Egzamin-PP-poukladane-pytania-1 - Polityka pieniężna

advertisement
Egzamin-PP-poukladane-pytania-1.doc
(72 KB) Pobierz
1.
W statystyce pieniężnej wartość krótkoterminowych krajowych papierów skarbowych
będących w posiadaniu funduszy rynku pieniężnego
a) nie ma wpływu na zadłużenie netto rządowych instytucji szczebla centralnego
b) ma wpływ na pozostałe aktywa netto
c)
nie pojawi się w ogóle w statystyce pieniężnej
d) ma wpływ na zadłużenie netto rządowych instytucji szczebla centralnego
2.
Operacje otwartego rynku, które na pewien czas zmniejszają rezerwy banków, to operacje
a) repo
b) reverse repo
c)
outright
d) euro walutowe
3.
Transakcje swapowe zawierane w czasie ostatniego kryzysu przez NBP z bankami
powodowały
a) spadek rezerw (R) zaangażowanych w te transakcje banków
b) wzrost rezerw (R) zaangażowanych w te transakcje banków
c)
nie miały wpływu na wielkość rezerw (R) zaangażowanych banków
d) miały wpływ na rezerwy (R) tylko w przypadku transakcji z wykorzystaniem franka
szwajcarskiego
4.
Głównym celem stosowania operacji pożyczkowo-depozytowych jaki instrumentu polityki
pieniężnej jest
a) wpływ na poziom LIBOR danej waluty, jeśli LIBOR jest liczony
b) zwiększenie wypłacalności banków komercyjnych
c)
wpływanie na poziom krótkoterminowych stóp procentowych
d) zapewnienie wymienialności waluty krajowej
5.
Złoto w Polsce
a) nie wchodzi w skład M3
b) wchodzi w skład M3, jeśli jest posiadaniu niemonetarnych instytucji finansowych
c)
wchodzi w skład M3, jeśli jest posiadaniu monetarnych instytucji finansowych
d) wchodzi w skład M3, jeśli jest w posiadaniu NBP
6.
Okresy utrzymywania rezerwy obowiązkowej w strefie euro
a) są różne ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem
b) są zawsze miesięczne
c)
wynoszą zawsze 30dni
d) wynoszą zawsze 31dni
7.
Poglądy, że konieczna jest równowaga między ilością banknotów w obiegu a ilością złota,
ilość pieniądza decyduje o poziomie cen, a zmiana cen decyduje przypływie lub odpływie
złota, są właściwe dla
a) szkoły bankowej
b) szkoły z Cambridge
c)
szkoły obiegowej
d) monetarystów
8.
Rezerwy walutowe
a) są utrzymywane do ewentualnego dokonywania interwencji walutowych
b) są gwarancją wymienialności waluty narodowej
c)
określają do pewnego stopnia zewnętrzną wiarygodność kredytową państwa
d) wszystkie odpowiedzi od (a) do (c)
9.
Rezerwy walutowe NBP w postaci (przede wszystkim) obcych papierów wartościowych i
środków na rachunkach bankowych za granicą (tzw. foreign exchange)
a) wynoszą ponad 50mld euro i są wyższe niż analogiczne rezerwy walutowe USA
b) wynoszą ponad 50mld euro i są niższe niż analogiczne rezerwy walutowe USA
c)
wynoszą ponad 50bld euro i są niższe niż analogiczne rezerwy walutowe USA
d) wynoszą ponad 50mln euro i są niższe niż analogiczne rezerwy walutowe USA
10. Zdolność krajowych banków centralnych do samodzielnego zaopatrywania się w środki
niezbędne do prawidłowego wypełnienia zadań nosi nazwę niezależności
a) zasilającej
b) personalnej
c)
instytucjonalnej
d) finansowej
11. Ten aspekt przejrzystości polityki pieniężnej banku centralnego (według koncepcji Petry
Geraats), który dotyczy celów polityki pieniężnej poinformowania o celach formalnych,
priorytetach w przypadku konfliktów między celami o celach wyrażonych liczbowo, nazywa
się przejrzystością
a) polityczną
b) celową
c)
proceduralną
d) ekonomiczną
12. Kurs walutowy będący średnią geometryczną zmian kursów (odwrotnych) przy czym zmiany
kursów są ważone znaczeniem kursu dla gospodarki danego kraju , np. dla jego handlu
zagranicznego, nosi nazwę kursu
a) realnego
b) efektywnego
c)
forward
d) nominalnego spot
13. Polski system rezerwy obowiązkowej jest obecnie
a) uśredniony
b) nieuśredniony
c)
odwrócony
d) pośredni
14. Emisja bonów pieniężnych NBP daje takie same efekty płynnościowe jak
a) operacje repo
b) operacje reverse repo
c)
udzielenie kredytu lombardowego
d) swap polegający na zakupie przez NBP franków szwajcarskich na 7dni
15. Obligacja ma duration 5,2roku i stopa zwrotu w terminie do wykupu (yield) wynosi 6,5%. O
ile procent zmieni się cena obligacji, jeżli stopy rynkowe wzrosną o 0,5 p.% (50 punktów
bazowych)? O około
a) minus 4,8%
b) plus 4,8%
c)
minus 2,4%
d) plus 2,4%
16. „Deficyt demokracji” jest przytaczany w literaturze przedmiotu jako argument
a) za niezależnością banku centralnego
b) przeciw niezależności banku centralnego
c)
za zwiększeniem inflacji
d) przeciw zwiększaniu inflacji powyżej 2%
17. Zasada, że stopy procentowe banku centralnego powinny rosnąć w odpowiedzi na wzrost
PKB w ujęciu realnym, przekraczającym tempo wzrostu wynikające z długookresowego
trendu lub na wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego, nazywana jest
a) regułą Taylora
b) regułą Lucasa
c)
regułą Friedmana
d) regułą Cukiermana
18. W Polsce nadzór bankowy jest obecnie w gestii
a) NBP
b) nadzoru zintegrowanego
c)
KIR
d) SEC
19. Środki należące do państwa, inwestowane za granicą w taki sposób by maksymalizować
stopę zysku w długim okresie, określa się mianem
a) funduszy rezerwowych
b) państwowych funduszy inwestycyjnych
c)
rezerw walutowych
d) funduszy zapasowych
20. Utrzymywanie rezerw walutowych wiąże się
a) tylko z dochodami w walutach obcych
b) dochodami w walutach obcych, ale i kosztami utraconych korzyści
c)
tylko z kosztami utraconych korzyści, ale niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa
kraju
d) nie przynosi dochodów, ale i nie wymaga ponoszenia kosztów utraconych korzyści
21. Prognoza zakładająca stałość ważnych parametrów np. stóp podstawowych procentowych
banku centralnego oraz kursu walutowego, nosi nazwę
a) stymulacji
b) prognozy bezwarunkowej
c)
scenariusza
d) projekcji
22. Podejście nakierowane na zrozumienie przez uczestników rynku bieżącego kierunku polityki
monetarnej, które ocenia się badając wpływ informacji ogłaszanych przez bank centralny na
rynkowe stopy procentowe to podejście
a) behawioralne
b) instytucjonalne
c)
holistyczna
d) techniczne
23. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych w keynesowskim modelu IS-LM można w
skrócie przedstawić jako
a) M-> l-> i -> Y
b) i-> Y-> M -> l
c)
M-> l-> Y -> i
d) M-> i-> l -> Y
24. W skład M3 wchodzą
a) jednostki uczestnictwa wyemitowane przez FRP i zakupione przez FIM
b) wszystkie jednostki uczestnictwa wyemitowane przez FRP
c)
jednostki uczestnictwa wyemitowane przez FRP i zakupione tylko przez gospodarstwa
domowe
d) jednostki uczestnictwa wyemitowane przez FRP i zakupione przez inne podmioty niż MIF
(FRP = fundusze rynku pieniężnego, MIF = monetarne instytucje finansowe)
25. EBC chce zwiększyć płynność euro systemu i zawiera transakcję swapową z wykorzystaniem
dolara USA na 100mln euro. Oprocentowanie euro jest wyższe niż dolara. Kurs pierwszej
transakcji wynosi 1,30dolar/euro , EBC w pierwszej kolejności zaakceptuje oferty banków,
które zaproponują marżę terminową dla kursu dolara do euro
a) -0,0020
b) -0,0018
c)
+0,0018
d) +0,0020
26. Bank centralny dokonuje transakcji by przeciwdziałać osłabieniu się waluty krajowej. Jeśli
będzie to interwencja sterylizowana to bank centralny zawiera jednocześnie transakcję
a) repo
b) futur es
c)
reverse repo
d) opcyjną (zakup opcji sprzedaży waluty obcej)
27. Realna wartość zasobów przejętych przez państwo dzięki zdolności do emisji pieniądza to
a) rezerwy walutowe
b) renta emisyjna
c)
realne M3
d) baza monetarna
28. Efekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce należy liczyć
a) tylko w złotych
b) tylko w ważnej walucie światowej, w naszym przypadku w euro
c)
zwyczajowo w dolarach
d) w kilku walutach gdyż prezentacja danych w rożnych walutach niesie z sobą różne
wartości informacyjne
29. Nieoprocentowany kredyt w NBP, zaciągany i spłacany przez banki w ciągu tego samego
dnia, zabezpieczany skarbowymi papierami wartościowymi, nazywa się kredytem
a) lombardowym
b) dyskontowym
c)
&#x...
Plik z chomika:
wrj
Inne pliki z tego folderu:

Instrumenty polityki pienięznej - podręcznik.pdf (23561 KB)
 TESTY2.pdf (5464 KB)
 .desktop (0 KB)
 str_1_zadania.jpg (74 KB)
 str_3_zadania.jpg (73 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Historia myśli ekonomicznej
 Prawo finansowe
Download