Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi/ Cele i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
14 w
(w/ćw/lab/pr/e)
dr Joanna Dzieńdziora
WYKŁADOWCA
FORMA ZAJĘĆ
CELE PRZEDMIOTU
IV
Wykład
Celem zajęć jest identyfikacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym
uwzględnieniem celów i funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 rozróżnia podstawowe pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi,
 identyfikuje cele i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi,
 zna etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi,
 jest zaznajomiony z aspektami i zasadami zarządzania zasobami ludzkimi
Wiedza:
 Test wiedzy w zakresie
wskazanych treści programowych
Umiejętności:
Umiejętności:
Student:
 nabywa umiejętności wyboru podstawowych funkcji zarządzania zasobami  analiza case study z dyskusją
ludzkimi,
 potrafi wskazać mocne i słabe strony procesu zarządzania zasobami ludzkimi
na przykładzie firmy
 potrafi dokonać podziału uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi,
 formułuje swoje poglądy uczestnicząc w dyskusji.
Kompetencje społeczne:
Student:
 jest przygotowany do poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie funkcji
zarządzania zasobami ludzkimi.
 rozwiązując zadania grupowe potrafi współpracować w zespole i w
odpowiedzialny sposób realizuje powierzone mu zadania.
Kompetencje społeczne:
 rozwiązywanie problemu w
grupach
Realizowane są następujące specjalnościowe efekty kształcenia:
KS_ZZL_W01, KS_ZZL_W04, KS_ZZL_W05, KS_ZZL_W06, KS_ZZL_U01,
KS_ZZL_U02, KS_ZZL_U04, KS_ZZL_U05, KS_ZZL_K01, KS_ZZL_K02
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
Niestacjonarne
udział w wykładach = 14
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
przygotowanie do wykładu = 16
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 20
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (określ jakie) =
RAZEM: 52
Liczba punktów ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Wiedza w zakresie: podstaw organizacji i zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
1. Podstawowe pojęcia zarządzania
2. Istota funkcji personalnej
3. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
4. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
5. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
6. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi
7. Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
8. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
LITERATURA
1. Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2011.
2. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2010.
OBOWIĄZKOWA
3. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
4. Dzieńdziora J. Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza
HUMANITAS, Sosnowiec 2008.
5. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań
2007
LITERATURA
1. Pietroń-Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, MARINA,
Wrocław 2007.
UZUPEŁNIAJĄCA
2. Podmoroff D., 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Oficyna
Wolters Kluwer, Kraków 2010.
3. Thomas M., Mistrzowskie zarządzanie ludźmi. Tworzenie skutecznego zespołu
poprzez motywowanie wspieranie i przywództwo, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2010.
4. Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa 2007.
5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie –procesy –metody, PWE, Warszawa
2003.
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej:
(z podziałem na
Wykład z prezentacją multimedialną
Analiza case study z dyskusją.
zajęcia w formie
Zadania problemowe.
bezpośredniej i elearning)
W formie e-learning: nie dotyczy
POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, case studies.
PROJEKT
Nie dotyczy.
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA Zaliczenie na ocenę.
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
Test w zakresie treści programowych wykładów (ocena pozytywna 50% punktów +1)
Ocena aktywności studenta podczas zajęć
ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards