pieniadz-i-jego-podaz-popyt-i-plynnosc

advertisement
2
Pieniądz to powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań (środek wymiany, jednostka
wartości, przechowywana wartość.
Pieniądz definiujemy przez jego funkcje:
- środek wymiany- ułatwia wymianę dóbr i usług w gospodarce;
- środek przechowywania wartości w czasie (mogą być transportowane w przestrzeni, zakupy za
granicą)
- jednostka rozrachunkowa- pokazuje jakie są relacje wymiany
Typy pieniądza- ewolucja:
- towary
- kruszce
- złoto
- banknoty
- gotówka (odejście od pokrycia w złocie; za banknotem stoi pewna wartość, którą gwarantuje BC)
- pieniądz elektroniczny, karty płatnicze
__
Podaż pieniądza - ilość pieniądza w gospodarce. M=M - podaż, zależy od BC, a nie od i; jest
autonomiczne.
Tylko państwo ma prawo drukować pieniądze. W większości gospodarek wartości pieniądza pilnuje
BC.
__
M=M/P
P- cena; P= const. realna podaż pieniądza zależy od P i M
Podaż pieniądza tworzą:
- pieniądz gotówkowy
- pieniądz bezgotówkowy banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym; może on być
w każdej chwili zamieniony na gotówkę
Podaż pieniądza w gospodarce powinna mieć takie rozmiary aby:
- w gospodarce nie było nadmiaru pieniądza - to prowadzi do powstania zjawisk inflacyjnych, a to z
kolei do utraty jego wartości realnej
- w gospodarce nie było niedoboru pieniądza - to utrudnia jej rozwój ze względu na utrudniony
dostęp do przedsiębiorców i inwestorów do pieniądza. Niedobór pieniądza w gospodarce
powodowałby także zakłócenia w rozliczeniach dokonywanych w pieniądzu, w związku z różnymi
operacjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze.
Jest tyle miar podaży pieniądza, co jego definicji:
Narodowy Bank Polski stosuje cztery jego miary podaży pieniądza, określane jako elementy podaży
pieniądza.
M0 - baza monetarna M1, M2, M3 - agregaty pieniężne
a. M0 - baza monetarna, największa koncepcja miary pieniądza obejmująca gotówkę w obiegu, czyli
wartość
krążącego w gospodarce pieniądza gotówkowego, wyemitowanego przez bank centralny
b. M1 - obejmuje M0 oraz depozyty płatne na żądanie
c. M2 - obejmuje M1 oraz wkłady oszczędnościowe, czyli wszystkie depozyty w bankach
komercyjnych o terminie zwrotu do 2 lat włącznie
d. M3 - obejmuje M2 oraz depozyty terminowe, czyli bankowe papiery dłużne o terminie zwrotu
nieprzekraczającym 2 lata oraz zobowiązania banków z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu
przeprowadzonych przez banki z podmiotami niebankowymi.
(…)
… dochód. Nie możemy mieć wszystkich pieniędzy w postaci płynnej, bo tracimy korzyści.
Rodzaje popytu na pieniądz:
- Popyt transakcyjny- jest związany z funkcją transakcji; trzymamy płynny pieniądz żeby go
wydatkować. Jego wielkość zależy od ilości transakcji w gospodarce, która jest zależna od dochodu.
- Popyt spekulacyjny- popyt związany z możliwościami ulokowania tych środków na większy
dochód…
PieniĄdz, banki
Polityka Pieniężna Wykład 2 WSB
Pieniądz i polityka pieniężna - wykład
Pieniądz i system bankowy - omówienie
Pieniądz i system bankowy
Polityka pieniężna pojęcie i rodzaje
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download