Rozkład materiału nauczania chemii w zakresie

advertisement
Rozkład materiału nauczania chemii w zakresie podstawowym
1. Omówienie regulaminów obowiązujących na lekcjach chemii.
I. BUDOWA ATOMU. WIĄZANIA CHEMICZNE
1. Teorie dotyczące budowy atomu. Składniki atomów.
2. Izotopy.(ścieżka ekologiczna)
3,4. Powłoki i podpowłoki elektronowe.
1. Układ okresowy pierwiastków.
6. Wiązanie jonowe .
7. Wiązanie atomowe i spolaryzowane.
8,9. Utrwalenie materiału. ( powtórzenie i sprawdzenie wiadomości )
II.
1.
2.
3.
4.
5.
PRZEMIANY JĄDROWE (ścieżka ekologiczna)
Rodzaje promieniowania.
Promieniotwórczość naturalna.
Promieniowanie a organizmy żywe. (ścieżka prozdrowotna)
Energia jądrowa. Elektrownie jądrowe.
Podsumowanie materiału.
III. STECHIOMETRIA
1. Notacja chemiczna – powtórzenie.
2. Prawo zachowania masy i stałości składu.
3. Mol i masa molowa. ( masa atomowa i cząsteczkowa )
4. Odmierzanie ilości molowych – ćwiczenia.
5. Stechiometria wzorów chemicznych i równań chemicznych.
6. Objętość molowa gazów.
7,8. Utrwalenie materiału.
IV. MIESZANINY
1. Rodzaje materii . Podział i właściwości mieszanin.
2. Sporządzanie mieszanin. ( rozpuszczalność substancji )
3. Stężenie procentowe i molowe roztworów.
4. Mieszaniny w zadaniach.
5. Rozdział składników mieszanin.
6,7. Utrwalenie materiału.
V. REAKCJE CHEMICZNE
1. Przemiany materii.
2. Efekt energetyczny reakcji.
3,4 Szybkość reakcji.
5. Kataliza.
6. Równowaga chemiczna ( reguła przekory )
7. Dysocjacja elektrolityczna.
8. Stopień i stała dysocjacji.
9. Kwasy i zasady. ( skala pH )
10,11. Reakcje jonowe.
12. Hydroliza.
13. Procesy red-oks.
14,15. Utrwalenie materiału.
VI. ZWIĄZKI NIEORGANICZNE
1. Tlenki.
2. Wodorki.
3,4 Wodorotlenki. ( ćwiczenia )
5 Kwasy tlenowe.
6,7. Sole.
8,9 Utrwalenie materiału.
VII. NAJWAŻNIEJSZE PIERWIASTKI I ZWIĄZKI CHEMICZNE
1. Wodór. Tlenowce.
2.Azotowce. Fluorowce.
3. Węglowce. ( wapienie, gips, szkło )
4. Podział metali.
5. Ćwiczenia uczniowskie.
6,7. Utrwalenie materiału.
VIII. WĘGLOWODORY
1. Struktura związków organicznych.
2,3 Charakterystyka alkanów.
4,5 Węglowodory nienasycone.
6. Polimery.
7. Areny.
8. Źródła węglowodorów.
9,10. Utrwalenie materiału.
IX. POCHODNE WĘGLOWODORÓW
1,2 Alkohole.
3. Aldehydy i ketony
4. Kwasy. ( mydła )
5,6 Estry. ( tłuszcze )
7. Chiralność.
8,9 Aminokwasy i białka.
10,11. Cukry.
12,13. Ćwiczenia uczniowskie.
14,15. Utrwalenie materiału.
X. CHEMIA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA (ścieżka prozdrowotna)
1. Związki biologicznie czynne.
2. Chemia w naszym domu.
3. Tworzywa sztuczne.
4. Chemia a środowisko naturalne .
Łącznie – 90 godzin; sygnatura programu : DKW-4015-44/01
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards