Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności
FIZJOTERAPIA
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
NAZWA PRZEDMIOTU
FARMAKOLOGIA
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Biochemia, anatomia, histologia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Ogólne wiadomości na temat budowy i działania cząstek chemicznych, powinowactwa do
receptorów, zasady przekazywania sygnału. Podstawy fizyczne wykonywania zabiegów jono- i
fonoforezy, podstawowe wiadomości o budowie układu kostno-mięśniowego, podstawowe
wiadomości o chorobach reumatycznych.
Forma zajęć
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe –
dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Liczba godzin
dydaktycznych
Warunki zaliczenia przedmiotu
A/ Aby zaliczyć zajęcia z farmakologii należy
wykazać obecność na wszystkich zajęciach.
B/ Uzyskać zaliczenie na kolokwium
kończącym cykl zajęć, składającym się z testu.
30
30
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
2
KATEDRA I KLINIKA FIZJOTERAPII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Lek. Agata Bednarek
Umiejętność stosowania leków w zabiegach
fizjoterapeutycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą ich działania. Kompetencje do
bezpiecznego stosowania najczęściej stosowanych leków dostępnych bez recepty.
Seminaria z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, dyskusja ze studentami.
Prezentacje multimedialne.
Wykłady
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
6
2
6
Temat i treści nauczania
Seminarium
Temat i treści nauczania
Leki – rodzaje, postacie, zasady nazewnictwa, mechanizm działania, ogólne
zasady dawkowania,
synergizm i antagonizm, wskazania i przeciwwskazania, nadwrażliwość,
przedawkowanie,
uzależnienia, swoiste odtrutki. Leki działające ogólnie i miejscowo.
Najważniejsze leki stosowane w procesie fizjoterapii – środki:
przeciwbólowe, obniżające napięcie mieśni, przyspieszające gojenie
ran.środki stosowane do kąpieli leczniczych.
Środki stosowane do jonoforezy i fonoforezy. Środki stosowane do
inhalacji. Środki o działaniu lokalnym stosowane w trakcie masażu – żele,
maści, kremy.
Leki stosowane w leczeniu osteoporozy.
3
6
4
6
5
6
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Leki stosowane w najczęstszych chorobach reumatycznych. Ogólne zasady
zlecania i kontrolowania działania środków farmakologicznych.
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji)
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji)
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
1. Farmakologia po prostu. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. 2009,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny.
A. Danysz, W. Buczko, 2008, Urban & Partner
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download