Makroekonomia WYKLAD - testy odpow

advertisement
1. Podstawą ustalania ogólnego poziomu cen jest:
a) deflator
b) Indeks cen konsumpcyjnych
c) Indeks cen produkcyjnych
d) a, b, c
2. Polityka fiskalna jest tym bardziej skuteczna im:
a) mniejsze indukuje zmiany w stopach procentowych
b) silniejsza jest wrażliwość inwestycji na zmiany stóp procentowych
c) zarówno a i b
3. Wzrost wydatków państwowych lub płatności transferowych powoduje, że krzywa IS przesuwa się:
c) na prawo w zależności od wartości mnożnika
4. Nadwyżka popytu na rynku towarowym występuje gdy:
b) stopa procentowa i produkcja są za niskie w stosunku do popytu
5. Przy stałej podaży pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym zostanie utrzymana gdy:
d) obniża się stopa procentowa przy wzroście dochodu
6. Gdy w gospodarce występuje nierównowaga (nadwyżka podaży towarów i nadwyżka podaży pieniądza) to proces
dostosowywania się gospodarki polega na:
d) obniżeniu stóp procentowych i zmniejszeniu produkcji
7. Polityka pieniężna poprzez zmianę stóp procentowych i podaż pieniądza może wpływać na:
d) zarówno a i b
8. Obniżenie poziomu cen wywołuje przy danej ilości pieniądza:
a) wzrost realnej ilości pieniądza
b) obniżenie stóp procentowych
c) zarówno a i b
9. Popyt na pieniądz rośnie, gdy:
a) rośnie dochód realny
10. Do podatków majątkowych zaliczamy:
d) Podatek tzw. Belka
11. PNN jest równy:
c) PNB pomniejszonemu o amortyzację
12. Krzywa Laffera przedstawia:
a) Przychody z podatków i stopa opodatkowania
13. Bimetalizm
a) kruszcowy sys. monetarny zbudowany w oparciu o 2 metale szlachetne: srebro i złoto
14. PKB w cenach czynników produkcji jest równy:
a) PKB w cenach rynkowych pomniejszonemu o podatki pośrednie i powiększonemu o subsydia
15. Mechanizm mnożnika tłumaczy wpływ zmian w wydatkach inwestycyjnych na:
c) poziom globalnego popytu
16. Sytuacja S>I oznacza: przy pytaniu S<I odpowiedź b) luka inflacyjna
c) lukę deflacyjną
17. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza to:
c) operacje otwartego rynku
18. Motyw przezornościowy zgłaszania popytu na pieniądz wiąże się z posiadaniem pieniądza:
a) w celu realizacji nieprzewidywanych zakupów produktów i usług
19. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji:
b) czynnika produkcji
20. Bilans transferów jednostronnych:
a) stanowi zestawienie płatności wynikających z obrotów usługowych,
21. Jeżeli popyt na pracę jest równy 100 000 osób, podaż pracy wynosi 150 000 osób, to:
b) wielkość bezrobocia przymusowego wynosi 50 000 osób
22. Stopa bezrobocia jest stosunkiem:
b) liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
23. Bank centralny prowadzi politykę ekspansywną, gdy:
a) obniża stopę rezerw obowiązkowych
24. Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się:
b) podatki od dochodów ludności
25. Cykle długie zaobserwował w gospodarce:
c) N. Kondratiew
26. Wśród ekonomicznych funkcji państwa wyróżnia się:
a) alokacyjną
b) stymulacyjną
d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
27. Dług publiczny to:
a) finansowe zobowiązania państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek
28. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest:
c) niedopasowaniem struktury podaży i popytu na siłę roboczą
29. Pieniądz pełni funkcję tezauryzacji ponieważ:
d) pozwala przechowywać siłę nabywczą, tj. zdolność do nabywania dóbr o określonej wartości
30. PKB w cenach rynkowych jest:
d) miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców
31. Wyłączne prawo emisji wspólnej waluty euro posiada:
a) EBC
32. Punkt, w którym produkcja przestaje spadać, a bezrobocie przestaje wzrastać, nazywamy:
c) ożywieniem
33. Cykl koniunkturalny:
a) to okresowe zmiany aktywności gospodarczej
34. PKB w cenach rynkowych jest:
c) miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców
35. Budżet państwa pełni funkcję:
d) fiskalną
36. Podstawą dochodów budżetu państwa są:
c) podatki bezpośrednie
37. Podatki pośrednie:
c) zawarte są w cenach nabywanych dóbr
38. Krzywa Laffera:
a) pokazuje, że przy stopie opodatkowania 100% dochody budżetowe z podatków są równe zero
39. Zasoby siły roboczej zmniejszają się gdy:
b) osoby szukające pracy zrezygnują z dalszego jej poszukiwania
40. Jeżeli popyt na pracę jest równy 100 000 osób, podaż pracy wynosi 150 000 osób, a zasoby siły roboczej wynoszą
170 000 osób, to:
b) wielkość bezrobocia dobrowolnego wynosi 50 000 osób
41. Stopa bezrobocia jest stosunkiem:
b) liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo UWAGA spr. u Gotowskiej!
42. Pieniądz pełni funkcję tezauryzacji, ponieważ:
d) pozwala przechowywać siłę nabywczą, tj. zdolność do nabywania dóbr o określonej wartości
43. Popyt transakcyjny na pieniądz wynika głównie z funkcji pieniądza jako:
d) środka wymiany
44. PNN jest równy:
c) PNB pomniejszonemu o amortyzację
45. Funkcja oszczędności przyjmuje postać S= -50 + 0,25Y. Mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej bez
udziału państwa wynosi:
c) 4
46. Spadek krańcowej skłonności do oszczędzania powoduje:
b) wzrost konsumpcji
47. Warunkiem równowagi w uproszczonym modelu gospodarki jest równość:
b) oszczędności gospodarstw domowych i inwestycji przedsiębiorstw
48. Dług publiczny może występować w warunkach:
b) deficytu budżetowego
49. Spadek transakcyjnego popytu na pieniądz spowodowany jest:
c) spadkiem dochodu narodowego
50. W modelu gospodarki zamkniętej bez udziału państwa nachylenie krzywej IS zależy od:
c) ksk oraz współczynnika wrażliwości inwestycji na zmiany stopy procentowej
51. W fazie ożywienia mamy do czynienia z rynkiem:
a) nabywcy
52. Stan nadprodukcji w gospodarce powoduje:
c) wzrost nieplanowanych zapasów
53. Jeśli rośnie krańcowa skłonność do konsumpcji, to:
b) krzywa IS przesunie się równolegle w prawo
54. Stopa rezerw obowiązkowych banku komercyjnego wynosi 20%. W banku zostaje złożony depozyt gotówkowy
w wysokości 1 000,-. W związku z tym bank będzie mógł maksymalnie udzielić kredytu w wysokości:
b) 800,55. Aktywna makroekonomiczna polityka fiskalna na rynku pracy polega na wykorzystaniu:
a) podatków i wydatków budżetowych
56. Bezrobocie naturalne występuje gdy:
c) rozmiary popytu na pracę są równe podaży pracy
57. Jedną z teorii wyjaśniających powstawanie procesów inflacyjnych jest teoria:
a) dochodowa
58. Jeżeli popyt na pracę jest równy 120 000 osób, a podaż pracy 120 000 osób, to:
d) bezrobocie przymusowe nie występuje
59. Zgodnie z ilościową teorią pieniądza:
c) ilość pieniądza w obiegu wpływa na poziom cen
60. Bezrobocie keynesowskie:
a) jest rezultatem niedostatecznego popytu na dobra
61. Deflacja występuje wówczas, gdy:
d) maleje ogólny poziom cen w gospodarce
62. Jednym z instrumentów oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza są:
c) operacje otwartego rynku
63. Z budżetów lokalnych nie finansuje się:
b) wymiaru sprawiedliwości
64. Załóżmy, że bank centralny ustala stopę rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych na poziomie 100%.
Oznaczałoby to, że:
a) bank centralny całkowicie kontroluje podaż pieniądza
65. Jeżeli nominalna stopa procentowa r=20%, a obligacja ma przynieść jej posiadaczowi roczny dochód równy 10
zł, to cena obligacji wynosi:
a) 50,-,
67. Krzywa Laffera przedstawia zależności między:
d) dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania
68. Sytuacja S<I oznacza:
c) lukę inflacyjną
69. Amortyzacja jest to różnica między:
a) inwestycjami brutto a inwestycjami netto
70. Jeżeli popyt na pracę jest równy 120 000 osób, a zasoby siły roboczej wynoszą 140 000 osób, to:
c) bezrobocie dobrowolne wynosi 20 000
71. Zgodnie z ujęciem keynesistowskim:
b) konieczna jest aktywna ingerencja państwa w procesy gospodarcze w celu zwalczania bezrobocia
72. Zgodnie z popytową teorią inflacji przyczyną wzrostu ogólnego poziomu cen jest:
d) nadmierny popyt na dobra i usługi w stosunku do możliwości jego zaspokojenia
73. Podstawą ustalania ogólnego poziomu cen jest:
d) a, b, c
74. Polityka fiskalna jest tym bardziej skuteczna im:
c) zarówno a i b
75. Wzrost wydatków państwowych lub płatności transferowych powoduje, że krzywa IS przesuwa się:
c) na prawo w zależności od wartości mnożnika
76. Nadwyżka popytu na rynku towarowym występuje gdy:
b) stopa procentowa i produkcja są za niskie w stosunku do popytu
77. Przy stałej podaży pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym zostanie utrzymana gdy:
d) obniża się stopa procentowa przy wzroście dochodu
78. Gdy w gospodarce występuje nierównowaga (nadwyżka podaży towarów i nadwyżka podaży pieniądza) to
proces dostosowywania się gospodarki polega na:
c) wzroście produkcji i obniżeniu stóp procentowych
79. Polityka pieniężna poprzez zmianę stóp procentowych i podaż pieniądza może wpływać na:
d) zarówno a i b
80. Obniżenie poziomu cen wywołuje przy danej ilości pieniądza:
c) zarówno a i b
81. Popyt na pieniądz rośnie, gdy:
a) rośnie dochód realny
82. Do podatków materialnych zaliczamy:
d) Podatek tzw. Belka
83. PNN jest równy:
c) PNB pomniejszonemu o amortyzację
84. Krzywa Laffera przedstawia:
a) Przychody z podatków i stopa opodatkowania
85. Bimetalizm
a) kruszcowy system monetarny zbudowany w oparciu o dwa metale szlachetne: srebro i złoto
86. PKB w cenach czynników produkcji jest równy:
a) PKB w cenach rynkowych pomniejszonemu o podatki pośrednie i powiększonemu o subsydia
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards