Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Pediatria
Kod modułu wg
standardów
od A do G
prof. dr hab. Alicja Chybicka
E
Lekarski
lekarski
jednolite
stacjonarne X niestacjonarne
V
Semestr studiów:
obowiązkowy x fakultatywny 
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Wieku Rozwojowego
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i
Hematologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Razem:
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
4
5
5
9,10
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
4
10
5
5
5
5
0
10
5
6
5
5
5
10
5
0
15
0
15
0
15
6
15
0
30
0
15
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie
ze
szczegółowymi
efektami
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
zna uwarunkowania środowiskowe odpowiedź ustna,
W, S, Ć
E.W1
i epidemiologiczne najczęstszych
kolokwium
chorób
E. W3
zna i rozumie przyczyny, objawy,
zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w
przypadku najczęstszych chorób
dzieci
* wad serca, zapalenia mięśnia
sercowego, wsierdzia i osierdzia,
kardiomiopatii, zaburzeń rytmu
serca, niewydolności serca,
nadciśnienia tętniczego, omdleń
* chorób nowotworowych
odpowiedź ustna,
kolokwium
W, S, Ć
wieku dziecięcego, w tym
guzów litych typowych dla wieku
dziecięcego
* zaburzeń wzrastania, chorób
tarczycy i przytarczyc, chorób
nadnerczy, cukrzycy, otyłości,
zaburzeń dojrzewania i funkcji
gonad
planuje postępowanie
diagnostyczne, terapeutyczne
i profilaktyczne
rozpoznaje stany
bezpośredniego zagrożenia
życia
przeprowadza diagnostykę
różnicową najczęstszych
chorób osób dorosłych i
dzieci
E.U16
E.U14
E.U12
odpowiedź ustna
kolokwium
W, Ć
odpowiedź ustna
kolokwium
W,Ć
odpowiedź ustna
kolokwium
W,Ć
odpowiedź ustna
W,Ć
kolokwium
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
interpretuje badania laboratoryjne i
identyfikuje przyczyny odchyleń
E.U24
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 105
Praca własna (godz.) 31,5
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 136,5
Punkty ECTS przedmiotu 5
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Postęp w diagnostyce i prewencji cukrzycy typu I. Ostre powikłania – postępowanie, rokowania
Nowoczesna diagnostyka i leczenie zaburzeń dojrzewania i wzrastania u dzieci i młodzieży
Astma oskrzelowa wieku dziecięcego. Patogeneza, diagnostyka, leczenie
Wstrząs anafilaktyczny
Nowotwory jako choroba genów . Terapia genowa
Zasady leczenia skojarzonego nowotworów. Terapia wspomagająca. Stany nagłe w onkologii dziecięcej
Profilaktyka czynna i bierna: praktyczna interpretacja i realizacja przepisów dotyczących szczepień obowiązkowych i
zalecanych
Symptomatologia i diagnostyka różnicowa najczęstszych schorzeń zakaźnych wieku dziecięcego
Opieka paliatywna. Zasady leczenia bólu u dziecka z chorobą nowotworową
Odrębności farmakodynamiki i farmakoekonomiki wieku dziecięcego
Postępowanie w stanach nagłych u dzieci (drgawki gorączkowe i padaczkowe, ostre odwodnienie, podejrzenie
neurozakażeń i posocznicy)
Postęp w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci
Nadwrażliwość pokarmowa – pierwszy etapem „marszu alergicznego” u małych dzieci.
Oznaki i objawy wad serca u dzieci. Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i przeciekowe.
Niewydolność krążenia u niemowląt i małych dzieci. Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia serca. Elektrokardiografia i
ultrasonografia w chorobach układu krążenia.
Cukrzyca typu I: epidemiologia, patogeneza, objawy kliniczne. Postępowanie w śpiączce ketonowej . Późne powikłania
cukrzyc. Prowadzenie cukrzycy metodą samokontroli. Zespół metaboliczny
Niskorosłość - przyczyny: endokrynologiczne i uzależnione od upośledzenia funkcji innych narządów, rola czynników
genetycznych. Przyczyny niedoboru wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem karłowatości i przysadkowej.
Kwalifikacje do leczenia hormonem wzrostu, monitorowanie osiąganych wyników terapeutycznych.
Epidemiologia nowotworów u dzieci. Podstawowe objawy nowotworów. Zasady chemioterapii i terapii wspomagającej
w onkologii dziecięcej
Przegląd nowotworów wieku dziecięcego: nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, siatkówczak
Nadciśnienie tętnicze: etiologia, rozpoznawanie, postępowanie diagnostyczne. postępowanie niefarmakologiczne i
farmakologiczne. Prewencja nadciśnienia tętniczego
Pierwotne i wtórne zaburzenia rytmu serca u dzieci. Przyczyny, postępowanie w stanach zagrożenia życia. Nabyte
wady serca. Przewlekła niewydolność krążenia
22. Wrodzona niedoczynność tarczycy. Etiologia i patogeneza. Wole proste u dzieci i młodzieży.
23. Zaburzenia dojrzewania płciowego, przedwczesne bądź opóźnione dojrzewanie płciowe, diagnostyka i leczenie.
24.
25.
26.
27.
28.
Przyczyny otyłości w okresie wieku rozwojowego, leczenie. Jadłowstręt psychiczny - obraz kliniczny, towarzyszące
zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne ustroju.
Przegląd nowotworów wieku dziecięcego: nerczak płodowy, neuroblastoma, nowotwory tkanek miękkich, nowotwory
germinalne.
Diagnostyka schorzeń układu krążenia. EKG, USG, rejestracja RR i zaburzeń rytmu. met. Holtera
Przegląd nowotworów wieku dziecięcego:nowotwory kości-osteosarcoma, chondrosarcoma, guz Ewinga; nowotwory
wątroby nowotwory rzadkie, czerniak
Stany nagłe w onkologii dziecięcej
Wrodzony przerost nadnerczy. Choroba Addisona. Nadczynność nadnerczy: zespół i choroba Cushinga
Literatura podstawowa i uzupełniająca
 Andrzej Milanowski (red.), Wanda Kawalec (red.) Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów
w praktyce pediatrycznej . PZWL, 2005
 Krystyna Kubicka (red.), Wanda Kawalec (red.) Pediatria, PZWL, 2003
 Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska (red.) Onkologia i hematologia
dziecięca. PZWL, wyd.2008, T1-2
 R.Chaber , A. Chybicka, i inni, Postęp w hematologii, onkologii i
transplantacjach szpiku dzieci. Skrypt dla studentów medycyny.. Akademia
Medyczna 2003.
 Edda Weimann, Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii.
Podręcznik diagnostyki i terapii, PZWL, 2004 Zdzisław Dziubek (red.)Choroby
zakaźne i pasożytnicze, PZWL, 2005
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
laboratorium, sala seminaryjna, rzutnik multimedialny, komputer, mikroskop świetlny, EKG, USG
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
- czynne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (możliwa absencja usprawiedliwiona na 10% zajęć)
- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego dany blok ćwiczeniowy (w formie ustnej lub
pisemnej)
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. O.Bujwida 44, 50-368 Wrocław
Tel. 71//770 32 12 , fax. 71/ 770 31 69
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku ……prof.dr hab. Alicja Chybicka,
prof. dr hab. Andrzej Boznański
prof. dr hab. Anna Noczyńska
prof. dr hab. Leszek Szenborn
……………………………………………………………………………………………………………
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: dn.11.02.2013r
Podpis Dziekana
……….………..……
Download