wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
U M O W A Nr ………..
NA: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH.
zawarta w dniu ............................ 2013 r., pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, działającym na
podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 25 lutego 2013 r., w
sprawie wskazania Zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na rzecz sądów
powszechnych, zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
1.………………………………………. – Dyrektor
a:
………………………………………………….., ul. ………………, …..-……. ………………,
tel. +48 (…..) ……………, + 48 …………….., fax. (…) ……………………..,
zwaną w dalszej części „WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje:
………………………………… – ………………………., na podstawie pełnomocnictwa nr
………………………., udzielonego w dniu ………………………. r. i nieodwołalnego do dnia zawarcia
niniejszej umowy,
Zarejestrowaną w ……………….……………………… pod numerem KRS: …………………….,
NIP: …………………., REGON: ………………, PESEL: …………………….,
wspólnie zwanych Stronami.
§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych na rzecz
sadów powszechnych“ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
§2
1.
2.
3.
4.
Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy na
rzecz sądów powszechnych (zwanych dalej jednostkami sądownictwa), których wykaz stanowi Załącznik
nr 3 do umowy.
Rodzaj, parametry oraz ceny jednostkowe brutto przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy,
w tym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ, które niniejszym stanowią Załącznik nr 1
do umowy i Załącznik nr 2 do umowy i są jej integralną częścią.
Zamawiający, korzystając z prawa opcji określonego w SIWZ, określił maksymalną wielkość przedmiotu
zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
wyniesie 50% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość
skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których
prowadzone jest postępowanie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 50% maksymalnej wielkości przedmiotu
zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ.
Dopuszcza się zmiany ilościowe w ramach poszczególnych pozycji Załącznika nr 2 do umowy,
w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa, pod warunkiem nie przekroczenia wartości
1
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Ogólna wartość umowy może ulec zmniejszeniu o maksymalnie
2%.
Zmiana ilości zawartych w Załączniku nr 2 do umowy zgodnie z pkt 5 nastąpi na podstawie
jednostronnego oświadczenia Zamawiającego przesłanego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, partiami według
bieżących zapotrzebowań jednostek sądownictwa, do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 3 do
umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do jednostek sądownictwa, opakowany i
oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez
konieczności naruszania opakowania.
Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dowóz i rozładowanie przedmiotu umowy we wskazanym przez
jednostkę sądownictwa pomieszczeniu (np. w magazynie).
Wartość jednorazowego zamówienia składanego przez jednostkę sądownictwa nie będzie niższa niż 250 zł
brutto, a zamówienia będą składane przez jednostkę sądownictwa nie częściej niż raz na 5 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku).
Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek sądownictwa
w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji o statusie realizacji zamówień
za pośrednictwem systemu informatycznego dostarczonego przez Zamawiającego.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dostęp do systemu informatycznego, za pośrednictwem którego
poszczególne jednostki sądownictwa składają zamówienia.
Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi
w SIWZ, w szczególności z Załącznikiem nr 1 i 2 do umowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości.
W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w Załączniku nr 2
do umowy lub wadliwego, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na właściwy w terminie do 3
dni roboczych od dnia zgłoszenia (mailem lub faxem) dokonanego przez jednostkę sądownictwa.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalog oferowanych produktów w formie elektronicznej
w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy.
§3
Umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od dnia jej podpisania do wyczerpania środków
określonych w § 5 ust. 1, jednak nie dłużej niż do 31.01.2014 r.
W przypadku niewyczerpania w całości zawartej umowy, na podstawie oświadczenia/oświadczeń
Zamawiającego termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni.
Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu z powodu zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej
realizację postanowień umowy. W tej sytuacji strony sporządzą aneks do umowy przedłużający okres
realizacji umowy o czas wstrzymania dostaw. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej.
Pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i
podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony przewidziane oraz którym
strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
§4
Za datę wykonania dostaw częściowych do jednostek sądownictwa przez Wykonawcę, uznaje się datę
odbioru jakościowego i ilościowego bez zastrzeżeń przedmiotu dostawy.
Potwierdzeniem realizacji dostawy częściowej będzie sporządzenie protokołu odbioru częściowego
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki sądownictwa będącej odbiorcą przedmiotu
zamówienia oraz upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Prawidłowy protokół zdawczo – odbiorczy
powinien zawierać następując elementy: nadawcę, odbiorcę, datę wystawienia dokumentu, datę
2
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
odbioru/przekazania, czytelny podpis dostawcy (imię, nazwisko oraz pieczątka), czytelny podpis odbiorcy
(imię, nazwisko oraz pieczątka) oraz numer umowy, której dotyczy przekazywany towar. Ww. protokół
oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę do dokonania płatności za realizację
przedmiotu zamówienia objętego dostawą częściową.
Wykonawca może zlecić wykonanie czynności będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, pod
warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie
oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) oferowanego
zamówienia:
…………………..…
……………………..
……………………..
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie
powierzył Podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące
Podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z Podwykonawcami.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§5
Wartość niniejszej umowy ustala się na kwotę: ……………………………………………….…. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………. zł) w tym podatek VAT, co stanowi
maksymalne zobowiązanie Zamawiającego i jednostek sądownictwa z tytułu realizacji niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem §2 ust. 3.
Wartość umowy oraz ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
umowy, w tym koszt przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy
do lokalizacji dostaw, zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania oraz inne jeżeli występują.
Ceny jednostkowe określa Załącznik nr 2 do umowy.
Ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem zmiany określonej w § 11 ust.
2 pkt 1) i 2).
Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostaw częściowych, płatne będą
przez jednostkę sądownictwa będącą odbiorcą dostawy częściowej, wykazaną w Załączniku nr 3 do
umowy, w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury, z tym, że odsetki od nieterminowego uregulowania należności objętych
fakturą będą przysługiwały Wykonawcy od 31 dnia od dnia otrzymania faktury przez jednostkę
sądownictwa.
Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego jednostki sądownictwa.
Jakiekolwiek należności od jednostek sądownictwa nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby
trzecie bez pisemnej zgody właściwej jednostki sądownictwa.
Zamawiający i jednostki sądownictwa nie udzielają zaliczek.
§6
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu, o
którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, chyba że producent przedmiotu umowy udziela dłuższej gwarancji.
Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego przedmiotu umowy i jego
wymiany na wolny od wad, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez jednostkę sądownictwa cech
wskazujących na utratę przez dostarczony przedmiot umowy przydatności do użycia innych niż
przewidziane przez producenta jako właściwych dla danego produktu, a ujawniających się mimo
przechowywania i użytkowania zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi na opakowaniu.
3
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Termin wymiany przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad w okresie gwarancji nie może
przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa informacji o wadliwym
produkcie (mailem lub faxem). W przypadku, gdy wymieniony produkt nie spełni ww. wymagań,
Wykonawca, na żądanie jednostki sądownictwa wymieni reklamowaną całą partię dostarczonego
przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych.
§7
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz jednostki sądownictwa będącej obiorcą dostawy częściowej
kary umowne naliczone przez jednostki sądownictwa od wynagrodzenia brutto za dostawę częściową
wynoszące:
1) 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu umowy;
2) 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu umowy objętego
reklamacją.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający oraz jednostka sądownictwa mają prawo
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez jednostkę sądownictwa.
§8
Poza wyjątkami określonymi w postanowieniach poprzedzających, odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający może również odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji.
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę,
iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.
§9
Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały
w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których
mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować
jako poufną.
Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie,
bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198).
4
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
§ 10
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie
danych teleadresowych Zamawiającego i jednostek sądownictwa bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, o zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, o wszczęciu
postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów
zamieszkania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych
w okresach: obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń umownych, bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie
wskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji
kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
§11
Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 i 2
oraz § 12 ust. 3.
Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
1) zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla
Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających wpływ na cenę
przedmiotu zamówienia.
2) zmiana ceny jednostkowej brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla
Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona
korzystna dla Zamawiającego;
3) zmiana miejsca świadczenia dostaw lub odbiorcy przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wystąpienia
zmian organizacyjnych w strukturze sądownictwa powszechnego lub pod warunkiem wystąpienia
dodatkowych potrzeb danej jednostki;
4) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy
okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację dostaw na
dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej oraz spełniania przez
proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ.
§ 12
Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialny za nadzór nad realizacją niniejszej umowy
jest:……………………………………………… tel.………………………………………
Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny za nadzór nad realizacją niniejszej umowy
jest:……………………………………………… tel……………………………………….
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej strony
umowy i nie wymaga formy aneksu.
§ 13
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§14
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej w
terminie 14 dni, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
5
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP-35/2013
………………, dn. ……………
WYKONAWCA
ZAMAWIAJ ĄCY
Załączniki:
- Załącznik nr 1 do umowy – Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)
- Załącznik nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)
- Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz lokalizacji dostaw (Załącznik nr 7 do SIWZ)
6
Download