publik - Lublin

advertisement
Załącznik nr 4
WYKAZ PUBLIKACJI
po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych
I.
Publikacje w ramach jednotematycznego cyklu
Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
Wydawnictwo INFO-TRADE Gdańsk 1996, ss. 236.
Nabycie i utrata statusu bezrobotnego (nowe uregulowania prawne), „Praca
i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 7, s. 45-58.
Wpływ zatrudnienia w zakładzie karnym na uprawnienia pracownicze i
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 1995, nr 10, s. 56-64.
Status rodzinny pracownika a jego prawo do pracy, w: Prawo pracy a
rodzina. Układy zbiorowe pracy. Materiały X Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Warszawa 1996, s. 53-71.
Prawne aspekty organizowania robot publicznych, „Kontrola Państwowa”
1996, nr 1, s. 62-75.
(z B. Romejko): Prace interwencyjne – organizacja i finansowanie,
„Kontrola Państwowa” 1996, nr 4, s. 36-48.
Status bezrobotnego i nabycie prawa do zasiłku po nowelizacji ustawy o
zatrudnieniu
i
przeciwdziałaniu
bezrobociu,
„Praca
i
Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 10, s. 32-37.
Świadczenia z Funduszu Pracy przysługujące osobom bezrobotnym,
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 3, s. 26-33.
Nowe
regulacje
w zakresie
nabycia
prawa
do
świadczeń
przedemerytalnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr
9, s. 15-20.
Wysokość świadczenia przedemerytalnego, zasady jego zmniejszania i
zawieszania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 11, s.
29-33.
2
Nowe regulacje prawne z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku
pracy (wybrane zagadnienia), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
2006, nr 2, s. 26-34.
Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszu
Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 8, s. 18-26.
Bezpieczeństwo socjalne bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w: Ochrona
praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego, red. A. M. Świątkowski, Wydawnictwo CH Beck
Warszawa 2009, s. 321-326.
Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryteria dyferencjacji statusu
prawnego bezrobotnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
2010, nr 4, s. 2-10.
Kilka uwag na temat dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych, w:
Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki
rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy
naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Wolters
Kluwer Warszawa 2010, s. 487-496.
Glosa do postanowienia SN z dnia 2 marca 1995 r, I PZP 4/95,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1996, nr 2, 103-104.
Glosa do uchwały SN z dnia 20 czerwca 1995 r., III AZP 11/95,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1996, nr 5, s. 237-238.
Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 1997 r., III ZP 10/97, „Orzecznictwo
Sądów Polskich” 1998, nr 2, s. 117-118.
Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2000 r., II SA 2443/99,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 6, s. 282-283.
II.
Inne publikacje o charakterze naukowo-badawczym
(z W. Perdeus): Sukcesja uniwersalna w stosunkach pracy jako instrument
ochrony pracowników w procesie transformacji ustroju
gospodarczego, w: Polska lat 90-tych. Przemiany państwa i
prawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 115-132.
Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, „Praca i
Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 5, s. 29-34.
3
Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności - nowe
uregulowania prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998,
nr 10, s. 33-39.
Regulacje prawne w zakresie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego pracowników sfery budżetowej, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 1998, nr 12, s. 22-27.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w
orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 1999, nr 4.
Zwolnienie indywidualne z przyczyn dotyczących pracodawcy, „Monitor
Prawniczy” 1999, nr 6 (czerwiec), s. 8-12.
Zasady zatrudniania osadzonych w świetle nowych uregulowań prawnych,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1999, nr 24-24, s. 3-13.
Z problematyki naruszenia pracowniczego obowiązku trzeźwości, „Praca i
Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 3, s. 33-39.
Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku wydania świadectwa pracy i
jego treści, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 12, s.
21-25.
Zatrudnienie skazanych w świetle projektu zmian kodeksu karnego
wykonawczego z 2001 roku, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”
2001, nr 32-33, s. 65-71.
Zmiany w przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy z zakresu
dokumentacji pracowniczej i akt osobowych oraz treści
świadectwa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr
3, s. 32-37.
Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu
choroby (wybrane zagadnienia), „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 2003, nr 1, s. 28-32.
(z W. Perdeus): Egzekucja administracyjna z wynagrodzenia za pracę, w:
System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S.
Fundowicza, J. Radwanowicz, Wydawnictwo CH Beck Warszawa
2004, s. 313-323.
Urlop na żądanie pracownika, w: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa
ku czci Docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 155-170.
4
Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2005 r., III PK 90/04, „Orzecznictwo
Sądów Polskich” 2006, nr 6, s. 359-360.
Glosa do wyroku SN z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 7-8, s. 526-530.
Komentarz do kodeksu pracy, red. K. W. Baran; autorstwo: Dział siódmy:
Urlopy wypoczynkowe; Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń
(ok. 6 arkuszy wydawniczych) – w druku.
III. Pozostałe publikacje
(z W. Perdeus): Wzory umów, pism i regulaminów z zakresu prawa pracy z
objaśnieniami i orzecznictwem, Wydawnictwo Park Bielsko Biała
2001, ss. 360; wydanie II, Bielsko Biała 2003, ss. 393 (wkład w
autorstwo 60%).
(z R. Borek-Buchajczuk, J. Ligaj, T. Liszcz, M. Łysiak, W. Perdeus): Zarys
prawa pracy, Wyd. Verba Lublin 2004, ss. 304; autorka
rozdziałów: Świadectwo pracy, rozdział IX, s. 116-118; Czas
pracy, rozdział XVIII, s. 191-207; Urlopy pracownicze, rozdział
XIX, s. 208-218; Bezpieczeństwo i higiena pracy, rozdział XX, s.
219-229; Status prawny bezrobotnego, rozdział XXXI, s. 298-304;
wydanie II, Wydawnictwo Verba Lublin 2005, ss. 310.
(z R. Borek-Buchajczuk, A. Daniluk, M. Kolbus, P. Matyjas, B. Mirska, I.
Ortylewska, A. Wiącek, I Wołowiec): Prawo pracy. Testy, red. T.
Liszcz, LexisNexis Warszawa 2010, ss. 201; autorka: Samorządy
zawodowe, rozdział XXVII, s. 196-197; Zatrudnianie oraz
przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków, rozdział
XXVIII, s. 198-201; wydanie II, LexisNexis Warszawa 2012, s.
194-195; s. 195-199.
w: Kadry i płace (publikacja wymiennokartkowa), red. W. Perdeus; autorka
części: Uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne; Urlopy wypoczynkowe po 1 stycznia 2004 roku;
Zmiana i ustanie stosunku pracy; Czas pracy (łącznie ok. 200
stron), Wydawnictwo Verlag Dashöfer Warszawa 1997; Warszawa
2001; Warszawa 2004.
w: ABC Menedżera (publikacja wymiennokartkowa), red. W. Perdeus;
autorka części: Zatrudnianie niepełnosprawnych (łącznie ok. 30
stron), Wydawnictwo Verlag Dashöfer 1999.
5
w: Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do
instytucji prawnych, red. L. Florek, Dom Wydawniczy ABC
Warszawa 1998; hasła: aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, bezrobotny, Fundusz Pracy, nielegalne zatrudnienie,
pośrednictwo pracy, świadczenie przedemerytalne, urzędy pracy,
zasiłek
dla
bezrobotnych,
zatrudnienie
cudzoziemców,
zatrudnienie Polaków za granicą (łącznie ok. 30 stron).
Dobrze wykształcony, ale bezrobotny, „Edukacja Prawnicza” 1998, nr 2.
Wypowiedzenie umowy na czas nie określony, „Edukacja Prawnicza” 1998,
nr 4, s. 26-28.
Szczególne tryby udzielania urlopu wypoczynkowego, „Prawnik. Biuletyn
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie” 2011, nr 1, s. 1926.
(z J. Romańczuk): Sprawozdanie z X Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa
Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, nr 2, s. 31.
Różne interpretacje słowa „także”, Rzeczpospolita z 9 marca 1998 roku.
Marian
Hasiec (1922-1991), w: Profesorowie Wydziału Prawa i
Administracji UMCS 1949-2009. Księga Jubileuszowa z okazji
sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w
Lublinie, red. naukowa A. Przyborowska-Klimczak, Wydawnictwo
UMCS Lublin 2009, s. 94-100.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards