Uprawnienia do emisji CO2

advertisement
Uprawnienia do emisji CO2 – aspekty
rachunkowe i podatkowe
Wykładowca: dr Gyöngyvér Takáts
ECDDP Sp. z o.o.
Aspekty bilansowe emisji
gazów cieplarnianych
Przepisy regulujące
Stanowisko Komitetu Standardów
Rachunkowości w sprawie księgowego
ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów
cieplarnianych
Ustawa o rachunkowości
Zasady stosowane w zakresie praw do
emisji ujmuje się w polityce
rachunkowości.
IFRIC 3 Emmission Rights
2004 – 2005
Nie ma innego (nowego) standardu
międzynarodowego.
Prawa do emisji w rozumieniu
Stanowiska
Przez prawa do emisji rozumie się:
• uprawienia do emisji
• jednostka poświadczonej redukcji emisji
• jednostka redukcji emisji
Zakres podmiotowy Stanowiska:
• jednostki prowadzące instalacje
• operatorzy statków powietrznych
• pośrednicy obrotu prawami do emisji
Klasyfikacja praw do emisji
Czy
wartości niematerialne i prawne
czy
inwestycja?
Prawa do emisji – składnik
wartości niematerialnych i
prawnych
Prawa do emisji zalicza się do WNiP w
jednostkach:
• prowadzących instalacje,
• operatorów statków powietrznych.
Prawa do emisji – składnik
inwestycji
Prawa do emisji zalicza się do inwestycji:
• u pośredników
(Zaleca się zaliczenie do inwestycji
krótkoterminowych.)
Prawa do emisji – jako składnik
WNiP
• przyznane prawa do emisji
• nabyte prawa do emisji
Cena nabycia przyznanych praw
do emisji
iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży
przyznanego prawa do emisji oraz liczby
przyznanych praw
Ujecie przyznanych praw do emisji
Wartości niematerialne i prawne
/
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Cena nabycia nabytych praw do
emisji
iloczyn jednostkowej ceny nabycia
nabytego prawa do emisji oraz liczby
nabytych praw
Opłaty
Opłaty za przyznawanie praw do emisji,
łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru
zwiększają odpowiednio:
• koszty wytworzenia produktów
lub
• koszty sprzedaży
tego okresu, w którym opłaty zostały
naliczone.
Rozliczenie praw do emisji
Rozliczenie praw do emisji następuje na
koniec każdego rok obrotowego na
podstawie raportu rocznego.
Odpisuje się wykorzystane i umorzone
prawa do emisji.
Sprzedaż prawa do emisji
Sprzedaży podlegają niewykorzystane
prawa do emisji.
Wynik na sprzedaży – różnica między
wartością księgową a ceną sprzedaży
Prezentacja w sprawozdaniu
finansowym
Prawa do emisji wykazuje się:
• w bilansie
• w informacji dodatkowej
wyodrębniając:
• uprawnienia do emisji
• jednostki poświadczone do redukcji emisji
• jednostki redukcji emisji.
Brak praw do emisji w księgach
rachunkowych
Gdy liczba posiadanych praw do emisji
jest mniejsza niż przewidywana liczba do
wykorzystania praw, kwotę wartości
brakujących praw odnosi się w ciężar
kosztów wytworzenia produktów,
jednocześnie ujmując jako bierne
rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Koszty weryfikacji rocznych
raportów
Koszty weryfikacji rocznych raportów
zalicza się do kosztów ogólnego zarządu
roku obrotowego, za który nastąpiła
roczna weryfikacja raportu.
Aspekty podatkowe - CIT
Prawa do emisji dla rozliczeń
podatkowych
Dla celów podatkowych prawa emisji nie są
wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Czy są instrumentami pochodnymi? (art. 16
ust. 1b ustawy o CIT)
Prawa do emisji – instrumenty
pochodne?
Jeżeli prawa do emisji są instrumentami
pochodnym, wtedy zgodnie z art. 16 ust.
1 pkt 8b ustawy o CIT zalicza się do KUP:
• w momencie realizacji uprawnień, (tj.
każdorazowo przy umorzeniu, na dzień
przedstawieniu rocznego raportu) albo
• w momencie ich odpłatnego zbycia na
wtórnym rynku.
Interpretacje podatkowe
Prawa do emisji nie są instrumentami
pochodnymi, ponieważ ich cena nie
zależy bezpośrednio lub pośrednio od
ceny towarów, walut, stóp procentowych,
walut obcych, etc.
(ani w rozumieniu ustawy o CIT, ani
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, ani rozporządzenia MF w
sprawie instrumentów finansowych)
Instrumenty pochodne
wartość jest zależna od zmiany wartości
instrumentu bazowego, to jest określonej stopy
procentowej, ceny papieru wartościowego lub
towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub
stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub
indeksu kredytowego albo innej podobnej
wielkości i
nabycie nie powoduje poniesienia żadnych
wydatków początkowych albo wartość netto
tych wydatków jest niska w porównaniu do
wartości innych rodzajów kontraktów, których
cena podobnie zależy od zmiany warunków
rynkowych, i
rozliczenie nastąpi w przyszłości.
Koszt uzyskania przychodów
Wartość prawa do emisji jest KUP na
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT:
kosztami uzyskania przychodów są
koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów, z
wyjątkiem kosztów wymienionych w art.
16.
Koszty inne niż bezpośrednie
Koszty inne, niż bezpośrednio związane z
przychodami są potrącalne w dacie ich
poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą
okresu przekraczającego rok podatkowy,
a nie jest możliwe określenie, jaka cześć
dotyczy danego roku podatkowego, w
takim przypadku stanowią koszty
uzyskania przychodów proporcjonalnie do
długowi okresu, którego dotyczą.
Prawa do emisji - KUP
Prawa do emisji są KUP w momencie ich
poniesienia.
Przychody ze sprzedaży prawa
do emisji
Przychody ze sprzedaży uprawnień do
emisji należy zakwalifikować jako
przychody z działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1
sprzedawca praw do emisji zobowiązany
jest do rozpoznania przychodu należnego
nawet, jeśli przychód ten nie zostanie
faktycznie otrzymany.
Aspekty podatkowe - VAT
Problemy klasyfikacyjne
Czy
obrót towarami
czy
świadczenie usług?
Definicja
Prawa do emisji gazów, a także prawa
majątkowe wynikające ze świadectwa
pochodzenia, nie mieszczą się w definicji
towaru w rozumieniu ustawy o VAT.
Dlatego sprzedaż tych uprawnień nie jest
dostawą towarów. Gdy prawa te są
przedmiotem odpłatnego przeniesienia
przez podatnika podatku od towarów i
usług w ramach działalności
gospodarczej na inny podmiot, stanowi to
świadczenie usług.
Miejsce świadczenia usług
Nie ma szczegółowych przepisów
dotyczących określenia miejsca
świadczenia usług, dlatego określa się
według zasad ogólnych – art. 28b ustawy
o VAT.
Zasady ogólne (art. 28b uVAT)
Miejscem świadczenia usług w przypadku
świadczenia usług na rzecz podatnika jest
miejsce, w którym podatnik będący
usługobiorca posiada siedzibę
działalności gospodarczej.
Podatnik
Podatnikiem jest nabywający usługi w
zakresie przenoszenia uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych. (art. 17 ust.
1 pkt 8 uVAT)
Warunki stosowania art. 17 ust. 1 pkt 8
uVAT:
• przepis ma zastosowania, gdy
usługodawca jest podmiot będący
podatnikiem, określonym w art. 15 VAT, i
który nie korzysta ze zwolnienia
podmiotowego, wynikającego z
wysokości obrotów, na podstawie art. 113
ust. 1 lub 9.
• usługobiorca również musi być
podatnikiem VAT.
cd.
Jeżeli usługodawca nie jest podatnikiem lub
jest zwolniony od podatku na podstawie
art. 113 ust 1 lub 9 to świadczenie nie
będzie podlegało opodatkowaniu.
Jeżeli usługobiorca nie jest podatnikiem,
wtedy świadczenie podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Rozliczenie VAT
Usługodawca nie rozlicza podatku
należnego, co oznacza, że faktury, w
których została wykazana kwota podatku
w stosunku do czynności
opodatkowanych, dla których nie
wykazuje się kwoty podatku na fakturze –
w części dotyczącej tych czynności, nie
stanowią podstawy do odliczenia podatku
naliczonego. (art. 17 ust. 2 + art. 88 ust.
3a pkt 7 uVAT)
Dziękuję za uwagę: [email protected]
[email protected]
Download