Sesja 4 Przyczyny opóźnionych rozpoznań

advertisement
PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA
NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI
Przykłady opóźnień
w rozpoznaniu chorób
nowotworowych
u dzieci i młodzieży
Analiza przyczyn i konsekwencji
Opracowanie: Prof. dr. hab. med. Walentyna Balwierz
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie, P-A Instytut Pediatrii CM UJ
Nowotwory wieku rozwojowego
Rokowanie



Obecnie ponad 70% nowotworów
może być wyleczonych
Warunki:
szybkie właściwe rozpoznanie i ustalenie
grupy ryzyka
niezwłoczne rozpoczęcie i przeprowadzenie
właściwego leczenia
zapewnienie finansowania

Koszty
 100 000 – 1 000 000 zł/jeden pacjent
Nowotwory wieku dziecięcego
Występowanie


Pomimo postępu, jaki dokonał się
w onkologii i hematologii dziecięcej
na przestrzeni ostatnich 20 lat
Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej
pierwszego roku życia i u młodzieży,
nowotwory zajmują drugie miejsce po
zatruciach i wypadkach
Z tego powodu stanowią nadal istotny
problem w medycynie wieku rozwojowego
Nowotwory wieku dziecięcego
Postępowanie
Postępowanie w chorobie nowotworowej
obejmuje kilka etapów





Podejrzenie lub wczesne rozpoznanie choroby
nowotworowej
Ustalenie rozpoznania i określenie zaawansowania
choroby i innych ważnych czynników rokowniczych,
zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy ryzyka
Zastosowanie odpowiedniego leczenia (chirurgia,
chemioterapia, radioterapia, leczenie wspomagające)
Sprawowanie opieki po zakończeniu leczenia choroby
nowotworowej
Opieka paliatywna - w przypadku braku szans
na wyleczenie
Nowotwory wieku rozwojowego
Postępowanie
Wczesne rozpoznanie lub podejrzenie
Zadanie dla:
 wszystkich lekarzy
 poprzez zbieranie szczegółowego wywiadu
 dokładne badanie i obserwację pacjentów
 uświadamianie społeczeństwa o wczesnych
objawach choroby nowotworowej
 pielęgniarek
 pracowników laboratoriów medycznych
 pacjenta/rodziców/opiekunów
Nowotwory wieku rozwojowego
Wczesne objawy
 Mogą być nie charakterystyczne,
zbliżone do objawów występujących
w innych schorzeniach wieku dziecięcego
 Zależą
 rodzaju nowotworu
 od miejsca, w którym zaczyna wzrastać guz
Nowotwory wieku dziecięcego
Przyczyny opóźnienia rozpoznania
 ze strony pacjenta/rodziców/opiekunów
 ze strony pracowników służby zdrowia
Nowotwory wieku dziecięcego
Przyczyny opóźnienia rozpoznania
ze strony pacjenta/rodzica
 Późne zgłoszenie
pacjenta do lekarza
 skąpe objawy przez długi czas
 lekceważenie istniejących objawów
 obawa przed rozpoznaniem choroby
nowotworowej
 Gwałtownie rozwijające się objawy
Nowotwory wieku dziecięcego
Przyczyny opóźnienia rozpoznania
spowodowane przez Służbę Zdrowia
 niestaranne zbieranie wywiadu
 lekceważenie stwierdzanych objawów,
ich utrzymywania się i narastania pomimo
zachowawczego leczenia
 niestaranne badanie fizykalne
 badanie klatki piersiowej wyłącznie osłuchiwaniem
 zaniechanie badania przez oglądanie,
w tym oceny symetrii
 zaniechanie badanie brzucha
 ograniczenie badania WYŁĄCZNIE do stanu
miejscowego
Nowotwory wieku dziecięcego
Przyczyny opóźnienia rozpoznania
spowodowane przez Służbę Zdrowia
 Zbyt późne wykonanie badania
radiologicznego klatki piersiowej lub USG
jamy brzusznej
 Błędna interpretacja badań obrazowych
 Opóźnienie weryfikacji histopatologicznej
 Nieprawidłowe pobranie materiału do badania
histopatologicznego
 Zaniechanie ponownego pobrania materiału
Nowotwory wieku dziecięcego
Przyczyny opóźnienia rozpoznania
spowodowane przez Służbę Zdrowia
 Zbyt późne kierowanie pacjenta
do specjalisty w dziedzinie onkologii
i hematologii dziecięcej wydłuża czas do:



właściwej diagnozy
wdrożenia odpowiedniego leczenia
zmniejsza szansę wyleczenia
Możliwości i znaczenie wczesnego
rozpoznawania nowotworów
u dzieci i młodzieży
Aby wcześnie rozpoznać nowotwór muszą być
spełnione następujące warunki:
 Konieczna jest znajomość objawów klinicznych nowotworów
występujących u dzieci i młodzieży
 Stwierdzenie objawów, które mogą sugerować chorobę



nowotworową, wymaga niezwłocznego jej potwierdzenia
lub wykluczenia
Dokładne zebranie wywiadu
Nie lekceważenie stwierdzanych objawów, ich utrzymywania
się i narastania pomimo zachowawczego leczenia
Nie można pominąć występowania w rodzinie poważnych
chorób, w tym




nowotworów
niedoborów immunologicznych
chorób metabolicznych i związanych z niestabilnością chromosomów
przyczyn zgonów wśród członków rodziny
Nowotwory wieku dziecięcego
Wczesne rozpoznanie
 Dokładne badania lekarskiego w każdej
sytuacji i okoliczności zgłoszenia dziecka,
przyczyni się do wcześniejszego
rozpoznania – przypadkowej diagnozy
 Wykorzystanie wszystkich metod badania

fizykalnego klatki piersiowej, jamy brzusznej,
głowy: oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie
Nie ograniczanie badania WYŁĄCZNIE do stanu
miejscowego
Nowotwory wieku dziecięcego
Wczesne rozpoznanie
 Wczesne kierowanie do badania
radiologicznego klatki piersiowej
lub USG jamy brzusznej
 Poprawna interpretacja badań obrazowych
 Wczesna weryfikacja histopatologicznych
stwierdzanych
 Prawidłowe pobieranie materiału do badania
histopatologicznego
 Nie zwlekanie z ponownym pobraniem
materiału
Nowotwory wieku dziecięcego
Wczesne rozpoznanie
W przypadku podejrzenia lub rozpoznania
choroby nowotworowej niezwłoczne
kierowanie pacjenta do ośrodka onkologii
i hematologii dziecięcej
 szybka właściwa diagnoza
 niezwłoczne wdrożenie odpowiedniej terapii
 zwiększenie szansy na wyleczenie
PRZYKŁADY OPÓŹNIEŃ
W ROZPOZNANIU CHORÓB
NOWOTWOROWYCH
U DZIECI I MŁODZIEŻY
w danym województwie
Analiza przyczyn i konsekwencji
Download