem wyniósł w 2012 roku 14%. W porównaniu z rokiem ubiegłym obroty w tym regionie spadły o
8%. Największe odchylenie negatywne odnotowano w segmencie sprzętu grzejnego oraz zmywarek.
Działająca na rynku czeskim i słowackim Amica Commerce, stanowiła 4% sprzedaży zagranicznej
Grupy. Obroty zrealizowane przez tę Spółkę w 2012 roku były niższe o 2,6% niż w 2011 roku. Uwagę
zwraca dynamiczny rozwój dwóch kategorii produktowych: sprzętu grzejnego (+6%) oraz okapów
(+11%).
Pozostała sprzedaż zagraniczna grupy generowana przez AWSA (kraje Europy Południowej, Wielka
Brytania, pozostałe kraje) z bezpośrednimi klientami na innych rynkach stanowi około 10% sprzedaży
zagranicznej Grupy. Grupa systematycznie zwiększa sprzedaż na Ukrainie oraz w krajach Europy
Południowo Wschodniej. Na rynkach tych sprzedaż wzrosła o odpowiednio 37% i 7%.
W 2012 roku Spółka rozpoczęła także sprzedaż na rynku francuskim.
121 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy.
Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich
określeniem wartościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług w sprzedaży
emitenta ogółem.
122 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
II.
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
WYNIKI FINANSOWE
1. Rachunek Zysków i Strat
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów i usług (w tys. PLN)
Zysk brutto ze sprzedaży (w tys. PLN)
EBITDA* (w tys. PLN)
Zysk operacyjny (w tys. PLN)
EBIT (w tys zł)
Zysk przed opodatkowaniem (w tys. PLN)
Zysk netto (w tys. PLN)
Zobowiązania długoterminowe (w tys. PLN)
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. PLN)
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. PLN)
Kapitał podstawowy (w tys. PLN)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN)
EBITDA* liczony jako zysk brutto+amortyzacja+odsetki
2012
1 564 973
435 385
102 648
74 334
77 738
62 501
46 026
46 732
380 219
421 619
15 551
7 647 310
6,02
2011
Zmiana w tys. PLN Dynamika %
1 460 562
104 411
107%
381 874
53 511
114%
81 747
20 901
126%
53 223
21 111
140%
60 404
17 334
129%
44 232
18 269
141%
80 867
-34 841
57%
60 634
-13 902
77%
375 425
4 794
101%
361 141
60 478
117%
15 551
0
100%
7 764 863
-117 553
98%
10,41
-4,40
W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 104 mln zł w relacji do 2011 r.
Wzrost przychodów na rynkach zagranicznych nastąpił głownie dzięki wyższej sprzedaży na rynku
wschodnim, w tym głównie w Rosji. Hansa jest najchętniej kupowaną marką w Rosji. Według danych
GFK dotyczących rynku rosyjskiego w roku 2012 spółka zwiększyła swoje udziały w asortymencie
kuchennym z 9,2% do 11 % (wartościowo). W asortymencie kuchni wolnostojących wartościowe
udziały wzrosły z 13,7% do 15,9%. Należy również zaznaczyć, że wyraźny wzrost sprzedaży nastąpił
również na rynku niemieckim, ukraińskim i w krajach Europy południowej. Szerszy opis do sprzedaży
eksportowej znajduje się w części komentarza dotyczącej sprzedaży zagranicznej.
Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 435 mln zł i był wyższy o 53 mln zł niż w roku ubiegłym. Przyrost zysku nastąpił w wyniku
wzrostu przychodów (aż o 7%) i wzrostu rentowności (o 1,7 p.p.). Poprawa rentowności to przede wszystkim efekt (1)
podwyżki cen wyrobów i towarów na niektórych rynkach, (2) wzrostu sprzedaży na rynki wschodnie, która charakteryzuje
się relatywnie wyższą rentownością, (3) wzrostu udziału sprzętu grzejnego w sprzedaży ogółem oraz (4) obniżenia kosztów
wytworzenia produktów.
W 2012 roku EBIT wyniósł 77,4 mln zł i był wyższy o 17,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 102,6 mln zł wobec 81,7 mln zł
rok wcześniej. Należy zwrócić uwagę, iż począwszy od tego roku zmianie uległa formuła obliczania wartości EBITDA w
niniejszym komentarzu. Obecnie zastosowana formuła to: zysk brutto + amortyzacja + odsetki. Oznacza to, że w wartości
EBITDA ujmowane są wszystkie pozycje przychodów i kosztów finansowych poza odsetkami. Osiągnięty zysk brutto za 2012
rok wynosi 62,5 mln zł, wobec 44,2 mln w ubiegłym roku.
Niższy zysk netto w 2012 r., to efekt utworzenia w 2011 roku aktywa na odroczony podatek
dochodowy, co podwyższyło wynik netto o 45,7 mln zł w związku z ujawnieniem wartości znaku
towarowego Amika poprzez wniesienie aportem do spółki zależnej Amica Marketing Sp. z o.o.
123 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
2. Komentarze do sprawozdań finansowych najważniejszych spółek Grupy
Amica Wronki SA
Komentarz do wyników Amiki Wronki SA znajduje się w raporcie jednostkowym.
Gram A/S
RZiS
Przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 207 mln DKK i były o 8% niższe niż w roku poprzednim.
Wielkość zysku brutto ze sprzedaży w stosunku do 2011 roku spadła o 5% do poziomu 50 mln DKK (w
porównaniu do 53 mln DKK na koniec 2011r.). Spadek przychodów ze sprzedaży został częściowo
zrekompensowany wyższą rentownością, która wynosiła 24,2% (wyższa o 0,7 p.p. w stosunku do
2011r.). Poprawa rentowności wynika z oszczędności w kosztach zakupu towarów oraz korekty cen w
zakresie nowej oferty asortymentowej. W związku z niższą sprzedażą spółka ograniczyła koszty
ogólnego zarządu i koszty sprzedaży, które znacznie spadły w stosunku do analogicznego okresu
(mniejsze wydatki marketingowe i administracyjne). Spółka otrzymała bonus od Amica Wronki S.A.
na rozwój sprzętu grzejnego (5,9 mln DKK), który jest strategicznym asortymentem. Ponadto spółka
otrzymała także zwrot opłaty recyklingowej w kwocie 1 mln DKK. Gram zakończył rok zyskiem
operacyjnym na poziomie 7,0 mln DKK. Wynik netto wyniósł 3,8 mln DKK i był wyższy niż na koniec
roku 2011 roku o 8,1 mln DKK.
Bilans
Aktywa ogółem na 31.12.2012 roku wyniosły 87,0 mln DKK i były na podobnym poziomie w stosunku
do stanu z 31.12.2011. Nie zaszły istotne zmiany w poziomie aktywów trwałych i obrotowych. Na
koniec 2012r wynoszą one odpowiednio 29,8 mln DKK i 57,2 mln DKK (w 2011 r. 31,6 i 57,1 mln DKK).
Poziom kapitału własnego na koniec roku był o 4,3 mln DKK wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 16,4
mln DKK. Spadła wartość zobowiązań i rezerw do poziomu 70,6 mln DKK.
Amica International GmbH /AI
RZiS
Przychody Amica International w 2012 roku osiągnęły poziom 71 mln EUR i w porównaniu z rokiem
2011 były wyższe o 3,5 mln EUR. Mimo utraty jednego z kluczowych klientów, który ogłosił w drugim
półroczu 2012 roku upadłość, udało się zwiększyć przychody, dzięki wzrostowi sprzedaży do
pozostałych klientów oraz pozyskaniu nowych. Sprzedaż towarów handlowych była wyższa niż w
124 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
2011 roku o 5,8 mln EUR, a sprzedaż produktów o 4 mln EUR. Wyższa sprzedaż przyczyniła się do
wzrostu marży brutto na sprzedaży, która wyniosła 9,8 mln EUR i była wyższa o 0,5 mln EUR. Spółka
w połowie roku 2012 ponosiła wyższe koszty zakupu towarów chińskich ze względu na umocnienie
się CNY, co przełożyło się na niższą marżę na towarach handlowych. Zastosowana polityka
zabezpieczeń kursowych, której bezpośredni wpływ widoczny jest w wyniku brutto skutecznie
skompensowała niższą rentowność sprzedaży. W 2012 roku Amica International skutecznie
zredukowała koszty stałe o blisko 5% w stosunku do 2011 roku. Strata na poziomie EBIT została
skompensowana zyskami ze zrealizowanych różnic kursowych (efekt wspomnianej polityki
zabezpieczeń), a także skontem zakupowym udzielonym przez Amica Wronki S.A. AI wypracowała
zysk brutto na poziomie 777 tys. EUR i był na podobnym poziomie jak w poprzednim roku.
Bilans
Aktywa spółki na koniec 2012 roku wyniosły 12,7 mln EUR i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.
Spadek wartości aktywów w porównaniu do poprzedniego kwartału był spowodowany obniżaniem
wartości zapasów, należności krótkoterminowych i gotówki. W zestawieniu z 2011 r. zapasy towarów
od Amica Wronki S.A. są na poziomie wyższym o 1 mln EUR, a pozostałych towarów niższe o 1,8 mln
EUR. Po stronie pasywów nastąpił spadek wartości zobowiązań handlowych, głownie do jednostek
niepowiązanych (o 1,7 mln EUR).
Amica Commerce s.r.o.
RZiS
Sprzedaż zrealizowana w 2012 przez Amikę Commerce na rynkach czeskim i słowackim była na
nieznacznie niższym poziomie niż zrealizowana w 2011 roku (-2,6%) i wyniosła 263 mln CZK. Według
danych GfK, rynek dużego sprzętu AGD w Czechach w 2012 roku skurczył się o 1,4% do poziomu 12,9
mld CZK, na co wpływ miała głównie niższa sprzedaż w czwartym kwartale (-4,1%), natomiast na
Słowacji obserwowaliśmy kolejny rok spadków, które w stosunku do 2011 wyniosły -1,1% i rynek
wynosił 185 mln EUR. W 2012 roku Amica Commerce skutecznie zmieniła portfolio produktowe,
zwiększając sprzedaż płyt, piekarników i kuchni wolnostojących o 3%, a także ograniczając sprzedaż
mniej rentownych towarów handlowych. Wspomniana zmiana oraz wprowadzona podwyżka cen
sprzedaży na kuchnie wolnostojące miała istotny wpływ na poprawę rentowności sprzedaży w
ostatnim kwartale, czego efektem był wzrost poziomu marży brutto w całym roku 2012 w relacji do
2011 roku, przy niższej sprzedaży.
W stosunku do 2011 roku koszty funkcjonowania spółki były niższe o 2,6 mln CZK. Negatywne różnice
kursowe wynikające z umocnienia złotówki wobec czeskiej korony (głównie od długoterminowej
pożyczki z AWSA denominowanej w PLN) przyczyniły się do straty netto na poziomie 7,7 mln CZK. W
2011 strata wynosiła 32,4 mln CZK. Warto jednak pamiętać, że w zeszłym roku na wyniku zaważyły
odpisy nieściągalne należności od klientów słowackich.
125 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Bilans
Po stronie aktywów, na dzień 31.12.2012 roku, odnotowano spadek zapasów o 2,5 mln CZK. W
stosunku do zeszłego roku, Amica Commerce obniżyła saldo należności od klientów o 17 mln CZK, co
pozwoliło obniżyć saldo zobowiązań wobec Amiki Wronki SA.
HANSA OOO
RZiS
Sprzedaż Hansy w roku 2012 wyniosła 3,411 mld RUB i wzrosła względem analogicznego okresu roku
ubiegłego o 30,5%. Ponad 87% przychodów ogółem stanowią przychody ze sprzedaży produktów
Amica. Przychody ze sprzedaży kuchni wolnostojących, najczęściej sprzedawanego asortymentu,
wyniosły 2,357 mld RUB. Według danych GFK dla rynku rosyjskiego, w roku 2012 spółka zwiększyła
swoje udziały w asortymencie kuchennym z 9,2% do 11% (wartościowo). W asortymencie kuchni
wolnostojących wartościowe udziały wzrosły z 13,7% do 15,9%.
W całym roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 376 mln RUB i była zrealizowana przy rentowności
11% (w roku 2011 rentowność wyniosła 8,1 %). Po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów
ogólnego zarządu, które były wyższe o 81,4 mln RUB (m.in. wyższe koszty działań marketingowych o
41,7 mln RUB), Hansa osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 78,1 mln RUB, wobec straty -5,7 mln
RUB w poprzednim roku. Spółka dokonała odpisu na nakłady poniesione w ramach przygotowania
inwestycji w fabrykę, w wysokości 20,3 mln RUB oraz odpisu na złe długi w wysokości 15 mln RUB.
Spółka w 2012 roku wypracowała 58,6 mln RUB zysku operacyjnego, o 49,3 mln RUB więcej niż w
roku ubiegłym. Po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej (- 19,7 mln RUB) Hansa osiągnęła
zysk brutto na poziomie 38,9 mln RUB (w 2011 roku było to 3,8 mln RUB). Roczny wyniki netto
wyniósł 22,8 mln RUB.
Bilans
Wartość sumy bilansowej spółki Hansa na dzień 31.12.2012 wyniosła 850,8 mln RUB i była wyższa od
stanu z dnia 31.12.2011 o 185,5 mln RUB. Po stronie aktywów wzrost spowodowany był głównie
zwiększeniem wartości aktywów obrotowych o 200,6 mln RUB, które osiągnęły wartość 825,1 mln
RUB. Wzrost ten to efekt zwiększenia poziomu należności handlowych w następstwie wyższej
sprzedaży. Wartość zapasów spółki na koniec 2012 roku była na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym
roku i wynosiła 146,9 mln RUB. W wyniku dokonanego odpisu fabryki, poziom rzeczowych aktywów
trwałych obniżył się o 20,3 mln RUB.
Wypracowany zysk spowodował wzrost kapitału własnego, który na koniec 2012 roku wyniósł 47,1
mln RUB. Poziom rezerw i zobowiązań na koniec roku 2012 wyniósł 803,7 mln RUB i był wyższy o 162,
8 mln RUB w stosunku do stanu z roku ubiegłego. Wzrost spowodowany był: (1) zawiązaniem
rezerwy w roku 2012 w wysokości 32 mln RUB (dot. głównie bonusów dla klientów), (2) kredytem
126 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
bankowym zaciągniętym w roku 2012 w wysokości 170 mln RUB. Z drugiej strony, na koniec 2012
roku zmniejszeniu uległy zobowiązania handlowe wobec Amiki Wronki SA.
3. Wynagrodzenia i informacje dot. zatrudnienia osób zarządzających.
Wynagrodzenia ogółem brutto w 2012 roku wyniosły 112,5 mln zł. Uwzględniając średnioroczne
zatrudnienie na poziomie 2088 osób, przeciętne wynagrodzenie w Grupie wyniosło 4 489 zł/m-c.
Grupa nie posiada żadnych programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale, na
obligacjach, warrantach subskrypcyjnych itp..
Wynagrodzenia odrębnie dla każdej z osób zarządzających zawarte są w Sprawozdaniu Finansowym
w Nocie 28.
Zgodnie z treścią przepisu § 30 Statutu Spółki osoby zarządzające w Spółce „Amica Wronki” S.A.
powoływane (i odwoływane) są przez Walne Zgromadzenie. W pierwszej kolejności Walne
Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie
powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie,
mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
4. Zaopatrzenie
Dane dla Amiki Wronki S.A.
Globalna wartość zakupów zaopatrzeniowych w materiały, towary i usługi w 2012 roku wyniosła
1.164 mln zł, z tego na zakupy krajowe przypada 720 mln zł, co stanowi 62%, natomiast zakupy
importowe 444 mln zł – 38%.
Największymi dostawcami krajowymi są takie Spółki jak: ArcelorMittal, Hart-Sm Żary, Ciarko Sanok.
Żaden dostawca nie przekroczył 10% progu wartości sprzedaży Spółki.
Z kolei najwięksi dostawcy zagraniczni to: Ego, Scott AG, Midea, Tesko Steel.
Wszystkie wymienione powyżej spółki nie są jednostkami niepowiązanymi.
127 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
5. Bilans Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Iwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
31.12.2012 31.12.2011 Zmiana w PLN
360 807
331 045
29 762
487 112
465 848
21 264
155 418
175 115
-19 697
241 955
249 028
-7 073
86 853
38 504
48 349
2 886
3 201
-315
0
0
0
847 919
796 893
51 026
Dynamika %
109%
105%
89%
97%
226%
90%
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania dotyczce aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Pasywa razem
31.12.2012 31.12.2011 Zmiana w PLN
420 968
360 834
60 134
426 951
436 059
-9 108
61 124
53 795
7 329
36 384
47 791
-11 407
325 200
328 906
-3 706
4 243
5 567
-1 324
0
0
0
847 919
796 893
51 026
Dynamika %
117%
98%
114%
76%
99%
76%
106%
106%
Na 31.12.2012 Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 51,0 mln zł. Wzrost aktywów trwałych o
9% to efekt prowadzonych inwestycji w spółce Amica (Fabryka Kuchni), który przyczynił się do
zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych z 196,3 mln zł do poziomu 235,6 mln zł. W
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmianie uległa struktura aktywów obrotowych:
obniżył się poziom zapasów oraz należności krótkoterminowych wynikający z poprawy zarządzania
majątkiem obrotowym. Jednocześnie wzrósł poziom aktywów pieniężnych, który na koniec osiągnął
poziom 75,2 mln zł i był większy o 52 mln zł.
Wzrost kapitału własnego o 60,1 mln zł to efekt wypracowanego zysku. Ponadto w roku 2012 kapitał
z wyceny zabezpieczeń był o 17,9 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym.
Po stronie zobowiązań wzrósł nieznacznie poziom rezerw (głównie w spółce Amica). Nastąpił
nieznaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych o 3,7 mln to wynik niższego salda zobowiązań
handlowych. Ogólny poziom zadłużenia Grupy spadł w roku 2012 o 4,3 p.p. i wyniósł 50,4%.
6. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
Informacje dotyczące powyższego tematu zawarte są w pkt. 10 (Aktywa oraz zobowiązania
finansowe) Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2012.
128 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
7. Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (w tys.PLN)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (w tys.PLN)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (w tys.PLN)
Przepływy pieniężne netto (w tys.PLN)
2012
110 680
-55 680
-2 486
52 514
2011 Zmiana w tys. PLN
52 768
57 912
-17 752
-37 928
-38 645
36 159
-3 629
56 143
W 2012 roku saldo przepływów z działalności operacyjnej wyniosło 110,7 mln PLN i było o 57,9 mln
PLN wyższe niż w poprzednim roku. Największy wpływ na saldo miały:
1) 46,0 mln zł zysk netto,
2) 14,1 mln zł zmiana stanu należności,
4) 24,9 mln zł amortyzacja,
3) 19,7 mln zł zmniejszenie stanu zapasów,
Ujemne saldo działalności inwestycyjnej wynika głownie z inwestycji w aktywa trwałe w fabryce
kuchni oraz IT. Łącznie wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych wyniosły 64 mln zł.
Ujemne przepływy z działalności finansowej wyniosły -2,5 mln PLN. Wydatki z tytułu odsetek
wyniosły 15,4 mln zł. Wpływy z tytułu kredytów i dłużnych papierów wartościowych wyniosły ponad
213 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 199,3 mln zł.
8. Analiza wskaźnikowa
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności (zyskowności) mierzą zdolność Spółki lub też jej poszczególnych
składników majątkowych oraz kapitałów do generowania zysku.
129 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Nazwa wskaźnika
2012
2011
Rentownoś ć brutto na
s przedaży
27,8%
26,1%
Rentownoś ć
operacyjna
4,7%
3,6%
Rentownoś ć
s przedaży brutto
4,0%
3,0%
Rentownoś ć
s przedaży netto
2,9%
5,5%
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Formuła obliczeniowa
Zys k brutto na
s przedaży * 100 % /
Przychody netto ze
Zys k operacyjny * 100
% / Przychody netto ze
s przedaży produktów,
Wynik finans owy
brutto * 100 % /
Przychody netto ze
Wynik finans owy
netto * 100% /
Przychody netto ze
Grupa zanotowała wzrost marży zysku brutto na sprzedaży o 1,7 p.p., co spowodowane było
podwyżką cen wyrobów i towarów, korzystniejszą struktura asortymentową oraz wzrostem
sprzedaży na rynki wschodnie gdzie generowane są wyższe marże. Na poprawę wielkości wskaźnika
wpłynęły też niższe koszty zakupu komponentów.
Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźniki płynności finansowej pozwalają ocenić, czy Grupa posiada wystarczające zasoby
finansowe do spłacenia zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźniki Płynności Finansowej
Nazwa
Stan na
31.12.2012
Stan na
31.12.2011
Formuła obliczeniowa
Wartość
pożądana
Wskaźnik płynności
ogólnej
1,50
1,42
Majątek obrotowy /
Zobowiązania
krótkoterminowe
1,6 - 2,0
Szybka płynność
1,02
0,88
(Majątek obrotowy –
Zapasy) / Zobowiązania
Krótkoterminowe
0,8 – 1,0
Kapitał obrotowy netto
106 893
90 423
Aktywa obrotowe –
Zobowiązania
krótkoterminowe
>0
Wskaźnika
130 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zarówno wskaźnik płynności ogólnej jak i szybkiej uległ poprawie w stosunku do roku
poprzedniego. Wzrost wartości wskaźników spowodowany był z jednej strony spadkiem
zapasów (o 11%) oraz zobowiązań krótkoterminowych (o 1%).
Wskaźniki Finansowania działalności
Analiza wskaźnikowa struktury finansowania działalności pozwala określić politykę
finansową poprzez określenie stopnia jej zadłużenia oraz możliwości obsługi tego zadłużenia.
Wskaźniki Finansowania Działalności
Nazwa
Stan na
31.12.2012
Stan na
31.12.2011
Formuła obliczeniowa
Wartość
pożądana
Wskaźnik ogólnego
zadłużenia
50,4%
54,7%
Zobowiązania ogółem /
Aktywa
0,5 – 0,7
Wskaźnik zadłużenia
Kapitału własnego
1,01
1,21
Zobowiązania ogółem /
Kapitały Własne
-
Wskaźnika
Wskaźnik zadłużenia spadł do poziomu 50,4% (o 4,3 p.p.) dzięki redukcji należności i
zapasów, a w konsekwencji zadłużenia odsetkowego krótkoterminowego.
IV. Informacja na temat realizacji prac badawczo-rozwojowych w 2012 r.
1. Piekarnik pyrolityczny.
Zaprojektowano i wdrożono w lipcu 2012 r. Kuchnie wolnostojące i kuchnie do zabudowy z
funkcją pyrolizy. Kuchnie wolnostojące FS60 zostały przygotowane dla klienta francuskiego w
czterech odmianach: z płytą ceramiczną oraz indukcyjną , sterowane zegarem Ts ,
realizowane z nową konstrukcją komory i drzwi , wyposażone w blokadę drzwi.
Kuchnie do zabudowy z funkcją pyrolizy zostały zaprojektowane i uruchomione w ramach
projektu zegara 7 cali.
131 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
2. Kuchnie FS z metalowym frontem.
Kuchnie FS 50 i FS 60 zostały przygotowane z nowym designem . Design objął dwa rodzaje
pokręteł , dwa rodzaje uchwytów , nowy zegar wraz z nowym rozwiązaniem przycisków oraz
nowym rusztem z pręta oraz z żeliwa. Wraz z designem przygotowano i uruchomiono nowe
rozwiązanie komory piekarnika, dzięki temu możemy deklarować jego większą pojemność
(temat nr 4). Ponadto kuchnie przygotowano pod kątem wymagań nowej normy A11- nowe
rozwiązanie zespołu drzwi. Kuchnie z nowym designem metalowym są w trakcie
uruchamiania produkcji seryjnej.
Dopasowanie wyrobów do wymagań nowej normy objęło także pozostałe wyroby
produkowane przez Amica.
3. Kuchnie TFT New.
W ramach projektu opracowano nowe nowatorskie rozwiązanie zegara 7 cali dotykowego.
prace prowadzono we współpracy z firmą Geco. W ramach projektu uruchomiono wyroby z
wyższej półki typowe oraz z funkcją gotowania parowego i funkcją pyrolizy.
V. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.
1. W obszarze działalności produkcyjnej:
Podstawą do ustalania celów i opracowania rocznych programów środowiskowych są
zidentyfikowane w poszczególnych procesach produkcyjnych i stosowanych technologiach aspekty
środowiskowe. Realizując coroczne programy środowiskowe , zwracamy szczególną uwagę na
aspekty związane z następującymi celami ekologicznymi:




spełnianie i przestrzeganie środowiskowych wymagań prawnych;
minimalizowanie zużycia materiałów i mediów;
właściwe gospodarowanie odpadami uwzględniające ich segregację, odzysk, recykling
unieszkodliwianie;
podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.
i
Jednym z potwierdzeń skuteczności działań Spółki dominującejw zakresie ochrony środowiska są
pozytywne wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych zgodnie z nałożonym w decyzjach
administracyjnych obowiązkiem monitoringu wybranych parametrów środowiskowych
w zakresie emisji, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Zgodność
z powyższymi wymaganiami jest jednym z ważniejszych elementów proekologicznego wizerunku
Spółki, w ramach przyjętej strategii rozwoju i zarządzania.
132 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Spółka dominująca realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
zakresie chemikaliów (REACH) po wdrożeniu systemu REACH, na bieżąco weryfikuje proces
zarządzania i gospodarowania wszystkimi stosowanymi w technologii
i produkcji
substancjami chemicznymi, a także nadzoruje skład chemiczny dostarczanych materiałów i
komponentów do produkcji pod kątem wymagań REACH oraz RoHS.
Spółka dominująca aktywnie działała w dalszej rozbudowie systemu zbierania, przetwarzania,
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z Dyrektywą WEEE).
W ramach prowadzonej szeroko pojętej ekoedukacji prężnie działa i jest na bieżąco aktualizowana
witryna intranetowa „Certyfikacja & Ekozarządzanie”. Ponadto Amica systematycznie doskonali
realizację zadań wynikających z normy środowiskowej ISO 14001 co potwierdzają wyniki
prowadzonych systematycznie audytów.
Za wzorcowy system zarządzania środowiskiem, budowanie świadomości proekologicznej
w
regionie oraz stabilną politykę i strategię przedsiębiorstwa podporządkowaną najwyższym
standardom ekologicznym, Fundacja Centrum Badań i Monitorowania Jakości wyróżniła naszą Spółkę
certyfikatem „GREEN WAY”.
Kolejne wyróżnienie dotyczy „Dbałości o środowisko naturalne”. Wysiłki Amiki na rzecz
zrównoważonego rozwoju, zarówno na etapie projektowania wyrobów, jak i samej produkcji
i gospodarowania odpadami, znalazły uznanie Wielkopolskiego Związku Pracodawców, czyli
organizatora konkursu – jednego z elementów projektu „CSR i Flexicurity – podstawa wielkopolskich
przedsiębiorstw”.
Wszelkie wyróżnienia potwierdzają jedynie słuszność obranej przez Amikę strategii
stawiającej na wysoką jakość produktów w pełnej zgodzie z naturą.
2. W zakresie produkowanych wyrobów:
Amica Wronki S.A. jako spółka dominująca od wielu lat posiada w swojej ofercie produkty
ekologiczne, które są wyrazem troski firmy o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników,
a także dbałości o środowisko naturalne i bardzo poważnego traktowania wyzwań, jakie
stawiają przed człowiekiem współczesne zagrożenia.
Spółka dominująca kontynuowała działania w zakresie zmniejszenia zużywanych do
produkcji materiałów, zastosowania surowców i komponentów spełniających wymagania
dyrektywy RoHS (zakaz stosowania określonych substancji niebezpiecznych, w tym metali
ciężkich), Rozporządzenia REACH, Dyrektywy Ecodesign i Energy Labels oraz związanych
z nimi Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, a także uwzględnienia, przy doborze
materiałów konieczności późniejszego odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (dyrektywa
WEEE). Coraz bardziej istotnym elementem strategii środowiskowej Grupy staje się
zarządzanie cyklem życia produkowanych wyrobów, uwzględniającym wszystkie zasady
ekoprojektowania, energooszczędności i recyklingu, w aspekcie pełnej odpowiedzialności za
wyrób wprowadzany do obrotu (zgodnie z procedurą oceny zgodności ).
133 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Produkowany sprzęt grzejny, który posiada wysoką dla tego rodzaju wyrobów klasę
efektywności energetycznej A, zwiększający się systematycznie udział płyt indukcyjnych
(najwyższa efektywność gotowania), a także sprzęt chłodniczy z coraz większym udziałem
klas A+ oraz A++, potwierdza realizację przyjętego przez Grupę programu wprowadzania do
obrotu głównie wyrobów energooszczędnych, dzięki czemu konsument zużywa mniej energii
elektrycznej przy ich eksploatacji, a Grupa realizuje jeden z priorytetowych unijnych celów
ekologicznych – coraz większy udział w rynku wyrobów energooszczędnych.
VI. Kierunki działania Grupy na rok 2013.
Nadrzędnym celem długoterminowym Grupy jest wzrost jej wartości, który ma zostać osiągnięty
poprzez
- zwiększanie rentowności i udziałów rynkowych na kluczowych dla Grupy rynkach, takich jak Polska,
Rosja, Niemcy, Skandynawia, Ukraina i Anglia,
- inwestowanie w umocnienie marek Amica, Gram i Hansa,
- efektywne inwestowanie w rozwój produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych segmencie
sprzętu grzejnego,
- optymalizowanie rentowności szerokiego portfolio towarowego uzupełniającego ofertę
asortymentową Grupy.
Ponadto Grupa poszukuje celów inwestycyjnych, które umożliwią wzrost sprzedaży na obecnych
rynkach oraz ekspansje na nowych rynkach. Podejmowane działania mają doprowadzić do rozwoju i
umocnienia pozycji firmy na rynku polskim oraz na strategicznych rynkach zagranicznych. Nie mniej
istotnym czynnikiem tworzącym nową strategię jest obniżenie wspólnie z naszymi dostawcami
kosztów produkcji i zakupu, co ma spowodować dalszy wzrost rentowności operacyjnej całej Grupy.
Zmiany podejmowane w obszarze zarządzania koncentrują się na wspieraniu współpracy poprzez
prace w projektach i zarządzaniu przez cele.
VII. Propozycja podziału zysku.
Zarząd Spółki sformułuje rekomendację o podziale zysku za rok obrotowy 2012 w ten sposób, aby
kwotę w wysokości 25 000 000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych) przeznaczyć na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.*
* Dywidendą nie będą objęte 137 803 akcje własne skupione w ramach realizacji Programu Wykupu
Akcji Własnych przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy
Uchwały Nr 23/2011 z dnia 30 maja 2011 roku. Zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 roku.
134 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
VIII. Informacje o Grupie Kapitałowej.
1. Skład Grupy.
Siedziba jednostki zależnej
Udział w kapitale podstawowym
Amica International Gmbh
Niemcy
100%
Amica Commerce s.r.o.
Czechy
100%
Gram Domestic A/S
Dania
100%
Hansa ooo
Rosja
100%
Sidegrove Holdings Ltd.
Cypr
100%
Amica Far East Ltd.
Hong Kong
100%
Hansa Ukraina ooo
Ukraina
100%
Inteco Business Solutions Sp. z o.o.
Polska
80%
Hotel Olympic Sp. z o.o.
Polska
100%
AGD Media Sp. z o.o.
Polska
100%
Nova Panorama Sp. z o.o.
Polska
100%
Nowe Centrum Sp. z o.o.
Polska
100%
Amica Marketing
Polska
100%
2. Grupa nie posiada programu akcji pracowniczych.
3. Grupie nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta
zawarte są w par.8 statutu Spółki.
5. Akcjonariuszom, posiadaczom akcji serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu przysługuje
prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oferowanych do
zbycia. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje, zobowiązany jest pisemnie poinformować o
135 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
tym zamiarze Zarząd Spółki, podając dane osoby, na rzecz której ma zostać dokonana
sprzedaż, liczbę akcji, proponowana cenę oraz warunki i sposób jej zapłaty.
IX. Zasada Ładu Korporacyjnego
Zarząd „Amica Wronki S.A.” działając stosownie do treści § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259) przekazuje oświadczenie dotyczące
stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 20112 roku.
Kolejność przedstawienia informacji:
A. Wskazanie:
–
zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub
–
zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się
zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub
–
wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk
w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem
krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w
zakresie ładu korporacyjnego.
B. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
C. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
D. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
E. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z
którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi
są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
F. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta.
136 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
G. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
H. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.
I. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.
J. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
komitetów.
1. [Ład Korporacyjny]
W Grupie stosowane są zasady ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008
roku, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".
Dobre praktyki 2008, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego funkcjonujących
w oparciu
o mechanizm „comply or explain” zostały przyjęte do stosowania bez odstępstw, zarówno w zakresie
zaleceń zdefiniowanych w części pierwszej zbioru, jak i zasad objętych częściami II, III, IV.
[Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest w Biurze Zarządu
„Amica Wronki S.A.”, a także m.in. na stronie: www.corp-gov.gpw.pl ].
2. [Kontrola Wewnętrzna]
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych opiera się o przyjęte zasady polityki rachunkowości i wewnętrzne
uregulowania dotyczące utrzymywania struktury organizacyjnej Spółki, która jasno przyporządkowuje
odpowiedzialność, uprawnienia i relacje podległości w zakresie przygotowywania poszczególnych
części raportów finansowych oraz identyfikowania, mierzenia, monitorowania i kontrolowania
metodologii przygotowywania raportów.
System kontroli wewnętrznej ma silne umocowanie w zakomunikowanej strukturze
organizacyjnej, która w wyraźny sposób wskazuje linie podległości i nadrzędności oraz zapewnie
skuteczne przekazywanie informacji w całej Spółce.
Każdorazowo zakres danych objętych raportowaniem obejmuje ramy wskazane i wynikające
z regulacji dotyczących informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych - same sprawozdania są przygotowywane przez Pion Finansowy Spółki, weryfikowane
przez Głównego Księgowego, oraz akceptowane przez Zarząd.
Najistotniejsze zadania procesu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań można usystematyzować w dwóch kategoriach:
137 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
a.
wiarygodności, kompletności i aktualności sprawozdań rocznych (innych
sprawozdań finansowych i raportów); informacje w nich zawarte charakteryzować
się muszą odpowiednią jakością
i integralnością.
b.
przestrzegania właściwych ustaw i przepisów – Zarząd oraz wszystkie szczeble
pracowników przestrzegają powszechnie obowiązujących regulacji, wymagań oraz
zasad i procedur wewnętrznych.
Ocena zagrożeń to wnioski z przeprowadzanych przez Pion Kontroli Wewnętrznej badań
analitycznych, dotyczące stopnia ryzyka gospodarczego w poszczególnych procesach
biznesowych/działalności Spółki.
Należy dodać, iż wdrożone w Spółce systemy informatyczne oraz wykorzystanie technologii
informatycznej dają możliwość drobiazgowej kontroli spójności danych za dany okres rozliczeniowy z
danymi z poprzednich okresów i z planowanymi wynikami, aktualizowanymi w cyklu miesięcznym (w
Spółce stosowane są modele analityczne, wykorzystywane w codziennej pracy przez wewnętrznych
analityków i pracowników kontroli wewnętrznej).
Niezależnie od powyższego zewnętrzny, niezależny audytor weryfikuje treść rocznego i
śródrocznego sprawozdania finansowego, przy jednoczesnym nieograniczonym dostępie do
materiałów źródłowych stanowiących podstawę ich sporządzenia (Zarząd w efektywny sposób śledzi
zarówno problemy/zagadnienia zidentyfikowane przez audytorów, jak
i podejmowane w tym
zakresie działania naprawcze).
3. [Znaczne pakiety Akcji]
Na dzień 31 grudnia 2012 roku próg, (co najmniej) 5 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu „Amica Wronki S.A.” posiadały następujące podmioty:
Liczba akcji
Liczba głosów
Wartość nominalna
akcji
Udział w kapitale
Stan na 31.12.2012
Holding Wronki S.A.
3 194 744
6 085 689
6 389 488
41,09%
Noble TFI S.A.
584 015
584 015
1 168 030
7,51%
ING TFI S.A.
555 952
555 952
1 111 904
7,15%
Querrcus OFE
538 661
538 661
1 077 322
6,93%
Pozostali akcjonariusze
2 901 901
2 904 706
5 803 802
37,32%
Razem
7 775 273
7 764 317
15 550 546
100,00%
138 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
[Kryterium - znaczne pakiety akcji przyjęte zostało w oparciu o treść art. 69 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych].
4. [Papiery o szczególnych uprawnieniach kontrolnych]
Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia
kontrolne jakiemukolwiek z akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.”.
5. [Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu]
Zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z
akcji nabytych w ramach realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych (vide: Raport bieżący 95/2008).
6. [Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji]
Akcjonariuszom, posiadaczom akcji serii A Spółki uprzywilejowanych, co do prawa głosu
przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oferowanych do
zbycia – procedura, zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do prawa głosu akcji Spółki,
nastąpić może na zasadach przewidzianych w treści § 8 Statutu Spółki.
[Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki].
7. [Zasady powoływania/odwoływania osób zarządzających]
Zgodnie z treścią § 30 Statutu Spółki Zarząd składa się z trzech do pięciu członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej
kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje
na wniosek wybranego Prezesa Zarządu
[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej
Spółki].
8. [Zasady zmian Statutu Spółki]
Zmiana postanowień Statutu Spółki należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia
– prerogatywa wskazana w treści § 19 ust. 2 pkt) 3 Statutu Spółki.
139 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
[Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki].
9. [Sposób działania Walne Zgromadzenia]
Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Obrad Walnego Zgromadzenia. Z tych aktów prawnych wynikają także uprawnienia akcjonariuszy.
[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej
Spółki].
1. Obrady Walnego Zgromadzenia
W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczą i wykonują prawo
głosu osobiście lub przez należycie umocowanych przedstawicieli. Przedstawicielem
akcjonariusza może być członek jego organu lub pełnomocnik, któremu udzielono
pełnomocnictwa pod rygorem nieważności na piśmie. Pełnomocnictwo dołącza się do
protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli są wpisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu
mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Biurze Zarządu
przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie
wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na rodzaj i
liczbę akcji oraz na fakt, że akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego
Zgromadzenia.
Wchodząc na salę obrad Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają odpowiednie dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności
- inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W razie nieobecności tych osób Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób
nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas
obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie
140 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie
wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów odbywa się w formie elektronicznej.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Wybór może być
przeprowadzony w głosowaniu jawnym, jeżeli zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura, a nikt z
obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie wyrazi sprzeciwu, co do przeprowadzenia głosowania
jawnego. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z Listy Akcjonariuszy.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur.
Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad
kolejnymi kandydaturami według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia
zostaje osoba, na którą oddano bezwzględną większość głosów.
W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera
się w drugiej turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej
spis Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy wszyscy Uczestnicy Walnego
Zgromadzenia podpisali listę obecności.
Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które
reprezentuje oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również
zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej, jako organ Akcjonariusza będącego osobą
prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.
Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na obrady Walnego
Zgromadzenia po jego rozpoczęciu. Fakt opuszczenia obrad przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia także odnotowywany jest na liście obecności. Okoliczność aktualizacji listy obecności w
trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem
przyczyny aktualizacji oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.
Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji.
141 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy
powoływaniu członków komisji, o której mowa w ust. 1.
O wpisaniu lub odmowie wpisania na listę obecności rozstrzyga ostatecznie Walne
Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią komisji.
Walne Zgromadzenie rozstrzyga również wszelkie wątpliwości, co do prawa uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy nie
doszło do powołania komisji, o której mowa w ust. 1.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi
Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni przez Zarząd lub
Radę Nadzorczą biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki, których obecność jest uzasadniona.
2. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej funkcji, podejmuje
działania zapewniające poszanowanie interesów wszystkich Akcjonariuszy.
Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad
Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
udzielanie głosu oraz jego odbieranie,
wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
ogłaszanie wyników głosowania,
rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony
do wydawania zarządzeń porządkowych.
W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach porządkowych,
każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może zabierać głos, po uzyskaniu zgody
Przewodniczącego. Wystąpienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 (pięć) minut, a w dyskusji w
tej samej sprawie ten sam Uczestnik Walnego Zgromadzenia nie może zabrać głosu więcej niż 2
(dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.
Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie
Uczestnika Walnego Zgromadzenia w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego
142 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Zgromadzenia oraz gdy wypowiedź Uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego
zagadnienia.
Referentom poszczególnych punktów obrad Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w celu
złożenia wyjaśnień Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością oraz więcej niż 2 (dwa) razy.
Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikom zgłaszającym wniosek
formalny. Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wniosku
i ewentualnie 1 (jednego) przeciwnika wniosku. Odrzucony wniosek formalny nie może być
w trakcie dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. Za wniosek formalny uważa się
wniosek, który dotyczy sposobu obradowania a nie meritum sprawy. W szczególności
wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące:
1.
2.
3.
4.
zmiany kolejności porządku obrad,
przerw w obradach,
zamknięcia listy mówców; zamknięcia dyskusji; głosowania bez dyskusji,
zniesienie punktu porządku obrad.
Po zakończeniu dyskusji nad dana sprawą Przewodniczący może udzielić głosu jej referentowi
celem udzielenia odpowiedzi zabierającym głos w dyskusji Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, a
następnie przechodzi do głosowania. Od tej chwili możliwe jest zabranie głosu tylko dla zgłoszenia
wniosku formalnego w sprawie sposobu lub kolejności głosowania.
W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w tej samej sprawie najpierw głosuje się wniosek
najdalej idący.
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób
prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności poszczególnych punktów
porządku obrad.
Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli zamieszczono je na wniosek
Akcjonariuszy. Wnioski w sprawach, które zostały usunięte z porządku obrad, uważa się za
niezłożone.
Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i
przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe
wynikłe podczas prowadzenia obrad.
Do spraw porządkowych należą w szczególności udzielenia głosu, zarządzanie wyboru komisji
do rozpatrzenia poszczególnych spraw, przyjmowanie wniosków
143 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą
odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.
Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem
uchwały zaprasza Uczestników Walnego Zgromadzenia do składania wniosków oraz zabierania głosu.
Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia,
Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu
członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również wyjaśniać poszczególne kwestie
przedstawiane przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich
wystąpienie ma związek z realizowanym punktem porządku obrad.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki.
Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu
uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą
treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o
wprowadzenie poprawek do treści uchwały.
Każdy z uczestników jest też upoważniony do zaproponowania nowej redakcji projektu
uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda
z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki,
które uzyskały bezwzględną większość głosów.
Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje
Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia,
które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
144 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej chyba, że głosowanie odbywa
się elektronicznie. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca
elektroniczny system liczenia głosów przedkłada Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników
głosowania.
Po
otrzymaniu
sprawozdania,
Przewodniczący
ogłasza
wyniki głosowania
i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości
i uchwała nie została podjęta.
Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw, co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia
przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.
Zgodnie z § 19 Statutu Spółki przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok
obrotowy,
3. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki,
4. powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane
przez Walne Zgromadzenie a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
postanowień dotyczących kooptacji,
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
3. zmiana Statutu Spółki,
4. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
5. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
6. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa
użytkowania,
8. zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
9. roszczenia o naprawienie szkody wobec członków władz Spółki lub założycieli Spółki z
tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.
10. [Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej/zmiany]
1. Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcję Członków Zarządu Spółki pełnili:




145 / 92
Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu,
Wojciech Antkowiak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
Marcin Bilik, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Tomasz Dudek, Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki.
[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin
Zarządu; Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki].
2. Rada Nadzorcza
Na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcje Członków Rady Nadzorczej pełnili:





Tomasz Rynarzewski
Piotr Sawala
Wojciech Kochanek
Bogna Sikorska
Grzegorz Golec
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Niezależny Członek Rady Nadzorczej
[Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulamin Rady Nadzorczej. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie
internetowej Spółki].
W Spółce kompetencje i zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez pełen skład Rady
Nadzorczej.
3. Informacja o zmianach kadrowych.
W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. nie zaszły żadne zmiany kadrowe we władzach
Spółki
X. Inne informacje.
1. Spółka dominująca dnia 7.03.2012 r. zawarła umowę z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych Grant Thornton SP. z o.o. SP k. Informacja o wynagrodzeniu
zawarta jest w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym w pkt 31.5
2. Informacja na temat wysokości wynagrodzeń dla osób zarządzających zawarta jest w w
punktach 28.1 i 28.2 Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
3. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:
a)ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych
oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
146 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
jest rachunkowość zabezpieczeń znajduje się w punkcie w Informacjach ogólnych na stronie
20 Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
4. Informacja na temat udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach znajdują się w
punkcie 10.2, Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
5. Grupa wcześniej nie publikowała prognoz wyniku finansowego.
6. Zasady przyjęte dla zarządzania zasobami kapitałowymi znajdują się w punkcie 28 Rocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
7. W 2012 r. nie wystąpiły czynniki oraz nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z
działalności za rok obrotowy.
8. W 2012 r. Grupa nie wprowadzała zmian dotyczących podstawowych zasad zarządzania
Spółką oraz Grupą Kapitałową.
9. W 2012 roku Spółki Grupy na bieżąco wywiązywały się z zaciągniętych zobowiązań
kredytowych. W roku 2013 Grupa nie przewiduje wystąpienia zagrożeń w bieżącym
regulowaniu zobowiązań, zarówno z tytułu umów kredytowych jak również z tytułu
zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
10. W 2013 roku Grupa zamierza podjąć działania inwestycyjne w zakresie produkcji
sprzętu grzejnego, zarówno w rozwój linii produkcyjnych jak i nowych linii
produktowych. Plan inwestycyjny zawiera ponadto rozwój systemów IT w tym
implementację systemu SAP w jednej ze spółek Grupy.
11. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach zawarta jest w
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 26.
12. Jednym z istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu
emitent jest na nie narażony jest ryzyko dotyczące instrumentów finansowych.
Szczegółowy opis tych ryzyk zawarty jest w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym w
pkt 27.
13. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej wykazane są w Rocznym
Sprawozdaniu Finansowym w pkt 26.
14. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od
niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z
ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji - obowiązek
uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w
sprawozdaniu finansowym zawarte są w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym w pkt
22.
15. Grupa w 2012 roku dokonała emisji obligacji na kwotę 164,6 mln zł. Wykupiła
natomiast obligacje na łączna kwotę 195,0 mln zł. Wpływy z emisji obligacji zostały
przeznaczone na wykup nowych emisji.
16. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
Wielkość zadań inwestycyjnych jest uwarunkowana wielkością posiadanych środków
finansowych. W związku z tym nie występują zagrożenia w ich realizacji.
147 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
17. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
Wykaz umów z tytułu kredytów bankowych zawarta jest w pkt 7 Rocznego Sprawozdania
Finansowego. Pozostałe nie dotyczy.
18. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z
zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.
Nie dotyczy
148 / 92
Nazwa jednostki:
Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2012 – 31.12.2012
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Podpisy Członków Zarządu
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data
Imię i nazwisko
Funkcja
24 kwietnia 2012
Jacek Rutkowski
Prezes Zarządu
24 kwietnia 2012
Wojciech
Antkowiak
Wiceprezes
Zarządu
Handlu i Marketingu
ds.
24 kwietnia 2012
Marcin Bilik
Wiceprezes
Zarządu
Operacyjnych
ds.
24 kwietnia 2012
Wojciech
Kocikowski
Wiceprezes
Finansowych
Zarządu
ds.
24 kwietnia 2012
Tomasz Dudek
Wiceprezes
Zarządu
Zakupów i Logistyki
ds.
149 / 92
Podpis
Download