Rawicz, dnia 22.01.2015r. Rawicz dnia 09.11.2015 r. Do

advertisement
Rawicz, dnia 22.01.2015r.
Rawicz dnia 09.11.2015 r.
Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: „dostawy leków dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.” nr – NLO-382015/PN/15
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Czy w pakiecie nr 9 poz. 1 (Sevofluranum 250 ml – 84 but.) Zamawiający wyrazi zgodę na
dopuszczenie produktu oryginalnego Sevorane ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania
parownika tj. każda butelka produktu wyposażona jest w fabrycznie zamontowany adapter, który
umożliwia napełnienie parownika bez użycia dodatkowych nakręcanych nie zawsze sterylnych
adapterów łączących butelkę z parownikiem, które są obecnie używane na bloku operacyjnym?
Fabrycznie zamontowany na butelce adapter nie wymaga dezynfekcji, gdyż po
zużyciu zawartości butelki, zostaje on wyrzucony wraz z pustą butelką. System
napełniania parownika przy użyciu fabrycznie zamontowanego adaptera nie wymaga
nakręcania go na butelkę przez personel medyczny, co daje gwarancję szczelności,
eliminuje niewłaściwe nakręcenie adaptera na butelkę, wyklucza możliwość
niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie naraża personelu bloku
operacyjnego na wdychanie oparów sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu, co ma
miejsce przy manualnym nakręcaniu wielorazowego adaptera.
Zobowiązujemy się również do bezpłatnego użyczenia odpowiednich parowników,
kompatybilnych z zaoferowanym produktem wraz z serwisem oraz przeglądem technicznym
w ciągu trwania umowy przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2 Część nr 28
Czy Zamawiający dopuści sterylny żel o pojemności 5ml?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 3 Część nr 28
Czy Zamawiający oczekuje ampułkostrzykawki?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 4 Część nr 28
Czy Zamawiający dopuści żel o składzie lidocaini hydrochloridum - 2 g oraz chlorhexidini
gluconicum - 0,05g na 100 ml żelu?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 5
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości
produktów Zamawiający w pakiecie 14 w pozycjach 10, 2, 4, 5, 7, 15, 14, 17, 16 wyrazi
zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu typu workek Viaflo, który w przeciwieństwie
do butelek zmiejszaja ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki
swojej konstrukcji jako jedyny umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie
zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w
przypadku butelek. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie
pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycjach 3 i 12
produktu w opakowaniu Poure Bottle czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka
zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po
zewnętrznej powierzchni butelki. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o
wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości
produktów Zamawiający w pakiecie 15 w pozycjach 2, 3, 4, 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie
produktu w opakowaniu typu workek Viaflo, który w przeciwieństwie do butelek zmiejszaja
ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji
jako jedyny umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej
koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W
przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego
pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycjach 19 i 18
preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego
o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5
mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.
Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi
prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 w pozycjach 9 i 10
preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni
C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie
ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo
co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu
pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku udzielenia pozytywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10
W związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 39 składu produktu
odpowiadającego wyłącznie wyrobowi konkretnego producenta (tj. opisanego poprzez nazwy
własne konkretnych szczepów bakteryjnych będących opatentowanym i chronionym prawami
autorskimi znakiem towarowym wyłącznie jednego producenta), uprzejmie prosimy aby
Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp wyraził zgodę na dopuszczenie możliwości
złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do
stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym szczepy bakterii
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2
mld CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik preparatu opisanego w SIWZ.
W przypadku odmowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzasadnienie merytoryczne i
formalne oraz podanie jakich potrzeb Zamawiającego nie spełni opisany powyżej produkt
równoważny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparat zawierał szczepy Lactobacillus
rhamnosus GG i lactobacillus helveticus w dawce 2*109 CFU bakterii, oraz żeby
produkt był zarejestrowany jako lek.
Pytanie nr 11
Prosimy o dopuszczenie opisanego powyżej produktu również w pozycji 3 pakietu 38 w
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparat zawierał szczepy Lactobacillus
rhamnosus GG w dawce 3*109 żywych kultur bakterii.
Pytanie nr 12
W związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 39 składu produktu
odpowiadającego wyłącznie wyrobowi konkretnego producenta (tj. opisanego poprzez nazwy
własne konkretnych szczepów bakteryjnych będących opatentowanym i chronionym prawami
autorskimi znakiem towarowym wyłącznie jednego producenta), uprzejmie prosimy aby
Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp wyraził zgodę na dopuszczenie możliwości
złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do
stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany
klinicznie szczepy bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie
potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym
stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowanich x 30 kapsułek – po
przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparat zawierał szczepy Lactobacillus
rhamnosus GG i lactobacillus helveticus w dawce 2*109 CFU bakterii, oraz żeby
produkt był zarejestrowany jako lek.
Pytanie nr 13
Prosimy o dopuszczenie opisanego powyżej produktu również w pozycji 3 pakietu 38 w
SIWZ, gdyż oferowany produkt zawiera dokładnie ten sam szczep bakterii probiotycznych, co
produkt wymieniony w SIWZ i posiada taki sam status rejestracyjny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparat zawierał szczepy Lactobacillus
rhamnosus GG w dawce 3*109 żywych kultur bakterii.
Pytanie nr 14 Część 33 poz.6
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6 z Części 33 i utworzenie nowej części, np.
33A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie nr 15
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ
tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki
dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go
zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy
nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży i uwagę o jego braku
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie z pakietu 54 pozycji
wymienionych poniżej:
a) Poz. 5 – stałe wstrzymanie w obrocie
b) Poz. 10 – tymczasowe wstrzymanie w obrocie
c) Poz. 14 – zakończona produkcja
d) Poz. 16 – brak u producenta
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, należy wycenić lek podając ostatnią cenę
sprzedaży i uwagę o jego braku.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie 45 poz. 91 był preparat Makrogol 74 g x 48
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym
przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 48saszetek * 74g
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie 45 poz. 91 był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 48saszetek * 74g
Pytanie nr 20
Dotyczy pakietu 36 poz. 6 Carbo medicinalis.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
preparatu w dawce 200 mg w postaci kapsułek, ponieważ preparat wskazany w SIWZ został
wycofany z oferty producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 21
Dotyczy pakietu 34 poz. 3. Ze względu na brak rejestracji na rynku polskim preparatu
Tiotropium bromide 0,018 mg x 90 kaps wraz z inhalatorem (jako zestaw) proszę o
dopuszczenie wyceny Tiotropium bromide 0,018 mg x 90 kaps oraz inhalatorów w osobnej
pozycji (na jedno opakowanie x 90 kaps przypadają 3 inhalatory)?
Odpowiedź: Proszę wycenić Tiotropium bromide 0,018 mg x 90 kaps. bez inhalatorów.
Pytanie nr 22
Czy w Pakiecie 44 poz. 61 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Hepatanol forte
będący suplementem diety i zawierający w swoim składzie 150mg l-asparaginianu l-ornityny
oraz 50mg ekstraktu z liści karczocha zwyczajnego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 23
Czy w Pakiecie 44 poz. 62,63 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w
postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 24
Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 45 poz. 26?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 25
Czy w pakiecie 45 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Flutixon 125 mcg/dawkę
proszek do inhalacji w kapsułkach wraz z inhalatorem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Hydroxyzinum w dawce 2mg/1ml
która odpowiada dawce 1,6mg/g?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 27
Dotyczy Pakietu 45 poz. 79,80. Proszę o doprecyzowanie jakie preparaty należy wycenić?
Odpowiedź: Należy wycenić preparaty Menalind lub równoważne
Pytanie nr 28
Czy pakiecie 45 poz. 95 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w saszetkach 1,5g?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 poz. 18,19 i utworzenie nowego
pakietu pozwoli to na złożenie większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych? Jeśli tak, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wycenę preparatu Monover w dawce 0,1g Fe(III) w amp. o pojemności 1ml
zamiast preparatu Ferrum oxydatum sacharatum 20mg Fe(III) amp. 5ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający wyjaśnia, iż w pakiecie 14, poz. 7 w kolumnie sugerowane opakowanie
powinno być pojemnik a nie worek.
St. Insp. Działu Logistyki
Agata Becela
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards