Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli

advertisement
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli
Warsztaty z rozwijania kreatywności
1. Jak zapobiegać przemocy i agresji w szkole – strategia postępowanie wobec przemocy
•
•
•
•
rodzaje i przejawy agresji i przemocy w szkole
przyczyny i konsekwencje takich zachowań
radzenie sobie ze złością
sposoby reagowania na przemoc i agresję w szkole
2. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
•
•
•
•
•
•
zaburzenia zachowań uczniów i wychowanków. - pojęcia i kwalifikacje
przyczyny zaburzeń zachowań uczniów,
metody diagnozowania zaburzeń.
konstruowanie szkolnej diagnozy zaburzeń zachowań uczniów i wychowanków.
korygowanie i modelowanie zachowań uczniów i wychowanków.
metody pracy terapeutycznej
3. Praca nad tożsamością ucznia w procesie wychowawczym
•
•
•
tożsamość ucznia a samoocena
na czym polegają i jak się przejawiają u uczniów przystosowawczo -obronne mechanizmy zachowań
agresywnych
jak modyfikować i budować poczucie tożsamości w zespole wychowawczym- ćwiczenia
4. Budowanie zespołu zadaniowego z wykorzystaniem treningu twórczości
•
•
•
fazy i naturalne mechanizmy obecne w trakcie tworzenia się grupy ,
wartość treningu twórczości dla uczniów,
techniki i ćwiczenia z treningu twórczości możliwe do wykorzystania w trakcie zajęć
aktywizujących i budujących zespół
5. Wybrane metody terapii dziecka z autyzmem.
•
•
•
•
ASD – zaburzenia rozwoju -fakty historyczne
analiza wybranych podejść terapeutycznych wobec dziecka z autyzmem
wybrane metody pracy z dzieckiem z autyzmem
współczesne podejście eklektyczne
6. Praca nauczyciela z dzieckiem z autyzmem i jego rodziną
•
•
•
•
•
•
•
•
- Dziecko z autyzmem w mojej klasie
etiologii, epidemiologii i diagnostyki zaburzeń autystycznych;
specyfika rozwoju dzieci z autyzmem:
funkcjonowanie społeczne,
komunikacja,
sztywne i obsesyjne zachowania,
rozwój poznawczy,
dynamika rozwoju i rokowania uwarunkowań procesu edukacyjno -terapeutycznego;
główne obszary terapii dziecka z ASD
7. Rozpoznawanie i uwzględnianie przez nauczyciela potrzeb sensorycznych dzieci w młodszym wieku
•
•
•
szkolnym
podstawowe typowe zachowania charakterystyczne dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania
sensorycznego
czym jest dieta sensoryczna i jak można ją stosować w klasie szkolnej wobec dzieci
z zaburzeniami procesów sensorycznych
podstawowe,praktyczne ćwiczenia możliwe do zastosowania w warunkach szkolnych
z grupą uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych
8. Jak prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w szkole.
•
•
•
planowanie zajęć rewalidacyjnych w świetle obowiązujących przepisów
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka -zasady prowadzenia zajęć,
metody i formy pracy,rodzaje zajęć.
opracowanie indywidualnego programu rewalidacji w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
9. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
•
•
•
•
•
•
•
•
Na czym polega praca wyrównawcza
Planowanie zajęć
Formy i metody pracy
Deficyty
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
Ćwiczenia grafomotoryczne
Technika opanowania symbolu dla słów
dokumentacja
10. Jak prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci
•
•
•
•
z zaburzeniami rozwoju ruchowego
etiologia zaburzeń ruchowych (motoryki małej i dużej), jej objawy oraz metody badania motoryki
objawy zaburzeń rozwoju kinestetyczno -ruchowego;
wybrane metody terapeutyczne;
konstrukcja zajęć terapeutycznych mających na celu korygowanie zaburzeń sprawności ruchowej,
motorycznej, orientacji w przestrzeni.
11. Metody pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wyrównawczych dla dzieci ze
•
•
•
•
specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
poznanie podłoża psychosomatycznego oraz innych przyczyn leżących u podstaw ogólnych i specyficznych
trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia i inne zaburzenia zdolności matematycznych.
poznanie specyfiki diagnozy psychologiczno- pedagogicznej uczniów mających trudności w uczeniu się
matematyki - zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystania wyników diagnozy do planowania pracy
dydaktycznej, wyrównawczej oraz korekcyjno - kompensacyjnej.
poznanie struktury matematyki jako przedmiotu .
poznanie metodycznych podstaw pracy korekcyjno- kompensacyjnej i dydaktyczno- wyrównawczej
w zakresie matematyki elementarnej.
12. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
•
•
•
•
•
•
omówienie zasadniczych źródeł zaburzeń rozwojowych ,problemów w przystosowaniu się do środowiska
społecznego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej
główne obszary zniszczeń dzieci z rodzin dysfunkcyjnych/ sądy poznawcze, emocje, zaburzone
zachowania/
zasady pomocy, cele i bariery pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
mechanizm zachowania agresywnego związany z tożsamością
ćwiczenia praktyczne związane z modyfikacją poczucia tożsamości i samooceny
planowanie zajęć
13. Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się
•
•
•
•
•
czynniki decydujące o wyborze metod i form pracy z uczniem
przegląd nowoczesnych metod i technik nauczania i uczenia się
charakterystyka poszczególnych metod aktywizujących
dobór metod pracy i technik uczenia się do wspierania osiągnięć ucznia
ocenianie ucznia pracującego w sposób aktywny
14. Diagnozowanie umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym
•
•
•
umiejętności podlegające diagnozowaniu dziecka w wieku przedszkolnym
przegląd i systematyzacja metod i technik dokonywania diagnozy umiejętności dzieci
opracowanie podstaw sprawdzianów dla dzieci odpowiednio dla wieku
15. Zabawy logopedyczne wspierające i korygujące rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym
•
•
•
•
diagnozowanie wad wymowy
zestaw ćwiczeń logopedycznych eliminujących wady
pomoce dydaktyczne w przedszkolu
ćwiczenia dla dzieci do pracy samodzielnej i indywidualnej
16. Jak pomóc dziecku objawiającemu zespół nadpobudliwości - ADHD
•
•
•
•
•
jak rozpoznać nadpobudliwość ruchową – objawy, kryteria
leczenie – grupy działań
formy pomocy psychologicznej
postępowanie z dziećmi z objawami ADHD
gdzie szukać pomocy
17. Wspomaganie uczniów niepełnosprawnych
•
•
•
•
•
•
•
pojęcie i istota niepełnosprawności
relacje między dzieckiem z niepełnosprawnością a ludźmi zdrowymi
charakterystyka rodziny dziecka niepełnosprawnego
integracja – plusy i minusy
jak zintegrować dziecko niepełnosprawne z jego zdrowymi rówieśnikami
formy pomocy
współpraca z poradniami specjalistycznymi
18. Praca z uczniem z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
•
•
•
•
•
przepisy prawne związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
metody poznawania ucznia i jego środowiska
rodzaje opinii wydawanych przez poradnię
rola opinii dla ucznia, nauczyciela, rodzica i szkoły
organizowanie właściwej pomocy dla ucznia – procedury współpracy nauczyciela, szkoły, rodziców,
poradni.
19. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•
•
•
•
dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb ucznia
akty prawne regulujące pomoc psych.-ped. w danej placówce
dokumentowanie pracy z uczniem
tworzenie i funkcjonowanie zespołów zadaniowych
20. Praca z uczniem zdolnym
•
•
•
•
•
przepisy prawne obowiązujące nauczyciela
jak rozpoznać ucznia zdolnego- metody i procedury wyłaniana
problemy ucznia zdolnego
planowanie i praca z uczniem zdolnym
współpraca z rodzicami i por. psych.-pedag. i innymi instytucjami zajmującymi się dziećmi zdolnymi
21. Innowacyjne podejście do nauki
„Wiedza to nie inteligencja, inteligencja to nie mądrość”





Indywidualny sposób uczenia się , rozpoznawanie wzorców myślowych „ klasa geniuszy”
Prawo i rodzaje pamięci
Muzyka a nauka
Dieta wspomagająca pamięć
Praca nad zasobami osobistymi
22. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
• formy pomocy dziecku
• uczeń z trudnościami w nauce- pojęcia,przyczyny, konsekwencje
• rola szkoły i postawa nauczyciela wobec problemu
• metody pracy z uczniem
23. Dokumentowanie pracy szkoły
• podstawowe akta prawne – ustawy i rozporządzenia- dotyczące nauczania
i dokumentowania pracy szkoły
• korzystanie i stosowanie rozporządzeń w pracy nauczyciela i dyrektora placówki
• wypracowanie obowiązującej dokumentacji pracy szkoły
24. Podstawy pomiaru dydaktycznego
• teoria pomiaru dydaktycznego – terminy i pojęcia
• rodzaje pomiaru dydaktycznego, ich funkcje
• konstruowanie zadań testu - konstrukcja tekstu
• analiza ilościowa i jakościowa wyników testowania
• wyciąganie wniosków na podstawie wyników testowania
• budowanie zadania sprawdzającego wybraną umiejętność
•
tworzenie narzędzia sprawdzającego osiągnięcia edukacyjne uczniów
25. Monitorowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• ocenienie wewnątrzszkolne – cele, funkcje oraz typy oceniania
• tworzenie systemu monitorowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• sposoby dokumentowania WSO
26. Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej.
• zadania szkoły wynikające z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym
• planowanie pracy szkoły
• formy nadzoru realizowane przez dyrektora sprawującego nadzór pedagogiczny
• rodzaje i zakres ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły
• kryteria ewaluacji wewnętrznej, metody i sposób jej dokumentowania
• wypracowanie własnych narzędzi ewaluacji oraz sposobu dokumentowania
27.Wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej
• interpretacja wyników sprawdzianu
• analiza i interpretacja danych statystycznych szkoły
• raport OKE – jak interpretować
• koncepcja wewnątrzszkolnych badań osiągnięć uczniów
• modyfikacja planów wynikowych
• hospitacja diagnozująca
• program szkoły w oparciu o wyniki sprawdzianu - prezentacja
28. Dobra komunikacja – lepszy kontakt z uczniem
29. Kierownik wycieczki szkolnej
• akty prawne związane z organizacją wycieczki szkolnej
• obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki szkolnej
• zasady bezpieczeństwa, zdrowia i życia na wycieczce szkolnej
• dokumentacja zgodna z wymogami prawa
• obowiązujące regulaminy
• posumowanie i rozliczenie wycieczki - dokumentacja
30. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli
• obowiązki nauczyciela względem uczniów i pracodawcy
• zakres odpowiedzialności porządkowej nauczyciela
• odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela w kontekście nadzoru pedagogicznego
w szkołach i placówkach wynikające z podejmowanych działań w zakresie: dydaktyki, wychowania i
opieki
• konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa oświatowego i zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa
uczniów
• postępowanie w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w placówce oświatowej
• procedury związane z postępowaniem dyscyplinarnym nauczyciela
31. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
• podstawy prawne
• wyznaczniki jakości nowego modelu organizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• zadania szkoły i nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości
psychofizycznych
• sposoby dokumentowania działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• wypracowanie własnych przykładów dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
32. Emisja i higiena głosu nauczyciela
• budowa i funkcjonowanie aparatu mowy
• czynniki wpływające na obciążenie głosu podczas mówienia
• rola prawidłowego oddechu na jakość głosu
• zasady oddychania podczas mówienia – rola przepony
• ćwiczenia oddechowe i fonacyjne likwidujące napięcie krtani i gardła
33. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentacja
• akty prawne w drodze do awansu zawodowego
• warunki, jakie należy spełnić, aby zdobyć stopień awansu zawodowego
• tworzenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego na okres stażu
• sprawozdanie z okresu stażu
• dokumentacja wymagań formalnych i kwalifikacyjnych
Download