Pytania i odpowiedzi - Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY

advertisement
nr 27|l2l ZP l20| |
Postępowanie
Kraków, dnia09 listopada201l roku
Poczta Polska
Centrum PoczĘ
Region Handlowy w Krakowie
Dotyczy: postępowania o udzię|enie zarnowienia asb|icznego nr 27Il2lZPl20|Ina
świadczenie
usłusoocztowvchw obrocie kraiowvm i zapranicznvmna rzecz Sadu Reionoweso
dla Krakowa.NowejHuty w Krakowie w zakresie przyjmowania'przemieszczaniai d.oręczania
przesyłeko wadze powyżej50g.oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych.
Zgodnie z wymogami ań. 38 ust. 2 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych,,z dnia
29 sĘcznta 2004 r. (t'1.lz. U, z 2070 r. Nr t13, poz,759 ze m,),Zarrtavltający_ Sąd Rejonowy
dla Krakowa _Nowej Huty w Krakowie informuje, Że w dniu 09.1|'20||r. wpłynęĘdo
Zamawiającego
zapytaniaWykonawcy'na które udzielasię następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1 dotvczace SIWZ
- W rozdz' III pkt I- Czy Zarnavńajqcy vtyruŻa zgodę na dopisanie w ostatnim zdaniu, Że
odbiór przesyłek będzie dokonywany zgodnie z regulaminem Wykonawcy' który winien
stanowió integralną częśćumowy?
odpowiedŹ
Zarnavńającynie vtyrazazgody na dopisaniepovtyiszego zdania w rozdz.Ill pkt 1 SIWZ.
Zanavńający uwuŻa, Że w rodz. III pkt 1 SIWZ określęnięprzedmiofu zamówienia jest
wystarczające. Warunki określająceodbiór przesyłek od Zatnawiającego opisane zostały
w tozdz.III pkt 9 i 10 oraz w zatqczniIolnr 6 do SIWZ ,,wzór umowy''$2, pkt 8,9'10,11 i nie
wymagają zastosowania Regulaminu Wykonawcy jako integralnej częściumowy.
Pvtanie nr 2 dotyczace SIWZ
-W rczdz,III pkt 20. Cry Zamawiający wyraŻazgodęna dopisanie,Że do terminu 14 dni nie
wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, co wynika z Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13.10.2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej
w zakresieprzesyłkirejestrowanejiprzekazupocńowego (Dz.U. z2003r., nr 183, poz, 1795
zpóźn. zm,)?
odpowiedŹ
Zamawiający wyraŻazgodę na powyższązmianę. Jędnocześniezgodnie z art.38 ust.4 ustawy
Prawo zamówień publicznych dokonuje się modyfikacji zapisu w pkt III pkt 20 poprzez
dopisanie tekstu ,,do terminu 14 dni nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, co
wynika zRozporządzerua Ministra Infrastruktury z drua 13.10.2003r. w sprawie reklamacji
powszechnej ustugi pocŹowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekant pocztowego
(Dz.U.z2003r.,nr 183,poz.1795 zpóźn.zffL,)?
Pytanie nr L dotyczace UMOWY
. w $1- Czy Zamavtiający vtyruŻazgodę na dopisanie w ostatnim zdaniu, że odbiór przesyłek
będzie dokonywany zgodrue z regulaminem Wykonawcy' który winien stanowió integralną
częśóumowy?
odpowiedŹ
Zamawiajqcy nie Wraza zgody na dopisanie powyŻszego zdania w$l umowy stanowiącej
załącznlknr 6 do SIWZ'
Zamawia1ący uwaŻą że określenieprzedmiotu zamówienia w$1 umowy jest wystarczające.
przesyłek od
Warunki
określające odbiór
Zamawiającego za:warte zostały
w rozdz.III pkt 9 i 10 orazw zał.ącznlku
nr 6 do SIWZ ,,wzór umowy''$2,pkt 8,9,10,11i nie
wymagają zastosowania Regulaminu Wykonawcy j ako integralnej częściumowy.
Pvtanie nr 2 doWczaceUMOWY
- w $2 ust.8- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zdania ,,obowiązują tu przepisy
Regulaminu odbioru przesyłekWykonawcy''?
Odpowiedz
Zamawiający nie wyraia zgody na dopisanie powyższego zdania w$2 ust. 8 umowy
stanowiącej załączntknr 6 do SIWZ.
ZamawiĄący uwaŻa, Źe warunki określająceodbiór przesyłek od Zamawiającego zawarte
w rozdz,III pkt 9 i 10 oraz w załącznlkunr 6 do SIWZ ,,wzór umowy'' $2, pkt 8,9,10,11są
wystarczające.
Pvtanie nr 3 dotvczace UMOWY
- w $2 ust.l9- Czy Zarnawiający v,ryraŻazgodę na dopisanie, Że do terminu l4 dni nie wlicza
się dni ustawowo wolnych od pracy, co wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13.10.2003r.w Splawie reklamacji powszechnejusługipocztowej w zakresie przesyłki
iprzekazu pocztowego(Dz.U. z2003r., rn 183,poz' 1795zpóźn' zm.)'
rejestrowanej
odpowiedź
Zamawiajqcy wyraza zgodę na powyższą zmianę. Jednocześniezgodnie z art. 38 ust.4 ustawy
Prawo zamówtelirpublicznych dokonuje się modyfikacji zapisu w $2 ust.19 zał.ącznikant6
do SIWZ ,,wzór umowy'' poprzez dopisanie tekstu ,,do terminu 14 dni nie wlicza się dni
ustawowo wolnych od pracy, co wynika z Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
13.10.2003r.w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki
iprzekazu pocztowego(Dz.U. z2003r,, nr 183, poz. 1795zpoźn.Zm.)?
rejestrowanej
Pytanie nr 4 dotyczace UMOWY
- w 5$2ust.20- Czy Zatnawiający vrytaŻazgodę na dopisanie zdanta ,,zgodnie z przepisami
Wykonawcy"?,
odpowiedŹ
Zamawiajqcy nie wyraŻa zgody na dopisanie powyzszego zdania w$2 ust. 20 umowy
stanowiącej zał.ączntk m 6 do SIWZ. Zdaniem Zamawiającego obecny zapis jest
wystarczający. $7 załącznika nr 6 do SIWZ ,,wzóI umowy'' zobowiązuje Zarnawiającego
i Wykonawcę do rea|tzacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowtązującymi przepisami
prawa.
Pvtanie nr 5 dotvczace UMOWY
- w $3 ust.3- Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbąo wyjaśnieniejak na|eŻyrozumieó
podany przezZamawiającego zapis: ,'nierzetelnewykonywanie umowy przez Wykonawcę''?
odpowiedŹ
Stawiane ptzęzZamawiającęgo w załącznikunr 6 do SIWZ ,,wzór umowy'' wymagania maj4
na celu pozyskanie odpowiedniej jakości usług na poziomie satysfakcjonującym
Zamawiającego' a zatem przedmiotowy zapis jest w pełni określony.
Pytanie nr 6 dotvczace UMOWY
- w s4 ust.9- Czy Zanavńający v,ryruŻazgodę na zastąpienię w ostatnim zdaniu wpazow
,,usługipocŹowe'' wytazami..,,usfugi objęte umową''?
odpowiedź
Zamawiający wyraŻazgodę na powyższązmianę. Jednocześniezgodnie z art.38 ust.4 ustawy
Prawo zamówięń publicznych dokonuje się modyfikacji zapisu w $4 ust'9 załącznikanr 6 do
SIWZ ,,wzót umowy'' popruez zastąpienie w ostatnim zdaniu v'ryrazów ,,usługipocztowe''
wyr azalni:,,usługiobjęte umową''.
PowyŻsze zmiany są wię4ce dla Wykonawców i na|eiy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty' Pozostałezapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie'
Prosimy o niezrvłocznepotwierdzenie otrzymania ninieiszei informacii droga faksowa
na numer 012 619-65-12.
Rowf{|K Fl NANs etWY
łt|Ę
5qdu'Reiollowego
dloKrokown-liowef
Hufy
e,Ą
rngrBożenb
t^
I
Kot
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards