Przykładowe pytania opisowe

advertisement
WPROWADZENIE DO PATOFIZJOLOGII/ZAPALENIE/PATOFIZJOLOGIA UKŁADU IMMUNOLGICZNEGO
1. Zdefiniuj pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to).
Patologia
Patofizjologia
Nozologia
Zdrowie
Choroba
Homeostaza
Adaptacja
Etiologia
Etiopatogeneza
Czynniki chorobotwórcze (+podział)
Choroba idiopatyczna (+przykłady)
Choroba jatrogenna (+przykłady)
Objawy choroby podmiotowe
Objawy choroby przedmiotowe
Zapalenie (+czynniki wywołujące)
Zapalenie ostre
Zapalenie przewlekłe
Nadwrażliwość
Alergia (+przykłady chorób alergicznych)
Alergen (+przykłady)
Atopia (+mechanizm reakcji atopowej i przykłady chorób atopowych)
Alergia atopowa
Alergia krzyżowa
Anafilaksja
Wstrząs anafilaktyczny
Obrzęk naczynioruchowy/obrzęk Quinckego
Choroba autoimmunologiczna (+przykłady)
Autoprzeciwciało
Mediatory zapalne (+podział)
Mediatory zapalne osoczowe (+przykłady)
Mediatory zapalne komórkowe (+przykłady)
Kininy
Aminy biogenne
Histamina
Serotonina
Bradykinina
Układ dopełniacza
Prostanoidy (+przykłady)
Prostaglandyny
Prostacyklina
Tromboksan
Leukotrieny
Czynnik aktywujący płytki
Tlenek azotu
Reaktywne formy tlenu
Cytokiny
Białka ostrej fazy (+podział, +przykłady)
Opad Biernackiego (OB, ESR)
Leukocytoza
Neutrofilia
2. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać
również przykłady, np. danych zaburzeń)
1. Różnica pomiędzy objawami podmiotowymi i przedmiotowymi
2. Różnica pomiędzy homeostazą i hemostazą
3. Różnica pomiędzy zapaleniem ostrym i zapaleniem przewlekłym
4. Różnica pomiędzy terminami: nadwrażliwość, alergia, atopia, anafilaksja
5. Różnica pomiędzy atopią i alergią atopową
6. Różnica pomiędzy reakcjami nadwrażliwości typu I, II, III a reakcją nadwrażliwości typu IV
7. Różnica pomiędzy chorobami autoimmunologicznymi z przewagą odpowiedzi humoralnej i komórkowej
8. Różnica pomiędzy chorobami autoimmunologicznymi uogólnionymi i narządowo-swoistymi
9. Różnica pomiędzy objawami zapalenia miejscowymi i uogólnionymi
10. Różnica pomiędzy ujemnymi i dodatnimi białkami ostrej fazy
11. Różnica pomiędzy prostacykliną a tromboksanem
12. Różnica pomiędzy terminami: nadwrażliwość typu I (anafilaktyczna) i anafilaksja
13. Różnica pomiędzy mediatorami zapalnymi miejscowymi i układowymi
14. Różnica pomiędzy mediatorami zapalnymi komórkowymi preformowanymi i syntezowanymi de novo.
3. Omów krótko zmiany naczyniowe w procesie zapalnym i ich skutki. Wymień 4 mediatory zapalne (pełne
nazwy) biorące udział w zmianach naczyniowych i określ ich rolę.
Zmiany naczyniowe i ich skutki:
Mediatory:
1)
2)
3)
4)
4. Dokonaj podziału mediatorów zapalnych, scharakteryzuj je krótko, podaj przykłady mediatorów (pełne
nazwy) i ich działanie.
1.
Przykłady:
2.
a)
Przykłady:
b)
Przykłady:
5. Omów zapalenie ostre.
1. Wyjaśnij, czym zapalenie ostre różni się od zapalenia przewlekłego.
2. Wymień 5 objawów miejscowych zapalenia ostrego i opisz mechanizm powstawania każdego z nich.
6. Porównaj zapalenie ostre i przewlekłe. Zwróć uwagę na główne przyczyny, czas trwania, komórki zapalne
zaangażowane w proces zapalny, skutki, itp.
Zapalenie ostre
Zapalenie przewlekłe
7. Wymień miejscowe i ogólnoustrojowe objawy/skutki procesu zapalnego i omów dokładnie po jednym z nich
(opisz mechanizm jego powstania).
Objawy miejscowe
Objawy ogólnoustrojowe
Charakterystyka wybranego objawu:
8. Uzupełnij tabelę dotyczącą mediatorów zapalnych:
Działanie
Rozszerzenie naczyń
Wzrost przepuszczalności naczyń
Chemotaksja i aktywacja leukocytów
Gorączka
Ból
Uszkodzenie tkanek
Charakterystyka wybranego objawu:
Przykłady mediatorów (pełne nazwy)
9. Wyjaśnij różnicę.
1. Jaka jest różnica pomiędzy alergią (atopową) a atopią?
2. Jaka jest różnica pomiędzy chorobą autoimmunologiczną uogólnioną a narządowo swoistą? Podaj przykłady
tych chorób.
2. Jaka jest różnica pomiędzy chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi komórkowej a
chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi humoralnej? Podaj przykłady tych chorób.
10. Uzupełnij schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w organizmie. Podaj pełne nazwy głównych
enzymów katalizujących jego przemiany. Nazwij główne grupy związków powstających w wyniku jego
przemian i podaj ich najważniejsze właściwości. Zaznacz, który etap przemian jest hamowany przez
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
KWAS ARACHIDONOWY
epoksygenazy
wolne rodniki
LIPOKSYNY
EPOKSYDY
IZOPROSTANY
11. Uzupełnij schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w organizmie. Podaj pełne nazwy głównych
enzymów katalizujących jego przemiany. Nazwij główne grupy związków powstających w wyniku jego
przemian i podaj ich najważniejsze właściwości. Zaznacz, który etap przemian jest hamowany przez
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Omów patogenezę chorób związanych ze stosowaniem leków z
grupy NLPZ.
KWAS ARACHIDONOWY
epoksygenazy
wolne rodniki
LIPOKSYNY
EPOKSYDY
1. Omów patogenezę tzw. astmy aspirynoiwej.
[Uwaga: ta część pytania obowiązuje na ćwiczenie nr 5]
2. Omów patogenezę choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wywołanej stosowaniem NLPZ.
[Uwaga: ta część pytania obowiązuje na ćwiczenie nr 10]
IZOPROSTANY
12. Porównaj typy nadwrażliwości wg Gella i Coombsa. W typie II należy skupić się na głównym mechanizmie
(dodatkowo można opisać tzw. V typ nadwrażliwości, jednak należy to wyraźnie zaznaczyć w tabeli).
Typ
I
II
III
IV
Nazwa
Rola przeciwciał
Ogólny mechanizm
Przykłady chorób/stanów
patologicznych/odczynów
Opis wybranej
choroby/stanu
patologicznego/odczynu
13. Omów krótko typ I nadwrażliwości wg Gella i Coombsa
Nazwa nadwrażliwości typu I:
Mechanizm nadwrażliwości typu I:
Wymień 3 przykłady reakcji/odczynów/chorób w których występuje ten mechanizm:
1.
2.
3.
Charakterystyka jednej z wymienionych reakcji/odczynu/choroby:
14. Omów krótko typ II nadwrażliwości wg Gella i Coombsa (Uwaga!: należy skupić się na głównym
mechanizmie; dodatkowo można opisać tzw. V typ nadwrażliwości, jednak należy to wyraźnie zaznaczyć w
tabeli).
Nazwa nadwrażliwości typu II:
Mechanizm nadwrażliwości typu II:
Wymień 3 przykłady reakcji/odczynów/chorób w których występuje ten mechanizm:
1.
2.
3.
Charakterystyka jednej z wymienionych reakcji/odczynu/choroby:
15. Omów krótko typ III nadwrażliwości wg Gella i Coombsa
Nazwa nadwrażliwości typu III:
Mechanizm nadwrażliwości typu III:
Wymień 3 przykłady reakcji/odczynów/chorób w których występuje ten mechanizm:
1.
2.
3.
Charakterystyka jednej z wymienionych reakcji/odczynu/choroby:
16. Omów krótko typ IV nadwrażliwości wg Gella i Coombsa
Nazwa nadwrażliwości typu IV:
Mechanizm nadwrażliwości typu IV:
Wymień 3 przykłady reakcji/odczynów/chorób w których występuje ten mechanizm:
1.
2.
3.
Charakterystyka jednej z wymienionych reakcji/odczynu/choroby:
17. Omów dokładnie patogenezę następujących chorób/zaburzeń (podaj typ reakcji nadwrażliwości
zaangażowany w każde z tych zaburzeń).
1. Patogeneza astmy oskrzelowej atopowej
2. Patogeneza cytopenii polekowych
3. Patogeneza choroby hemolitycznej noworodków
4. Patogeneza alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP)
5. Patogeneza kontaktowego zapalenia skóry
18. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – uzupełnij tabelę.
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Definicja:
Etiopatogeneza choroby:
Charakterystyczne objawy choroby (min. 6):
Nazwy autoprzeciwciał, które występują w chorobie:
19. Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) – uzupełnij tabelę.
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
Definicja:
Etiopatogeneza choroby:
Charakterystyczne objawy choroby (min. 6):
Nazwy autoprzeciwciał, które występują w chorobie:
20. Z niżej wymienionych chorób wybierz te o charakterze autoimmunologicznym i podziel je na uogólnione i
narządowo swoiste. Następnie wybierz jedną z uogólnionych chorób autoimmunologicznych i opisz ją.
UWAGA: Nie wszystkie choroby mają charakter autoimmunologiczny!
a)
Toczeń rumieniowaty układowy, Zespół Sjögrena, Cukrzyca typu II, Reumatoidalne zapalenie stawów,
Choroba Addisona-Biermera, Choroba Addisona, Twardzina układowa, Astma oskrzelowa atopowa,
Miastenia gravis, Choroba Gravesa-Basedowa, Jatrogenny zespół Cushinga
b)
Astma oskrzelowa atopowa, Reumatoidalne zapalenie stawów, Gorączka reumatyczna,
Zespół Sjögrena, Miastenia gravis, Choroba Addisona-Biermera, Choroba Addisona,
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, Choroba Gravesa-Basedowa, Jatrogenny zespół Cushinga
c)
Atopowe zapalenie skóry, Toczeń rumieniowaty układowy, Stwardnienie rozsiane, Mukowiscydoza,
Astma aspirynowa, Twardzina układowa, Choroba Addisona, Choroba Addisona-Biermera,
Choroba Hashimoto, Jatrogenna niedoczynność tarczycy
Choroby uogólnione
Choroby narządowo-swoiste
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Nazwa wybranej uogólnionej choroby autoimmunologicznej:
Definicja i etiopatogeneza choroby:
Charakterystyczne objawy choroby (min. 6):
Nazwy autoprzeciwciał, które występują w chorobie:
21. Z niżej wymienionych chorób wybierz te o charakterze autoimmunologicznym i podziel je na uogólnione
i narządowo swoiste. Następnie opisz:
- jedną z uogólnionych chorób autoimmunologicznych
- jedną z narządowo-swoistych chorób będącą endokrynopatią [Uwaga: ta część pytania obowiązuje na
ćwiczenie nr 3 i 4]
UWAGA: Nie wszystkie choroby mają charakter autoimmunologiczny!
Toczeń rumieniowaty układowy, Zespół Sjögrena, Cukrzyca typu I, Reumatoidalne zapalenie stawów,
Choroba Addisona-Biermera, Astma oskrzelowa atopowa, Miastenia gravis, Choroba Hashimoto,
Jatrogenny zespół Cushinga, Stwardnienie rozsiane
Choroby uogólnione
1
2
3
4
5
Nazwa wybranej uogólnionej choroby
autoimmunologicznej:
Definicja i etiopatogeneza choroby:
Charakterystyczne objawy choroby (min. 6):
Nazwy autoprzeciwciał, które występują w chorobie:
Choroby narządowo-swoiste
1
2
3
4
5
Nazwa wybranej narządowo-swoistej choroby
autoimmunologicznej:
Definicja i etiopatogeneza choroby:
Charakterystyczne objawy choroby (min. 6):
Nazwy autoprzeciwciał, które występują w chorobie:
22. Uzupełnij tabelę.
Narysuj schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w komórce zaczynając od jego źródła, czyli fosfolipidów
błonowych. Podaj pełne nazwy enzymów i powstających związków chemicznych. Omów właściwości związków
powstających w wyniku działania enzymu cyklooksygenazy.
23. Uzupełnij tabelę.
Narysuj schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w komórce zaczynając od jego źródła, czyli fosfolipidów
błonowych. Podaj pełne nazwy enzymów i powstających związków chemicznych. Omów właściwości związków
powstających w wyniku działania enzymu lipooksygenazy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards