Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy drugiej

advertisement
Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej
z wykorzystaniem programu edukacyjnego
„Liczę z Reksiem”
Tematyka zajęć: Obliczanie iloczynów w zakresie 25
Oczekiwane efekty aktywności uczniów:
- potrafi obliczać iloczyny w zakresie 25,
- sprawnie dodaje takie same liczby w zakresie 25,
- rozumie i stosuje przemienność mnożenia.
Formy pracy:
praca indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- oś liczbowa,
- liczby w kolorach,
- kartoniki z zapisanymi działaniami ilustrującymi przemienność mnożenia,
- stanowisko komputerowe i program edukacyjny „Liczę z Reksiem”.
Przebieg zajęć:
I CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA
1. Zapoznanie z tematem zajęć.
2. Utrwalenie dodawania tych samych liczb.
Liczenie przez uczniów po 2, po 3, po 4, po 5 z jednoczesnym wskazywaniem tych punktów
na osi liczbowej:
- Licz po 3 do 15
- 3, 6, 9, 12, 15
- Licz po 4 do 20
- 4, 8, 12, 16, 20
- Licz po 2 do 24
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 itp.
II CZĘŚĆ PODSTAWOWA
1. Zajęcie miejsc przy komputerach, przypomnienie zasad korzystania z komputera.
- Uruchomienie komputerów i programu „Liczę z Reksiem”, wybranie ikony TRENING poziom łatwiejszy, a następnie ikony SZKOŁA REKSIA - mnożenie.
Praca zgodnie z poleceniami lektora oraz z przedstawianymi ilustracjami.
Utrwalenie mnożenia jako dodawanie tych samych składników:
- Policz, ile na dworcu stoi lokomotyw? (3)
- Ile wagonów ma każda lokomotywa?(po tyle samo - 4)
- Ile łącznie jest wszystkich wagonów na stacji? (liczenie jednostkowe, dodawanie kolejnych
wagonów 1+1+1+…=12)
- Ile wagonów ciągnie jedna lokomotywa? (1+1+1+1=4)
- Ile było lokomotyw? (3, powstaje formuła 3 ∙ 4)
- Ile to wagonów? (3 ∙ 4 =12)
- Policz, ile zwierzątek znajduje się w ciężarówce? (2 koniki)
- Ile zwierzątek znajduje się w trzech ciężarówkach? (3 ∙ 2)
- Ile zwierząt wiozą trzy ciężarówki? (3 ∙ 2 = 12)
- Policz, ile zwierząt jest w jednej ciężarówce? (4 gęsi)
- Ile jest ciężarówek? (3 ciężarówki)
- Ile zwierząt przewiozły trzy ciężarówki? (3 ∙ 4 = 12)
2. Utrwalenie przemienności mnożenia
a) Układanie na stolikach liczb w kolorach.
- Budowanie przez uczniów pociągu składającego się z 5 wagonów każdy długości klocka 4.
- Zapisanie na tablicy formuły 5 ∙ 4= 20.
- Budowanie przez uczniów pociągu, pod którym można by zapisać formułę 4 ∙ 5 = 20.
- Uczniowie wypowiadają się na temat długości obu pociągów (ich długość jest taka sama)
- Jaka własność została zastosowana? (przemienność mnożenia)
b) Zastosowanie przemienności mnożenia:
Łączenie kartoników, gdzie została zastosowana przemienność mnożenia z wynikiem
np. 6 ∙ 2 i 2 ∙ 6 i 12 , 8 ∙ 3 i 3 ∙ 8 i 24 itp.
3. Utrwalenie poznanych iloczynów w zakresie 25 przy pomocy programu „Liczę z
Reksiem”.
- Dalszy ciąg pracy w opcji TRENING łatwiejszy poziom, TABLICZKA MNOŻENIA.
- Obliczanie iloczynów n∙1, n∙2, n∙3.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Ocena pracy uczniów, samoocena, zamknięcie programu.
∙ Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej.
Oblicz i pokoloruj właściwy wynik:
3 ∙ 6=
25 18 16
7 ∙ 3=
21 14 19
4 ∙ 5=
18 20 15
9 ∙ 2=
20 17 18
10 ∙ 2=
10 0 20
Opracowała: Jolanta Kolbusz
Download