glowne-watki-refleksji-politycznej-dawnego

advertisement
2
GŁÓWNE WĄTKI REFLEKSJI POLITYCZNEJ DAWNEGO IZRAELA Wprowadzenie Dzieje
dawnego Izraela od w 19 p.n.e. do roku 70 n.e.
Wyróżniała ich wiara w jednego boga
Teza o szczególnym posłannictwie ludu Izraela, przymierzu i opiece boga nad ludem wybranym
Stary Testament - Miszna - Gemara - Talmud Dzieje dawnego Izraela 1280-1159 p.n.e. - dotarcie na
Synaj, objawienie Dekalogu
Ukształtowanie się monarchii
Okres podzielonego królestwa - prorocy - obdarzeni darem wieszczenie słowa bożego; mesjanizm
Judaizm - wcześniejsze tendencje uniwersalistyczne Jahwe ustępują myśli o wyjątkowym
uprzywilejowaniu Izraela Struktury organizacyjne Na czele poszczególnych pokoleń stali
naczelnicy, a od osiedlenia się w Kanaan sędziowie
W okresach zagrożenia władza składana w ręce jednego
Ukształtowanie się monarchii - namaszczenie - król sprawuje władzę w imieniu Jahwe - teokratyzm
Źródła Księga Praw Starego Testamentu (Dekalog)
Z Dekalogu wyprowadzono nakaz miłości bliźniego oraz przestrzegania sprawiedliwości
Z dawnych wierzeń usunięto kanon dziedziczenia przez dzieci win ich rodziców oraz potępiano
przyjmowanie przez sędziów prezentów od stron procesu Prorocy Znaczny wpływ na postawy
społeczne, także władców
Przeciwstawiali się tendencjom politeistycznym - w ich nauce Jahwe ponownie uniwersalny,
opiekuńczy Mesjanizm Zjawisko połączone z wystąpieniem proroków
Mesjasz-Odkupiciel przyjdzie po to, aby swą męką odkupić cały świat
Bóg domaga się spełnienie powinności moralnych, nie ofiar, jest bogiem sprawiedliwości, prawdy i
praworządności
Końcowe stulecia starej ery - judaizm - mesjanizm interpretowany w duchu nacjonalistycznym,
Mesjasz to raczej potężny władca niż duchowy przywódca Podziały religijno-społeczne Saduceusze
- wyższe warstwy kapłańskie oraz arystokracja
Faryzeusze - warstwy średnie
Sadokici i esseńczycy - równość społeczna, ozucenie niewolnictwa, Mesjasz ma byś nauczycielem
Sprawiedliwości, który odbędzie sprawiedliwy sąd nad wszystkimi ludami
Zeloci (gorliwi) - rodzaj ludowej partii patriotycznej, uważali się za jedynych obrońców prawa i
egzystencji Żydów, ozucali obce panowanie
Teologia moralna fundamentalna - wykład 1
Przymierze
Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej
Teologia moralna fundamentalna - skrypt
Teologia moralna fundamentalna
Referat - judaizm
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download