Bud*etowanie z elementami finansów

advertisement
Budżetowanie
z elementami finansów
PSM 2014
Grzegorz Karasiewicz
Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania UW
1
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawowe dokumenty finansowe
Budżet działu marketingu
Procedury budżetowania
Budżet - część przychodowa
Techniki tworzenia budżetu – część przychodowa
Budżet - część wydatkowa
Techniki tworzenia budżetu – cześć wydatkowa
Wynik finansowy i próg opłacalności
2
1. Podstawowe dokumenty
finansowe
3
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat
 Bilans
 Rachunek przepływów finansowych

4
Rachunek zysków i strat - 1
Rachunek zysków i strat
Przedstawia tworzenie wyniku finansowego (zysku i straty)
poprzez zestawienie w sposób systematyczny wszystkich
przychodów, kosztów oraz obciążeń
Przychody
-
Koszty
Obciążenia
=
Wynik
finansowy
5
Rachunek zysków i strat - 2
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
- Koszty sprzedanych towarów i produktów
=Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
- Koszty sprzedaży
- Koszty badawczo-rozwojowe
- Koszty ogólnego zarządu
= Zysk (strata) ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
=Zysk (strata) na działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
- Koszty finansowe
= Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
=Zysk (strata) brutto
- Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
= Zysk (strata) netto
6
Wydatki marketingowe i badawczorozwojowe
Analiza porównawcza - 1
W branży farmaceutycznej wydatki marketingowe są wyższym poziomie
niż na badania i rozwój – tak
Statystyki
Wskaźnik wydatków
marketingowych
Wskaźnik wydatków
badawczo-rozwojowych
N
Odchylenie
standardowe
Błąd
standardowy
średniej
0,232
83
0,085
0,009
0,167
83
0,254
0,028
Średn
ia
Różnica średnich
Odchyleni
e
standardo
we
Średnia
Wskaźniki wydatków
marketingowych i
wydatków badawczo
rozwojowych
0,0650
Próba badawcza: 83 obserwacje, 18 firm – dane 2010-2006.
0,2999
Test t par skojarzonych
t
df (stopnie
swobody)
Istotność
dwustronna
1,9739
82
0,05
7
Wydatki marketingowe i badawczorozwojowe
Analiza porównawcza - 2
W firmach innowacyjnych wydatki marketingowe są na wyższym poziomie
niż wydatki na badania i rozwój - nie
Wskaźnik wydatków
marketingowych w firmach
innowacyjnych
Wskaźnik wydatków
badawczo-rozwojowych w
firmach innowacyjnych
Błąd standardowy
średniej
Średnia
N
0,237
54
0,097
0,013
0,230
54
0,294
0,040
Różnica średnich
Odchylenie
standardowe
Średnia
Wskaźniki wydatków
marketingowych i wydatków
badawczo rozwojowych w
firmach innowacyjnych
Statystyki
Odchylenie
standardowe
0,0078
Próba badawcza: 54 obserwacje, 11 firm – dane 2010-2006.
0,3540
t
0,1609
Test t par skojarzonych
df (stopnie
Istotność
swobody)
dwustronna
53
0,87
8
Wydatki marketingowe i badawczorozwojowe
Analiza porównawcza - 3
W firmach oferujących leki generyczne wydatki marketingowe są na
wyższym poziomie niż wydatki na badania i rozwój – tak
Wskaźnik wydatków marketingowych
w firmach odtwórczych
Wskaźnik wydatków badawczorozwojowych w firmach odtwórczych
Statystyki
Odchylenie
standardowe
Błąd standardowy
średniej
Średnia
N
0,221
29
0,053
0,010
0,050
29
0,054
0,010
Różnica średnich
Odchylenie
standardowe
Średnia
Wskaźniki wydatków marketingowych i
wydatków badawczo rozwojowych w
firmach odtwórczych
Próba badawcza: 29 obserwacji, 7 firm – dane 2010-2006.
0,1715
0,0898
t
Test t par skojarzonych
df (stopnie
Istotność
swobody)
dwustronna
10,2831
28
0,00
9
Wydatki marketingowe i badawczorozwojowe
Analiza porównawcza - 4
Wydatki na marketing są wyższe firmach innowacyjnych niż oferujących leki
generyczne – nie
Statystyki
Średnia
N
Odchylnie standardowe
Błąd standardowy
średniej
0,237
54
0,097
0,013
0,221
29
0,053
0,010
Wskaźnik wydatków marketingowych w
firmach innowacyjnych
Wskaźnik wydatków marketingowych w
firmach odtwórczych
Różnica średnich
Błąd
standardowy
Średnia
Wskaźniki wydatków marketingowych w
firmach innowacyjnych i odtwórczych
0,0159
Próba badawcza: 83 obserwacji, 18 firm – dane 2010-2006.
0,0195
t
Test t dla prób niezależnych
df (stopnie
Istotność
swobody)
dwustronna
0,8176
81
0,42
10
Wydatki marketingowe i badawczorozwojowe
Analiza porównawcza - 5
Wydatki na badania i rozwój są wyższe firmach innowacyjnych niż
oferujących leki generyczne – tak
Statystyki
Wskaźnik wydatków badawczorozwojowych w firmach
innowacyjnych
Wskaźnik wydatków badawczorozwojowych w firmach odtwórczych
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Błąd standardowy
średniej
0,230
54
0,294
0,040
0,050
29
0,054
0,010
Różnica średnich
Błąd
standardowy
Średnia
Wskaźniki wydatków badawczorozwojowych w firmach
innowacyjnych i odtwórczych
0,1797
Próba badawcza: 173 obserwacji, 37 firm – dane 2010-2006.
0,0553
t
3,2490
Test t dla prób niezależnych
df (stopnie
Istotność
swobody)
dwustronna
81
0,00
11
Bilans - 1
Bilans
Zestawienie wszystkich składników majątkowych (aktywów)
po jednej stronie oraz źródeł ich finansowania po drugiej
stronie
Aktywa
Pasywa
12
Bilans - 2
Aktywa

Majątek trwały





Majątek obrotowy





Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały
Finansowy majątek trwały
Należności długoterminowe
Zapasy
Należności i roszczenia
Środki pieniężne
Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
Pasywa

Kapitały własne







Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Wynik finansowy
Rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze socjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
13
Rachunek przepływów gotówkowych
-1
Rachunek przepływów gotówkowych
Opisuje przepływające środki pieniężne w okresie między
bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia
Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
14
Rachunek przepływów gotówkowych
-2
Działalność operacyjna


Wynik finansowy netto
Korekta
Koszty niepieniężne
 Amortyzacja
 Rezerwy na utratę wartości aktywów
 Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych
Koszty i przychody finansowe - przenoszone do działalności inwestycyjnej / finansowej
 Odsetki
 Dywidendy
Zmiana kapitału obrotowego
 Zmiana stanu należności
 Zmiana stanu zapasów
 Zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców
 Zmiana stanu zobowiązań budżetowych
 Zmiana stanu zobowiązań wobec pracowników
15
Rachunek przepływów gotówkowych
-3

Działalność inwestycyjna







Nabycie (sprzedaż) wartości materialnych i prawnych
Nabycie (sprzedaż) składników rzeczowego majątku trwałego
Nabycie (sprzedaż) akcji / udziałów w jednostkach zależnych /
stowarzyszonych
Nabycie (sprzedaż) innych akcji, udziałów i papierów wartościowych
Udzielone (zwrócone) pożyczki
Otrzymane (zwrócone) dywidendy
Otrzymane (zwrócone) odsetki
16
Rachunek przepływów gotówkowych
-4

Działalność finansowa




Zaciągnięcie (spłata) długoterminowych kredytów,
pożyczek
Zaciągnięcie (spłata) krótkoterminowych kredytów,
pożyczek
Emisja (spłata) dłużnych papierów wartościowych
(obligacje)
Pozyskanie kapitału – umorzenie udziałów (kapitału),
dywidendy dla właścicieli
17
2. Budżet działu
marketingu
18
Budżet działu marketingu



Sformalizowany dokument przedstawiający wpływ
na wyniki ekonomiczno-finansowe przyszłych decyzji
przedsiębiorstwa w obszarze marketingu
Proces planowania wszystkich przepływów zasobów
finansowych do, w i z jednostki w pewnym określonym,
przyszłym odcinku czasu (najczęściej roku)
Budżet jest częścią planu marketingowego
„Przydzielono ci budżet, ale jednocześnie dyrektor
wydawał polecenie, że musisz zrobić wszystko, aby
osiągnąć wyniki o 2 % lepsze od zabudżetowanej kwoty”
Firma Enron
19
Miejsce i rola budżetu marketingu
Budżet
marketingu
Prognoza
sprzedaży
Budżet
sprzedaży
Prognoza
produkcji
Prognoza
zakupów
Budżet
produkcji
Budżet
zakupów
Budżet
działalności
operacyjnej
Budżet
generalny
Budżet
B+R
Budżet
ogólnego
zarządu
Budżet
działalności
inwestycyjnej
Budżet
działalności
finansowej
20
Budżet działu marketingu struktura
Część
przychodowa
Część
wydatkowa
Wynik finansowy
Próg opłacalności
21
3. Procedury budżetowania
22
Procedury tworzenia
budżetu działu marketingu

Jaki jest stopień centralizacji tworzenia budżetu?



Kto rozpoczyna proces budżetowania?
Kto bierze udział w procesie budżetowania?





Udział działu finansowego?
Udział zarządu / centrali ?
Jaki jest stopień elastyczności?
Jakie są zbierane informacje?
Jakie są wskaźniki budżetu?




Kto zatwierdza budżet sprzedaży?
Czy są to tylko wskaźniki finansowe?
Czy to wskaźniki krótkookresowe?
Stopień zgodności wskaźników całkowitych z cząstkowymi
Kiedy zaczyna się proces budżetowania?
23
Determinanty procedury
budżetowania
Wewnętrzne
 Kultura organizacyjna
 Struktura organizacyjna
 System informacji
 Wielkość firmy


Zewnętrzne
 Stopień zmienność
otoczenia rynkowego
 Stopień skomplikowania
otoczenia rynkowego
Cykl życia organizacji
Stopień dywersyfikacji


Produktowej
Geograficznej
24
Procedury tworzenia budżetu działu
marketingu

Góra – dół


Dół – góra


Bottom – up
Góra – dół / dół – góra


Top - down
Top – down / bottom – up
Dół – góra / góra – dół

Bottom – up / Top –down
25
Procedura góra - dół (top - down)
Budżet jest wyznaczany na podstawie decyzji właściciela (prezesa firmy
lub centrali w przypadku firmy zagranicznej) i jakiekolwiek negocjacje
nie wchodzą w grę

Centralizacja


Inicjatywa


Właściciel (zarząd)
Uczestnicy


Wysoki stopień
Właściciel (zarząd), pracownicy działu finansowego
Wpływ działu marketingu

Niewielki
26
Procedura góra - dół (top - down)
Zalety:



prosta
szybka
tania
Wady:
 niewielki udział
pracowników działu
marketingu w
budżetowaniu
 niski stopień dostosowania
do sytuacji rynkowej
27
Procedura dół – góra (Bottom – up)
Pracownicy pionu marketingowych przygotowują wstępną propozycję wydatków
marketingowo-sprzedażowych, która w dużym stopniu odzwierciedla
planowane działania. Następnie jest ona zatwierdzana przez dyrektora pionu
marketingu i zarząd firmy

Centralizacja


Inicjatywa


Dział marketingu
Uczestnicy


Niski stopień
Właściciel (zarząd), dział finansowy, dział marketingu
Wpływ działu marketingu

Znaczny
28
Procedura dół – góra (Bottom – up)
Zalety:



wysoki stopień akceptacji
budżetu przez pracowników
działu marketingu
powiązanie budżetu z
aktualną sytuacją rynkową i
pozycją firmy na rynku
powiązanie budżetu z
planowanymi aktywnościami
marketingowymi
Wady:


nieuwzględnianie szerszej
perspektywy organizacyjnej
nieuwzględnianie aktualnej
sytuacji finansowej firmy
29
Procedury mieszane

Góra – dół / dół – góra
 Top

– down / Bottom – up
Dół – góra / góra – dół
 Bottom
– up / Top –down
30
Procedura góra – dół / dół – góra

Proces tworzenia budżetu związany jest z negocjacjami, do których
punktem wyjścia są wstępne propozycje zarządu (właścicieli,
centrali), które następnie są weryfikowane przez pracowników działu
marketingu i dyskutowane z zarządem. Ostateczna decyzja o
wysokości budżetu jest podejmowana przez zarząd

Centralizacja


Inicjatywa


Właściciel (zarząd)
Uczestnicy


Wysoko-średni stopień
Właściciel (zarząd), dział finansowy, dział sprzedaży, dział marketingu
Wpływ działu marketingu

Średni
31
Procedura dół – góra / góra – dół

Proces tworzenia budżetu wymaga rozbudowanych negocjacji, jej
punktem wyjścia jest propozycja działu marketingu, uwzględniająca
konieczne działania marketingowe na obsługiwanych rynkach
produktowych. Wstępna propozycja budżetu jest następnie
weryfikowana ze względu na możliwości finansowe oraz strategie firmy
przez zarząd (właścicieli, centralę w przypadku firm zagranicznych) oraz
inne działy funkcjonalne (przede wszystkim finansów, sprzedaży)

Centralizacja


Inicjatywa


Dział marketingu
Uczestnicy


Średnio-niski stopień
Właściciel (zarząd), dział finansowy, dział sprzedaży dział marketingu,
Wpływ działu marketingu

Duży
32
Procedury mieszane
Zalety:


uwzględnienie szerokiego
zakresu czynników, co daje
szerszą perspektywę
przy wyznaczaniu budżetu
zaangażowanie
pracowników różnych
działów


dół – góra / góra – dół większy
udział pracownicy działu
marketingu
góra – dół / dół – góra mniejszy
udział pracowników działu
marketingu
Wady:



wysoki stopień
skomplikowania
czasochłonność
wykorzystywanych
rozwiązań
trudności i wysokie koszty
związane z pozyskaniem
informacji potrzebnych
do ustalenia budżetu
33
4. Budżet - część
przychodowa
34
Wskaźnik – miary 1
Jakie?
 Jaki punkt odniesienia?
 Czas realizacji?
 Czas pomiaru?
 Jednostki pomiaru?
 Stopień elastyczności?

35
Wskaźnik – miary 2

Jakie?


Jaki punkt odniesienia?


miesięczny, kwartalny
Jednostki pomiaru


1 rok
Czas pomiaru?


cel – „target”
Czas realizacji?


przychód ze sprzedaży
rynki geograficzne, sprzedawcy
Stopień elastyczności

stałe wskaźniki
36
Budżet – część przychodowa
Wolumen sprzedaży
 Przeciętne ceny
 Przychody ze sprzedaży

Roczny
Kwartalny
Miesięczny
Tygodniowy
Produkty (marki)
Rynki geograficzne
Sprzedawcy
Kanały dystrybucji
Metody sprzedaży
Typ nabywcy
Segmenty rynku
Klienci
Wielkość transakcji
37
Przykład – dział marketingu
Wolumen
sprzedaży
Przeciętna
cena
Przychód
ze sprzedaży
Preparat A
1000
20
20000
Preparat B
4000
10
40000
Łącznie
5000
12
60000
38
Przykład – dział sprzedaży
Produkt A
Produkt B
Łącznie
Wolumen
sprzedaży
Przeciętna
cena
Przychód ze Wolumen
sprzedaży sprzedaży
Przeciętna
cena
Przychód ze Przychód ze
sprzedaży sprzedaży
Region A
400
20
8000
2200
10
22000
30000
PM1
200
20
4000
1200
10
12000
16000
PM2
200
20
4000
1000
10
10000
14000
Region B
600
20
12000
1800
10
18000
30000
PM1
300
20
6000
800
10
8000
14000
PM2
300
20
6000
1000
10
10000
16000
39
Pytanie

Czy budżet przychodowy - całościowy
powinien być zgodny z budżetem
rozpisanym na jednostki (preparaty, kanały
dystrybucji, rynki geograficzne,
przedstawicieli handlowych, miesiące)?
40
5. Techniki tworzenia budżetu –
część przychodowa
41
Punkty wyjścia





Przychody sprzedażowe poprzedni okres
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
Strategia firmy
Prognozy makroekonomiczne
Oszacowanie wielkości rynków obsługiwanych
przez firmę
42
Oszacowanie wielkości rynku
Liczba pacjentów
Preparaty
Przeciętne zakupy
Przeciętna cena
preparatu
43
Liczba pacjentów
Populacja
Prognozy
demograficzne
Potencjalni (odczuwający daną
dolegliwość)
Percypujący potrzebę
medykacji schorzenia
Statystyki
medyczne
Szukający preparatu
Sytuacja
konkurencyjna
Finansowanie
zakupów leków
Stosujący już
jakiś preparat
Stosujący
już preparat
firmy
Dane wewnętrzne
44
Przeciętne zakupy
Okres terapii
 Liczba terapii w roku
 Wskazania medyczne

Sprzedaż ilościowa (IMS)
Liczba pacjentów
45
Przeciętna cena

Aktualna cena preparatu
Przeciętne ceny rynkowe
w Polsce
Cena preparatu
za granicą
Zmiany sytuacji
konkurencyjnej
Zmiana polityki lekowej
państwa
46
Rodzaje prognoz sprzedaży

Metody heurystyczne






Opinia kadry kierowniczej
Opinia przedstawicieli
handlowych
Opinia klientów

Metody statystyczne



Funkcja trendu
Metoda średnich ruchomych
Metoda wykładniczego
wyrównywania
Metoda ankietowa
Metoda delficka
Burza mózgów
47
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda ankietowa – sprzedawcy
Poprzez zadanie pytania
sprzedawcom można określić jakie
są możliwości sprzedaży wśród
aktualnych (większa precyzja)
i potencjalnych (mniejsza precyzja)
nabywców
Zalety

Sprzedawcy znajdują się blisko nabywców,
mają dużą wiedzę na ich temat i na temat
trendów w otoczeniu

To, że sprzedawcy uczestniczą
w prognozowaniu powoduje ich większe
zaufanie do ustalonych kwot sprzedażowych

Zdecentralizowany sposób budowania prognoz

Szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

Zabiera czas sprzedawcom

Zaniżone wyniki prognoz

Sprzedawcy mogą mieć znikoma wiedzę
na temat planów marketingowych
przedsiębiorstwa
48
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda ankietowa – nabywcy
Poprzez zadanie pytania
nabywcom można określić jakie
są możliwości sprzedaży wśród
aktualnych (łatwiejsze dotarcie)
i potencjalnych (trudniejsze
dotarcie) nabywców (lekarze)
Zalety

Zbieramy informacje u samego źródła

Uwzględnienie perspektywy kadry
kierowniczej i sprzedawców

Szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

Wysokie koszty przeprowadzenia badań

Trudność w identyfikacji wszystkich
potencjalnych klientów

Często nabywcy zatajają swoje
prawdziwe intencje zakupowe

Cześć nabywców może odmówić udziału
w badaniach
49
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda delficka
Badanie jest 2 lub 3 razy powtarzane –
na grupie respondentów (podzielonych
na trzy grupy: kadra kierownicza,
sprzedawcy, nabywcy) – zadajemy
pytanie o wielkość / wartość sprzedaży
w następnych latach.



Pierwszy raz – przedstawiamy
podstawowe dane popytowe
i sprzedażowe z poprzedniego okresu
Drugi raz – odpowiedzi (mediana
i odchylenia ćwiartkowe)
Trzeci raz – odpowiedzi (mediana
i odchylenia ćwiartkowe)
Zalety
 Szeroka perspektywa (kadra
kierownicza, sprzedawcy, klienci)

Szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

Wysokie koszty przeprowadzenia badań

Czasochłonność

Część respondentów (nabywcy) może
odmówić udziału w badaniach

Brak wiedzy o całym rynku (nabywcy,
sprzedawcy)
50
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda burza mózgów
Swobodna dyskusja kadry
kierowniczej i kadry
menedżerskiej na temat
możliwości sprzedażowych
oraz czynników
determinujących
Bez elementów oceny
Zalety
 Szybkość przygotowania prognozy

Szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

Dyskusja może skoncentrować się
na innych problemach

Tendencja do przedstawiania wyników –
jakościowo (wzrost, spadek) a nie
ilościowo

Perspektywa wewnętrzna – dominuje
51
Popyt rynkowy – prognoza
Funkcja trendu
Prognoza popytu lub sprzedaży jest
budowana w oparciu o wyniki
sprzedażowe z poprzednich okresów.
Polega ona na przedłużeniu kierunku
i dynamiki rozwoju zjawiska z okresu,
z którego pochodzą obserwacje na okres
prognozowany.
y  f (t )  at  b
Zalety

Obiektywizm

Niskie koszty przeprowadzenia

Szybkość przygotowania prognozy

Szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

Niemożność ich stosowania w dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości

Może być ona stosowana tylko w przypadku
produktów już istniejących na rynku

Konieczność dysponowania dość
szczegółowymi danymi na temat sprzedaży

Możliwość przyjęcia innej postaci funkcji
niż liniowej (np. potęgowej, wykładniczej,
hiperboli, logarytmicznej), co zwiększa skalę
trudności w wykorzystywaniu tej techniki
prognostycznej

Sprzedaż jako funkcja czasu
52
Popyt rynkowy – prognoza
Funkcja trendu - przykład
Rok
Prognoza
popytu
(sprzedaży)
1999
120
132,7273
2000
150
135,9879
2001
145
139,2485
2002
142
142,5091
2003
143
145,7697
2004
148
149,0303
2005
150
152,2909
2006
152
155,5515
Porgnoza popytu (sprzedaży) - funkcja trendu
200
180
160
Popyt (sprzedaż)
Popyt
(sprzedaż)
140
Popyt (sprzedaż)
120
100
Prognoza popytu
(sprzedaży)
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Lata
2007
156
158,8121
2008
168
162,0728
2009
165,3334
2010
168,5940
2011
171,8546
Y = 3,260606 (t) + 132, 7273
53
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda średnich ruchomych
Prognoza popytu lub sprzedaży jest
budowana w oparciu o średnią sprzedaż
(z trzech lub pięciu okresów)
yt 3  yt 2  yt 1
yt 
3
Zalety

obiektywizm

niskie koszty przeprowadzenia

szybkość przygotowania prognozy

szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

niemożność ich stosowania w dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości

może być ona stosowana tylko w przypadku
produktów już istniejących na rynku

konieczność dysponowania dość
szczegółowymi danymi na temat sprzedaży

prognoza może dotyczyć tylko następnego
okresu

popyt jest funkcją czasu
54
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda średnich ruchomych
Popyt
(sprzedaż)
Rok
Prognoza popytu (sprzedaży) - metoda średnich
ruchomych
Prognoza
popytu
(sprzedaży)
180
160
1999
120
2000
150
2001
145
2002
142
138,33
2003
143
145,67
2004
148
143,33
20
2005
150
144,33
0
Popyt (sprzedaż)
140
120
Popyt (sprzedaż)
100
Prognoza popytu
(sprzedaży)
80
60
40
1
2006
152
147,00
2007
156
150,00
2008
168
152,67
2009
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Lata
158,67
2010
2011
55
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda wykładniczego wyrównywania
Prognoza popytu lub sprzedaży jest
budowana w oparciu o ważoną średnią
sprzedaży oraz sprzedaży z ostatniego
okresu
_
yt  (1   ) y  yt 1
Zalety

obiektywizm

niskie koszty przeprowadzenia

szybkość przygotowania prognozy

szacunki w rozbiciu na produkt, rynek
geograficzny, klienta, sprzedawcę
Wady

niemożność ich stosowania w dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości

może być ona stosowana tylko w przypadku
produktów już istniejących na rynku

konieczność dysponowania dość
szczegółowymi danymi na temat sprzedaży

prognoza może dotyczyć tylko następnego
okresu

popyt jest funkcją czasu
56
Popyt rynkowy – prognoza
Metoda wykładniczego wyrównywania - przykład
Rok
Popyt
(sprzedaż)
Średnia
Prognoza
popytu
(sprzedaży)
α=0,6
Prognoza
popytu
(sprzedaży)
α=0,7
Prognoza popytu (sprzedaży) - metoda wykładniczego wyrównywania
180
1999
120
2000
150
120,00
2001
145
135,00
138,00
141,00
2002
142
138,33
141,00
142,00
2003
143
139,25
140,53
140,90
2004
148
140,00
141,50
141,88
2005
150
141,33
144,80
145,60
40
2006
152
142,57
146,53
147,40
20
2007
156
143,75
148,23
149,17
0
2008
168
145,11
151,10
152,33
147,40
158,84
161,13
160
Popyt (sprzedaż)
140
Popyt (sprzedaż)
120
Popyt (sprzedaż) - średnia
100
80
Prognoza popytu
(sprzedaży) a=0,6
60
Prognoza popytu
(sprzedaży) a=0,7
1
2009
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Lata
2010
2011
57
Procedury budżetowania – rodzaje
prognoz 1
Góra – dół (Top-down)
Opinia kadry kierowniczej
Metody statystyczne
58
Procedury budżetowania – rodzaje
prognoz 1
Dół – góra (Bottom – up)
Opinia sprzedawców
Opinia nabywców
59
Procedury budżetowania – rodzaje
prognoz 3
Mieszane procedury
Złożone techniki prognozowania
60
Studium przypadku – Handlowcy są
sprytni – firma farmaceutyczna ?
61
6. Budżet – część
wydatkowa
62
Wskaźnik – miary 1
Jakie?
 Jaki punkt odniesienia?
 Czas realizacji?
 Czas pomiaru?
 Jednostki pomiaru?
 Stopień elastyczności?

63
Wskaźnik – miary 2

Jakie?


Jaki punkt odniesienia?


miesięczny, kwartalny
Jednostki pomiaru


1 rok
Czas pomiaru?


cel – „target”
Czas realizacji?


Koszty - marketingowe, marketingowo-sprzedażowe, kompleksowe
rynki geograficzne, sprzedawcy
Stopień elastyczności

stałe wskaźniki
64
Budżet – część wydatkowa

Jakie wydatki?
„marketingowe”
 „kosztowe”
 „kompleksowe”

Roczny
Kwartalny
Miesięczny
Tygodniowy
Produkty (marki)
Rynki geograficzne
Sprzedawcy
Kanały dystrybucji
Metody sprzedaży
Typ nabywcy
Segmenty rynku
Klienci
Wielkość transakcji
65
Jakie koszty tworzą wydatki
marketingowe? - 2
Prowadzenia działalności
promocyjnej
Reklama
Promocja sprzedaży – konsumencka
Promocja sprzedaży – handlowa
Marketing bezpośredni
Public Relations
Sponsoring
Targi handlowe
Promocja spektakularnych wydarzeń
Promocja internetowa
Programy lojalnościowe
Product placement
Materiały promocyjne
Zbierania i analizowania
informacji rynkowej
Zbieranie danych wtórnych
Pozyskiwania danych syndykatowych
Przeprowadzenia badań jakościowych
Przeprowadzenia badań ilościowych
Analizowania danych rynkowych
Prowadzenia baz danych
66
Jakie koszty tworzą wydatki
marketingowe? - 3
Sprzedażowe
Pozyskiwanie nowych klientów
Utrzymanie dotychczasowych klientów
Logistyczne
Transport
Magazynowanie
Przyjmowania zamówień
Wystawiania faktur
67
Jakie koszty tworzą wydatki
marketingowe? - 4
Dystrybucyjne
Marże pośredników handlowych
Dyskonta cenowe – rabaty
Prowadzenia własnych punktów sprzedaży
Usług wzbogacających produkt
Gwarancji
Reklamacji
Usług serwisowych
Testowania produktów
Doradztwa technicznego
Instalacji produktu / usługi
Szkolenia obsługi / klientów
Kredytowania zakupu
68
Jakie koszty tworzą wydatki
marketingowe? - 5
Zarządzania
Współpracy
Działalnością marketingową
Planowania działalności marketingowej
Współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Współpracy z pracownikami innych pionów
Personelem marketingowym
i sprzedażowym
Selekcji i rekrutacji
Szkoleń
Określenia zadań
Organizowania pracy
Motywowania
Oceniania
69
Jakie koszty tworzą wydatki
marketingowe – modele
Kompleksowe
Organizacyjne
Promocyjne
Zbierania i analizowania
informacji rynkowej
Zarządzania
Kosztowe
Promocyjne
Zbierania i analizowania
informacji rynkowej
Sprzedaży
Logistyczne
Zarządzania
Promocyjne
Zbierania i analizowania
informacji rynkowej
Sprzedaży
Logistyczne
Usług wzbogacających
produkt
Współpracy
Zarządzania
70
Przykład – wydatki
Rozwiązanie
kosztowe
Promocja
Badania marketingowe
Sprzedaż
Logistyka
Administracyjne
Łącznie
Wydatki
Udział
3500
1500
10000
1000
2000
18000
19,4
8,3
55,6
5,6
11,1
100,0
71
Wydatki marketingu – dalsze
wymiary
Koszty marketingu:
- Lekarstwa
- Kanały dystrybucji
- Rynki geograficzne
- PM
- Czas (miesiące)
Kalkulacja ABC
Koszty
bezpośrednie
Koszty
pośrednie
Wolumen sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
72
Pytanie

Czy budżet kosztowy - całościowy powinien
być zgodny z budżetem rozpisanym
na jednostki (preparaty, kanały dystrybucji,
rynki geograficzne, przedstawicieli
handlowych, miesiące)?
73
7. Techniki tworzenia
budżetu -część wydatkowa
74
Techniki tworzenia budżetu – cześć
wydatkowa - 1

technika rezydualna
wydatki na sprzedaż są ustalane uznaniowo przez szefostwo
firmy

technika inflacyjna
wydatki na sprzedaż są ustalone na podstawie budżetu i jego
struktury z poprzedniego roku, powiększone o wskaźnik inflacji

technika porównawcza
wydatki sprzedażowe danej firmy są zbliżone do wydatków
konkurencji

technika parametryczna
wydatki na sprzedaż stanowią parametr, np. procent od
przychodów od sprzedaży, procent marży zysku (brutto)
75
Techniki tworzenia budżetu – cześć
wydatkowa - 2

technika pragmatyczna
wydatki na sprzedaż są wypadkową zadań jakie należy osiągnąć
w danym czasie

technika kosztowa
wydatki sprzedażowe są określane podstawie szacowania
kosztów pozyskania i utrzymania nabywców

technika analityczna
wydatki na sprzedaż są ustalane za pomocą modeli
ekonometrycznych uwzględniających szereg czynników
zewnętrznych i wewnętrznych
76
Procedury budżetowania – techniki
tworzenia budżetu (wydatki) - 1
Góra – dół (Top-down)
Technika rezydualna
Technika inflacyjna
Technika parametryczna
77
Procedury budżetowania – techniki
tworzenia budżetu (wydatki) - 2
Dół – góra (Bottom – up)
Technika porównawcza
Technika pragmatyczna
Technika kosztowa
78
Procedury budżetowania – techniki
tworzenia budżetu (wydatki) - 3
Góra – dół / dół – góra
(Top – down / Bottom – up)
Technika parametryczna
Technika analityczna
79
Procedury budżetowania – techniki
tworzenia budżetu (wydatki) - 4
Dół – góra / góra – dół
(Bottom – up / Top –down)
Technika pragmatyczna
Technika kosztowa
Technika analityczna
80
8. Wynik finansowy i próg
opłacalności
81
Wynik finansowy
Przychody ze
sprzedaży
Koszty
zmienne
=
Marża
brutto
Koszty
stałe marketingu
=
NMC
-
=
Pozostałe koszty
stałe
Zysk
brutto
82
Przykład – wynik finansowy
Przychody ze sprzedaży (w zł)
Koszty zmienne (w zł)
Marża brutto (w zł)
Stopa marży brutto (w %)
Koszty marketingu (w zł)
NMC (w zł)
Stopa NMC (w %)
Pozostałe koszty stałe (w zł)
Zysk brutto (w zł)
ROS (w %)
60000
15000
45000
75,00
18000
27000
45,00
10000
17000
16,67
83
Próg opłacalności -1
Próg opłacalności określa ilość
(lub wartość) oferowanego produktu,
przy której wpływy ze sprzedaży
przy danej cenie równoważą poniesione
koszty stałe i zmienne
84
Próg opłacalności -2
Utarg całkowity
Utarg
Koszty całkowite
Koszty zmienne
Koszty
Próg
opłacalności
Koszty stałe
Ilość
85
Próg opłacalności - wzory
FC
BEQ 
P  VC
FC
BES 
lub = BEQ x P
VC
1
P
gdzie:
 BEQ - wolumen
sprzedaży potrzebny
do pokrycia kosztów
całkowitych
 BES - wartość utargu
całkowitego potrzebna
do pokrycia kosztów
całkowitych
 FC - koszty stałe
 VC - jednostkowy koszt
zmienny
 P - cena
86
Przykład - próg opłacalności
28000
BEPV 
 37333,33zł
0,75
28000
BEPQ 
 3111,11szt .
12  3
87
Wynik finansowy i próg opłacalności
pozostałe wymiary

Można określić wynik finansowy i próg
opłacalności dla jednostek (marki, kanały
dystrybucji, rynki geograficzne, PM,
miesiące)
Kalkulacja ABC
Rozliczenie
kosztów stałych
na jednostki
Wolumen sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
88
Dziękuję za uwagę
89
Download