Guzy mózgu

advertisement
Mózg jako nadrzędne centrum organizmu
Mózg to centrum postrzeganiai i sterowania wszystkich procesów
w organizmie. Każda komórka ustroju w organizmie poprzez włókna
nerwowe jest bezpośrednio połączona z mózgiem.
Doktorowi Peterowi Seifert z uniwersytetu w Bonn udało się
udowodnić w swoich badaniach, że również każda komórka rakowa
rozwija włókna nerwowe i w taki sposób również komunikuje się z
mózgiem, inaczej ujmując jest sterowana przez mózg.
Wstrząs konfliktowy tzw. „rybka” , bezpośrednio po jego wystąpieniu,
jest widoczny w zmianach mózgu. Wówczas zmiany w mózgu powodują
zmienione sterowanie narządami, które jest widoczne w odbudowie lub
rozpadzie komórek, czy też zmianie funkcji.
To, jak pacjent przeżywa w chwili wydarzenia zdarzenie konfliktowe,
określa, jaki region mózgu czy też jakie narządy zostały dotknięte.
Przykłady:
- konflikt egzystencjonalny można zaobserwować np. z przodu w pniu
mózgu i dotyczy on kanalików zbiorczych nerek.
- konflikt związany z troską można zaobserwować lateralnie (bocznie) w
móżdżku i dotyczy on gruczołu sutkowego.
- załamanie związane z utratą własnej wartości można
zaobserwować w białej substancji mózgu i dotyczy np.. kości.
- konflikt związany z rozstaniem można zaobserwować w zakresie
sensorycznym kory mózgowej i dotyczy naskórka.

Zmiany zachodzące w mózgu są widoczne na zdjęciach z użyciem
tomografu komputerowego czaszki (TK).
Przekaźnik mózgu w momencie wstrząsu konfliktowego zmienia się
bezpośrednio i jest widoczny na zdjęciu już kilka minut później. Tym
samym, rozwiązanie konfliktu będzie widoczne w obrazie mózgu.
Wówczas z centrum zaczyna zbierać się płyn w tym przekaźniku
mózgu.


Tomografia komputerowa, a w przyszłości może również inne
możliwości diagnostyki mózgu, służy do oceny stanu zdrowia pacjenta.
Dzięki temu można rozpoznać chory narząd i określić dokładną treść
konfliktu, jak również moment (jaka faz 1-9) ogólnego przebiegu
choroby.
TK nie jest jedyną cenioną metodą diagnostyczną. Służyła ona dr.
Hamerowi przede wszystkim do badań i umożliwiła dokonanie w ogóle
tych odkryć oraz tak wielkiego ich rozróżnienia.

W celu rozpoznania sytuacji pacjenta równie ważny jest fachowy i
subtelny wywiad lekarski, parametry laboratoryjne, inne wizualne
metody diagnostyki, a także ogólny zakres diagnostyki naturalnej i
nauk humanistycznych.
Dobrze wykształconego oraz świadomego odpowiedzialności terapeutę
wyróżnia konkretny, fachowy i szczegółowy wywiad lekarski
dotyczący konfliktu, w porozumieniu z całą cielesną i psychiczną
symptomatologią.

Diagnostyka przy użyciu TK nie będzie tematem naszych wykładów,
ponieważ jest to zadaniem dobrze wykształconych lekarzy
przyszłościowego systemu zdrowia.
Tworzenie się guzów mózgu
Różne rodzaje guzów mózgu
Można rozróżnić wiele rodzajów guzów mózgu. W dalszej części
zostanie wyjaśnione tworzenie się guzów, które powstają z tkanki
łącznej mózgu (glej). Zdrową tkankę łączną mózgu można znaleźć
oczywiście we wszystkich regionach mózgu.

Różna komórki tkanki łącznej mózgu (komórka glejowa) w centralnym
systemie nerwowym:
- astrocyty (Astroglia)
- oligodendrocyty (Oligodendrolia)
- komórki wyściółkowe (wyścielają system komorowy i kanał środkowy)
- komórki splotu nerwowego nabłonka płaskiego (nabłonek splotu
naczyniowkowego)
- mikroglej (mesoglej, komórki Hortegi, makrofagi osiadłe).
Tworzenie się włóknistych guzów mózgu
Tkankołączne (glejowe) guzy mózgu powstają w sferze mózgu
dotkniętej konfliktem w fazie 5-7. Wobec tego glejowy guz mózgu
należy postrzegać w połączeniu z przeżyciem konfliktowym, które
równocześnie powoduje w tkance zmianę komórkową lub zmianę
funkcji.
Guzy tkanki łącznej mózgu – glejak.
Poniższe guzy powstają na podstawie reakcji mózgu wywołane
konfliktem w fazie 5-7. Konflikt ten w zależności od definicji dotyczy
określonej tkanki narządów. Równocześnie współreaguje przekaźnik
mózgu. W zależności od tego, jakiej grupie przyporządkowany jest
konflikt, dotknięty jest jest nim pień mózgu lub śródmózgowie,
móżdżek, substancja biała mózgu albo też kora mózgowa.

Glejak wielopostaciowy

Gwiaździak

Oligodendrocyty

Rdzeniak zarodkowy: guz móżdżku
Dotychczasowe dokonania z zakresu medycyny konwencjonalnej
mówiące o tym, że guzy mózgu powstają również poprzez przerzuty
z nowotworów narządów, nie mogą zostać potwierdzone przez GNM i
TB.

Inne guzy mózgu, które nie pochodzą z tkanki łącznej mózgu
Guzy, które zostaną poniżej wyszczególnione, nie są guzami
pochodzącymi z tkanki łącznej mózgu. Dlatego nie są to reakcje,
które powstają w przekaźniku mózgu na podstawie konfliktu. Mają
własne konflikty i są po części bezpośrednim miejscem
oddziaływania konfliktu lub rezultatem innej przyczyny.



Oponiak: guz opony mózgowej lub opony rdzenia kręgowego
Naczyniak krwionośny zarodkowy: nowotwór naczyń krwionośnych,
konflikt bezsilności strach frontalny.
Gruczolak przysadki: konflikt związany z byciem za małym, aby móc
zjeść kęs lub konflikt związany z niewystarczającym odżywianiem.
Guzy, dla których nie ma jeszcze opisu konfliktu:
- Schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego: nowotwór nerwu
słuchowego
- Wyściółczak: nowotwór na wyściółce układu komorowego i kanału
centralnego
- Naczyniaki jamiste ośrodkowego układu nerwowego
- Brodawczak splotu naczyniówkowego, rak splotu naczyniastego
- Nowotwór nabłonka splotu naczyniówkowego
- Chrzęstniak: nowotwór podstawy czaszki lub kości ogonowej
(nowotwór znajdujący się poza oponą twardą)
- Gangliozydoza – nerwiak zwojowy, zwojakoglejak: torbiele
galaretowate to grupa komórek nerwowych
- Czaszkogardlak: nowotwór występujący w strefie wewnątrzczaszkowej
– trzecia komora, nerw optyczny, przysadka mózgowa
- Złośliwy nowotwór gruczołów chłonnych centralnego systemu
nerwowego: torbiele – skórzasta, naskórzasta.
Przebieg powstawania nowotworu w mózgu przedstawiony w
pojedynczych fazach.
1. Zdrowie i naturalna funkcja regionów mózgu (tkanka łączna)
Funkcja transportu substancji odżywczych i płynów, utrzymania
samoregulacji (homeostaza), funkcja ochronna, izolacja elektryczna,
przetworzenie, zapis i przekazanie informacji.
2. Treść konfliktu
Każdy konflikt, który wywołuje zmiany w narządach, można
zaobserwować także w mózgu. Wpływa on również na tkankę łączną
mózgu.
3. Aktywna faza konfliktu – symatykotoniczna reakcja mózgu
Tkanka łączna mózgu reaguje jak tkanka nowego mózgu, a więc tak
samo jak pozostała tkanka łączna organizmu. W przypadku konfliktu
tworzą się w jego fazie k-. Komórki rozpadają się. Należy zaznaczyć,
że funkcja, które je normalnie wyprowadza, jest obniżona.
4. Rozwiązanie lub rozwiązanie częściowe konfliktu
5. Faza rozwiązania konfliktu Faza A – wagotoniczna regeneracja
narządu
W fazie 5 na obszarze mózgu dotkniętym guzem gromadzi się woda.
Jest to przyczyną tworzenia obrzęku. Obrzęk powodujący
powiększenie mózgu, w niektórych sytuacjach, może zostać
zdiagnozowany już jako guz mózgu. Ta powiększona przestrzeń
pozostaje jak stan resztkowy i nie wywołuje z reguły żadnych
dolegliwości.
6. Kryzys zdrowienia.
W kryzysie zdrowienia organizm rozpoczyna wydalać nagromadzoną
wodę w narządach, jak również w regionach mózgu dotkniętych
konfliktem.
Kryzys zdrowienia jest często połączony z symptomatologią mózgu, np..
bólami głowy i objawami niedoboru.
7. Faza rozwiązania konfliktu Faza B – wagotoniczna regeneracja
narządu
Faza 7 ogólnie jest określana jako faza tkanki łącznej, czy też faza
zabliźniania. Poprzez namnożenie komórek w mózgu gromadzi się
teraz tkanka łączna, aby ponownie wypełnić tkankę utraconą w fazie 3
przez k-.
Ma to miejsce w określonych warunkach w większym wymiarze ( w
zależności od czasu trwania konfliktu), powodując powiększenie
mózgu, które może zostać zdiagnozowane jako guz mózgu.
Powiększenie mózgu i powiązane z tym objawy są silniejsze, jeśli
równocześnie występuje syndrom kanalika zbiorczego nerek.
Prowadzi to do intensywniejszego odkładania wody, co może
przyczynić się do groźnych patologii.
Na koniec fazy 7 guz może się ponownie zmniejszać.
8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem
9. Nowe zdrowie
Z reguły guz utrzymuje się aż do fazy 9. Jest to porównywalne z blizną
na skórze, która jest widoczna przez dłuższy czas.
Download