Pytania - Odpowiedzi do specyfikacji istotnych

advertisement
INFORMACJA
Moskorzew, dnia 20.08.2011 r.
dla Wykonawców nr 3
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) informuje;
W dniu 19.08.2011 r. do zamawiającego wpłynęły kolejne pytania i zarzut niewłaściwego
opisu przedmiotu zamówienia. Pomimo braku ustawowego obowiązkowego udzielania
odpowiedzi zamawiający postanowił wyjaśnić wątpliwości, które w ocenie
zamawiającego są niezrozumieniem ze strony zadającego pytanie, dlatego też informuję;
1. W Informacji dla wykonawców nr 2 w odpowiedzi na pytanie 1 w sposób wyraźny
poinformowano, że zamawiający będzie żądał od potencjalnego wykonawcy przy
odbiorze końcowym robót deklaracji Zgodności z normą PN-EN 12566-3 dla
zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, a to oznacza, że brak tego
dokumentu spowoduje odmowę odbioru zamontowanych oczyszczalni.
2. Ustawa nie nakłada na Zamawiającego aby na etapie składania ofert bezwzględnie
wymagał od wykonawców załączenia do oferty certyfikatów i deklaracji zgodności na
materiały i urządzenia, które będą użyte do wykonywanych robót. Wystarczającym jest
złożone oświadczenie przez Wykonawcę, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany
zgodnie ze SIWZ i warunkami umowy.
Art. 30 ust. 6 ustawy zwalnia Zamawiającego z obowiązku opisu przedmiotu zamówienia
zgodnie z ustępem od 1 do 3 jeżeli Zamawiający zapewni dokładny opis przedmiotu
zamówienia.
3. W warunkach umowy § 8 ust. 2 Zamawiający wyraźnie zapisał, że materiały i urządzenia
użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zapis ten nakłada na wykonawcę zastosowania
przydomowych oczyszczali tylko takich, które wymóg ten spełniają. ( dla oczyszczalni
norma PN-EN 12566-3) Ponadto zgodnie z zapisami ust. 3 i 4 tego samego paragrafu
Zamawiający ma prawo na etapie montażu w przypadku powzięcia wątpliwości do
żądania od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych badań laboratoryjnych i
przedstawienia Zamawiającemu przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych
na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata
techniczna itp.)
4. Użyte w opisie przedmiotu zamówienie sformułowanie „typu BIOEKOCENT” zgodnie
z zapisem o możliwości produktu równoważnego ma na celu przybliżenie technologii
wymaganej oczyszczalni, a nie stawia się wymogu dostarczenia oczyszczalni
BIOEKOCENT. Wskazana technologia jest powszechnie stosowana przez wielu
producentów i Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ uzna każdą oczyszczalnie ścieków
przydomowych, która będzie zgodna z technologią opisaną w dokumentacji o
parametrach nie mniejszych od tych określonych w dokumentacji. (wymagana technologia
wynika z ustaleń projektowych do ukształtowania terenu i warunków gruntowych)
5. Na etapie składania ofert Zamawiający nie będzie weryfikował zgodności
przyjętych do wyceny przydomowych oczyszczalni. Ocenę zgodności urządzeń, które
będą użyte do spełnienia świadczenia zamawiajmy opiera na złożonym oświadczeniu
przez Wykonawcę w ofercie cenowej, gdyż złożone oświadczenie jest równoznaczne ze
zobowiązaniem zamontowania oczyszczalni oraz innych urządzeń i materiałów
dopuszczonych prawem do stosowania w budownictwie.
Ponadto pragnę przypomnieć wykonawcom, którzy przystępując do postępowania są
zobowiązani znać uregulowania prawne, gdyż jedną z podstawowych zasad prawa
wywodzących się z jeszcze prawa rzymskiego (Ignorantia iuris nocet - łac. nieznajomość prawa szkodzi) jest zasada, zgodnie z którą nie można zasłaniać się
nieznajomością normy prawnej. Regulacje Unii Europejskiej ustalające wymagania
techniczne dla określonej grupy wyrobów, mają one pierwszeństwo przed regulacjami
krajowymi, w tym zakresie. W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie
głównym elementem harmonizującym ten obszar jest Dyrektywa Rady Europy nr
89/106/EWG „w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich
dotyczących wyrobów budowlanych” i stanowi ona podstawowy dokument unifikacyjny
dla całego budownictwa.
W Polsce podstawowymi aktami prawnymi wdrażającymi w/w dyrektywę są:
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z przepisami
wykonawczymi, określająca zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
oraz zasady ich kontroli przez organy administracji publicznej.
Oczyszczalnie przydomowe są wyrobem budowlanym, ponieważ:
Wyrobem budowlanym, zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, jest
rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mająca wpływ na
spełnienie wymagań podstawowych (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, higiena i zdrowie, ochrona przed hałasem,
oszczędność i izolacyjność cieplna). W szczególności wyrobami budowlanymi, a więc
wyrobami podlegającymi przepisom ustawy o wyrobach budowlanych, są wyroby objęte
mandatami Komisji Europejskiej na opracowanie norm zharmonizowanych wyrobów
budowlanych i wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych, zgodnie z art. 7
ust. 3 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych. Minister Infrastruktury ogłosił w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z 2004 r. (nr 32, poz.
571) wykaz takich mandatów, wraz z ich zakresem przedmiotowym. Oczyszczalnie
ścieków mieszczą się w mandacie M/118 (CONSTRUCT 96/145A,rev.1) poz. 18
„Wyroby do kanalizacji” w następujących grupach wyrobów:
a) zestawy elementów do przepompowni Ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków,
b) wyroby do kanalizacji na zewnątrz budynków – zestawy i elementy:
- dla zakładów oczyszczania Ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków w miejscu ich
powstania (oczyszczalnie przydomowe),
Zgodnie z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) grupy tych wyrobów wymagają
minimum systemu oceny zgodności 3, a więc z udziałem jednostki notyfikowanej (znak
CE) lub akredytowanej (znak budowlany). Przepis ust.1 art. 5 ustawy o wyrobach
budowlanych precyzuje zapis art. 4 (o wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu):
„Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
jeżeli jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 (możliwość wydania rozporządzenia, dla określonych
grup wyrobów, obowiązkowego oznakowania CE), znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.”
Przepisy ustawy zakładają
wyrobów budowlanych:
istnienie
w
Polsce
dwóch
systemów
legalizacji
• system europejski (wyroby budowlane oznakowane CE), odnoszący się do wyrobów, dla
których istnieją zharmonizowane specyfikacje techniczne w postaci norm
zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych EOTA,
• system krajowy (wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym) opierający się
na specyfikacjach technicznych w postaci Polskich Norm lub krajowych aprobat
technicznych.
System krajowy, oparty na znakowaniu wyrobów znakiem budowlanym, pełni funkcję
uzupełniająca w stosunku do systemu europejskiego. Jego zakres przedmiotowy jest
ograniczony w miarę rozszerzania zakresu wprowadzania zharmonizowanych z dyrektywą
89/106/EWG specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych i europejskich
aprobat technicznych) i związanym z tym zakresem stosowania oznakowania CE.
Norma PN-EN 12566 została opublikowana jako obwieszczenie Prezesa PKN z dnia 2
sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz. 625 pozycja 24 na stronie 2070.
Przywołana norma powinna być stosowana przez Wykonawców przystępujących do
postępowania nawet bez wyraźnego wskazania, gdyż jest obowiązująca.
Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wskazówki, które powinny być znane
Wykonawcom przystępującym do postępowania posłużą jak przypomnienie
obowiązującego stanu prawnego.
Wójt Gminy Moskorzew
Download