EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II

advertisement
EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II)
Elastyczność popytu i podaży - zadania
A. WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ
1. Pozioma krzywa popytu oznacza, że popyt jest ........................, podczas gdy pionowa
oznacza, że popyt jest ....................:
a) doskonale elastyczny, sztywny,
b) elastyczny, nieelastyczny,
c) sztywny, doskonale elastyczny,
d) nieelastyczny, elastyczny.
2. Konsumenci kupują 2000 ton pomidorów po cenie 5 zł za kilogram. Jaki będzie popyt
na pomidory, jeśli cenowa elastyczność popytu na pomidory wynosi -2, a ich cena
wzrośnie do 6 zł za kilogram?
a) 1000 ton,
b) 1200 ton,
c) 1800 ton,
d) 2000 ton.
3. Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że
analizowane dobra są dobrami:
a) komplementarnymi,
b) substytucyjnymi,
c) wyższego rzędu,
d) podrzędnymi.
4. Jeśli cenowa elastyczność popytu na dobro wynosi 0,5, to wzrost ceny tego dobra
o 50% spowoduje spadek popytu na to dobro o:
a) 50%,
b) 25%,
c) 100%,
d) 25 jednostek.
5. Cenowa elastyczność popytu na dobro jest tym większa, im .......................... jest
udział wydatków na to dobro w budżecie i im ............................ jest liczba
substytutów:
a) mniejszy, większa,
b) większy, większa,
c) mniejszy, mniejsza,
d) większy, mniejsza.
6. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na dane dobro wynosi 0,7, to popyt zmienia
się:
a) w odwrotnym kierunku niż dochód,
b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu,
c) w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu,
d) w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniu.
7. Jeżeli przy spadku ceny dobra Y popyt na dobro X wzrasta, to:
a) dobra są substytucyjne,
b) dobra są komplementarne,
c) X jest dobrem podrzędnym,
d) X jest dobrem Giffena.
8. Jeśli masło i margaryna mają mieszaną cenową elastyczność popytu równą 2, a cena
masła wzrośnie z 2 zł do 3 zł za kostkę, to popyt na margarynę:
a) spadnie o 20%,
b) spadnie o 100%,
c) wzrośnie o 50%,
d) wzrośnie o 100%.
Zebrała: Karolina Pawlak
1
EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II)
Elastyczność popytu i podaży - zadania
9. Dobro X jest dobrem podrzędnym, gdy:
a) dochodowa elastyczność popytu jest ujemna,
b) cenowa mieszana elastyczność popytu jest równa 1,
c) dochodowa elastyczność popytu jest większa od 1,
d) cenowa mieszana elastyczność popytu jest większa od 0.
10. Jeśli spadek ceny o 1% powoduje wzrost popytu o 2%, to:
a) popyt jest nieelastyczny,
b) popyt jest elastyczny,
c) popyt jest doskonale elastyczny,
d) popyt ma elastyczność wzorcową.
11. Efekt Veblena polega na:
a) wzroście popytu na inne dobra na skutek wzrostu ceny dobra luksusowego
(prestiżowego),
b) wzroście popytu na dobro luksusowe na skutek spadku jego ceny,
c) wzroście popytu na dobro luksusowe na skutek zwiększenia popytu innych
konsumentów na to dobro,
d) wzroście popytu na dobro luksusowe na skutek wzrostu ceny tego dobra.
12. Efekt dochodowy zmiany ceny:
a) jest zawsze ujemny,
b) jest zawsze dodatni,
c) może być dodatni lub ujemny w zależności od tego, w jakim stopniu zmieniła
się cena,
d) może być dodatni lub ujemny, a zależy to od rodzaju dobra, którego cena
uległa zmianie.
13. Jeśli cena dobra rośnie, to:
a) efekt substytucyjny będzie ujemny, a efekt dochodowy może być ujemny lub
dodatni,
b) obydwa efekty mogą być dodatnie lub ujemne,
c) obydwa efekty będą ujemne,
d) efekt dochodowy może być dodatni, ale nigdy nie zrównoważy ujemnego
efektu substytucyjnego.
14. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, że
analizowane dobra są:
a) komplementarne,
b) substytucyjne,
c) niezależne,
d) nie można dać odpowiedzi bez dodatkowych informacji.
15. Dla liniowej krzywej popytu bezwzględna wartość współczynnika elastyczności
cenowej jest większa od 1, gdy popyt jest:
a) elastyczny,
b) nieelastyczny,
c) sztywny,
d) doskonale elastyczny.
16. W pewnym punkcie krzywej popytu elastyczność cenowa wynosi -2. Jeśli w tej
sytuacji cena wzrośnie, to przychód całkowity:
a) wzrośnie,
b) zmaleje,
c) nie zmieni się,
d) nie można orzec bez dodatkowych informacji.
Zebrała: Karolina Pawlak
2
EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II)
Elastyczność popytu i podaży - zadania
17. W pewnym punkcie krzywej popytu elastyczność cenowa wynosi - 1 . Jeśli w tej
2
sytuacji cena wzrośnie, to przychód całkowity:
a) wzrośnie,
b) zmaleje,
c) nie zmieni się,
d) nie można orzec bez dodatkowych informacji.
18. Przypuśćmy, że cena jabłek wzrosła z 5 zł do 6 zł za kg. Spowodowało to spadek
wielkości popytu ze 150 ton do 10 ton. Przychód marginalny wynosi:
a) 100,
b) 50,
c) 3000,
d) 150 000.
19. Elastyczność cenowa popytu równa zero oznacza, że:
a) wielkość popytu zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany ceny,
b) wielkość popytu zmienia się niezależnie od zmian ceny,
c) wielkość popytu zmienia się intensywniej niż cena,
d) wielkość popytu nie zmienia się wraz ze zmianami ceny.
20. Które z par dóbr charakteryzują się dodatnią elastycznością mieszaną popytu:
a) bilet na pociąg i bilet na autobus,
b) benzyna i samochód,
c) jabłko i pomarańcza,
d) rower i zeszyt.
B. ROZWIĄŻ ZADANIA
1. Elastyczność mieszana popytu na kawę „Astra” w stosunku do ceny kawy „Terra”
równa się 2. Cena kawy „Terra” wzrosła z 2 do 3 zł za opakowanie. O ile procent
wzrośnie popyt na kawę „Astra”?
2. Krzywa popytu ma postać: P = 2000 – 5QD, gdzie: P – cena, QD – wielkość popytu.
Cena spada z 1800 do 1600. Wyznacz elastyczność łukową popytu oraz przychód
marginalny.
3. Krzywa popytu ma postać: P = 3000 – 6QD, gdzie: P – cena, QD – wielkość popytu.
Wyznacz wartość elastyczności punktowej popytu przy cenie 2400.
4. Ile wynosić będzie cena, przy której wielkość popytu równa jest zero, jeśli
elastyczność cenowa popytu przy cenie 300 jest równa –0,75?
5. Krzywa popytu ma postać: P = 2000 – 5Q. Krzywa podaży wyraża się wzorem:
P = 2Q + 500. Co możesz powiedzieć o elastyczności cenowej popytu w punkcie
równowagi rynkowej?
6. Krzywa popytu ma postać: P = 300 – 6Q. Jaka będzie elastyczność cenowa popytu
jeżeli P=240?
7. W poniższej tabeli przedstawione są wielkości wydatków pewnego gospodarstwa
domowego na dobra A, B, C i D:
a) oblicz udziały wydatków na poszczególne dobra w budżecie konsumenta
(konsument wydaje cały swój dochód na te dobra),
b) oblicz elastyczność dochodową popytu na te dobra,
c) określ, jakiego rodzaju są to dobra.
Zebrała: Karolina Pawlak
3
EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II)
Elastyczność popytu i podaży - zadania
Udział w budżecie
(%)
Dobro miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 1 miesiąc 2
Wydatki (jp)
A
B
C
D
30
30
25
15
Edp
Dobro
normalne
czy
niższego
rzędu
Dobro
luksusowe
czy
podstawowe
50
70
20
60
8. Poniższa tabela przedstawia dochodową elastyczność popytu na trzy dobra. Objaśnij
krótko, jak zmieni się krzywa popytu na każde z tych dóbr pod wpływem spadku
dochodów?
Elastyczność
Dobra
X
1,7
Y
-0,8
Z
0
9. Na podstawie ocen elastyczności przedstawionych w poniższej tabeli wykonaj
poniższe polecenia:
a) zinterpretuj proste cenowe elastyczności popytu na trzy wymienione dobra
i wskaż, które z nich charakteryzują się popytem elastycznym, a które
nieelastycznym;
b) jaki wpływ na spożycie wina i piwa wywierają zmiany cen żywności? Jaka
zależność występuje między żywnością i pozostałymi dobrami?;
c) rysunek przedstawia funkcję popytu na wino (Dw). Naszkicuj, jak na tę krzywą
popytu wpłynie wzrost cen żywności i piwa.
Tabela. Proste i mieszane elastyczności cenowe popytu
W stosunku do 1% zmiany ceny
Względna zmiana
zapotrzebowania na:
żywności
wina
żywność
-0,25
0,06
wino
-0,13
-1,20
piwo
0,07
0,41
piwa
0,01
0,27
-0,85
Rysunek. Krzywa popytu na wino
P
Dw
Q
Zebrała: Karolina Pawlak
4
EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EKONOMIA II)
Elastyczność popytu i podaży - zadania
10. Która z dwóch funkcji popytu DD i dd na poniższym rysunku może przedstawiać
kształtowanie się popytu na energię elektryczną w długim okresie, a która w okresie
krótkim? Odpowiedź uzasadnij.
P
D
d
d
D
Q
11. Podane jest następujące równanie krzywej popytu: Q = 30 – 5P, gdzie: P – cena za
jednostkę produktu (zł), Q – sprzedana ilość (szt.). Ile wynosi elastyczność cenowa
popytu jeśli P = 5 zł/szt.?
12. Dane jest następujące równanie krzywej popytu na pomidory: Q = 80 – 80P,
gdzie: Q – poszukiwana liczba skrzynek pomidorów, P – cena skrzynki pomidorów.
a) narysuj krzywą popytu,
b) oblicz elastyczność cenową popytu, gdy sprzedana ilość pomidorów wynosi
odpowiednio 60, 40 i 20 skrzynek.
Zebrała: Karolina Pawlak
5
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards