Bydgoszcz, dnia 07.01.2016 r.

advertisement
Bydgoszcz, dnia 07.01.2016 r.
Nr sprawy: 38/2015/ PN
Do Wykonawców:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy
leków dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie nr 1.
Pakiet 12 poz.1 Aciclovir 0,2 – proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić preparat w postaci tabl.
powlekanych?
Odpowiedź.
Tak, należy wycenić preparat w postaci tabl. powlekanych.
Pytanie nr 2.
Pakiet nr 12 poz.2 Aciclovir 0,8g – Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabl. powlekanych?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabl. powlekanych.
Pytanie nr 3.
Pakiet nr 12 poz.38 Propofol inj. 0,2G/20ML – Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolek?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci fiolek.
Pytanie nr 4.
Pakiet nr 42 Ranitidine inj. 0,05/2ml – Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 0,05/5ml?. Tylko taki preparat
spełnia dodatkowe wymagania Zamawiającego(do stosowania u dzieci) ?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 0,05 g/5 ml, o ile ten spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie handlowe?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie handlowe.
Pytanie nr 6.
W nawiązaniu do ww postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 4
pozycji: 48 i 49 i utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji.
Jednocześnie informujemy iż od dnia 01 września 2014 r. odpowiedzialność za dystrybucję leków ujętych w ww
pozycjach została całkowicie przekazana firmie farmaceutycznej Aspen Pharma Ireland Limited.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 pozycji: 48 i 49 i utworzenie odrębnego pakietu dla tych
pozycji.
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 15 poz. 6 i 7 (MEROPENEM 0,5G i 1G) wymaga, aby meropenem posiadał
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie
zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu
www.wsd.org.pl
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i
poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby meropenem posiadał w Charakterystyce Produktu Leczniczego zarejestrowane
wskazania: do leczenia ciężkiego zapalenia płuc, w tym szpitalnego zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i płuc w
porzebiegu mukowiscydozy, powikłanego zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia
okołoporodowego , powikłanego zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostrego bakteryjnego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych.
Pytanie nr 8.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 15 poz. 6 i 7 (MEROPENEM 0,5G i 1G) wymaga, aby trwałość roztworu
preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenem po przygotowaniu
wynosiła ponad 1 godzinę.
Pytanie nr 9.
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 5 poz. 22 i 24 (BUDESONIDE 0,25 i 0,125 MG/1 ML) posiadał
zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeliniezależnie od etiologii ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 5 poz. 22 i 24 (BUDESONIDE 0,25 i 0,125 MG/1 ML) posiadał
zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeliniezależnie od etiologii.
Pytanie nr 10.
Czy w pakiecie Nr 54 poz. 1 i 2, Nr 5 poz. 22, 23 i 24 (BUDESONIDE 0,25; 0,5 i 0,125 MG/1 ML) Zamawiający
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin
od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewidział Pakietu nr 54, natomiast w pakiecie nr 5 poz. 22, 23, 24 Zamawiający wymaga
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od
rozpoczęcia leczenia.
Pytanie nr 11.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 22, 23 i 24 (BUDESONIDE 0,25; 0,5 i 0,125 MG/1 ML) wymaga, aby leki
o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga w pakiecie Nr 5 poz. 22, 23 i 24 (BUDESONIDE 0,25; 0,5 i 0,125 MG/1 ML), aby leki o tej
samej nazwie międzynarodowej, lecz w różnych dawkach, pochodziły od tego samego producenta.
Pytanie nr 12.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 104 i 106 (METOPROLOL 0,05 G i 0,025 G tabl. o przedł. uwalnianiu)
wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak:
tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga w pakiecie Nr 6 poz. 104 i 106, aby preparaty posiadały zarejestrowane wskazanie w
leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i
migotanie przedsionków.
Pytanie nr 13.
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 6 poz. 81 w przedmiotowym postępowaniu:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu
probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (działanie
potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze naukowej badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym
stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14.
Pytanie do pakiet nr 6 pozycja 82.
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość
zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.
www.wsd.org.pl
Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z
prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
 Lactobacillus helveticus
 Lactoccocus lactis
 Bifidobacterium longum
 Bifidobacterium breve
 Lactobacillus rhamnosus
 Streptococcus termophilus
 Bifidobacterium bifidum
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus plantarum
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH
soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych
barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1.
Pytanie nr 15.
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 18 poz. 1 i 6 do osobnego pakietu.
Pytanie nr 16.
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 12 pozycja 12 i 13 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?.
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym (pakiet 12, poz. 12 i 13) zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24
godz. w temp. 2-8ºC.
Pytanie nr 17.
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 12 pozycja 11, 12 i 13 aby Ceftazydymy pochodziły od jednego
producenta?
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga, aby Ceftazydymy (pakiet 12, poz. 11, 12 i 13) pochodziły od jednego producenta
Pytanie nr 18.
Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 7 pozycja 22, 23 i 26 posiadał w swoim składzie edetynian
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów
interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 3 lat?.
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga, aby Midazolam w pakiecie 7 pozycja 22, 23 i 26 posiadał w swoim składzie edetynian
sodu
Pytanie nr 19.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 14 Milrinone inj 0,01g/10ml i utworzenie
osobnego pakietu celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź.
Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 14 Milrinone inj. 0,01g/10ml.
Pytanie nr 20.
www.wsd.org.pl
Jako producent asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie czasu realizacji zamówień „ na
cito/ratunek” do 12 h od chwili otrzymania zamówienia?
Krótszy termin dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę dostarczanych produktów.
Odpowiedź.
Zamawiający zgadza się na zmianę terminu dostaw „Na ratunek – cito” z 10 godz. na 12 godz.
Pytanie nr 21.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w poz. 11 Insulin glargine w postaci
wstrzykiwacza SoloStar?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w poz. 11 Insulin glargine w postaci wstrzykiwacza
SoloStar.
Pytanie nr 22.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy leku Phenobarbital w Pakiecie nr 2 w poz. 17 do
6 tygodni, ze względu na wiedzę Wykonawcy, iż jest to minimalny okres na sprowadzenie leku na import
docelowy na teren RP po uzyskaniu wniosku z MZ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy leku Phenobarbital w Pakiecie nr 2 w poz. 17 do 6
tygodni.
Pytanie nr 23.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w
formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w
formularzu?
Odpowiedź.
W formularzu cenowym nie podano wielkości opakowań (wyjątek stanowią czopki), czyli należy podać cenę za
sztukę i wycenić taką ilość opakowań, aby odpowiadała ilości w SIWZ.
Pytanie nr 24.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 23, proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest
podzielna przez wielkość opakowania czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów uwzględniając
przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi ?
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op?
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wycenę ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
Pytanie nr 25.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę ampułek zamiast fiolek i odwrotnie.
Pytanie nr 26.
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów, to pod pojęciem
tabletek Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek?
Odpowiedź.
Pod pojęciem tabletek Zamawiający rozumie tabletki (bez powłoczki, nie drażowane, nie kapsułki).
Pytanie nr 27.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub
kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę poszczególnych postaci leków. Jest to możliwe jedynie w
określonych przypadkach.
Pytanie nr 28.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 3 poz. 2 AMOXICILLIN 0,125
G/5 ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
www.wsd.org.pl
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 3 poz. 2 AMOXICILLIN 0,125 G/5
ML
Pytanie nr 29.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 3 poz. 5 AMOXICILLIN +
CLAVULANIC ACID 312,5 MG/5 ML, ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 3 poz. 5 AMOXICILLIN +
CLAVULANIC ACID 312,5 MG/5 ML.
Pytanie nr 30.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 27 GLYCERYL
TRINITRATE 0,01 G/10 ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 27 GLYCERYL TRINITRATE
0,01 G/10 ML.
Pytanie nr 31.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 28 GLYCERYL
TRINITRATE 0,01 G/5 ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 28 GLYCERYL
TRINITRATE 0,01 G/5 ML.
Pytanie nr 32.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 48 NADROPARINE 5700
J.M./0,6 ML, celem złożenia korzystniejszej oferty cenowej ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 48 NADROPARINE 5700
J.M./0,6 ML.
Pytanie nr 33.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 49 NADROPARINE 2850
J.M./0,3 ML, celem złożenia korzystniejszej oferty cenowej ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 49 NADROPARINE 2850
J.M./0,3 ML.
Pytanie nr 34.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 64 THIETHYLPERAZINE
0,0065 G/1 ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 64 THIETHYLPERAZINE
0,0065 G/1 ML
Pytanie nr 35.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 65 THROMBIN 10000
J.M., ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 4 poz. 65 THROMBIN 10000 J.M.
Pytanie nr 36.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 5 poz. 41 ESCINUMDIETHYLAMINI (Diethylamine salicylate + Escin + Heparin) żel 40 G, ze względu na problem z dostępnością oraz
brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 5 poz. 41 ESCINUMDIETHYLAMINI (Diethylamine salicylate + Escin + Heparin) żel 40 G.
Pytanie nr 37.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 5 poz. 95 PLAZMINA
BYDLĘCA (Desoxyribonucleasum + Fibrynolisinum) maść 25 g, ze względu na zakończoną produkcję oraz brak
stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 5 poz. 95 PLAZMINA BYDLĘCA
(Desoxyribonucleasum + Fibrynolisinum) maść 25 g.
Pytanie nr 38.
www.wsd.org.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 51 CYPROHEPTADINE
0,04% = 0,002 g/5 ml - 100 ml, ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 51 CYPROHEPTADINE
0,04% = 0,002 g/5 ml - 100 ml.
Pytanie nr 39.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 53 DESMOPRESSIN
tabl. 0,2 MG, ze względu na zakończoną dystrybucję oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 53 DESMOPRESSIN tabl.
0,2 MG.
Pytanie nr 40.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 54 DESMOPRESSIN
tabl. 0,1 MG, ze względu na zakończoną dystrybucję oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 54 DESMOPRESSIN tabl.
0,1 MG.
Pytanie nr 41.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 123
PHYTOMENADIONE KAPS. 0,025 MG, ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 6 poz. 123 PHYTOMENADIONE
KAPS. 0,025 MG.
Pytanie nr 42.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 7 poz. 20 KETAMINE inj.
0,5G/10ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 7 poz. 20 KETAMINE inj.
0,5G/10ML.
Pytanie nr 43.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 12 poz. 42 RANITIDINE (do
stosowania u dzieci) inj. 0,05 G/2 ML, ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu nr 12 poz. 42 RANITIDINE (do
stosowania u dzieci) inj. 0,05 G/2 ML.
Pytanie nr 44.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 97 POVIDONE-IODINE maść 10% = 1% jodu – 30 g wyraża zgodę na
wycenę 10% maści antyseptycznej 20 g ?
W przypadku zgody, proszę o określenie ilości opakowań, jaką należy wycenić.
Odpowiedź.
Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 97 POVIDONE-IODINE maść 10% = 1% jodu – 30 g – nie wyraża zgody na
wycenę 10% maści antyseptycznej 20 g.
Pytanie nr 45.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 35 CARBO MEDICINALIS tabl. 0,3G wyrazi zgodę na wycenę preparatu
Carbo VP 150mg, który jest suplementem diety ?
W przypadku zgody, proszę o określenie ilości opakowań, jaką należy wycenić.
Odpowiedź.
Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 35 CARBO MEDICINALIS tabl. 0,3G, - nie wyraża zgody na wycenę
preparatu Carbo VP 150mg.
Pytanie nr 46.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 45 zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego pakietu ze względu na wycofanie z oferty.
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Pytanie nr 47.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 49 COLECALCIFEROL + RETINOL KAPS. 2000 J. + 1000 J., miał na
myśli krople 10 ml, ponieważ w podanej dawce preparat występuje tylko w postaci kropli ?
Preparat w postaci kapsułek zawiera 400j. colecalciferolu i 2000j. retinolu.
Odpowiedź.
www.wsd.org.pl
Zamawiający ma na myśli kapsułki o zawartości 400j. colecalciferolu i 2000j. Retinolu.
Pytanie nr 48.
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 poz. 94 wycenę 1 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 48
saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem
stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych
Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że obecna konstrukcja SIWZ wskazuje na jednego producenta, co
uniemożliwia składanie ofert z produktami innych producentów, a tym samym uzyskanie niższej ceny przez
Zamawiającego.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 49.
Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 6 w poz. 94 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w
Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego ?
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Odpowiedź.
Podtrzymujemy zapis SIWZ
Pytanie nr 50.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 119 PENTOXIFYLLINE tabl. powl. 0,4 G, miał na myśli wycenę preparatu
w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu ? Brak dawki 400mg w postaci tabletek powlekanych.
Odpowiedź.
Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 119 PENTOXIFYLLINE tabl. powl. 0,4 G, ma na myśli wycenę preparatu w
postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
Pytanie nr 1.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.
in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic
zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in
fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.4
projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 2.
Do treści §3 ust.6 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie
terminu ważności do 6 m-cy od daty dostawy.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 3.
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §3 ust.7 i §9 ust.1 projektu umowy)?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.3. termin dostaw „Ratunek - cito” z 10 godzin na 12 godzin? Tak
określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych,
którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym
(jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w
postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte
wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis
przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
www.wsd.org.pl
publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy
produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i
racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację
wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi
potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź.
Zamawiający zgadza się na zmianę terminu dostaw „Na ratunek – cito” z 10 godz. na 12 godz.
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający dopisze w par. 4.7.b. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie
ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający w par. 5.2. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad polegających na uszkodzeniu
towaru lub dostarczeniu go niezgodnie ze złożonym zamówieniem na 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga
rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej
dostarczającej leki, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest
niemożliwe.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający w par. 5.3. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 7 dni?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych
oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru.
Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 8.
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 6.2. z 5 % do wartości max. 2%?
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Z poważaniem
z up. p. o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Jarosław Cegielski
www.wsd.org.pl
Download