Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM……………………..

advertisement
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
NEUROFIZJOLOGIA
Przedmiot do wyboru
Wydział PUM
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
fizjoterapia
Specjalność
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Rok studiów
stacjonarne
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia
letni
II
1
Seminaria 30
Dr n.med. Iwona Rotter/ [email protected]
dr n. med. Iwona Rotter; dr n.med.Wioletta Pawlukowska
Strona internetowa
Język prowadzenia zajęć
polski
Strona 1 z 6
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
Informacje szczegółowe
Zapoznanie studenta z wiedzą na temat neurofizjologii.
Celem zajęć jest omówienie budowy i funkcjonowania
mózgu. Na zajęciach student zapozna się z elementarną
widzą z zakresu neurofizjologii, a w tym funkcjonowania
podstawowych funkcji mózgowych: pamięci, czuwania,
emocji itd.
Znajomość podstaw patofizjologii mózgu
zapewni możliwość prowadzenia interdyscyplinarnej terapii
u chorych z dysfunkcjami neurologicznymi w trakcie pracy
fizjoterapeuty.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Kompetencje na poziomie studiów I stopnia
fizjoterapii
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
K_W12,
Posiada ogólną znajomość budowy i
K_W13,
K_W
M1_W02
funkcji organizmu człowieka
14, K_W15
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
D, P
M1_W03
Zna metody oceny stanu zdrowia oraz
objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i
zmian
chorobowych
w
zakresie
niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów
K_W16,
K_W17,
K_W18,
K_W19, K_W
20
D
K_W09
Zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, w ramach organizacji
systemu ochrony zdrowia na poziomie
krajowym
K_W29,
K_W32,
K_W47
R, D, P
M1_W10
Ma podstawową wiedzę i zna terminologię
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej w zakresie niezbędnym dla
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów
K_W52,
K_W53
S
Strona 2 z 6
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
M1_U04
Potrafi identyfikować problemy pacjenta,
klienta oraz grupy społecznej
K_U02, K_U04
S, D, P
M1_U05
Potrafi podjąć działania diagnostyczne,
profilaktyczne,
pielęgnacyjne,
terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające
potrzebom jednostki oraz grupy społecznej
właściwe dla studiowanego kierunku
studiów
K_U01, K_U02,
K_U03
S, D
M1_U09
Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą
jednostek, instytucji oraz podejmowanych
działań
K_U35
S, D
M1_U10
Potrafi planować, projektować i realizować
działania z zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, z
uwzględnieniem obowiązujących norm
oraz dostępnych warunków
K_U34,
S,D
M1_K02
Jest świadom własnych ograniczeń i wie,
kiedy zwrócić się do ekspertów
K_K11
S, D
M1_K03
Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta,
grup społecznych oraz troskę o ich dobro
K_K01, K_K02,
K_K08
S
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
Zajęcia
praktyczne
inne ...
Ćwiczenia
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćw. laborat.
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zajęcia
seminaryjne
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Strona 3 z 6
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
M1_W02
Posiada ogólną znajomość budowy i
funkcji organizmu człowieka
M1_W03
Zna metody oceny stanu zdrowia oraz
objawy i przyczyny wybranych
zaburzeń i zmian chorobowych w
zakresie niezbędnym dla dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych
dla
studiowanego
kierunku studiów
M1 _W09
Zna miejsce dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, w
ramach organizacji systemu ochrony
zdrowia na poziomie krajowym
M1_W10
Ma podstawową wiedzę i zna
terminologię nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej w zakresie
niezbędnym dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów
M1_U04
Potrafi
identyfikować
problemy
pacjenta,
klienta
oraz
grupy
społecznej
M1_U05
Potrafi
podjąć
działania
diagnostyczne,
profilaktyczne,
pielęgnacyjne,
terapeutyczne
i
edukacyjne odpowiadające potrzebom
jednostki oraz grupy społecznej
właściwe dla studiowanego kierunku
studiów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Strona 4 z 6
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
M1_U09
M1_U10
Potrafi prowadzić dokumentację
dotyczącą jednostek, instytucji oraz
podejmowanych działań
Potrafi planować, projektować i
realizować działania z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, z
uwzględnieniem obowiązujących
norm oraz dostępnych warunków
X
X
X
X
M1_K02
Jest świadom własnych ograniczeń i
wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
X
X
M1_K03
Okazuje szacunek wobec pacjenta,
klienta, grup społecznych oraz troskę
o ich dobro
X
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
TK01
Budowa i funkcjonowanie ośrodkowego układu
nerwowego
TK02
Budowa i funkcjonowanie komórek nerwowych
TK03
Komórki glejowe
TK04
Badanie neurofizjologii klinicznej na tle innych
badań diagnostycznych schorzeń narządu
ruchu
TK 05
TK06
Budowa i funkcjonowanie układu sensorycznego
Budowa i funkcjonowanie układu limbicznego
M1_W09,M 1_U05, M1_K02
TK07
Budowa i funkcjonowanie układu ruchowego
TK08
Fizjologia bólu
M1_W02, M1_U04, M1_U09,
M1_K03
M1_W03, M1_W10, M1_U05,
M1_U10, M1_K03
TK09
Pamięć i koncentracja
M1_W02, M1_W09,M 1_U04,
M1_U09, M1_K02
M1_W03, M1_W10, M1_U05,
M1_U10, M1_K03
M1_W02, M1_U04, M1_U09,
M1_K03
M1_W03, M1_W10, M1_U05,
M1_U10, M1_K03
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Longstaff: Neurobiologia: krótkie wykłady, wyd. PWN 2005
2. Ciechanowicz-Lewkowicz: Neurofizjologia, wyd. Arte 2005
3. Kinalski: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji, wyd. MedPharm 2008
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie do ćwiczeń
15
Czytanie wskazanej literatury
5
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
20
Student
Średnia
10
Strona 5 z 6
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
projektu
Przygotowanie do egzaminu
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100
Punkty ECTS za moduł 1
Uwagi
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -
Strona 6 z 6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards