Granoszewska-Babiańska D

advertisement
317506719
Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Aug. 2013 (Bei
Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Miemietz-Thiel: 06151-4985-17; [email protected])
Ajnenkiel, Andrzej: Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991.
Ajschylos ; Sofokles ; Eurypides : Antologia tragedii greckiej. Kraków : WL 1975.
Album milenijny 2001. Fundacja Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej. 2001
Artystyczne zbiory Wilanowa / oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz,
Balcerowicz, L.: 800 dni: szok kontrolowany, Warszawa: Oficyna Wydawn. "BGW", 1992
Baranowski, Bohdan: Polska karczma, restauracja, kawiarnia. Wrocław: Ossolineum, 1979
Benka, U.: Nic. Kraków : WL, 1983.
Biela, A.: Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych. Lublin : KUL, 1992.
Bieńkowska, Ewa : W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu. Warszawa : Wyd. Sic!, 2004.
Biskup, Marian: Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo,
państwo, ideologia, Gdańsk: Wydawn. Morskie, 1986
Borkowski, Ludwik.: Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin : KUL, 1991. (2 Ex.).
Borkowski, Ludwik: Studia logiczne. Wybór. Lublin : KUL, 1990.
Brandwajn, R.: Twarz i maska. Warszawa : WP, 1965.
Bratny, Roman: Niespokojne tropy. Warszawa : Iskry, 1959
Breza, Tadeusz: Urząd. Warszawa : PIW, 1977
Bronowski, Cezary: Historia dramaturgii włoskiej XX wieku. Wrocław : Uniw. Wrocławski
2008.
Brontë, Charlotte: Dziwne losy Jane Eyre. Warszawa : PIW, 1971.
Bruchnalski, W.: Między średniowieczem a romantyzmem. Warszawa : PWN, 1975.
Brudek, Aniela: Błękitne pastele. Kraków : AB ONTARIO, 2008
Brudek, Aniela : Wiersze wybrane i przekłady. Rzeszów : Ontario, 2001
Brudnicki, J.Z.: Tadeusz NOWAK. Warszawa : PIW, 1978.
Bryll, E.: A kto się odda w radość. Warszawa : PAX, 1980.
Bryll, E.: Doświadczyński, czyli sarmacka śpiewogra o szczęściu ... Wwa : PAX 1978
Brzękowski, Jan: Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków : Wyd. Literackie, 1978
1
317506719
Buczkowski, Leopold. Wszystko jest dialogiem. Warszawa : LSW 1984.
Buczkowski, Leopold: Proza żywa. Bydgoszcz : Pomorze, 1986.
Budzisz, A.: Epigramat łaciński w Polsce w I. Poł. XVI wieku. KUL, 1998
Buttiglione, R.: Doktorat honoris causa. Lublin : KUL, 1994. (2 Ex.)
Bydgoszcz – Bromberg część III : szlachta rycerska pod herbem z półksięzycem ; czytadło
historyczne ; fragmenty wspólnej polsko-niemiecko-islamskiej historii wybranej szlachty
rycerskiej dawnego województwa bydgoskiego i Gochów. (W. Sobecki. Hg.). Bydgoszcz :
Wydawnictwo Tekst
Carrighar, Sally : Lato skute lodem. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1984
Cekiera, Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób
uzależnionych. Lublin : KUL, 1992.
Chamiec, Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Warszawa : Czytelnik, 1959
Chesterton, Gilbert Keith: Latająca gospoda. Warszawa : PAX, 1958
Chlewiński, Z.: Postawy a cechy osobowości. Lublin : KUL, 1987.
Choromański, Michał: Zazdrość i medycyna. Kraków : Wydaw. Literackie, 1994.
Chrzanowski, Tadeusz: Sztuka ziemi krakowskiej. Kraków : Wyd. Literackie, 1982
Cichla-Czarniawska, Elżbieta: Co za nas mówi. Lublin : Nobertinum, 2011
Cichla-Czarniawska, Elżbieta: Usiedleni : wybór wierszy. Lublin : Nobertinum, 2012
Csato, E.: Leon Schiller twórca monumentalnego teatru polskiego. Wwa : 1966.
Cygański, Mirosław: Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1918 – 1939. Łódź : Wyd.
Łódzkie, 1962.
Czapik-Lityńska, B.: Chorwacka i serbska Awangarda Lit. Uniw. Śląski 2005
Czarnota, Jerzy : Cień przychodzącego. Warszawa, 1977.
Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Lublin, 1987
Czornik, Katarzyna: Irak w politycezagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie
pozimnowojennym. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011
Czytanie Kniaźnina. Mazurkowa, Bożena (Hg.). Warszawa : Fundacja Akademia
Humanistyczna, 2010
Dąbrowska, Maria : Noce i dnie, Warszawa : Czytelnik, 1962
Danielewska, Ł.: Portrety godzin: o Kazimierze Iłłakowiczównie. Wwa : Czytelnik, 1987
Dar ciała darem osoby: O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej. KUL 2005
2
317506719
Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. Szczecin : Uniw. Szczeciński 2002 (dt.+ polnisch)
Ditfurth H.: Duch nie spadł z nieba. Warszawa : PIW, 1979
Ditfurth H:: Nie tylko z tego świata jesteśmy. Warszawa : PAX, 1985
Domańska, Hanna : Śladami gdańskich zabytków. Gdańsk : KAW, 1987
Domański, Henryk: Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa : Instytut
Spraw Publicznych, 2002
Dorobek Stulecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń 1976.
Dorobek, Andrzej : Odpryski. Płock : Dom Kultury w Płocku, 1996
Dorobek, Andrzej : Po tamtej stronie ÁwiatÚa. PÚock : Dom Kultury, 1998.
Dörr, J.: Pogoda nadziei. Łódź : Oficyna Bibliofilów 1998
Drzewucki, Janusz : Podróż na południe (wiersze z lat 1986-1995), Kraków 1997
Dunin-Wªsowicz, Krzysztof:Warszawa w latach 1939-1945. 1984.
Dworczyk, W.: Ludzie australijskiego buszu. Warszawa : Czytelnik, 1989
Dyczewski, Leon: Kultura polska w procesie przemian. Lublin : KUL, 1993.
Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 : wokół słownika polskiej krytyki literackiej T.1 /
pod red. Grażyny Borkowskiej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010
Dyssertacya na publiczney sessyi Szkoły Główney Koronney... Jaśkiewicz, J.: Kraków: 1978
Dzieje teatru polskiego. T.5/1. Pod red. Tadeusza Siverta. Warszawa : PWN, 1985-88
Dzieje Ustki. Lindmajer J. i in. Słupsk : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1985. (2 Ex.)
Dziesięć wieków Poznania: 1: Dzieje społeczno-gospodarcze. Warszawa: Sztuka, 1956.
Dziesięć wieków Poznania: 2: Kultura umysłowa, literatura... Warszawa: Sztuka 1956
Dziesięć wieków Poznania: 3: Sztuki plastyczne. Warszawa: Sztuka, 1956
Eckert, M.: Historia polit. Polski Odrodzonej 1918-1939. Warszawa : C. Ośr. Metod. 1983.
Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów. Lublin : KUL 1993
Epizody powstania warszawskiego / zdjęcia J. Tomaszewski, wstęp Roman Bratny, Wyd. 1.
Warszawa : KAW, 1979
Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii
polityki. Antoszewski, Andrzej (red.) Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1994
Faron, B.: Spotkania i powroty. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995
3
317506719
Faulkner, William: Wściekłość i wrzask. Warszawa : Porozumienie Wydawców, 2001
Feleszko, K.: Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowo-słowiańskich.
Wrocław : Ossolineum 1981
Ferenc, Teresa : Wypalona dolina. Warszawa : Czytelnik, 1979
Filipowicz, Kornel : Co jest w człowieku. Warszawa : Czytelnik, 1971
Filler, W.: Randez-vous z warszawską operetką. Warszawa : PIW, 1977
Flaubert, Gustaw: Pani Bovary / przekład Aniela Micińska. Warszawa : PIW, 1957
Folk art of Poland. Jackowski, Aleksander. Warszawa : Arkady, 1968.
Francuz, P.: Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedm. Lublin 1991.
Frybes S. : W krainie groteski. Problemy satyry galicyjskiej 2. poł. XIX w. Ossolineum, 1979
Gach, Zbigniew: Antybohater, Wrocław: Fopress, 1991
Garbaczewska-Pawlikowska, Zofia: Zmiana kalendarzy. Kraków : Oficyna Konfraterni
Poetów, 1997
Gąsiorowski, Krzysztof : Fikcja realna. Szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1986
Gastpary, Waldemar: Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen Światowych. Cz. II,
1939-1945. Warszawa : Chrześcijańska Akad. Katolicka, 1981
Gębała, Stanisław : Teatr Różewicza. Wrocław 1978.
Gębołyś, Z.: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w 1789-1871. Katowice 2002.
Giemza, Lech: Nowa Fala wobec historii. Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2008.
Gołębiewska, Wanda : Nikt się nie spodziewał. Płock : Książnica Płocka, 2005
Gorczyński-Kolejár, Wojtek : Tramwaj na Wyspę Umarłych. Wrocław 2002.
Górny Śląsk przed stu laty : jak o nim gazety owczesne pisały.. Katowice : Śląsk, 1984
Gorski, Iwan: O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Warszawa : PWN, 1986
Goya : Francisco Goya y Lucientes. Cykl osiemdziesięciu rycin ze zbiorów Towarzystwa
Naukowego Płockiego. Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 2003.
Gretkowska, Manuela: Światowidz. Warszawa : Wydawn. W.A.B., 1998.
Grzegorczyk, Piotr : Index lexicorum. Warszawa : PWN, 1967
Grzegorek, Leopold : Kultura żywego słowa. Szczecin : WSP 1985
Gutaker, K.: Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty. Warszawa : PWN, 1993
Heck, Dorota : Spór czy lament? Wrocław 1996.
4
317506719
Hild, H.: Chrześcijańska odpowiedzialność za świat. Warszawa 1986 (2 Ex.)
Hirsch, Edward : Dzika wdzięczność. Kraków : Wyd. ZNAK, 2003
Hoesick, Ferdynand : Chopin. Źycie i twórczosc I-IV (ohne Ort + Datum).
Hückel, S.: Z dziejów hydrotechniki morskiej w Polsce. Gdańsk : GTN, 1968
Irzykowski, K.: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. WL 1980
I w odmianach czasu smak jest : antologia polskiej poezji epoki baroku. Sokołowska, Jadwiga
(Hg.). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991
Jachimowicz, Marian: W blasku istnienia. Wrocław : OKIS, 1994
Jancar, Drago : Terra incognita. Warszawa : Nowa 1993
Janczarski, C.: Portret z gałązek i ziół. Warszawa : PIW, 1970
Jarzębowska, Anna : Ja umrÈ - Ty zmartwychwstaniesz. PÚock : Dom Kultury, 1999.
Jastrun, Mieczysław : Między słowem a milczeniem. Warszawa : Czytelnik 1979
Jastrun, Mieczysław : Poezje zebrane 1. Warszawa 1984.
Jungk, R.: Człowiek tysiąclecia. Warszawa : PIW, 1981
Jurewicz, Aleksander: Życie i liryka. Gdańsk : Wyd. Słowo/Obraz terytoria, 1998.
Kaczanowicz, W.: Cesarz Probus 276-282 n.e. Katowice 1997
Kalinowska, M.: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie... Warszawa : PIW, 1989
Kamiński, S.: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin : KUL, 1989
Kaplita, Wiktoria : Podoba mi się, ale nie lubię. Kraków 1977
Karasek,K.: Prywatna historia ludzkości. Kraków 1986
Karnawał dziadowski. Kostrzyn : LSW, 1973
Katalog Monet Polskich 1764-1864. Red. Czesław Kamiński... Warszawa 1977.
Katowice : polsko-niemiecka przestrzeõ kulturowa w latach 1865-1939 / pod red. GraÏyny
Barbary Szewczyk. Katowice : Uniw. Àlªski, 2006.
Kądziela, Jerzy: Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1976
Kicianka, H.: Twórczość plastyczna J. I. Kraszewskiego. Kraków : Muzeum Narodowe 1985
Kieniewicz, S.: Historia Polski, T.II: 1764-1864, Cz.1: 1764-1795. Wwa: PWN, 1958.
Klicka, Ewa : WraÏliwiec. PÚock : Dom Kultury, 2000.
5
317506719
Kobyliński, Szymon: Jej królewska mość Wisła = Ihre Majestät die Weichsel.
Warszawa : Interpress, 1986
Kolbuszewski, Jacek : Tatry w literaturze polskiej. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
Komar, Michał: Bestiariusz Codzienny. Wydawn. W.A.B., 2003.
Komza, M.: Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. Uniw. Wrocławski, 1995
Kongres uczonych polskiego pochodzenia II. Zbiór materiałów. Red. H. Kubiak. Ossol. 1984
Konopnicka, Maria : Wybór pism. Warszawa 1956.
Kopaczewski, Jan S.: Kazimierz Pułaski. Warszawa : Interpress, 1973
Kopczewski Kopiec wspomnień. Jan Gintel (Hrsg.) Kraków : WL, 1959
Kos, Jerzy Bogdan: Pergamin piasku. Wrocław: OKIS, 1994
Kosiewski, Stefan: Oby do Wilna. Wiersze. Katowice 2000.
Kosyrz, Z.: Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej. Warszawa : PWN, 1985
Kott, Jan: Postęp i głupstwo: szkice. 2 Bde. Warszawa: PIW, 1956
Kott, Jan: Szkoła klasyków. Warszawa : Czytelnik, 1949
Krasicki, Ignacy : Myszeidos: Pieśni X . Wrocław i in. : Ossolineum, 1982
Krasuski, Jerzy: Spór o orientacje imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej :
pogla̜dy polityczne Hansa Delbrücka. Poznań : Instytut zachodni, 1961.
Kroatywni : Dramat chorwacki po 1990 roku. Majdzik, Katarzyna (Red.). Katowice :
Uniwersytet Śląski, 2012. [tom 1 + 2].
Kroki po śladach. Antologia najmÚodszej poezji pÚockiej. PÚock : Dom Kultury, 1997.
Kryska, S.: Fragmenty. Warszawa : Czytelnik, 1966
Krzeska, Irena: Kanada pachnąca medycyną. Warszawa : PZWL, 1962. - 166 S.
Krzyżanowski, Julian: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa : PIW, 1956
Księga parodii. Hrsg. D. Sykucka. Warszawa : WAiF, 1985
Kubas, Sebastian: Konsolidacja demokracji w systemie politycznym : przykład powojennej
Japonii (1945-2010). Katowice : REMAR, 2011
Kubiak, Zygmunt: Jak w zwierciadle. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985
Kubow, Stefan : Sylwetki Polskich Bibliologów. Krakow 1983.
Kudasiewicz, J.: Biblia, historia, nauka. Kraków : Znak, 1986
Kühn-Cichocka, Anna : Za płotem. Płock : Wyd. Korepetytor, 2005.
6
317506719
Kukurowski, S.: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981. Wrocław 1995
Kulawik, Adam : Teoria Wiersza. Warszawa (2 Ex.)
Kulik, Wiesław Adam : Gra. Lublin 1993
Kuncewicz, Piotr : Cien ręki. Łodź 1977.
Kurek, Ewa: Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie ... Lublin : TAKT, 1992
Kurowicki, Jan : Bez stałego adresu. Wrocław i in.: Ossolineum, 1980
Kuśniewicz, Andrzej : Trzecie królestwo. Warszawa : PIW, 1975
Łabędź, Leopold : Bez złudzeń. London 1989
Łączkowski, Z.: Tobie przystoi pieśń.. Warszawa: PAX 1982 + 1986
Łączkowski, Z., T.: Wolność nie zniewolona czyli spacerkiem przez... Warszawa 1997
Łęcki, W.: Dzikie ogrody. Warszawa 1994
Leszczyński, Z.: Zagrożenia zawodowe a medycyna fabryczna. Warszawa : PWN
Lewicki, Edward : Życie cudzym kosztem. Warszawa : KiW, 1986
Liebert, J.: Pisma zebrane (Tom 1, Poezja, proza). Więź 1976
Lileyko, Jerzy: Vademecum Zamku Warszawskiego. Wyd. 1. Warszawa: Interpress, 1980.
Lisiecka, Alicja: Mandaryni i gryzipiórki. London : Polonia Book Found, 1973
Lissa, Zofia: "Bunt żaków" T. Szeligowskiego. Kraków : PWM, 1955
Literatura polska 1918-1975. Dokumentacja bibliogr. 1918-1944 (bibliografia do tomów 1-2)
Literatura polska 1918-1975. Tom 1: 1918-1932. Warszawa : WP, 1975
Loewig, Roger: Rysunki i grafiki. (Text poln. u. dt.).Warszawa 1986
Lublin literacki 1932-1982: Szkice i wspomnienia. Wyd. Lubelskie, 1984
Ludat, Herbert: Nad Łabą i w Gnieźnie: wokół roku 1000, Warszawa: [s.n.], 2000
Ludat, H.: Słowianie - Niemcy - Europa : wybór prac.J. Piskorski. Poznań-Marburg 2000.
Lundkvist, Artur: Róża wiatrów. Warszawa : Iskry, 1972
Luteranie w Gorzowie (1537-2007). Piotrowski, Robert (Hg.). Gorzów : Komisja Historyczna
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Gorzowie : Towarzystwo Przyjaciół
Archiwum i Pamia̜tek Przeszłości w Gorzowie, 2007
Łossowski, P.: Kłajpeda kontra Memel : problem Kłajpedy... Neriton 2007
Łoszewski, T.: Powroty. Warszawa : Comandor, 2001 (2 Ex.)
7
317506719
Łubieński, Tomasz : Bohaterowie naszych czasów. Warszawa : Aneks, 1986
Łubieński, Tomasz : Porachunki sumienia. Warszawa : Więź, 1994
Maciejewski, J.: Mickiewicza wielkopolskie drogi. Poznań : Wyd. Poznańskie, 1972
Madajczyk, Czesław: Dramat katyński. Warszawa : KiW, 1989.
Majeran, Tomasz: Elegia na dwa głosy. Wrocław : OKIS, 1994
Malina, Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco : studio del loro ruolo nella sua narrazione e
teologia. Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2002
Maliszewski, Karol: Młody poeta pyta o - . Wrocław : OKIS, 1994
Mały słownik kultury dawnych Słowian. Leciejewicz, Lech (Red.). Warszawa : Wiedza
Powszechna, 1972
Masłowski, Michał: Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-boskiej
komedii" do II wojny światowej. Wrocław [u.a.] : Zakl. Nar. in. Ossolińskich, 1978.
Materiały do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach 1944-1954. Halpern, J.
(Hg.). Warszawa : PWN, 1957.
Męclewski, E.: Nie przezwyciężona przeszłość. Warszawa : PAX, 1977
Me̜czeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej. Maciejewska, I. (red.)
Warszawa : KAW, 1988
Mencwel, Andrzej : Sprawa sensu. Szkice. Warszawa : PIW, 1971(2 Ex.)
Messner, Reinhold: Wolny duch. Katowice : Stapis, 1996
Michalski, Cezary: Siła odpychania. Warszawa : Wyd. W.A.B., 2002
Miodyński, L.: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w lit. macedońskiej po
1945 r. Katowice 1999
Mleczko, Joanna : Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice : Uniw. Śląski 2007
Mocarska-Tycowa, Z.: Wybory i konieczności. Poezja Asnyka...Toruń : UMK, 1990
Mochnacki, Maurycy : O literaturze polskiej w wieku dziewietnastym. Łódź 1985
Mołodcówna, Zofia : Opowieści biograficzne Wacława Berenta. Warszawa : PIW, 1978
Moskalowa, A.H.: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa : LSW, 1979
Motty, Marceli: Listy Wojtusia z Zawad. Warszawa : PAX, 1983
Murianka, P.: Suchy badyl. Nowy Sącz : Sądecka Ofic. Wyd., 1983
Myszkowski, K.: Kozi róg. Bydgoszcz 1995
8
317506719
Nabożne pieśni, które przy gromadnym odprawianiu różańców(...) Warszawa : PAX, 1977
Natalia LL.: Katalog wystawy Kraków 9.12.1992 - 8.1.1993.
Natanson, Wojciech: Boy-Żeleński. Opowieść biograficzna. Warszawa : LSW, 1977
Nawrocki, Michał: Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni : rzecz o poezji Stanisława
Grochowiaka / Michał Nawrocki. Kraków : Wyd. Arcana, 2007
Niemcoznastwo 18 : Zjednoczone Niemcy. Polityka zewnętrzna i sprawy
wewnątrzniemieckie. Gelles, Romuald (red.). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2010
Niemierowska, Renata Maria: Rzeka starszego snu. Wrocław : SPP, 1999
Niemirowicz-Danczenko, Włodzimierz: O teatrze, Warszawa : PIW, 1957
Niewrzęda, Krzysztof : Czas przeprowadzki. Szczecin : Forma Autorska, 2005
Niewrzęda, Krzysztof : Wariant do sprawdzenia. Szczecin : Wydawnictwo FORMA, 2007
Noakowski. Wstęp Mieczysław Wallis. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Auriga, 1965 (2
Ex.)
Norwid, Cyprian: Pisma wybrane : Listy. Warszawa : PIW, 1968.
Nowa księga rachunkowa starego miasta Elbląga, część 2 (1411-1414). Pelech, Markian
(Hg.). Warszawa u.a. : PWN, 1989.
Nowaczyński, A.: Małpie zwierciadło: wybór pism satyrycznych 1897-1904 i 1904-1916.
Nowak, Tadeusz : Władysław Łokietek. Polityk i dowódca. Warszawa 1978.
Nowakowski, J.: Obrońca natury i ludzkich mitów. O poezji J.B. Ożoga. Rzeszów: WSP 1990
Nowy porzªdek wolnoÁci : etyka społeczna Jana PawÚa II - wizja dla zjednoczonej Europy /
pod red.Christopha Böhra. Warszawa- Kraków: Fundacja K. Adenauera ..., 2007.
Oberski, J.: Lata dzieciństwa. Warszawa : KiW, 1988
Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie REALIZMU i NATURALIZMU, tom 4,
PWN 1971 Olimpijskie Laury. Warszawa : SiT, 1980
Obraz podwójny : Polska-Niemcy 1939-2009 = Doppelbild : Polen-Deutschland 1939-2009.
Rymkiewicz, Renata (tłum.). Warszawa : Fundacja Laetitia, 2009.
Okocim 1985 : Najlepsze z najlepszego. Teskt Leszek Mazan. Kraków 1995
Okońska, Alicja: Rozmowy z panią Miecią,Warszawa : LSW, 1976.
Olimpijskie laury. Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1980
Olszański, K.: Wojciech Kossak. - Wyd. 3, popr. i uzup. Wrocław [u.a.] : Ossolineum, 1982
9
317506719
Opara, Stefan : Marksizm a religijność. (światopodlądy). Warszawa : Książka i Wiedza, 1980
Orski, M.: Kontestator wśród narodowych znaków. Wrocław 1989
Ostasz, L.: Dramaty. Kraków, 1996
Ostasz, Lech: Subtelni buntownicy. Olsztyn ; Warszawa 2002
Oszajca, Wacław : Z dnia na dzień. Toruń 1994
Owczarz, E.: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur... Toruń 1993
Paderewski, Ignacy: Pamiętniki. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986
Papla, Eulalia : Akmeizm. Geneza i program. Wrocław i.in : Ossolineum, 1980
Passi, I.: Powaga śmieszności, Warszawa : PWN, 1980
Pasterze wiernych Słowian...(...). Kraków : Znak, 1985
Pawelec, D.: Czytając Barańczaka. Katowice : Gnome, 1995
Piasecki, Bolesław : Siły rowzwoju. Warszawa : PAX, 1971
Piaszczynski, Piotr : Mały Kapitalizm. Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM 2002
Piątkowska-Małecka, J.: Zwierzęta w gospodarce ludności... Olsztyn : OBN 2003.
Pięciak, Wojciech: Jak obalono mur : Niemcy 1988-96. Kraków : Oficyna Literacka, 1996
Piłsudski, Józef: O sobie : z pism, rozkazów i przemówień Komendanta. Omnipres 1989
Pisarkiewicz, Mirosław : Złodziej tataraku. Piła : Wyd. Dorota Strugała, 2007 (2 Ex.)
Piwińska, M.: Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa : PIW, 1973.
Pluta, Jerzy: Stacja metro: Franz Kafka. Wrocław : OKIS, 1994
Płóciennik, S.: Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN (1949-2000). Wyd. Uniw.
Wrocławskiego, 2004
Płoszewska, Małgorzata : W pobliÏu milczenia. PÚock : ZLP PÚock, 1999.
Podobizna autografu Dziadów Części I Adama Mickiewicza. Wrocław : Ossolineum 1971
Poeci bez granic. Wrocław : Word-Press, 2004
Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Ostaszewo Gd.: "Stepan Design", 2002.
Polski słownik biograficzny. Tom XI, zeszyty nr. 48-51.
Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o „Uspokojeniu” Juliusza Słowackiego. PIW, 1979
Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. T. 1-2. Wrocław : Ossolineum, 1977
10
317506719
Prokop, Jan: Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie. London 1985.
Przemiany wartości a system polityczny. Warszawa 1990.
Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku. Holzer, J. (Hg.) Warszawa : ISP, 1996
Rożek, Michał: Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Warszawa [u.a.] : Wydawn.
Nauk. PWN, 1993.
Przybylski, R.: Wtajemniczenie w los. Warszawa : PIW, 1985.
Pustkowski, H.: Przestrzenie poezji: szkice krytyczno-literackie. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1986
(2 Ex.)
Putrament, Jerzy : Z wędką: przez cztery kontynenty. Poznań : Wyd. Poznańskie, 1971
Rakowski, Mieczysław F.: Jak to się stało. Wyd. 1. Warszawa : BGW, 1991.
Reinfuss, Roman: Malarstwo ludowe. Kraków : Wydawn. Literackie, 1962
Rej, Mikołaj: Krótka rozprawa między trzemi osobami panem, wójtem a plebanem.
Wrocław : Ossolineum, 1953
Rieger, Stefan : Glenn Gould - czyli sztuka fugi. Gdańsk : Słowo/ Obraz Terytoria 1997
Rocznik polsko-niemiecki. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
Rolicki, J.: Edward Gierek : przerwana dekada-wywiad. Warszawa : Fakt, 1990.
Różewicz, Tadeusz: Na powierzchni poematu i w środku. Warszawa : Czytelnik, 1998
Ruchniewicz, Małgorzata: Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953 : wybrane aspekty. Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
Ruszczyc, Marek : Polacy czasów niewoli. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wyd., 1987
Rymkiewicz, Aleksander : Srebrny jeleń. Warszawa : Czytelnik, 1978 [Fotokopie]
Rymkiewicz, J. M.: Wielki książę z dodaniem rozważań o istocie... Warszawa : PIW, 1983
Rysunki i akwarele artystów polskich XVII-XX w. Katalog. Wrocław i in. Ossolineum, 1969
Rzeszów. Bator, E.(Red.). Rzeszów : Tekst, 1994.
Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. Katowice : Uniwersytet Śląski 1999.
Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka. Lublin 1995.
Samsel, R.: Rozmowy z małolatem, Warszawa : Czytelnik, 1987.
Sawicki, Jerzy (Lex): Ludzie i martwe paragrafy. Warszawa : Iskry, 1961.
Schaeffler, R.: Filozofia religii. Częstochowa 1989.
11
317506719
Seyle, H.: Stress życia. Warszawa 1960.
Shakespeare, William: Hamlet. Kraków 1978.
Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane : nowele. Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1976. Tom 1-3
Sinko Z.: Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim. Wrocław 1982.
Skarga, Barbara : Ślad i obecność. Warszawa : PWN, 2004
Skierniewice. Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wyd. 2003 (5Ex.)
Sławińska, Irena : Odczytywanie dramatu. Warszawa 1988.
Sławińska, Irena: Teatr w myśli współczesnej: ku antropologii teatru. Warszawa : PWN, 1990
Słonimski, A.: Gwałt na Melpomenie, Warszawa : WAiF, 1982.
Słowa niewinne. Opr. N. Blumental. Kraków : Centr. Żydowska Komisja Hist, 1947
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Rospond, Stanisław (Hg.). Wrocław : Ossolineum,
1984
Słownik poprawnej Polszczyzny. Warszawa : PWN, 1973
Słownik teatru. Dariusz Kosiński. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006
Słownik techniczny niemiecko-polski. Koch, Zbigniew (Red.). Warszawa : Wydaw.
Naukowo-Techniczne, 1967
Słownik wyrazów obcych. Red. naukowy Jan Tokarski. Warszawa : PWN, 1980
Soldati, Mario: Aktor. Warszawa 1973.
Soliński, Wojciech: Kształty obecności. Wrocław 2001.
Spychała, Lesław: Studia nad legendą dynastyczną Arpadów : między pulpitem
średniowiecznego skryby a „warsztatem” współczesnego badacza. Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
Stabro, Stanisław : Poeta odrzucony. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989
Stala, Marian : Metafora w liryce Młodej Polski. Warszawa : PWN, 1988.
Stebler, M.: Daniel Czepkos Coridon und Phyllis : eine Analyse des Epos mit
Strophenkommentar zum Ersten Buch. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1995
Steinfeld, L.: Elegie Chrystusowe. Cz. II 1987; Cz. III 1988
Stępień, Marian : Dalekie drogi literatury polskiej. Kraków : WL 1989.
Stopyra, J.: Nominale Derivation im Deutschen und im Dänischen. Uniw. Wrocławski 2008
12
317506719
Strofy o poezji: antologia / wybór Jacek Kajtoch. Wyd. 1. Warszawa : Iskry, 1987.
Strzelecki, Zenobiusz : Polska plastyka teatralna. Warszawa : PIW, 1963
Studia Norwidiana. Nr V, VI, VII. Lublin : KUL
1945-1981. Wrocław : Wyd. UW 1983. (2 Ex.)
Sytuacja społeczno-kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Kielce : Wydawn.
Szumacher, 1993.
Szajnocha, Karol: Jadwiga i Jagiełło. Warszawa : PIW 1969. Tom 1-4.
Szaniawski, Jerzy: Łgarze pod złotą kotwicą. Kraków : Wydawn. Literackie, 1983.
Szare szeregi : harcerze 1939-1945. Jabrzemski, J.(red.). Warszawa : PWN, 1988. Tom 1- 3.
Szawłowski, Ryszard: Prawa człowieka a Polska. London : Polonia, 1982. - 212 S.
Szczepański, Jan Józef: Polska Jesień. Warszawa : PIW, 1998.
Szczepański, Jan Józef : Portki Odysa: powieść. Warszawa : Czytelnik, 1954
Szczypiorski, Andrzej : Polowanie na lwy. Warzszawa : Iskry, 1964
Szpakowska, Małgorzata : Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa : Open, 1997
Szymik, J.: Problem teologicznego wymiaru dzieła lit. Cz. Miłosza. Katowice 1996.
Szymik, J.: Zapachy, obrazy, dźwięki : wybór esejów... Katowice : Księg. Św. Jacka, 1999.
Szypowska, Maria: Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa : PIW, 1977.
Świat integralny : pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza ; Materiały konferencji
literackiej 14.11.1994. Kisiel, Marian (Hg.). Katowice : Górnośląskie Tow. Literackie, 1994
(2 Ex.)
Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości. Wrocław 1992.
Światłowska, Irena : Publikacje pracowników Instytutu Filologi Germańskiej Uniw.
Wrocławskiego w latach
Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Kopczewski, Jan Stanisław (opr.). Warszawa :
PZWS, 1968.
Taranienko, Z.: Rozmowy z pisarzami, Warszawa : WP, 1986.
Tarczałowicz, Jacek: Lucjan Szenwald. Życie i twórczść. Warszawa : PIW, 1977
Teatr bezsłownej prawdy: "Scena plastyczna" KUL. Lublin : Wyd. KUL, 1990
Terlecki, Olgierd : Generał Sikorski. Kraków 1981.
13
317506719
Terlecki, W.: Zwierzęta zostały opłacone, Warszawa : Czytelnik, 1981.
Timoszewicz, J.: „Dziady"... Warszawa : PIW, 1970.
Tokarz, F.: Z filozofii indyjskiej. Cz.2. Lublin : KUL, 1985.
Topolski, Jerzy: Wielkopolska poprzez wieki. Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1973. – 324 S.
Totenmesse : Munch-Weiss-Przybyszewski. katalog towarzyszy wystawie. Kossowski,
Łukasz. Warszawa : Muzeum Literatury, 1995
Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej. Warszawa : PIW, 1970
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje... Zielona Góra : LTN 2001
Trojnar, A.: Dzialność kulturalna Tytusa P. Attyka. 1998
Tulli, Magdalena: Tryby. Warszawa : Wydawn. W.A.B., 2003
Tuszyńska, A.: Wisnowska, Warszawa : WaiF, 1990
Urbankiewicz, J.: Za płotem paradyzu. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1969.
W kręgu twórców myśli politycznej : zbiór studiów. Zieliński, Henryk (Hg.). Wrocław [u.a.] :
Ossolineum, 1983.
Wachowska, B.: Z dziejów jednolitego frontu w Łódzkim okr. przemysłowym. Łódź 1973
Walecznych tysiąc. Warszawawa : PIW, 1987.
Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945. KsiÈga zbiorowa. Warszawa : PIW, 1970
Warszawskie getto 1943-1988 : w 45 rocznicę powstania.Warszawa : Interpress, 1988.
Wawrzyńska, Ewa : W chwili zatrzymanej przypadkiem. PÚock : ZLP PÚock, 1999
Ważyk, Adam: Dziwna historia awangardy. Warszawa : Czytelnik, 1976
Weil, Simone : Wybór pism. tłum. Czesław Miłosz. Paryż : Instytut Literacki, 1958
Westfal S.: Teka językowa. London 1975.
Whitehead, Alfred North : Nauka i świat nowożytny. Kraków : Znak, 1987.
Wieczorkiewicz, Bronisław: Słownik gwary warszawskiej XIX. Warszawa : PWN 1966
Wierciński, A.: Rozmazany horyzont.Wiersze wybrane 1988-2000. Lubl. : Norbertinum 2000
Wierciński, Andrzej : Kelner w czerni (Wiersze). Lublin 1989.
Wierzbicki, Andrzej : Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku.
Warszawa : Trio, 2009
Wierzbicki, J.: Miroslav Krleza. Warszawa : WP, 1975.
14
317506719
Wikarjak, Jan : Warsztat pisarski Cycerona. Warszawa : PWN, 1976.
Wilenska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Fotografie – Kęstius
Stoskus. Herder Institut Marburg ; Instytut Sztuki PAN Warszawa, 2005
Witan, J.: Piękna plejada. Szkice o poezji pol.XX w. Warszawa : KAW, 1980 (2. Ex)
Wojsko, literatura, sztuka. Warszawa : MON, 1986.
Wójtowicz, Sylwia: Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki : horyzont aksjologiczny refleksji
kulturowych. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2008.
Worcell, Henryk: Inne rewiry. Kraków : Wyd. Literackie, 1979
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Tom 5 : L-M. Warszawa 1997
Wybrane problemy kultury katol. i polityki kultur. Kościoła. Bd.4. Wwa:Inst. Kultury, 1989.
Wyspiański, S.: Dzieła zebrane. Tom 15, Vol 1-4. Hrsg. v. Leon Płoszewski. Kraków 1964
Wyspiański, S.: Listy zebrane. Tom 3: Listy do K. Maszkowskiego. Kraków : WL, 1997
Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Tom 2. Kraków : UJ, 1988
Z przeszłości Krakowa. Red. Jan M. Małecki. Warszawa : PWN, 1989
Zabierowski, S.: Ze studiów nad Źeromskim - "Popioły". Wrocław : Ossolineum, 1981.
Zachwatowicz, Jan: Architektura polska. Warszawa : Arkady, 1966.
Zagórski, J.: Wybór wierszy. Warszawa : PIW, 1977.
Zajączkowski, R.: Głos prawdy i sumienie. Wrocław 1998.
Zakrzewski, B.: "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje. Wrocław : 1994.
Zawistowska, Kazimiera: Utwory zebrane. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
Zembaty-Michalakowa, M.: Poezja J. Przybosia w świetle badań .... Wrocław 1982.
Zielińska, Marta : Mickiewicz i naśladowcy. Warszawa : PIW, 1984
Ziemia Płocka. Tomasz Jacek Gałązka, Jan Bolesław Nycek. Płock : Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, 1989
Zieniewicz, A.: Idące Wilno. Szkice o "Żagarach". Warszawa : PIW, 1987.
Zwierzchowski, K.: Referendum stanowe w USA. Katowice : Uniw. Śląski, 2002
Żeromski. S.: Pisma zebrane 3. Warszawa 1987.
Żółkiewski, Stefan : Teksty kultury: studia. Warszawa : PWN, 1988
Żygadło-Czopnik, Dorota: W kręgu czeskiej semiotyki teatru : Ivo Osolsobě jako teoretyk
teatru i musicalu. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2009
15
317506719
100 lat polskiej sztuki plakatu (1891-1992) : wystawa plakatów. Dydo, K. (Hg.). Kraków :
Biuro Wystaw Artystycznych, 1993.
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards