Prezentacja 2

advertisement
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.3 Regionalny System Innowacji
2017-07-20
Slajd 1
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Załącznik 15
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW
PODMIOTOWYCH PRZEZ MIKRO, MAŁEGO,
ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCĘ
ORAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
inwestycyjnej
2017-07-20
Slajd 2
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Cel działania
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
2017-07-20
Slajd 3
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Liczba osób zatrudnionych odpowiada liczbie „rocznych jednostek
roboczych”, to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach
w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku
referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku,
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników
sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki. Dla celu
obliczenia ilości zatrudnionych pod uwagę bierze się:
a) pracowników;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za
pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właścicieli-kierowników;
d)partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie
i czerpiących z niego korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie
umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład
personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego
2017-07-20
Slajd 4
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UWAGA!!!
Przy obliczaniu liczby pracowników pod uwagę należy wziąć również osoby
wykonujące pracę na podstawie umów innych niż o pracę, a w szczególności
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie, o ile faktyczne
wykonywanie czynności wypełnia choć w części znamiona stosunku pracy.
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
2017-07-20
Slajd 5
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Roczny obrót, całkowity bilans roczny – dane dotyczące kwot finansowych
to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego (zamkniętego) okresu
obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od
dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest
obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.
Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu
ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego:
31.12.2008 r. – 4,1724 PLN,
31.12.2009 r. – 4,1082 PLN,
31.12.2010 r. – 3,9603 PLN
31.12.2011 r. – 5,2467 PLN
Pole: Wartość otrzymanej pomocy de minimis – wypełniają tylko ci
Wnioskodawcy, który ubiegają się o pomoc.
2017-07-20
Slajd 6
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 7
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 8
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 9
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Przedsiębiorstwo „A” posiada samodzielnie w przedsiębiorstwie „W”
(wnioskodawca) więcej niż 25% udziałów, praw głosu lub dominujący
wpływ
>25%
A
W
W omawianym przypadku podajemy dane tylko i wyłącznie jeżeli,
przedsiębiorstwo posiada więcej niż 25% udziałów lub praw głosu
2017-07-20
Slajd 10
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Przedsiębiorstwo „A” posiada wspólnie z innym przedsiębiorstwem powiązanym „B”
w przedsiębiorstwie „W” (wnioskodawca) więcej niż 25% udziałów lub praw głosu
lub wywiera dominujący wpływ
A
powiązane
>50% lub
dominujący
wpływ
15%
15%
W
B
W omawianym przypadku traktujemy przedsiębiorstwa A i B jako jeden organizm
gospodarczy, więc należy przedstawić dla nich właściwe dane dot. zatrudnienia
oraz RJR
2017-07-20
Slajd 11
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
W przypadku gdy osoba prawna posiada samodzielnie lub wraz z innym
podmiotem, z którym jest powiązana 25% lub więcej praw głosu lub udziałów
albo wywiera dominujący wpływ na funkcjonowanie podmiotu, wówczas
należy przedłożyć wraz z załącznikiem dokumenty rejestrowe podmiotu/ów,
wraz z odpowiednimi dokumentami finansowymi oraz oświadczeniem
dotyczącym stanu zatrudnienia
Dominujący wpływ – m.in. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub
odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego innego przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo ma prawo wywierać
dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym
przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa,
większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym
przedsiębiorstwie.
2017-07-20
Slajd 12
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 13
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
formularz należy przedłożyć, jeżeli samodzielnie lub jako grupa osób fizycznych
działająca wspólnie posiada/ją jednocześnie więcej niż 50% udziałów, praw
głosu, albo posiada/ją dominujący wpływ na funkcjonowanie zarówno
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jak i innego przedsiębiorstwa działającego na
tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. Proszę pamiętać, że
należy odnieść się do wszystkich lat obrachunkowych, branych pod uwagę dla
oceny przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt 1 części A
formularza Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi
znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do
właściwego rynku.
2017-07-20
Slajd 14
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 15
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
2017-07-20
Slajd 16
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Potwierdzam prawidłowość danych będąc świadomy/a, że kto,
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
2017-07-20
Slajd 17
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Bartosz Jadam
tel. (017) 747 61 07
[email protected]
www.wrota.podkarpackie.pl
2017-07-20
Slajd 18
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards