Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

advertisement
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Marta Waleria Gronkiewicz
(album nr 2180/2007)
Analiza i ocena wpływu konfliktu
na motywację pracowników
w firmie AMADAR Sp. z o.o.
Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
dr Anny Mazur
Warszawa 2010
Spis treści
ROZDZIAŁ I. Konflikt i jego wpływ na motywację pracownika ........................................................ 1
1.1. ........................................................................................................................................I
stota i rodzaje konfliktów w przedsiębiorstwie .............................................................................1
1.1.1. ..................................................................................................................................K
onflikty w organizacji .......................................................................................................... 2
1.2. ........................................................................................................................................I
stota i rodzaje konfliktów w przedsiębiorstwie .............................................................................6
1.2.1. ..................................................................................................................................Z
adowolenie i niezadowolenie według Herzberga .............................................................. 8
1.2.2. ..................................................................................................................................T
eoria „Y” McGregora ........................................................................................................ 11
1.3. ........................................................................................................................................N
egatywny wpływ konfliktu na motywację pracownika ............................................................... 12
1.3.1. ..................................................................................................................................Z
mniejszenie motywacji ..................................................................................................... 14
1.3.2. ..................................................................................................................................Z
mniejszenie wydajności .................................................................................................... 14
1.3.3. ..................................................................................................................................N
egatywne nastawienie do innych pracowników .............................................................. 15
1.3.4. ..................................................................................................................................R
ezygnacja z pracy .............................................................................................................. 15
1.4. ........................................................................................................................................P
ozytywny wpływ konfliktu na motywację pracownika ............................................................... 16
1.4.1. ..................................................................................................................................F
undamentalne zasady rozwiązywania konfliktów ............................................................ 18
1.4.2. ..................................................................................................................................Z
większenie motywacji ....................................................................................................... 19
1.4.3. ..................................................................................................................................Z
większenie wydajności ..................................................................................................... 19
1.4.4. ..................................................................................................................................Z
większona chęć do współpracy z innymi .......................................................................... 20
ROZDZIAŁ II. Wpływ konfliktu na motywację pracowników ..........................................................21
2.1. Cele badań empirycznych ........................................................................................................... 21
2.2. Problematyka badań empirycznych .......................................................................................... 21
2.3. Dobór metod i narzędzi badawczych ......................................................................................... 22
2.4. Charakterystyka firmy AMADAR Sp. z o.o. ................................................................................. 23
2.4.1. Informacje podstawowe na temat firmy ............................................................................. 24
2.4.2. Struktura organizacji firmy ................................................................................................... 25
2.4.3. Polityka personalna firmy .................................................................................................... 25
2.4.4. Struktura działalności działu HR ........................................................................................... 26
2.5. Studium przypadku .................................................................................................................... 27
2.6. Dobór próby badawczej ............................................................................................................. 28
2.7. Opinie i postawy pracowników wobec sytuacji konfliktowej .................................................... 32
ROZDZIAŁ III. Wykorzystanie pozytywnego wpływu konfliktu na pracowników w przedsiębiorstwie
AMADAR Sp. z o.o. ........................................................................................................ 44
3.1. Ulepszenie systemu motywacyjnego z wykorzystaniem konfliktu w przedsiębiorstwie
AMADAR Sp. z o.o. ........................................................................................................................ 44
3.1.1. Zaobserwowane problemy w przedsiębiorstwie AMADAR Sp. z o.o. ..................................... 45
3.1.2. Rekomendacje dla przedsiębiorstwa ....................................................................................... 46
3.1.2.1. Studium przypadku #1 .................................................................................................... 46
3.1.2.2. Studium przypadku #2 .................................................................................................... 48
3.1.3. Rekomendacje dla pracowników AMADAR Sp. z o.o. ............................................................. 48
3.1.4. Sposoby wykorzystania konfliktów w AMADAR Sp. z o.o. ...................................................... 49
3.1.5. Korzyści z wprowadzonych zmian............................................................................................ 52
3.2. Wnioski końcowe ........................................................................................................................... 53
PODSMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI
WSTĘP
W niniejszej pracy autorka skupi się na konflikcie w miejscu pracy a także na tym, jak
wpływa on na motywację pracowników. Analizowany problem jest bardzo aktualny, gdyż
konflikt jest nieodłącznym elementem codzienności. W przedsiębiorstwach ma on swoje
praktyczne zastosowanie i może mieć pozytywny wpływ na motywację.
Sytuacje
konfliktowe często pozostają bez rozwiązania, tworząc negatywną atmosferę co może mieć
odbicie w gorszych wynikach firmy. Konflikt, w dobrze zorganizowanym i nastawionym na
sukces przedsiębiorstwie powinien zostać wykorzystany do ulepszenia pracy jego zespołu a
także stworzenia atmosfery pozytywnego współzawodnictwa.
Do uzyskania potrzebnych informacji autorka wykorzysta badanie ilościowe,
przeprowadzone metodą ankiety. Umożliwi to uzyskanie informacji dotyczących opinii
pracowników na temat motywacji i konfliktu. Autorka zastosuje także badania jakościowe z
wykorzystaniem studium przypadku. Dzięki informacjom zdobytym w ten sposób można
określić konkretne konflikty, które miały lub mają miejsce w przedsiębiorstwie.
Celem głównym pracy jest zbadanie wpływu konfliktu na motywację. Pytania, które
zadała sobie autorka dotyczą sposobu przekształcenia sytuacji konfliktowych w korzyść dla
przedsiębiorstwa a także możliwości wpływania na pracownika przez kreowanie konfliktu.
 Jak konflikt wpływa na motywację ?
 Czy konflikt może pozytywnie wpływać na motywację ?
 Jak należy kierować konfliktem aby przyniósł pożądane skutki?
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Konflikt i jego wpływ na motywację
pracownika autorka zarysowała najistotniejsze rodzaje konfliktów a także przybliżyła pojęcie
motywacji w ujęciu przedsiębiorstwa. Określiła także negatywny i pozytywny wpływ
konfliktu na pracowników organizacji i ich motywację. W rozdziale drugim, Wpływ konfliktu
na motywację pracowników autorka przedstawiła badanie, którego celem będzie zbadanie co
działa mobilizująco na pracownikom firmy AMADAR Sp. z o.o. i czy kładzie się nacisk na
pozytywne
motywowanie
przez
konflikt.
W
ostatnim
rozdziale,
zatytułowanym
Wykorzystanie pozytywnego wpływu konfliktu na pracowników w przedsiębiorstwie AMADAR
Sp. z o.o., opierając się o wyniki moje ankiety zaproponowane zostaną metody pozytywnego
wykorzystania konfliktu do motywowania pracowników.
Download