Rozwój osobniczy

advertisement
Rozwój osobniczy – ontogeneza – ogół kolejnych przekształceń morfologicznych i
fizjologicznych osobnika danego gatunku, dokonujących się od chwili jego powstania w
procesie rozmnażania aż do śmierci.
Rozwój osobniczy nie jest procesem jednostajnym, lecz etapowym.
Etapy rozwoju wyróżnia się na podstawie podobieństw zachodzących zjawisk
rozwojowych, gospodarki energetycznej,
a szczególnie typem związków międzyukładowych oraz relacji ze środowiskiem
zewnętrznym.
Etapy ontogenezy:
Etap rozwoju prenatalnego (śródmacicznego)
Etap postnatalnego rozwoju progresywnego
Etap równowagi
Etap starości
Rozwój śródmaciczny trwa 39 (±2) tygodni
Moment zapłodnienia jest początkiem rozwoju osobniczego
Metabolizm matki rzutuje na metabolizm potomka
Rozwój progresywny
Faza bierności (wczesne niemowlęctwo)
występuje pewien zastój rozwoju przy jednoczesnym intensywnym
przystosowywaniu się wielu funkcji organizmu do czynników
otaczającego środowiska zewnętrznego
płód nie rozwija własnych mechanizmów homeostatycznych –
regulacja temperatury ciała, nerkowa regulacja chemicznego składu
krwi, regulacja oddychania, reakcje na zakażenia nie są odpowiednio
ukształtowane
Rozwój progresywny
Faza ekspansji
Okres późnego niemowlęctwa i poniemowlęcy – okres opanowania umiejętności władania
własnym ciałem i kształtowania równowagi własnych procesów wewnętrznych (homeostazy)
szybki rozwój funkcji ciała
rozwój samodzielnego chodzenia i aktywnego poznawania
świata
rozwój uzębienia wpływa na własności trawienne układu
pokarmowego, co pozwala na przyswajanie większych dawek
pokarmowych, a szczególnie rozdrabnianie mięsa
Rozwój progresywny
Faza ekspansji
Okres dzieciństwa – organizm staje się względnie samodzielny
występuje dalsze zwalnianie tempa rozwoju i powiększanie
masy ciała oraz postępują procesy różnicowania się i
dojrzewania wielu układów
rozwijają się receptory, szybko rośnie mózgowie, formują się i
różnicują zakończenia nerwowe, ruchy stają się skoordynowane
funkcje psychomotoryczne i procesy myślenia są jeszcze
nieustabilizowane i niedojrzałe
Rozwój progresywny
Faza ekspansji
Okres młodociany (przedpokwitaniowy) – organizm przygotowuje się do dojrzewania
płciowego i uzyskania zdolności do rozrodu
początek okresu młodocianego: pierwsze przyspieszenie
wzrastania – „skok przedszkolny” – ok. 7-9 rok życia – pod
wpływem aktywności hormonalnej nadnerczy: narasta tempo
rozwoju kośćca i odkładanie się tkanki tłuszczowej
okres młodociany kończy się wyciszeniem procesów
rozwojowych, szczególnie przyrostu masy ciała
narządy rozrodcze stają się wrażliwe na hormony przysadki
mózgowej
Rozwój progresywny
Faza ekspansji
Okres młodzieńczy (adolescencja) – pokwitanie i dorastanie
intensywny rozwój aparatu rozrodczego wraz z
towarzyszącymi mu dalszymi zmianami w budowie i
czynnościach organizmu
znaczne przyspieszenie tempa wzrastania wysokości ciała –
„skok pokwitaniowy” – pod stymulującym wpływem
podwzgórzowego gonadotropowego hormonu uwalniającego
(GnRH)
Etap równowagi. Człowiek dorosły
Jest to okres względnego zrównoważenia procesów anabolicznych i
katabolicznych przy aktywnej przebudowie organizmu.
W tym okresie poszczególne cechy osiągają szczyt rozwoju. Dotyczy to
zarówno zmian somatycznych, jak fizjologicznych i psychomotorycznych.
Organizm przez ok. 20-30 lat utrzymuje się na względnie wysokim stopniu
sprawności, do czasu, gdy kończą się przyrosty poszczególnych cech, co ma
miejsce po 40 roku życia.
Etap zmian inwolucyjnych (starości)
Proces starzenia się to takie zmiany, które się kumulują, powszechnie
występują w starszym wieku, stale postępują, są nieodwracalne i
degeneratywne w sensie przeciwstawnym do doskonalenia się tkanek,
narządów i organizmu jako całości.
Organizm nie tylko nie odbudowuje tkanek w tempie równym ich niszczeniu,
lecz nie nadąża z procesami odnowy i regeneracji.
Teorie starzenia się
Teorie epigenetyczne: powodem starzenia się są zmiany strukturalne komórek i tkanek; jest to
efekt zużycia lub zatrucia komórek lub wynik zmian w stopniu uwodnienia makromolekuł, co
powoduje upośledzenie funkcji komórki
Teorie genetyczne: proces starzenia się wywoływany jest zmianami w genetycznym
przenoszeniu informacji i w aparacie przenoszącym te informacje; jest to wynik wpływu
niekorzystnych czynników (np. szkodliwych produktów przemiany materii) następuje
częściowe uszkodzenie cząsteczek DNA, co prowadzi do nieprawidłowej syntezy białek
ROZWÓJ NARZĄDÓW
1. Narządy, których bezwzględna i względna masa zwiększa się aż do starości: serce,
naczynia krwionośne, płuca
2. Narządy, których masa bezwzględna i względna zmienia się równomiernie z masą
ciała: jelita, kościec, nadnercza
3. Narządy, których masa bezwzględna zmienia się równolegle z masą ciała, a względna
zwiększa się do około 50 lat i następnie zmniejsza się: mięśnie, gruczoły płciowe
4. Narządy, których masa bezwzględna zwiększa się równolegle z masą ciała przez
pewien okres życia, natomiast masa względna zaczyna maleć tuż po urodzeniu: mózg,
śledziona, wątroba, nerki itd.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards