Konieczne jest także podanie informacji o wielkości

advertisement
Załącznik 1.
Wniosek
w Systemie Obsługi Projektów SOP
https://sop.ncbr.gov.pl/
Przedsięwzięcie pilotażowe
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych
w skali demonstracyjnej
A – PRZEDMIOT WNIOSKU
2
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
B – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/LIDERZE ORAZ O PARTNERACH
W polu rodzaj należy wpisać kategorię podmiotu składającego wniosek. W przypadku przedsiębiorcy konieczne jest wpisanie
rodzaju przedsiębiorstwa na podstawie poniższej klasyfikacji:
1. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
2. W kategorii MSP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
3. W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Za innego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę nie należącego do kategorii MSP.
Dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorcy (podać trzy ostatnie okresy obrotowe).
Uwaga: dane na temat okresów obrotowych wskazać należy tylko wtedy jeżeli jest to możliwe i Wykonawca prowadzi
wystarczająco długo działalność. W innym przypadku należy wpisać „nie dotyczy” w polach w których nie jest możliwe
wypełnienie tabeli.
3
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Należy określić status Konsorcjanta na dzień składania wniosku: czy jest mikro, małym, średnim albo innym (nie należącym do
kategorii MSP) przedsiębiorcą.
Konieczne jest także podanie informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu i sumy aktywów bilansu. W celu
określenia wielkości obrotów/bilansu przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia, należy stosować zapisy zawarte w Załączniku I do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214, z 9 sierpnia 2008 r.):
1.
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
2.
W kategorii MSP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
3.
W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Za innego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę nie należącego do kategorii MSP.
Kryteria pozwalające na zakwalifikowanie przedsiębiorców do poszczególnych kategorii
Typ przedsiębiorstwa
Liczba
zatrudnionych
osób (z)
Roczny obrót
Mikroprzedsiębiorstwa
z <10
o ≤ 2 mln EUR
b ≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwa
10 ≤ z < 50
2 mln EUR< o ≤10 mln EUR
2 mln EUR <b ≤10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwa
50 ≤ z < 250
10 mln EUR <o ≤50 mln EUR
10 mln EUR < b ≤43 mln
EUR
Przedsiębiorstwa inne niż
MSP
z ≥ 250
o >50 mln EUR
b >43 mln EUR
(o)
Całkowity bilans roczny
(b)
lub
Uwaga: Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na EUR według
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu
przedsiębiorcy.
B2. (SOP, B3 formularz wniosku papierowa wersja załącznik do regulaminu) pn. Dodatkowe informacje dotyczące pomocy
publicznej – zarówno w części B1. Informacje o wnioskodawcy/liderze oraz partnerach – dane teleadresowe i organizacyjne
oraz B2. Informacje o partnerach wnioskodawcy- dane teleadresowe i organizacyjne odrębnie dla każdego partnera
niebędącego liderem wypełniane jest wyłącznie przez przedsiębiorców.
Uwaga: konieczne jest wypełnienie informacji i zaznaczenie właściwych pozycji w formularzu wniosku o dofinansowanie.
Zaznaczenie właściwych pozycji wskazuje w dole formularza progi maksymalnych intensywności pomocy publicznej dla
4
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Wnioskodawcy. Sekcja B 2.2 Wypełnienie w sekcji F6 analizy wykonalności projektu na wypadek otrzymania pomocy i bez jej
udziału uzasadniająca jedną z okoliczności wskazaną powyżej – przygotowuje wyłącznie duży przedsiębiorca.
1)
Zapisy dotyczące pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, ze zm.), zostały zawarte
w Regulaminie konkursu w poniższym brzmieniu:
Pomocnicza tabela zwiększania intensywności pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia o pomocy publicznej
§13.1, §14.1 i 14.2
§15 / §16
§17.1
§17.2
§20.2
§17.2
PRZEDSIĘBIORCA
BP
PR
PB 15% / PR 15%
MAX BP
MAX PR
MAX TSW
MAX PRP
DUŻY
50%
25%
65%/40%
65%
40%
40%
40%
ŚREDNI
60%
35%
75%/50%
75%
50%
50%
50%
MIKRO/MAŁY
70%
45%
85%1/60%
80%
60%
50%
60%
1.
W przypadku jednostki naukowej, spełniającej kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego
rozporządzenia o wyłączeniach blokowych, do której nie mają zastosowania przepisy dot. pomocy publicznej,
w szczególności przepisy Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, intensywność Dofinansowania realizacji Projektu
może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
2.
Dofinansowanie realizacji Projektu udzielone przedsiębiorcy podlegającemu przepisom Rozporządzenia w sprawie
pomocy publicznej, stanowi pomoc publiczną. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy przez Centrum pod
warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji Projektu.
3.
Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto nie może przekraczać:
4.
1)
50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku Badań przemysłowych;
2)
25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku Prac rozwojowych.
3)
Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla Badań przemysłowych i Prac rozwojowych są wskazane
w § 14 – 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, ze zm.), (dalej ”Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej”).
Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków
zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej, nie może przekraczać:
1)
2)
3)
dla Badań przemysłowych:
a)
80% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą;
b)
75% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą;
c)
65% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą.
dla Prac rozwojowych:
a)
60% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą;
b)
50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą;
c)
40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą.
dla Technicznych studiów wykonalności na potrzeby Prac rozwojowych:
a)
50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą;
b)
40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą.
1
Poziom intensywności pomocy publicznej (85%) nie może być osiągnięty ze względu na określone w Rozporządzeniu o pomocy publicznej ograniczenia
maksymalnych intensywności (może być do 80% zgodnie z kolumną §17.1 ostatni wiersz).
5
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
5.
6.
Warunkiem przyznania Dofinansowania na wykonanie Projektu dużemu przedsiębiorcy, jest przedstawienie we Wniosku
analizy porównawczej wskazującej na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej dużemu przedsiębiorcy co
najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, która miałaby miejsce w przypadku nieprzyznania
pomocy:
1)
istotne zwiększenie rozmiaru Projektu;
2)
istotne zwiększenie zakresu Projektu;
3)
istotne skrócenie czasu realizacji Projektu;
4)
istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację Projektu.
Katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
6
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
C – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA PROJEKTU
D – CELE I OPIS PROJEKTU
D1. Cele i opis projektu (w tym uzasadnienie wskazujące na zasadność kontynuacji badań przemysłowych i prac rozwojowych
nad innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym oraz korzyści wynikające z jego weryfikacji w skali demonstracyjnej)
(Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 4 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1)
a) Aktualny stan wiedzy, w tym najnowszych badań naukowych istotnych dla realizacji projektu,
b) Analiza/ diagnoza obecnej sytuacji oraz stanu wiedzy w Polsce i na świecie w zakresie objętym projektem,
potrzeba rynku,
c)
Zdefiniowanie problemu, kluczowych potrzeb badawczych lub innych związanych z zakładanym celem projektu,
d) Opis ogólnej koncepcji projektu,
e) Opis metod i technik badawczych, które będą zastosowane do realizacji celów sposób rozwiązania problemu
badawczego i zakładany rezultat,
7
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
f)
Określenie celów projektu oraz ukazanie mierników dla pomiaru poszczególnych celów głównych projektu i
określonych przez wnioskodawcę celów szczegółowych,
g)
Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, znaczenie i nowość rozwiązania w stosunku do stanu
techniki w danej dziedzinie,
h) Lokalizacja projektu (województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)
D2. OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE - powielić dla każdego zadania
(Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks. do 10 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1) –
wskazana liczba stron jest dla wszystkich zadań w projekcie. Jednak nie ma ograniczenia w systemie SOP jeżeli nie będzie możliwe
opisanie zadań w wymaganej liczbie stron. Należy jednak starać się aby wykraczać poza zakres ukazany wyżej minimalnie.
a) Nazwa zadania
b) Rodzaj zadania (PRZ, PRO, TSW, inne) - W rodzajach zadań należy wpisać zadania wg. BP badania przemysłowe; PR
prace rozwojowe; TSW techniczne studia wykonalności, PRP prace rozwojowe w zakresie wytwarzania instalacji
pilotażowej.
c)
Okres realizacji zadania
d) Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania (Wnioskodawca albo Partner) oraz dodatkowo w
przypadku, gdy Wnioskodawca lub Konsorcjant biznesowy powierzał będzie realizację zadań Podwykonawcy/com,
należy to określić opisując dane zadanie badawcze)
e) Miejsce wykonywania zadania (lokalizacja)
f)
Szczegółowy opis czynności wykonywanych w ramach zadania, cel zadania, sposób analizy wyników oraz mierzalne
efekty (wskaźniki)
g)
Planowane rezultaty realizacji zadania
h) Uzasadnienie kosztów realizacji zadania w rozbiciu na kategorie kosztów zgodnie z objaśnieniami
( jeśli jedna z poniższych kategorii nie występuje w zadaniu – wpisać nie dotyczy oraz 0 jako kwota)
W
(wartość
wpisywanakwota)
Koszty wynagrodzeń
W uzasadnieniu należy podać liczbę osób przewidzianych do realizacji zadania, liczbę osobomiesięcy
(osobomiesiąc jest ekwiwalentem zatrudnienia jednej osoby w wymiarze pełnego etatu na okres 1
miesiąca do realizacji projektu) ogółem, informację o sposobie obliczeniu wynagrodzenia kierownika
i członków zespołu realizującego zadanie, jak również uzasadnienie planowanego zatrudnienia w formie
umów cywilnoprawnych, tj. umowa o dzieło, umowa zlecenie z informacją o przyjętym w danej
8
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
jednostce sposobem ustalania wynagradzania w tym zakresie.
Uzasadnienie:
A
(wartość
wpisywanakwota)
Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
W uzasadnieniu należy podać merytoryczne uzasadnienie, planowany czas wykorzystania na potrzeby
realizacji zadania, przewidywany koszt.
Uzasadnienie:
G
(wartość
wpisywanakwota)
Koszty budynków i gruntów
W uzasadnieniu należy podać koszty, czas użytkowania na potrzeby realizacji oraz ich merytoryczne
uzasadnienie w odniesieniu do potrzeb zadania
Uzasadnienie:
E
(wartość
wpisywanakwota)
Koszty usług badawczych ,wiedzy technicznej oraz usług doradczych i równorzędnych
Należy podać rodzaj oraz merytoryczne uzasadnienie konieczności zakupu ww. usług do realizacji
zadania.
Uzasadnienie:
Op
(wartość
wpisywanakwota)
Inne koszty operacyjne
Należy podać główne pozycje oraz ich merytoryczne uzasadnienie
Uzasadnienie:
O
(wartość
wpisywanakwota)
Koszty ogólne
Należy podać kwotę
suma
D3. Wskaźniki realizacji celów projektu
Wnioskodawca może określić dodatkowe fakultatywne wskaźniki dotyczące realizacji projektu i jego celów
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika
Liczba instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących
testowaniu rozwiązań będących wynikiem prac badawczorozwojowych, zbudowanych w ramach Projektu (szt.)
Wartość wkładów finansowych i rzeczowych, pochodzących ze źródeł
prywatnych, przeznaczonych na współfinansowanie projektów
w ramach Projektu (PLN)
9
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Liczba transakcji, których przedmiotem będzie komercjalizacja
wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych
w ramach Projektu (szt.)
Wartość przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu (do
osiągnięcia w ciągu 5 lat od zakończenia Projektu) (PLN)
E – PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE/ SPOŁECZNE ZASTOSOWANIA WYNIKÓW PROJEKTU
E1. Przewidywane efekty ekonomiczne/ społeczne zastosowania wyników projektu
(Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks do 8 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1)
Opis planowanego wykorzystania wyników projektu, zastosowania gospodarczego produktów i rezultatów projektu
(w tym wzrost konkurencyjności i zatrudnienia)
Opis planowanych prac wdrożeniowo-inwestycyjnych (dot. wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji
projektu) - Sposób wdrożenia, planowane zakupy inwestycyjne, zasoby niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R
w działalności gospodarczej przedsiębiorcy
Opis przewidywanej wartości dodanej wynikającej z wdrożenia wyników projektu. Miejsce wnioskodawcy na rynku
w wyniku wdrożenia, nowe produkty/usługi/ różnice między dotychczasowymi a zmodyfikowanymi w wyniku
wdrożenia, wynik badań popytu na produkt/technologię.
Analiza ryzyka obejmująca realizację fazy badawczej projektu oraz ryzyka i bariery jakie mogą wystąpić jeśli dotyczy
w trakcie wejścia nowego/ ulepszonego produktu na rynek
E2. Koncepcja, plan i etapy komercjalizacji wyników projektu (Zakres informacji zgodnie z podanymi wskazówkami maks do 4
stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1)
a)
b)
c)
d)
e)
Opisać planowane nowe/ulepszone cechy produktu lub nowe/zwiększone osiągi technologiczne
Określić spodziewany popyt na produkt/proces będący wynikiem wykonania projektu
Określić źródła przewagi konkurencyjnej wynikające z wdrożenia wyników projektu
Oszacować ryzyko i wskazać bariery wejścia nowego/ulepszonego produktu na rynek
Przedstawić koncepcję, określić plan i etapy komercjalizacji wyników realizacji projektu
Opisać wyniki analiz potwierdzających, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności
intelektualnej stron trzecich (jeśli takie analizy zostały wykonane)
10
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
F – ANALIZY
11
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Analiza sprawozdań finansowych X Sp. z o.o. pod kątem możliwości wyegzekfowania wierzytelności powstałej na
skutek podpisania umowy o dofinansowanie.
2011
2010
2009
2008
Aktywa Trwałe (Majątek
Trwały)
Aktywa Obrotowe (Majątek
Obrotowy)
Razem aktywa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitał Własny
Zobowiązania
Razem pasywa
Zobowiązania biezace
(krótkoterminowe)
Zapasy
Należności krótkoterminowe
ZYSK NETTO
Wskaźnik płynności bieżącej
aktywa bieżące /
zobowiązania bieżące
(aktywa bieżące – zapasy) /
zobowiązania bieżące
Wskaźnik pokrycia aktywów
kapitałami własnym
kapitał własny*100/aktywa
razem
zysk netto/kapitał
własny*100%
ROA
zysk netto/aktywa
ogółem*100%
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi
środkami obrotowymi. Wartość tego mnożnika powinna się mieścić w granicy <1,2-2,0>.
Wskaźnik szybkiej płynności
ROE
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
Wskaźnik odzwierciedla natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty
zaciągniętych zobowiązań. Optymalna jego wartość powinna mieścić się w przedziale
<1,0-1,2>.
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
Wskaźnik używany do określenia udziału kapitału własnego w finansowaniu całego
majątku jednostki gospodarczej. Wskaźnik ukazuje wspomaganie finansowe kapitałem
zewnętrznym.
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
Wskaźnik rentowności kapitału własnego określa jak wiele zysku udało się
wygospodarować podmiotowi z wniesionych kapitałów własnych.
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
Wskażnik określa stopę zwrotu z aktywów, informuje o zdolności spółki do
wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2011
2010
2009
2008
12
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Działalność operacyjna (DO)
Działalność inwestycyjna (DI)
Działalność finansowa (DF)
Razem
0
0
0
0
Sytuacja podmiotu pokazuje, iż od roku 2010 podmiot finansuje działalność inwestycyjną i finansową poprzez działalność
operacyjną. W roku 2011 widoczny jest ujemny wynik przepływów środków pieniężnych na koniec okresu. Działalność
inwestycyjna rozwija się szybciej niż generowanie przepływów z działalności operacyjnej. Nie wystarczyło to jednak na
finansowanie jej (DI) i pozostałej działalności (DF). Oznaczać to może finansowanie inwestycji z kredytów co wpływa na
ryzyko inwestowania w podmiot.
Interpretacja indywidualna/komentarz do analizy sprawozdania finansowego pod kątem możliwości wyegzekfowania
wierzytelności powstałej na skutek podpisania umowy o dofinansowanie PRZYKŁAD
Płynność bieżąca na poziomie 1,67 w 2011 roku (wzrastając od roku 2008 od wartości 0,67) pokazuje optymalny poziom
aktywów bieżących do zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza obecnie możliwość regulowania zobowiązań w terminie
(jednak uwaga na wysokie dosyć należności krótkoterminowe i brak informacji o ich ściągalności)
Płynność szybka na poziomie 1,06 w 2011 roku (poprawa na przestrzeni 2008-2011) oznacza, że podmiot jest w stanie
natychmiast regulować swoje zobowiązania bieżące. Różnica ze wskaźnikiem płynności bieżącej pokazuje na duży stan
zapasów.
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi pokazuje poprawę w strukturze bilansu co oznacza zmniejszenie
kapitału obcego w strosunku do własnego (możliwe zwiększenie kapitału zakładowego poprzez zysk z lat poprzednich,
zwiększenie kapitału zapasowego itd.)
Pierwszy wskaźnik rentowności ROE na poziomie 54% (tendencja wzrostowa w porównaniu z latami 2008-2010)
pokazuje, że wzrost kapitału własnego następował wolniej niż zysku netto.
Drugi wskaźnik na poziomie 30% w 2011 roku w porównaniu do 5% w 2008 roku oznacza, że podmiot jest w stanie
wypracować coraz więcej zysku netto z posiadanych aktywów.
Ryzyka:
1) Ujemne przepływy pieniężne w 2011 i możliwość wpadnięcia w pułapkę kredytową (zwiększenie zobowiązań
bieżących)
2) Działalność finansowa pokazuje wysoki poziom zobowiązań i kosztów związanych z ich obsługą i/lub wysoki poziom
strat ze zbycia papierów wartościowych czy innych instrumentów finansowych
Analiza sprawozdań finansowych wypełniana jest wyłącznie jeżeli jest to możliwe.
F.2 ANALIZA I UZASADNIENIE ZAPEWNIENIA WKŁADU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY FINANSOWEGO I NIEFINANSOWEGO
(maks. do 4 stron A4 standardowego maszynopisu)
F.3. ZASOBY TECHNICZNE WNIOSKODAWCY/LIDERA DO REALIZACJI PROJEKTU – należy wykazać posiadane zasoby oraz zasoby
planowane do nabycia (maks. do 4 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1)
Pomieszczenia wraz z infrastrukturą oraz uzasadnienie koniecznej do nabycia aparatury i wyposażenia naukowo badawczego
13
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Wykaz aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie
Inne niezbędne zasoby techniczne/ zaplecze naukowe umożliwiające prowadzenie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych (np. know-how, stanowiska badawcze). Ponadto znaki jakości (ISO, akredytacje, certyfikaty)
F.4. ZASOBY TECHNICZNE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU REALIZUJĄCEGO CZĘŚĆ ZADAŃ W PROJEKCIE (WYPEŁNIĆ DLA
KAŻDEGO PARTNERA) należy wykazać posiadane zasoby oraz zasoby planowane do nabycia (maks. do 8 stron A4, wielkość
czcionki 11 Times New Roman, interlinia 1) ograniczenie stron do 8 dla wszystkich partnerów.
Pomieszczenia wraz z infrastrukturą
Wykaz aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie
Inne niezbędne zasoby techniczne/ zaplecze naukowe umożliwiające prowadzenie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych (np. know-how, stanowiska badawcze). Ponadto znaki jakości (ISO, akredytacje, certyfikaty)
F.5. ZASOBY TECHNICZNE WNIOSKODAWCY KONIECZNE DO SFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU (uzasadnienie
niezbędnych do wykonania projektu potrzeb) (maks. do 4 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia)
F.6 odwołanie do pkt. B2.2 Analiza wykonalności projektu na wypadek otrzymania pomocy i bez jej udziału uzasadniająca
jedną z okoliczności wskazaną zaznaczoną w sekcji B.2.2 – załączenie dokumentu w postaci pliku PDF Uwaga: Analizę
opracowują jedynie duże przedsiębiorstwa.
14
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
G – ZASOBY
G.1. Zasoby ludzkie zaangażowane w realizację Projektu (wraz z wykazem publikacji naukowych istotnych z punktu widzenia
realizacji projektu) (PDF. maks. do 4 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia)
G.2. Powiązanie projektu z innymi projektami wnioskodawcy (PDF. maks. do 4 stron A4, , wielkość czcionki 11 Times New
Roman, interlinia)
G.3. Zarządzanie projektem / opis planowanej współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych (PDF. maks. do 4 stron A4, ,
wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia).
G.4. Ochrona prawna wyników projektu (PDF. maks. do 4 stron A4, wielkość czcionki 11 Times New Roman, interlinia).
15
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
H – HARAMONOGRAM I KOSZTORYS
Wypełnienie powyższych tabel generuje:
16
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
17
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
ZAŁĄCZNIKI - ZAŁĄCZNIKI I OŚWIADCZENIA
Sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych: należy załączyć tylko wtedy jeżeli jest to możliwe
i Wykonawca prowadzi wystarczająco długo działalność. W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjów
naukowych sprawozdania składa wyłącznie lider konsorcjum naukowego.
18
Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
System Obsługi Programu https://sop.ncbr.gov.pl/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards