Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk

advertisement
Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk
dla studentów kierunku: Administracja
w roku akademickim 2012/2013
I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr
Omów zasadę równego traktowania w zatrudnieniu
Scharakteryzuj układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy
Pojęcie i znaczenie regulaminu pracy w stosunkach pracy
Jakie są cechy charakterystyczne stosunku pracy?
Pojęcie pracownika w prawie pracy
Scharakteryzuj pracodawcę jako stronę stosunku pracy z uwzględnieniem urzędniczych stosunków
pracy
7) Ochrona danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę i pracownika
8) Omów formę i treść umowy o pracę
9) Mianowanie jako podstawa zatrudnienia w służbie cywilnej
10) Scharakteryzuj zasady zatrudniania w samorządzie terytorialnym
11) Wybór jako podstawa zatrudnienia wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta)
12) Zasady zatrudniania w służbie cywilnej
13) Wskaż znaczenie przepisów antykorupcyjnych dotyczących pracowników samorządowych
14) Omów zasady rozwiązywania umowy o pracę za okresem wypowiedzenia
15) Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika
16) Jakie są przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy?
17) Roszczenia pracownika w razie bezprawnego rozwiązania stosunku pracy
18) Obowiązek pracodawcy wydania świadectwa pracy
19) Zasady zatrudniania telepracownika
20) Podstawy zatrudniania pracowników młodocianych
21) Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
22) Scharakteryzuj sytuację prawną pracownika dotkniętego mobbingiem w pracy
23) Pojęcie czasu pracy i normy podstawowego czasu pracy
24) Jakie są zasady dopuszczalności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych?
25) Jakie są zasady dopuszczalności wykonywania pracy w niedziele i święta?
26) Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego
27) Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie?
28) Jakie są zasady ochrony wynagrodzenia za pracę?
29) Prawo do urlopów z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka.
30) Scharakteryzuj przesłanki i tryb stosowania odpowiedzialności porządkowej pracowników
31) Odpowiedzialność dyscyplinarna w urzędniczych stosunkach pracy.
32) Pojęcie i zadania związków zawodowych i organizacji pracodawców
33) Pojęcie sporu zbiorowego i sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych
34) Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika
35) Status prawny bezrobotnego
36) Wymień i scharakteryzuj instrumenty rynku pracy
37) Scharakteryzuj znaczenie Funduszu Pracy
38) Pojęcie i funkcje pośrednictwa zawodowego
39) Pojęcie pracownika tymczasowego
40) Obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika w zatrudnieniu tymczasowym
41) Zasady prawa ubezpieczenia społecznego
42) Omów zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako głównego wykonawcy ubezpieczeń
społecznych
43) Omów zasady nabycia członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym
44) Jakie są prawa i obowiązki płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym?
45) Omów pojęcie i rodzaje składek w ubezpieczeniu społecznym
46) Metody finansowania ubezpieczeń społecznych
47) Zakres obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
48) Konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia społecznego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
Struktura zreformowanego systemu emerytalnego
Przesłanki nabycia prawa do emerytury w nowym i starym systemie emerytalnym.
Zawieszenie i zmniejszenie realizacji prawa do emerytury
Ryzyka chronione w ubezpieczeniu rentowym
Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wymiar
Charakterystyka renty rodzinnej
Przesłanki nabycia prawa do zasiłku chorobowego i okoliczności wyłączające to prawo
Uprawnienia kontrolne ZUS w odniesieniu do płatnika składek i ubezpieczonego
Scharakteryzuj pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Wskaż rodzaje świadczeń wypadkowych i okoliczności wyłączające prawo do świadczeń
wypadkowych
59) Jakie są zasady postępowania w sprawach z ubezpieczenia społecznego przed organem
rentowym?
60) Prawo ubezpieczonego do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
II. Specjalizacja: Administracja porządku publicznego
III. Co to jest bezpieczeństwo narodowe;
IV. Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo zewnętrzne państwa;
V. Funkcje państwa w zakresie bezpieczeństwa;
VI. Funkcje poszczególnych organów państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego;
VII. Funkcje organów parlamentarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego;
VIII.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
IX. Agencja Wywiadu;
X. ABW i Agencja Wywiadu w systemie bezpieczeństwa narodowego;
XI. Służba Wywiadu i Kontrwywiadu wojskowego;
XII. Policja jako organ administracji;
XIII.
Zadania policji i obszary jej działania;
XIV.
Żandarmeria Wojskowa i jej miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego;
XV. Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa narodowego;
XVI.
Skład i zadania Straży Granicznej;
XVII. Służba Więzienna i jej zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
XVIII. Przedmiot i podmiot suicydologii. Przyczyny samobójstw;
XIX.
Przedmiot wiktymologii. Pojęcie ofiary. Typologia ofiar;
XX. Typologia sprawców przestępstw.
XXI.
Fenomenologia przestępczości.
XXII. Przestępczość zorganizowana.
XXIII. Przestępczość powrotna.
XXIV. Taktyka przesłuchiwania świadka;
XXV.
Pojęcie i rodzaje śladów;
XXVI. Charakterystyka mechanoskopii;
XXVII. Charakterystyka daktyloskopii;
XXVIII. Wady i zalety osmologii;
XXIX. Metodyka badań grafologicznych.
XXX.
Podstawowe założenia Układu i Konwencji Wykonawczej z Schengen;
XXXI. Prawa wynikające z obywatelstwa UE;
XXXII. Charakterystyka nadzoru transgranicznego.
XXXIII. Charakterystyka pościgu transgranicznego.
XXXIV. Zwalczanie terroryzmu w UE.
XXXV. Podstawowe założenia Karty Praw Podstawowych UE.
XXXVI. Wymień programu operacyjne przewidziane na lata 2014 – 2020.
XXXVII. Geograficzny zakres wsparcia udzielanego ze środków UE.
XXXVIII.
Zaostrzenie zasad korzystania ze środków UE w latach 2014 – 2020 w stosunku do lat
ubiegłych.
XXXIX. Definicja wykroczenia.
XL. Kary za wykroczenia.
XLI.
Tak zwane czyny przepołowione.
XLII. Karalność form stadialnych i zjawiskowych wykroczenia.
XLIII. Pojęcie społecznej szkodliwości czynu. Wykroczenie a przestępstwo.
XLIV. Właściwość sądu orzekającego w sprawach o wykroczenia.
XLV.
Klauzule tajności. Kryteria ich przyznawania.
XLVI. Krajowa Władza Bezpieczeństwa.
XLVII. Pojęcie certyfikacji.
XLVIII. Kompetencje GIODO.
XLIX. Główne zasady udostępniania danych osobowych.
L. Pojęcie danych osobowych.
LI. Nawiązanie stosunku służbowego.
LII. Rozwiązanie stosunku służbowego.
LIII.
Dodatkowe elementy uposażenia służb mundurowych.
LIV.
Nabycie prawa do emerytury w służbach mundurowych.
LV. Formy zawodowej służby wojskowej.
LVI.
Stosunek mianowania.
LVII. Warunki przyjęcia do służby wojskowej.
LVIII. Służby specjalne w Polsce.
LIX.
Problematyka nagrywania obrazu i dźwięku w kategorii dowodu.
LX. Szczególne warunku przesłuchiwania dziecka i osób starszych.
LXI.
Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych.
LXII. Walka z rasizmem i ksenofobią w UE.
LXIII. Specjalizacja: Prawna obsługa biznesu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Podaj cechy prawa gospodarczego jako wyodrębnionego działu prawnego.
Jakie są źródła prawa gospodarczego?
Co to są zasady przewodnie prawa gospodarczego i jaki można wyróżnić katalog tych zasad?
Wyjaśnij pojęcie działalności gospodarczej.
Wymień, jakie obowiązki nakłada ustawa o swobodzie działalności gospodarczej na
przedsiębiorcę w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
Zasady poodejmowania działalności gospodarczej; punkt kontaktowy.
Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej, postępowanie, organy.
Zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej, postępowanie, organy.
Działalność regulowana.
Jakie są różnice między koncesją a zezwoleniem jako formą reglamentacji działalności
gospodarczej?
Zasada podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne z UE i
spoza UE.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny.
Kontrola przedsiębiorców.
Jak rozumiesz pojęcie przedsiębiorcy i jakie są kategorie przedsiębiorców?
Co to jest rejestr przedsiębiorców i ewidencja działalności gospodarczej (centralna ewidencja i
informacja o działalności gospodarczej)?
Podstawowe zasady zamówień publicznych.
Proszę wymienić i scharakteryzować poszczególne tryby udzielania zamówień publicznych.
Formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło
Wynagrodzenie za pracę (zasady i system wynagradzania, składniki wynagrodzenia, ochrona
wynagrodzenia, odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę ochrona
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).
Czas pracy (pojęcie czasu pracy, wymiar i rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych,
praca w nocy, w niedzielę i święta, czas pracy kadry zarządzającej).
Obowiązki pracownicze.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej pracownika.
Pracownicze fundusze emerytalne.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Konsekwencje podatkowe poszczególnych form zatrudnienia.
Ustanie stosunku pracy; sposoby i zasady rozwiązywania umów o pracę.
Zwolnienia grupowe i ich konsekwencje dla pracodawcy.
Finansowanie polityki regionalnej z Funduszy Strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS) oraz Funduszu Spójności. Europejski
Fundusz Solidarności. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pojęcie papierów wartościowych i ich rodzaje – weksel, czek,
Indos.
Prawa i obowiązki akcjonariuszy w spółce akcyjnej.
Prawa i obowiązki udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Charter prawny prokury.
Organy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Organy w spółce akcyjnej.
Spółdzielnia jako przedsiębiorstwo.
Charakterystyka prawna spółki jawnej.
Charakterystyka prawna spółki partnerskiej.
Charakterystyka prawna spółki komandytowej.
Charakterystyka prawna spółki komandytowo-akcyjnej.
Charakterystyka prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Postępowanie związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Charakterystyka prawna spółki akcyjnej.
Postępowanie związane z założeniem spółki akcyjnej.
Cechy charakterystyczne spółek osobowych i kapitałowych.
Charakterystyka prawna spółki europejskiej.
Zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji.
Pojęcie znaku towarowego i prawa z nim związane.
Własność przemysłowa: pojęcie własności przemysłowej.
Podstawowe pojęcia: wynalazek, patent; ograniczenia monopolu patentowego.
Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.
Znaki towarowe i prawa ochronne.
Topografie układów scalonych, prawa z rejestracji topografii.
Postępowanie rejestrowe w prawie własności przemysłowej na wybranym przykładzie.
Cywilnoprawna ochrona praw wynikających z prawa własności przemysłowej.
Przestępstwa przeciwko prawom własności przemysłowej - prawnokarna ochrona prawa
autorskich.
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (źródła i formy pozyskania kapitału,
finansowanie własne i finansowanie obce, struktura kapitału i jej determinanty).
Wartość przedsiębiorstwa (istota i czynniki wartości przedsiębiorstwa, koncepcja zarządzania
wartością przedsiębiorstwa, wycena wartości przedsiębiorstwa).
Pojęcie danych osobowych i podstawowe zasady ochrony danych osobowych.
LXIV. Specjalizacja: Administracja samorządowa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Zdefiniuj pojęcie zadania publicznego.
Wskaż kategorie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W czym tkwi istota zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego?
Wskaz podstawy prawne w oparciu o które jednostki samorządu terytorialnego realizują
zadania zlecone/powierzone.
Czy i w jakim zakresie zasada pomocniczości (subsydiarności) powinna determinować
podział zadań publicznych miedzy jednostki samorządu terytorialnego.
Wymień rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego wyróżniane z punktu widzenia
ich przedmiotu.
Wskaż i scharakteryzuj podstawowe formy realizacji zadań publicznych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
Scharakteryzuj obecną strukturę samorządu terytorialnego.
Wymień formy demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym i oceń ich wpływ
na jego funkcjonowanie.
Wskaż relacje między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego i oceń je w
kontekście zasady samodzielności jednostek tego samorządu.
Na czym polega samodzielność samorządu terytorialnego (zasada samodzielności) i jakie
są jej przejawy.
Oceń konstytucyjne uwarunkowania nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w kontekście zasady decentralizacji władzy publicznej.
Wskaż podstawowe cele i funkcje nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.
Scharakteryzuj kompetencje wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu
terytorialnego.
Scharakteryzuj kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad
działalnością samorządu terytorialnego.
Scharakteryzuj kompetencje regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad
działalnością samorządu terytorialnego.
Wskaż przejawy wewnętrznej kontroli w samorządzie terytorialnym i oceń ich wpływ na
prawidłowość jego funkcjonowania.
Wskaż instytucje w których materializuje się zasada sądowej ochrony samodzielności
samorządu terytorialnego.
Scharakteryzuj instytucję skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Wskaż podstawowe cechy prawa miejscowego.
Określ miejsce prawa miejscowego w systemie źródeł prawa.
Wskaz prawotwórcze kompetencje organów wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego i uzasadnienie ich istnienia.
Scharakteryzuj problematykę ogłaszania aktów prawa miejscowego w kontekście funkcji
ogłoszenia aktu normatywnego.
Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego.
Wskaż znaczenie zasad techniki prawotwórczej i skutki ich naruszeń.
Wskaż podstawowe modele samorządu terytorialnego w Europie.
Określ rolę i wpływ Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego na kształtowanie się
regulacji samorządowych w Europie.
Wskaż specyficzne cechy samorządu angielskiego.
Wskaż specyficzne cechy samorządu we Francji.
Samorząd terytorialny w prawie Unii Europejskiej.
Wskaż płaszczyzny wpływu orzecznictwa sądów administracyjnych na funkcjonowanie
samorządu terytorialnego.
Wskaż przypadki bezpośredniego oddziaływania orzeczeń sądów administracyjnych na
działalność organów jednostek samorządu terytorialnego i jej rezultaty.
Wskaż przypadki oddziaływania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na organizację i
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
Określ i oceń zakres władztwa daninowego samorządu w Polsce.
Wskaż zakres kompetencji prawotwórczych jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie podatków lokalnych.
Wskaż zakres kompetencji prawotwórczych jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie opłat lokalnych.
Oceń znaczenie podatków i opłat lokalnych w realizacji zadań jednostek samorządu
terytorialnego.
Scharakteryzuj elementy konstrukcyjne jednego z podatków lokalnych.
Scharakteryzuj jedną z opłat lokalnych.
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
Wskaż podmioty i instrumenty kontroli i nadzoru nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Rola audytu wewnętrznego w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Wskaż przebieg i rolę procedury absolutoryjnej w samorządzie terytorialnym.
Scharakteryzuj strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Scharakteryzuj procedurę projektowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wskaż rolę, funkcje i kompetencje komisji rewizyjnych w jednostkach samorządu
terytorialnego.
Scharakteryzuj prawne uwarunkowania wykonywania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Wskaż podstawowe formy gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Oceń instytucję jednostek pomocniczych gminy z punktu widzenia zasady pomocniczości i
demokratyzacji.
Wskaż i scharakteryzuj formy organizacyjne w których jednostki samorządu
terytorialnego mogą realizować zadania publiczne.
Oceń rolę porozumień administracyjnych w kontekście realizacji zadań przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Scharakteryzuj problematykę reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
zarządu mieniem tej jednostki.
Podaj pojęcie i scharakteryzuj składniki mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Omów podział kompetencji między organ stanowiący i organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego zakresie zarządu mieniem tej jednostki.
Scharakteryzuj rolę związków jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu
samorządu terytorialnego i realizacji jego zadań.
Omów problematykę wyboru organu wykonawczego w powiecie i w województwie w
kontekście koncepcji zarządu autorskiego.
Podaj pojęcie i wskaż podstawowe cechy jednostki samorządu terytorialnego.
Oceń regulacje dotyczące kształtowania zasadniczego podziału terytorialnego z punktu
widzenia zasady samodzielności samorządu terytorialnego.
Wskaz instrumenty kontroli działalności samorządu terytorialnego przez członków
wspólnot samorządowych i oceń ich skuteczność.
Oceń rolę referendum lokalnego w działalności samorządu terytorialnego.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Download