Tematy zajęć: Posocznica, dysfunkcja narządowa w posocznicy (2

advertisement
Tematy zajęć:
Posocznica, dysfunkcja narządowa w posocznicy (2 godz.)
Etiopatogeneza, definicja, przebieg kliniczny, DIC, uszkodzenie narządów w posocznicy,
standardy postępowania terapeutycznego, prezentacja przypadków.
Wstrząs septyczny (2 godz.)
Definicja, patogeneza, rozpoznanie, postępowanie przeciwwstrząsowe, aktualne metody
leczenia. Prezentacja przypadków.
Wirusowe zapalenie mięśnia serca, zapalenie osierdzia, tamponada serca (2 godz.)
Etiologia, patogeneza, kryteria rozpoznania, przebieg kliniczny, postępowanie z chorym,
rozpoznawanie i postępowanie w tamponadzie serca, prezentacja przypadków.
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (2 godz.)
Etiologia i patofizjologia, trudności diagnostyczne, ostre i podostre IZW, powikłania
narządowe, algorytm postępowania terapeutycznego, profilaktyka IZW, prezentacja
przypadków.
Wirusowe zapalenia mózgu. Ogniskowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (3
godz.)
Etiopatogeneza, rozpoznanie i przebieg kliniczny zapaleń mózgu, ropnie mózgu, ropniaki
przymózgowe, prezentacja przypadków.
Ostra niewydolność wątroby. Zaburzenia hemostazy u chorych z niewydolnością wątroby
(3 godz.)
Przyczyny zakaźne i niezakaźne, rozpoznanie i przebieg kliniczny, zaburzenia krzepnięcia,
prowadzenie chorego z niewydolnością wątroby, nowe metody lecznicze (MARS).
Sepsa meningokokowa i inne postaci inwazyjnej choroby meningokokowej (2 godz.)
Epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne,
profilaktyka przed i poekspozycyjna.
Niewydolność oddychania w przebiegu ciężkich zakażeń (2 godz.)
Przyczyny niewydolności wentylacyjnej i miąższowej, patogeneza niewydolności oddychania
w wybranych zakażeniach, postępowanie z chorym niewydolnym oddechowo. Prezentacja
przypadków.
Zagrażające życiu powikłania chorób wirusowych (2 godz.)
Powikłania grypy, powikłania ospy wietrznej, zespół Guillain-Barre, prezentacja
przypadków.
Zakażenia grzybicze – grzybice uogólnione i narządowe (2 godz.)
Etiologia i patofizjologia zakażeń grzybiczych, diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie
terapeutyczne, prezentacja przypadków.
Zakażenia układu ruchu (2 godz.)
Źródła infekcji, diagnostyka, zakażenia ostre i przewlekłe, odległe powikłania, prezentacja
przypadków.
Różnicowanie pomiędzy zakażeniem, a chorobą nowotworową (2 godz.)
Prezentacja przypadków.
Choroby mylnie rozpoznawane jako choroby zakaźne (2 godz.)
Diagnostyka różnicowa chorób ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego
i chorób wątroby, prezentacja przypadków.
Nowopojawiające się choroby zakaźne (2 godz.)
Przyczyny pojawiania się nowych chorób zakaźnych, epidemie i pandemie w przeszłości,
nowe choroby zakaźne ostatnich 30 lat, zagrożenie pandemią grypy, SARS, zakażenia
wirusem grypy ptasiej u ludzi.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards