Istota i założenia TQM

advertisement
Wykład 2
Total Quality Management
(TQM)
Wrocław, 29 października 2005
1
Plan wystąpienia
•
•
•
•
•
•
•
Historia jakości
Czym jest jakość
Czym jest TQM
Geneza koncepcji
Istota i założenia TQM
Problemy związanie z wdrożeniem TQM
Nagrody jakości
Wrocław, 29 października 2005
2
Historia jakości
1700 lat p.n.e. Kodeks Hammurabiego regulacje dot. odpowiedzialności
budowniczego
Chiński system kontroli jakości – dynastia
Shang i Zhou (XVII-VIII w. p.n.e.)
Wrocław, 29 października 2005
3
UKAZ CARSKI - FRAGMENTY
W SPRAWIE JAKOŚCI
Dan w Sankt Petersburgu w roku 1723
…Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas
bitwy, nie oszczędzając bić batami:
- właścicielowi fabryki 25 batów i karę pieniężną po jednym czerwieńcu
od każdej sztuki,
- Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności,
- Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej
porcji wódki na okres jednego roku.
Nowemu właścicielowi Manufaktury Broni, Demidowowi, nakazuję
urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż
jemu samemu. Jeżeli będą gorsze - niech Demidow nie obraża się - każę
obciąć mu głowę.
Piotr I
Car Wszechrusi
Wrocław, 29 października 2005
4
Brak jakości
Wrocław, 29 października 2005
Jakość
5
Czym jest jakość?
Zgodnie z definicją Europejskiej Organizacji
ds. Jakości (European Organization for Quality)
„Jakość wyrobu jest stopniem spełnienia
przezeń wymagań odbiorcy.
W wyrobach przemysłowych jakość jest
kombinacją jakości typu i jakości wykonania”
Wrocław, 29 października 2005
6
Czym jest TQM?
Total – obejmujące swoim zakresem całą
organizację bez względu na profil i panujące
stosunki własnościowe.
Quality – Spełnienie wyspecyfikowanych
wymagań szeroko rozumianego klienta.
Management – Zarządzanie mające na celu
pozytywną zmianę wszystkich procesów
zachodzących w organizacji.
Wrocław, 29 października 2005
7
Czym jest TQM?
TQM (według British Quality Association) zespołowa filozofia zarządzania
przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby
klienta oraz cele przedsiębiorstwa są
nierozłączne.
Wrocław, 29 października 2005
8
Czym jest TQM?
TQM (według Z. Kłosa)- sposób zarządzania
przedsiębiorstwem charakteryzujący się:
podejściem systemowym, zorientowanym na
cele strategiczne, zdolnością do ciągłej i
trwałej poprawy oraz aktywnym zespołowym
działaniem całego personelu, w tym pełnym
udziałem naczelnego kierownictwa. Ma ona na
celu spełnienie potrzeb klienta w danej chwili
i w przyszłości.
Wrocław, 29 października 2005
9
Wrocław, 29 października 2005
10
Wrocław, 29 października 2005
11
Filozofia
Total Quality Management
Total Quality Management (TQM) –
filozofia zarządzania skoncentrowana na
jakości, oparta na udziale wszystkich członków
organizacji i ukierunkowana na osiągnięcie
długofalowego sukcesu dzięki zadowoleniu
klienta oraz korzyściom dla wszystkich
członków organizacji i dla społeczeństwa.
Wrocław, 29 października 2005
12
Geneza TQM
Japonia lata 50 XX wieku
Edward Deming
Joseph Juran
Philip Crosby
Wrocław, 29 października 2005
13
Geneza TQM - prekursorzy
Edward Deming
(amerykański konsultant w zakresie
jakości)
•Redukcja odchyleń
•14 zasad zarządzania jakością
Wrocław, 29 października 2005
14
Geneza TQM - prekursorzy
Joseph Juran
Triada procesu zarządzania:
– Planowanie jakości
– Kontrola jakości
– Usprawnienie jakości
Wrocław, 29 października 2005
15
Geneza TQM - prekursorzy
Philip Crosby
Koncepcja „zero defektów”
•Zrozumienie pojęcia jakości przez
wszystkich pracowników
(jakość-zgodność z wymaganiami klienta)
•Budowa systemu zapewnienia jakości
•Dopuszczalny poziom niezgodności = 0
•Pomiar jakości – cena niezgodności
Wrocław, 29 października 2005
16
TQM
Zarządzanie jakością
Obowiązki zarządu
Włączenie wszystkich
Zapewnienie jakości pracowników
Sprawdzenie
jakości
Kontrola jakości
Inspekcja
Kontrola
końcowa
1920
Obserwacja całego cyklu
życia produktu
Planowanie jakości w fazie
Ulepszenie jakości
Zaplanowanie
rozwoju i konstrukcji
poprzez zawężenie
jakości w sektorze
wymagań
technicznym
kontrolnych
Sterownie procesem
Początek
statystycznej
kontroli
końcowej
1940
1960
Zorientowanie na produkcje
Jakość
produktów
Doskonalenie
jakości poprzez
zapobieganie
1980
Zorientowanie na proces
Jakość
produkcji
Jakość
procesu
Wrocław, 29 października 2005
2000
Zorientowanie na
klienta
Jakość
firmy
17
Geneza TQM
Wrocław, 29 października 2005
18
Geneza TQM
5 S:
Seiri (organizacja)- przygotowanie miejsca i
narzędzi pracy
Seiton (porządek)- ład obejmujący miejsce pracy
Seiso (czystość) zachowanie porządku w miejscu
pracy pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa
Seiketsu (utrwalanie)- przypomnienie
pracownikom o ich powinnościach co do dbałości o
narzędzia
Shitsuke (dyscyplina)- stosowanie zasad
przyjętych w organizacji, samodzielne
19
eliminowanie złych zwyczajów, szkolenia itp.
Geneza TQM
Kaizen
…to powolne, niekończące się usprawnienie
wszelkich aspektów życia…
całej organizacji…dokonane przez
zaangażowanie wszystkich w proces zmian.
Wrocław, 29 października 2005
20
Geneza TQM
Usprawnienie oparte na metodzie Kaizen
WYNIK
DZIAŁAŃ
STANDARYZACJA I
DZIAŁANIA
UTRZYMUJĄCE
USPRAWNIENIA
CZAS
Wrocław, 29 października 2005
21
Istota i założenia TQM
8 ZASAD TQM
Wrocław, 29 października 2005
22
Istota i założenia TQM
Podejmowanie decyzji
w opraciu o fakty
Orientacja na klienta
Ciągłe doskonalenie
ZASADY
ZARZĄDZANIA
JAKOŚĆIĄ
Wzajemne korzystne
więzi z dostawcami
Systemowe podejście
do zarządzania
Podejście procesowe
Zaangażowanie
personelu
Przywództwo
23
Istota i założenia TQM
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientacja na klienta
Przywództwo
Zaangażowanie ludzi
Podejście procesowe
Systemowe podejście do zarządzania
Ciągłe doskonalenie
Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
Wzajemne korzystne więzi z dostawcami
Wrocław, 29 października 2005
24
Problemy związane z
wdrożeniem TQM
• Brak zaangażowania kierownictwa
• Brak wizji i planów
• Satysfakcja z szybkiego załatwienia
problemów
• Dominacja narzędzi nad procesem
• Kultura organizacyjna
Wrocław, 29 października 2005
25
Nagrody jakości
•Nagroda imienia Edwarda Deminga
•Nagroda imienia Malcolma
Baldrige’a
•Europejska Nagroda Jakości
• inne
Wrocław, 29 października 2005
26
Przykłady wdrożenia TQM
Wrocław, 29 października 2005
27
TQM
ISO serii 9000
Różnice
•Preferuje rozwój i wykorzystanie
możliwości pracowników
•Zdecydowane zorientowanie na
klienta
•Nastawienie na zmiany
•Obejmuje wszystkie komórki
przedsiębiorstwa
•Preferuje działania zapobiegawcze
•Preferuje działania zespołowe
•Preferuje doskonalenie
•Preferuje ciągłą poprawę
•Filozofia bez podstaw formalnych
•Trudno ocenialne
•Pełne zaangażowanie kadry
•Pełny wysiłek intelektualn
•Preferują dokumentowanie działań
•Słabe zorientowanie na klienta
•Nastawienie na audit
•Pomijają niektóre istotne komórki
lub obejmują je częściowo
•Preferują kontrolę i usuwanie
skutków błędów
•Brak wyraźnego nastawienia na
działanie zespołowe
•Preferują utrzymanie poziomu
•Dochodzenie do poprawy w
określonym czasie (12-18 m-cy)
•Pełne sformalizowanie
•Nietrudne do oceny
•Ograniczone zaangażowanie kadry
•Ograniczone zaangażowanie
intelektualne
28
ISO opisanie elementów systemu jakości, a
następnie stosowanie się do tych pisemnych
procedur. System wdrażany przy niewielkim
zaangażowaniu kierownictwa.
TQM wdrażanie systemu „bez papierów”. System
wprowadzany przede wszystkim przez
kierownictwo.
ISO możliwość oddelegowania obowiązków
związanych z wprowadzeniem na pełnomocnika.
TQM zarząd jest przywódcą i żywym przykładem
wdrażania systemu.
Wrocław, 29 października 2005
29
Dziękuję za uwagę.
Radosław Ryńca
[email protected]
Wrocław, 29 października 2005
30
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards