Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu

advertisement
SWOT
SLAJD 4
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):




S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę
korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
W popularnych ujęciach mikroekonomicznych dwa pierwsze obszary odnoszą się najczęściej
do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w danym przedsiębiorstwie
elementy, np. silna marka (S), czy słabe zaplecze kapitałowe (W). Natomiast dwa ostatnie
odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego, np. otwarcie wspólnego rynku
międzynarodowego (O) lub pojawienie się konkurencyjnych produktów nowej generacji (T).
SLAJD 5




Strategia agresywna: W przedsiębiorstwie przeważają mocne strony a w jego
otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej
ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki.
Strategia konserwatywna: Przedsiębiorstwo działa w niekorzystnym dla niego
otoczeniu zewnętrznym, ale posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi
zespół mocnych stron wewnątrz organizacji, jest więc w stanie zdecydowanie
odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu przedsiębiorstwo nie jest się w
stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami
otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w
oczekiwaniu na poprawę warunków zewnętrznych.
Strategia konkurencyjna: Przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad
mocnymi, ale funkcjonuje w przyjaznym dla siebie otoczeniu, co pozwala mu
utrzymywać swoją pozycję. Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia
skuteczne wykorzystanie szans, które daje otoczenie zewnętrzne, strategia
konkurencyjna powinna koncentrować się więc na takim eliminowaniu wewnętrznych
słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia.
Strategia defensywna: Słabe strony przedsiębiorstwa są silnie powiązane z
zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku przedsiębiorstwa. Strategia
defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku.
BCG
SLAJD 7
Za pomocą macierzy BCG można przedstawić w sposób graficzny w przestrzeni
dwuwymiarowej rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych
przez firmę i niekontrolowanych. Kontrolowane znajdują się na osi odciętych i stanowią
relatywny udział w rynku, czyli stosunek udziału w rynku badanej jednostki do udziału w
rynku najważniejszego konkurenta; czynniki niekontrolowane zaś mieszczą się na osi
rzędnych i określają tempo wzrostu rynku danej jednostki organizacyjnej.
Macierz BCG, usługi świadczone przez dane jednostki organizacyjne lokuje w czterech
obszarach strategicznych, wyodrębnionych na podstawie stopy wzrostu rynku oraz udziału
posiadanego przez organizację w rynku. Te obszary to:
1. Gwiazdy są to tzw. produkty przebojowe, mają duży udział w szybko rozwijającym się
rynku w przodujących sektorach. Mogą one przynieść organizacji wysokie dochody, ale
należy w nie inwestować w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Produkty są rozwojowe
i konkurencyjne, a inwestowanie w gwiazdę daje dużą gwarancję zysków. Gwiazdy z biegiem
czasu mogą przekształcić się w dojne krowy. Możemy wyróżnić tu:


młode gwiazdy - produkty i usługi, które wymagają dużych nakładów finansowych,
ponieważ znajdują się w trakcie powiększania udziału w rynku,
stare gwiazdy - produkty i usługi w dużej mierze samofinansujące się.
2. Dojne krowy są to produkty, będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Mają one
wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku. Przynoszą przedsiębiorstwu nadwyżkę
dochodu, mogą więc finansować inwestycje, pozostałe wyroby, czy być źródłem
dofinansowania rozwijających się gwiazd.
3. Znaki zapytania - inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, charakteryzują się niskim
udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Są to produkty, których możliwości są trudne do
określenia, przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie jeżeli
zostaną doinwestowane, mogą stać się gwiazdami.
4. Psy - inaczej kule u nogi, są to produkty, nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające
perspektyw rozwoju. Są one rezultatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który
został już w pełni nasycony danym rodzajem usług. Należy więc rozważyć możliwość
wycofania się z danego sektora rynku, gdyż produkty te pochłaniają zbyt dużo środków
finansowych, przynosząc w zamian znikome dochody.
Download