2.3. Ochrona wolności religijnej w prawie pracy

advertisement
Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym .
Marcin A. Mielczarek
Monografia – o charakterze interdyscyplinarnym – podejmuje niezwykle ważne zagadnienie wolności
religijnej zarówno w aspekcie jej genezy i współczesnego ujęcia, jak również prawnych gwarancji tej
wolności w praktyce codziennego życia zawodowego pracowników. Obejmuje ona ocenę stopnia
ochrony przez przepisy prawa pracy wolności religijnej w ujęciu negatywnym (tzn. wolności od
negatywnych konsekwencji dokonanego wyboru w kwestiach religijnych) i pozytywnym (rozumianym
jako swoboda praktyk religijnych). Spośród licznych zagadnień poruszonych w opracowaniu należy
wymienić problematykę zakazu dyskryminacji religijnej i związane z nią kwestie ochrony danych
osobowych oraz granic swobody doboru pracowników przez instytucje o charakterze konfesyjnym,
klauzulę sumienia, a także prawo do celebrowania świąt religijnych w świetle regulacji dotyczących
dni wolnych od pracy oraz pracy w niedziele i święta.
Spis treści:
Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1. Pojęcie i geneza wolności religijnej
1. Pojęcie wolności
2. Pojęcie i typologie wolności religijnej
3. Wolność religijna a tolerancja – relacja i geneza idei
3.1. Wolność religijna a pojęcie tolerancji – uwagi wprowadzające
3.2. Wolność religijna a monistyczny system relacji między państwem a instytucjami
religijnymi
3.3. Wolność religijna a dualistyczny system relacji między państwem a instytucjami
religijnymi
3.3.1. Chrześcijański dualizm a wolność religijna – uwagi wprowadzające
3.3.2. Wolność religijna a system supremacji państw nad Kościołem
3.3.3. Wolność religijna a system supremacji Kościoła nad państwem
3.3.4. Wolność religijna a modele państwa wyznaniowego i świeckiego
Rozdział II. Wolność religijna we współczesnym nauczaniu Kościoła
1. Geneza deklaracji o wolności religijnej „Dignitatis humanae”
2. Wolność religijna w dokumentach Soboru Watykańskiego II i jej reperkusje w okresie
posoborowym
3. Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI
Rozdział I. Wolność religijna jako wolność chroniona w prawie międzynarodowym i w
prawie UE
1. Ochrona wolności religijnej w aktach i dokumentach ONZ
2. Ochrona wolności religijnej w prawie Rady Europy
3. Ochrona wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej
Rozdział II. Wolność religijna jako wolność chroniona w prawie polskim
1. Ochrona wolności religijnej w ustawach zasadniczych
2. Ochrona wolności religijnej w ustawodawstwie zwykłym
2.1. Ochrona wolności religijnej w prawie administracyjnym
2.2. Ochrona wolności religijnej w prawie cywilnym
2.3. Ochrona wolności religijnej w prawie pracy
2.3.1. Uwagi wprowadzające
2.3.2. Pojęcie i treść negatywnej wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym
2.3.3. Pojęcie i treść pozytywnej wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym
Rozdział I. Negatywna wolność religijna jako przesłanka ochrony pracowników przed
ingerencją
pracodawcy
1. Ochrona danych osobowych (kandydatów na) pracowników jako gwarancja negatywnej
wolności religijnej
1.1. Dane osobowe dotyczące religii lub wyznania jako przedmiot ochrony w prawie
międzynarodowym i w prawie UE
1.2. Dane osobowe dotyczące religii lub wyznania jako przedmiot ochrony w prawie
polskim
1.2.1. Informacje dotyczące religii lub wyznania jako dane osobowe
1.2.1.1. Informacje dotyczące religii lub wyznania jako dane osobowe w świetle
Konstytucji RP
1.2.1.2. Informacje dotyczące religii lub wyznania jako dane osobowe w
ustawodawstwie zwykłym
1.2.2. Podstawy prawa pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych dotyczących
religii lub wyznania
od (kandydatów na) pracowników
2. Zakaz dyskryminacji (kandydatów na) pracowników jako gwarancja negatywnej wolności
religijnej
2.1. Zakres zjawiska dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie w zatrudnieniu
pracowniczym
2.2. Zakaz dyskryminacji (kandydatów na) pracowników ze względu na religię lub
wyznanie w prawie międzynarodowym i w prawie UE
2.3. Zakaz dyskryminacji (kandydatów na) pracowników ze względu na religię lub
wyznanie w prawie polskim
Rozdział II. Negatywna wolność religijna jako okoliczność wyłączająca bezprawność
zachowania stron stosunku pracy
1. Prawo pracowników do odmowy wykonania pracy z pobudek sumienia a obowiązek
świadczenia pracy
1.1. Prawo pracowników do odmowy wykonania pracy z pobudek sumienia jako forma
realizacji negatywnej wolności religijnej
1.2. Prawo pracowników do odmowy wykonania pracy z pobudek sumienia a obowiązek
świadczenia pracy w prawie polskim
2. Wygląd jako forma wyrazu tożsamości konfesyjnej w miejscu pracy w świetle negatywnej
wolności religijnej
3. Prawo do przestrzegania religijnych reguł dietetycznych a ochrona zdrowia i życia
pracowników
Rozdział I. Święta religijne, modlitwy i obrzędy religijne (analiza historyczno-prawna)
1. Święta religijne jako forma realizacji pozytywnej wolności religijnej
1.1. Geneza i rozwój świąt religijnych w kulturze judeochrześcijańskiej
1.1.1. Święta religijne judaizmu jako źródło hortologii judeochrześcijańskiej
1.1.2. Geneza i pierwotny charakter heortologii chrześcijańskiej
1.1.3. Rozwój heortologii chrześcijańskiej w okresie pokonstantyńskim
1.2. Rozwój regulacji kanonicznoprawnej w zakresie obchodzenia niedziel i świąt
nakazanych
2. Modlitwy i obrzędy religijne związane z określonymi stadiami życia jako forma realizacji
pozytywnej wolności religijnej
Rozdział II. Gwarancje prawa pracowników do celebracji świąt religijnych, realizacji
obowiązku
modlitwy i udziału w obrzędach religijnych
1. Gwarancje prawa pracowników do celebracji świąt religijnych w prawie
międzynarodowym i w prawie UE
2. Gwarancje prawa pracowników do celebracji świąt religijnych w prawie polskim
2.1. Charakterystyka katalogu dni wolnych od pracy
2.1.1. Ewolucja katalogu dni wolnych od pracy do 1951 r.
2.1.2. Katalog dni wolnych od pracy na gruncie ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy
2.2. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
2.2.1. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta przed kodyfikacją prawa pracy
2.2.2. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta na gruncie Kodeksu pracy
2.2.3. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta w projektach
nowelizacji regulacji pracy w niedziele i święta
2.3. Gwarancje prawa pracowników należących do mniejszości wyznaniowych do
celebracji świąt religijnych
3. Gwarancje prawa pracowników do modlitwy i udziału w obrzędach religijnych
Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
I. Prawo kanoniczne i liturgiczne
II. Prawo międzynarodowe
III. Prawo Unii Europejskiej
IV. Prawo polskie
Wykaz dokumentów Kościołów i innych religii
Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa
I. Orzecznictwo ETPCz i ETS
II. Orzecznictwo SN
III. Orzecznictwo innych sądów i trybunałów
Wykaz źródeł internetowych
I. Druki i opracowania sejmowe
II. Dokumenty innych instytucji państwowych
III. Inne
Download