ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W

advertisement
1
WYŻSZA
SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
PRACA DYPLOMOWA
2
TEMAT:
ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
W WOJSKU
PCHOR.
Jarosław DRĄG
PROMOTOR
dr inż. Jerzy BESTRY
______________________________________________________
WROCŁAW 2003
3
SPIS TREŚCI
WSTĘP........................................................................................................…3
I. WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ.....…5
1.1. Definicje..........................................................................................…5
1.2 .Formy komunikacji interpersonalnej..............................................…8
1.3 .Znaczenie aktów niewerbalnych w komunikacji..............................10
1.4 .Bariery w procesie komunikowania..................................................13
II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W WOJSKU........................19
2.1 .Cechy dowódcy.................................................................................21
2.2 .Czynniki wpływu na skutki komunikowania....................................38
III. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ORGANIZACJI………..45
3.1 .Struktura hierarchiczna......................................................................47
3.2 .Sieci komunikacyjne..........................................................................50
ZAKOŃCZENIE...................................................................................................55
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................56
4
WSTĘP
Żadna z ludzkich zdolności nie jest bardziej podstawowa dla
rozwoju cywilizacji, jak zdolność do zbierania, przekazywania
i zastosowania wiedzy. Cywilizacja istnieje tylko dzięki procesowi
komunikowania.
Frederik Williams
Człowiek1, co stwierdził, już Arystoteles to istota społeczna, która z natury
potrzebuje innych ludzi. Jako istoty pozostajemy w kontakcie z innymi osobami.
Kontakty z ludźmi wymagają przede wszystkim zdolności wyrażania swych myśli
oraz przekazywania ich innym. Podstawą tej kulturowej wspólnoty jest język.
W dobie XXI wieku każdy dowódca musi sprostać bardzo wysokim
wymaganiom, nie zawsze jednak spełnienie tych wymagań gwarantuje sukces. To
właśnie dowódcy są szkoleni po to by dowodzić ludźmi, których należy dobrze
wyszkolić i przygotować do różnego rodzaju działań. Nie można oczywiście tego
dokonać bez skutecznego procesu komunikowania. To dzięki komunikowaniu,
skutecznie doskonalimy relacje z żołnierzami (podwładnymi), powoli zdobywamy
ich zaufanie.
Przy występowaniu bardzo dużej ilości literatury przedmiotu, w której
wszechstronnie opisane są zjawiska warunkujące komunikowanie międzyludzkie,
przedstawiona praca dyplomowa jest wyłącznie próbą ukazania wybranych
problemów dotyczących komunikacji interpersonalnej, najczęściej (moim zdaniem)
występujących uwarunkowań, z którymi dowódca spotyka się, bądź będzie się
spotykał w pracy z podwładnymi.
W poszczególnych rozdziałach pragnę przybliżyć zrozumienie istoty
problemu komunikacji interpersonalnej w wojsku oraz organizacji. Ukazanie jak
skomplikowana i ważna jest umiejętność dowódcy w realizacji procesu
komunikowania się z żołnierzami (innymi osobami). Dzięki komunikacji możemy
1
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. PWN, Warszawa-Kraków, 2000, s. 39.
5
poznawać innych ludzi, zdobywać pewne doświadczenie, to najlepszy sposób aby
korzystać także z obcych umiejętności i wiedzy.
W dzisiejszych czasach, w dobie dokonywania się intensywnych przemian,
które dokonują się także w wojsku, współczesny dowódca musi rozumieć, że drogą
do sukcesu i osiągania założonych przez niego celów jest także umiejętne i łatwe
komunikowanie się z innymi żołnierzami.
6
I. WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI
1.1. DEFINICJE
Termin komunikacja nie jest w pełni jednoznaczny. Może oznaczać i być
związany np.: z transportem lub przemieszczaniem się ludzi. Natomiast
komunikacja międzyludzka, ogólnie można powiedzieć, to życie człowieka
w społeczeństwie, to komunikowanie się z otoczeniem.
„Komunikowanie” w etymologicznym znaczeniu słowa, wywodzi się
z łacińskiego communicare (być w relacji z, lub być w związku z, uczestniczyć
w, zrzeszać się z). Łaciński rodowód słowa komunikacja wskazuje, że pełnia
porozumiewania
w
procesie
komunikowania
się
zależy
od
swoistego
współistnienia nadawcy z odbiorcą, a także łączenia się oraz tworzenia wspólnoty
ludzi przy użyciu języka, gestów, znaków, itp. Jako współcześnie używany termin,
komunikowanie jest kalką językową z języka angielskiego (communication).
Pomimo,
że
obecnie
termin
ten
jest
powszechnie
znany
i używany w różnych językach, jednak nie zawsze jest on jednoznaczny
i właściwie rozumiany.2
W światowej i krajowej literaturze przedmiotu, definicje dotyczące
komunikowania się (komunikacji interpersonalnej) są różne i wieloznacznie
określane.
Dla ilustracji ich wielości i dla porównania, T. Goban-Klas wyróżnia
najbardziej typowe określenia:3
Komunikowanie jako transmisja: to przekazywanie informacji w bardzo
szerokim znaczeniu tego terminu (Ayer, 1955, 13); przekazywanie informacji, idei,
emocji, umiejętności etc. To właśnie akt lub proces transmisji jest zazwyczaj
nazywany komunikowaniem (Berelson i Steiner; 1964, 254).Komunikowanie jako
rozumienie: to proces, dzięki któremu rozumiemy innych i z kolei staramy się
być rozumianymi (Andersen, 1959, 5); proces przez który dwie osoby
dochodzą do tych samych myśli lub uczuć (Adler, 1963, 449).
2
3
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. PWN,Warszawa-Kraków2000, s. 41.
Tamże, s. 42 i 43.
7
Komunikowanie jako oddziaływanie: Słowa tego używamy do określenia
wszystkich sposobów, którymi ludzie oddziaływają na siebie (Anastasij, 1972, 5);
użycie znaków i symboli, dzięki którym sprawuje się władzę (Schaecter, 1951,
191).
Komunikowanie jako łączenie (tworzenie wspólnoty): to proces, który
łączy nieciągłe części naszego żyjącego otoczenia (Ruech, 1997, 462); tworzenie
społecznej całości z jednostek przy użyciu języka lub znaków (Cherry, 1961, 67).
Komunikowanie jako interakcja: to społeczna interakcja za pomocą
symboli (Gerbner, 1967, 103).
Komunikowanie jako wymiana: wymiana znaczeń między ludźmi jest
możliwa w stopniu, w jakim jednostki mają wspólne postrzeżenia, pragnienia
i postawy (Krech, Crutchfield, Ballachey, 1962, 275).
Komunikowanie
jako
składnik
procesu
społecznego:
to
akt
komunikatywny jako środek, przez który są wyrażane normy grupowe,
sprawowana kontrola społeczna, przydzielane role, osiągnięta koordynacja
wysiłków, są ujawniane oczekiwania i przenoszony proces społeczny (De Fleur,
1966, 90).
Według
L.
Kanarskiego
komunikowanie
się
jest
wzajemnym
oddziaływaniem na siebie ludzi, którzy informują się, przekazując fakty, własne
poglądy i uczucia.4
Komunikacja to umiejętność przekazywania informacji, myśli i idei w taki
sposób, aby były one właściwie rozumiane przez słuchacza lub słuchaczy. 5
W. Głodowski6 (za innymi autorami) przedstawia, iż: interpersonalne
komunikowanie
jest
wszechobecnym
ciągłym,
przewidywalnym,
wielopoziomowym, dynamicznym procesem wymiany znaczeń w celu bardziej
efektywnego kierowania naszym życiem (Myers i Myers, 1992, 15); natomiast
a Hulett (cit: Fesnak, 1983, 21) lapidarnie określa komunikowanie jako rodzaj
zachowania interpersonalnego. Adler i inni (1998, 14) podkreślają, że
komunikowanie jest wymianą przekazów: komunikowanie może być określanie
L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych. MON 2002, s. 85
E. O’Leary, Przywództwo. K. E. Liber s.c., S. 26
6
W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne. Hansa Communication, Warszawa 2001, s. 20-25.
4
5
8
jako rozwijający się, transakcyjny proces, w którym jednostki wymieniają
przekazy, których znaczenie pozostaje pod wpływem historii danego związku
i doświadczeń jego uczestników. Nęcki i Awdiejew (Nęcki, 1996, 106) zakładają,
że głównym motywem i celem komunikowania interpersonalnego jest koordynacja
działań uczestników interakcji: komunikowanie interpersonalne to podejmowana
w określonym kontekście wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych
sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.
Reasumując, można przyjąć, że: komunikowanie interpersonalne jest
procesem przekazywania i odbierania informacji pomiędzy dwiema osobami
lub pomiędzy małą grupą osób wywołującym określone skutki i rodzaje
sprzężeń zwrotnych.
Jak
z
powyższego
przeglądu
wynika,
różni
autorzy
odmiennie
charakteryzują cechy komunikowania, choć na ogół zgodnie z perspektywą
reprezentowanej dyscypliny naukowej.
Aby przybliżyć rozumienie poszczególnych elementów składowych
definicji komunikowania interpersonalnego, w tym celu na przestrzeni czasu
opracowano graficzne modele, przedstawiające proces komunikowania.
Większość modeli komunikowania zawiera kilka powtarzających się
elementów: nadawca koduje myśli i uczucia w formie kilku rodzajów przekazów,
które są transmitowane do odbiorcy poprzez kanały – foniczny, wizualny,
dotykowy, zapachowy, smakowy. Następnie odbiorca dekoduje te przekazy.7
Nadawca8: w komunikacji interpersonalnej muszą być zaangażowane co
najmniej dwie osoby. Każda z nich tworzy (koduje) i wysyła informacje (pełni
funkcję nadawcy) ale jednocześnie przyjmuje i dekoduje informacje (pełni funkcję
odbiorcy). Skuteczność oddziaływania nadawcy w dużym stopniu zależy od jego
wizerunku
w
świadomości
odbiorców
prezentowanych
cech
i
(wiarygodności, kompetencji, atrakcyjności, intencji itp.).
7
8
W. Głodowski. Komunikowanie interpersonalne. Hansa Communication, Warszawa 2001, s. 15.
W. Głodowski. Oddziaływanie środków masowego komunikowania. Warszawa 1994, s. 42 i 43.
postaw
9
Kanał komunikowania: swoisty pomost (droga) łączący źródło informacji
(nadawcę) z odbiorcą. Może być fizyczny (głos), techniczny (telefon) lub
społeczny (mass-media).
Kodowanie: czynność tworzenia informacji (mówienie, pisanie, gesty itp.)
przez nadawcę.
Dekodownie: proces odbierania i rozumienia informacji przez odbiorcę.
Każda forma zakłócająca lub zniekształcająca przekaz, utrudniająca proces
odbierania lub przekazywania informacji, określana jest jako szum informacyjny.
1.2. FORMY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
Istnieje wiele różnych sposobów komunikowania się: pisanie, mówienie,
czytanie, słuchanie, gestykulacja, mimika twarzy, dotyk i kontakt fizyczny,
spojrzenia wzajemne i spoglądanie jednostronne, dystans fizyczny między
rozmówcami, pozycja ciała, wygląd fizyczny i ubranie, dźwięki paralingwistyczne
(śmiech, płacz, ziewanie, mruczenie, mlaskanie wargami, posapywanie, gwizdanie,
westchnienia), jakość wypowiedzi (sposób wokalizacji) i elementy środowiska
(wielkość
pomieszczenia,
rodzaj
mebli,
charakter
wnętrza,
oświetlenie,
kolorystyka, dźwięki, zapachy itp.).
Cztery pierwsze, tj. mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, zaliczamy do
werbalnych sposobów komunikowania się (komunikacja werbalna), zaś pozostałe
do sposobów niewerbalnych (komunikacja niewerbalna).
Uważa się, że werbalne sposoby komunikowania się służą przekazywaniu
informacji, natomiast niewerbalne określają stosunek przekazującego do
przekazywanej informacji, ustalają stosunki między ludźmi i przekazują
informacje o ocenach rozmówców. Innymi słowy, słowo (język) jest nośnikiem
informacji, zaś sposób wokalizacji (intonacja), gest, mimika twarzy i inne
sygnalizują o stosunku emocjonalnym mówiącego (nadawcy) do przekazywanych
treści (komunikatów), jak również do słuchaczy (odbiorców).9
Istnieją dwie formy werbalnego komunikowania się: ustna (oralna) i pisana.
Nie zawsze jednak komunikowanie pisemne jest dominujące. Oczywiście w pracy
9
T. Wiland, Komunikacja społeczna. cz.1, Aspekty werbalne i niewerbalne. Wrocław 1996, s. 14.
10
żołnierza zawodowego bardzo często spotkamy się z tą formą komunikacji. Będą
oni sporządzać raporty, konspekty, listy, wypracowywać ankiety personalne.
Jednak w większości sytuacji interpersonalnych o wiele większą rolę odgrywa
komunikowanie ustne. Forma pisana ma oczywiście swoje wady, ale także i zalety.
Korzyści wynikające z korzystania z formy pisanej dotyczą tego, że mamy
możliwość idealnego przemyślenia tego co chcemy ująć w treści tekstu, starannego
przygotowania i rozważenia danego przekazu. Dzięki temu będzie to tekst
dokładny, na temat, konkretny i zawierający precyzyjne dane, możemy dobrać
także odpowiednie słownictwo. Człowiek, do którego kierujemy daną treść tekstu
ma możliwość wielokrotnego wracania i odtwarzania tej treści.
Tekst pisany ma też swoje wady. Jedną z najbardziej zauważanych jest brak
bezpośredniości, czyli osoby które się komunikują nie mają kontaktu
bezpośredniego, nie mają kontroli i wpływu na swoje reakcje. Nie ma możliwości,
aby napisany i wysłany tekst można by było skorygować. Odbiorca może przez to
źle zinterpretować daną treść przekazu. Wysuwająca się zaleta przekazu ustnego to
elastyczność, która w żaden sposób nie pasuje do przekazu pisanego. Otóż jeśli
tylko mamy okazję móc komunikować się ustnie róbmy to, daje to nam bardzo
wiele wspaniałych możliwości na nawiązanie jak najlepszych, bezpośrednich
i natychmiastowych kontaktów.
Najbardziej
złożonym,
subtelnym
i
typowo
ludzkim
środkiem
porozumiewania jest mowa. Może być używana na wiele sposobów. Jest
wyuczona, przy czym rozbudowywana i podtrzymywana przez sygnały
niewerbalne. Wypowiedzi składane w zdania tworzą konwersację. Specyficznym
dla wojska rodzajem wypowiedzi są rozkazy, polecenia i instruktaże. Stosowane
w celu wywarcia wpływu na zachowania innych mogą być perswazyjne lub
autorytarne.
Umiejętne używanie języka ojczystego wymaga zaś głębokiej wiedzy – nie
tylko znajomości gramatyki. Grzeczne i przekonujące wypowiedzi są więc dość
trudne, zwłaszcza w wojsku. To co określa się jako „takt” , wymaga większej dozy
umiejętności społecznych.
11
Specjaliści zajmujący się badaniem procesów komunikacji społecznej
(J. Bestry i inni) obliczyli, że komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich
wynosi mniej niż 35% a ponad 65% informacji, ludzie przekazują w sposób
niewerbalny. Tylko 7% znaczenia danej wiadomości jest zawarte w słowach, 38%
w brzmieniu głosu ( biorąc pod uwagę ton, modulacje i inne dźwięki ), a 55%
w środkach niewerbalnych.10
1.3. ZNACZENIE AKTÓW NIEWERBALNYCH W KOMUNIKACJI
Według Włodzimierza Głodowskiego11, komunikowanie nie ogranicza się
tylko do słów. Wyraźne przekazy są ciszą, ekspresją twarzy, ruchami ciała i tonem
głosu. Słowa towarzyszą niewielkiej części znaczeń w komunikowaniu
interpersonalnym.
Niewerbalne komunikowanie obejmuje sygnały pozbawione słów lub
uzupełniające słowa. Przypisywanie im określonych znaczeń powinniśmy zawsze
dokonywać z uwzględnieniem kulturowych i indywidualnych kontekstów,
w których występują, jak również przekazów werbalnych, które im często
towarzyszą.
Przekazami niewerbalnymi są wszystkie sygnały występujące w międzyosobowej interakcji, które nie mają ani formy mówionego słowa, ani pisanego
wyrazu i obejmują wszystkie inne przekazy, które wywierają pewien wpływ na jej
uczestników.
Większość badaczy uznaje następujące kategorie niewerbalnego zachowania:
1. Aparycja – zmienne i kierowane cechy takie jak ubranie, uczesanie,
makijaż, przybranie i ozdoby; cechy takie, jak fizjonomia, waga, tusza
i wzrost są tylko częściowo zmienne.
2. Kinezyka – widoczne ruchy ciała, w tym gestykulacja, mimika twarzy,
ruchy tułowia i kończyn, pozy, postawy, wzrok, spojrzenia itp.
3. Proksemika – wykorzystanie interpersonalnego dystansu i relacji
przestrzennych.
10
J. Bestry, Komunikacja międzyludzka w wojsku. Przegląd Wojsk Lądowych 10/1999, s. 78 i 79.
11
W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne. Hansa Communication, Warszawa 2001, s. 152.
12
4. Dotyk (haptyka) – przekazywanie sygnałów poprzez różne formy
bezpośredniego kontaktu fizycznego.
5. Parajęzyk – przekazywanie sygnałów głosowych innych niż artykułowane
słowa same w sobie, włączając w to takie cechy, jak wysokość, głośność,
tempo, przerwy wokalne, modulacja.
6. Chronemika – wykorzystanie czasu jako swoistego systemu przekazów;
włączając w to takie zagadnienia jak czas oczekiwania, czas trwania i ilość
spędzanego z kimś czasu.
W komunikowaniu niewerbalnym, według Mariana Kasperskiego 12, powyżej
wymienione kategorie spełniają także określone funkcje, np.:
1. Wskaźniki znaczeń. Funkcją emblematów jest przekazywanie znaczeń
dobrze znanych w danym środowisku, danej kulturze. Można to robić
poprzez pewne gesty, miny, ruchy. Najbardziej znane emblematy to np.
podniesienie ręki z palcami w kształcie litery V, co oznacza zwycięstwo,
szkolny zwyczaj pokazywania języka wyrażający lekceważenie itp.
2. Ilustracje wypowiedzi. Funkcję ilustratorów pełnią te wypowiedzi, które
oferują wizualną interpretację omawianych tematów.
3. Wskaźniki emocji. Zachowania ekspresyjne mające na celu okazanie
przeżywanych uczuć. Mogą być zarówno świadome, jak też nieświadome.
4. Regulowanie zabierania głosu. Funkcją tego typu zachowań
jest
organizacja rozmowy, ułatwianie zmiany głosu itp. Można tu wyróżnić
następujące przypadki:
- aktualnie mówiąca osoba chce oddać głos osobie słuchającej;
- mówiąca osoba chce kontynuować a słuchacz chce zacząć mówić;
- domaganie się głosu przez słuchacza;
- odmawianie zabrania głosu przez słuchacza.
5. Dopasowanie do sytuacji. Przyjęcie najbardziej dogodnej pozycji
konwersacyjnej. Zmiana sposobu siedzenia, miejsca stania, odległości itp.
12
M. Kasperski, Negocjacje. WAT, Warszawa 2000, s. 53 i 54.
13
Pozwalają one zająć lepszą pozycję do planowanych przedsięwzięć, np.:
wystąpienia, dyskusji itp.
W
skład
kompetencji
komunikacyjnej13,
poza
zdolnościami
lingwistycznymi, wchodzi oczywiście umiejętność posługiwania się komunikatami
niewerbalnymi i ustalania oraz regulowania (czyli wpływania na) relacji pomiędzy
komunikatami niewerbalnymi.
Poszczególne komunikaty niewerbalne dają się niekiedy łatwo przełożyć na
słowa, są wtedy bardzo czytelne, stają się stereotypowymi znakami któregoś
z kodów kulturowych. Znak V zrobił w Polsce karierę podczas stanu wojennego,
„puszczanie” pocałunków jest dość uniwersalnie stosowanym wyrazem sympatii,
klaskanie z reguły komunikuje aprobatę lub entuzjazm. Takie gesty pojawiają się
zwykle zamiast werbalnych wypowiedzi, zwłaszcza wówczas, gdy niemożliwe jest
powiedzenie tego, co oznacza gest (oklaski na koncercie) lub gdy chcemy
zwiększyć siłę ekspresji komunikatu.
Poza tym istnieją gesty i znaki niewerbalne, które mogą towarzyszyć znakom
słownym, wspomagające zwykle zilustrowanie tego, co się mówi.
Zupełnie innymi znakami są ekspresje naszych emocji, są one częściej
oznakami niż znakami i pojawiają się w większości wypadków bez świadomej
intencji komunikacyjnej.
Wszelkie znaki niewerbalne regulują najczęściej przebieg rozmowy:
mówiący podnosi niekiedy rękę, gdy chce zabrać głos, obniża siłę głosu lub
powtarza dźwięki para lingwistyczne („hmmm”, „eee”), gdy zamierza oddać głos
słuchaczowi, dąży do nawiązania kontaktu wzrokowego, gdy chce podjąć jakąś
kwestię, lub mówiąc już, unika tego kontaktu, gdy nie chce, by mu przerwano.
Znaki z kodów niewerbalnych mogą też regulować nie tyle przebieg samej
konwersacji, co stosunki między rozmawiającymi, mogą wyrażać i powodować
pewne postawy wobec interlokutora. Uśmiech, zmniejszenie fizycznego dystansu
między mówiącymi, a w pewnych przypadkach np.: lekkie dotknięcie, są znakami
wyrażającymi sympatię i zainteresowanie. Z kolei szerokie gesty czy pokazywanie
13
J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. PWN, Warszawa 1995, s. 59-62.
14
dłoni, mogą być sygnałami zaufania i wsparcia. Długie okresy milczenia są
natomiast popularnymi komunikatami niechęci lub wrogości. Znane też są
różnorodne niewerbalne sygnały grożenia i gotowości do walki, poprzedzające
zwykle samą walkę fizyczną lub przekazujące komunikat typu: „biłbym się z tobą,
gdyby nie...”.
Różnorodne sygnały niewerbalne (tak zresztą jak werbalne komunikaty)
pełnią bardzo często funkcję nagród lub kar. Karą może być milczenie,
przerywanie rozmówcy lub zwiększenie dystansu, aż do odejścia i przerwania
rozmowy.
Komunikat niewerbalny może zastępować lub wzmacniać i akcentować
komunikaty werbalne, może regulować przebieg komunikacji, warto też dodać, że
komunikaty tego typu mogą ponadto maskować myśli lub emocje, mogą odwracać
uwagę od czegoś.
Ważną zasadą w zakresie komunikacji interpersonalnej jest zachowanie
spójności
pomiędzy
przekazem
werbalnym
a
ekspresją
niewerbalną.
Najważniejsza pozostaje natomiast przyjazna życzliwa postawa wobec rozmówcy.
Potrafi ona zrekompensować wszelkie deficyty kompetencji komunikacyjnej.
1.4. BARIERY W PROCESIE KOMUNIKOWANIA
Kontakty międzyludzkie pozwalają nam poznawać samych siebie. Proces
zjednywania sobie ludzi poprzez kształtowanie i wpływanie na postawy nie jest ani
łatwy, ani prosty. Spotykamy się w nim z wieloma przeszkodami, które zakłócają
go i są zarazem często źródłem wielu konfliktów.
Mianem barier komunikacyjnych określa się wszystkie czynniki, które
utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi. Najczęściej
spotykanymi barierami w procesie komunikowania się (porozumiewania) są
różnice jakie występują między rozmówcami, a które wynikają z podłoża
kulturowego, ideologicznego czy politycznego.14
14
A.Zduniak, J.Smoliński, Zjednywanie sobie ludzi w procesie komunikowania społecznego. w: Wojsko
i Wychowanie 2/2000, Warszawa 2000, s. 68 i 69.
15
Różnice kulturowe powodują, że poszczególne jednostki mogą mieć
ukształtowane odmienne wartości, normy i zasady określające ich przekonania
o wzorach postępowania i regułach współżycia. W grupach wyznających takie
zasady, kształtują się przekonania dotyczące postępowania człowieka, a także
wyrabia się pogląd, że jest to najlepszy i właściwy sposób postępowania.
Mając powyższe na uwadze, przed przystąpieniem do dobrze rozumianego
procesu komunikowania się należy:
- w miarę dokładnie ustalić (rozpoznać) do jakiej grupy kulturowej nasi
rozmówcy należą;
- uzyskać szczegółowe informacje o ich kulturze;
- określić jakiej są narodowości, wyznania, grupy etnicznej.
Różnice ideologiczne wynikają z wyznania odmiennej ideologii przez
partnerów. W komunikacji z innymi osobami, w celu uniknięcia sytuacji
utrudniającej porozumienie należy:
- poznać i poważnie potraktować ideologię partnera;
- nie forsować własnej ideologii;
- unikać dyskusji na tematy ideologiczne.
O prawidłowym porozumieniu możemy powiedzieć wówczas, kiedy
wypowiedź osoby próbującej kształtować postawy innych, oddaje jego myśli,
uczucia i zamiary oraz gdy słuchający rozumie tę wypowiedź zgodnie z jego
intencjami.
Z powyższego wynika, że bariery (przeszkody) w procesie komunikacji
między ludźmi mogą mieć swoje przyczyny zarówno po stronie nadawcy
informacji, jak i po stronie jej odbiorcy.
Przeszkody skutecznej komunikacji po stronie nadawcy, to:15
- brak zrozumienia między intencją nadawcy komunikatu a stopniem jego
zrozumienia przez odbiorcę;
- unikanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego;
- brak wrażliwości na uczucia, przekonania i słownictwo odbiorcy;
15
Porów. A.Bańka, M.Bagieńska, Psychologia pracy i kierowania. Poznań 1979.
16
- nie przyjmowanie odpowiedzialności za wypowiedziane słowa przez
unikanie zaimków osobowych;
- nie powtarzanie nigdy dwukrotnie tej samej informacji;
- korzystanie tylko z jednego sposobu przekazania informacji, np.
przekazywanie informacji wyłącznie ustnie czy wyłącznie pisemnie;
- brak troski o istnienie zgodności między słowami i gestami, pantomimą
i tonem głosu;
- nie przekazywanie komunikatu w całości wraz ze wszystkimi ubocznymi
informacjami, które mogą być potrzebne jego odbiorcy.
Przeszkody stojące po stronie odbiorcy komunikatu to przede wszystkim:
-
utrudnienie spowodowane tym, że odbiorca słyszy to co spodziewa się
usłyszeć;
-
ignorowanie informacji pozostających w konflikcie z doświadczeniem
odbiorcy;
-
negatywna ocena źródła informacji (na przykład gdy odbiorca nie ma
zaufania do nadawcy komunikatu);
-
niewłaściwe rozumienie słów użytych w wypowiedzi nadawcy;
- ignorowanie informacji niezbędnych, manifestujących się gestem, ciałem,
mimiką i tonem głosu;
-
nierzetelne odbieranie informacji od nadawcy, np. ze względu na to, iż
odbiorca jest pod wpływem zmęczenia lub napięcia emocjonalnego.
Idealne porozumienie się ludzi między sobą, bez jakichkolwiek zakłóceń, jest
niemożliwe.
Na gruncie wojska spotykamy się w przeważającej mierze z monologiem
(formą autorytarną). Jest to najprostszy sposób przekazania informacji. Bywa
także przyczyną powstawania barier komunikacyjnych,16 wśród których należy
wymienić:
1. Osądzanie:
- krytykowanie;
- wyobrażanie;
16
J. Bestry, Komunikacja międzyludzka w wojsku. w: Przegląd Wojsk Lądowych 10/99, s.79.
17
- orzekanie;
- chwalenie połączone z oceną.
2. Decydowanie za innych:
- rozkazywanie;
- grożenie;
- moralizowanie;
- wypytywanie (nadmierne/niewłaściwe).
3. Uciekanie od innych problemów:
- doradzanie;
- zmienianie tematu;
- logiczne argumentowanie;
- pocieszanie.17
Przełożony powinien unikać takich sytuacji, które mogą spowodować
zerwanie „nici porozumienia” z podwładnymi i oczywiście przeciwdziałać im.
Zrazić człowieka można szybko, odbudować zaś więzi jest o wiele trudniej.
Wystarczy mówić pobłażliwym głosem, szydzić, lekceważyć, lub traktować ludzi
jak gorszych od siebie – jak narzędzia. Izolować od otoczenia, rozpuszczać plotki.
Dyskredytować i nie powierzać odpowiedzialnych zadań, co najwyżej zbędne
i poniżające czynności. Gdy czynniki się nawarstwią i stres osiągnie apogeum,
obiekt dyskryminacji załamuje się. Zaczyna chorować, zwalnia się z armii lub
zmienia jednostkę.
T. Gordon wymienia dwanaście następujących barier komunikacji
interpersonalnej:18
-
rozkazywanie,
kierowanie,
komenderowanie:
„nie
dyskutować”,
„wykonać”, „dość dyskusji”, „ do roboty”;
-
moralizowanie, kaznodziejstwo, nadmierne proszenie: „bądź rozsądny”,
„bądź mężczyzną”, „powinieneś to zrobić”;
17
18
Tamże, za: R.Bolton, People skills. Program edukacyjny MEN, Jak żyć z ludźmi. Warszawa 1998.
T. Gordon, Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. Warszawa 1996, s. 65-68,
w: J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej. Elipsa, Warszawa 2003, s. 99 i 100.
18
-
nadmierne doradzanie, sugerowanie, proponowanie „oczywistych”
rozwiązań: „radzę ci...”, „rozwiązanie samo się nasuwa”, „najlepiej
będzie, jeżeli...”;
-
ostrzeganie, namawianie, proszenie: „mówię ci, że to się źle skończy”,
„jeżeli tego nie uczynisz, to ...”;
-
przekonywanie za pomocą logicznej argumentacji: „z analizy faktów
wynika, że ...”, „logika nakazuje...”;
-
osądzanie, krytykowanie, potępianie, strofowanie: „mylisz się”, „jesteś
nie szczery”, „postąpiłeś niedobrze”;
-
nadmierne
chwalenie,
aprobowanie,
pochlebstwo:
„zawsze
cię
podziwiam”, „jesteś znakomity, inteligentny...”;
-
wyzywanie, wyśmiewanie, zawstydzanie: „nie bądź śmieszny”, „jesteś
naiwny, nieudolny”;
-
interpretowanie, analizowanie, ocenianie: „jesteś zbyt podejrzliwy”,
„twój problem polega na...”, „nie wiesz czego chcesz, jak każdy
przegrany”;
-
nie adekwatne upewnianie, uspakajanie, pocieszanie, współczucie:
„bywało gorzej”, „jutro będzie lepiej”, „współczuję ci...”;
-
nadmierne badanie, wypytywanie, wysłuchiwanie: dlaczego?, gdzie?,
jak?, kiedy?, z kim;
-
odwracanie uwagi, zmiana przedmiotu rozmowy, zabawianie: „skończ
ze złymi myślami”, „skup się na pozytywach”, „porozmawiajmy
o czymś przyjemnym”.
Niezależnie od powyższych, warto wymienić także inne zakłócenia, takie
jak: niezgodność słów z czynami, brak zainteresowania, złe słuchanie,
lekceważenie, nieufność, nadmierną emocjonalność, nadmierną pewność siebie,
nieadekwatny język, gadulstwo, okazywanie irytacji, uprzedzanie się, stereotypy,
poczucie niskiej wartości, nihilizm.
Ponadto istotnym źródłem barier komunikacyjnych bywają znaczne różnice
intelektualne, osobowościowe, służbowe, środowiskowe, obyczajowe, jakie
cechują rozmówców.
19
Niekiedy przeszkodą w porozumiewaniu się może być rozbieżność między
szybkością mówienia a szybkością myślenia.
20
II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W WOJSKU
Wojsko jest instytucją specyficzną, posiada odmienny charakter od innych
instytucji, inną strukturę organizacyjną a ponadto sformalizowany układ
stosunków międzyludzkich. Aby właściwie funkcjonowały i spełniały swoją rolę
zespoły ludzkie występujące w wojsku, istnieje potrzeba systematycznego
poznawania i umiejętnego realizowania procesu komunikowania się a także
poznawania żołnierzy. Dowódca nie może uniknąć komunikowania.
Spełnienie powyższego, stanowi niezbędny warunek do pomyślnego
kształtowania osobowości żołnierzy oraz zapewnienia poprawności realizowania
procesu dowodzenia, wychowania oraz szkolenia.
Komunikowanie jest najlepszym sposobem poznawania drugiego człowieka
i skorzystania z jego umiejętności oraz wiedzy. Z dobrą komunikacją mamy do
czynienia wówczas, gdy ludzie mimo wielu sprzeczności potrafią się
porozumiewać.
Codzienne życie każdego z nas jest ściśle związane z innymi ludźmi, jest
nieprzerwanym pasmem (ciągiem) kontaktów międzyludzkich. Kontakty te są
powodem przeżywania największych naszych zaszczytów i uniesień, ale mogą być
także powodem przykrych porażek życiowych.
Na problem komunikacji interpersonalnej w wojsku należy patrzeć
z różnych stron. Aktualne zainteresowania tą problematyką przez środowisko
wojskowe nie jest podyktowane chwilową modą, lecz zostało spowodowane
zespołem czynników natury ekonomicznej, psychologicznej i społecznej.
Wraz z przemianami dokonującymi się w wojsku coraz więcej dowódców
zaczyna rozumieć, że umiejętność łatwego komunikowania się, rozmawiania
i słuchania – to połowa sukcesu w życiu prywatnym i karierze. Złe korzystanie
z tej podstawowej umiejętności ludzkiej grozi dzisiaj powszechną dezaprobatą
i tylko w praktyce ortodoksyjnych dowódców obowiązuje nadal zasada
komunikacji w jedną stronę – od nich.19
Budowanie zespołu (drużyny, plutonu czy kompanii) to podstawowe zadanie
dowódcy. Pododdział to przede wszystkim poszczególni jego członkowie:
19
J. Bestry, Komunikacja między ludzka w wojsku. Przegląd Wojsk Lądowych 10/1999, s. 78.
21
oficerowie, chorążowie, podoficerowie, żołnierze funkcyjni i pozostali żołnierze.
Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. Zadaniem dowódcy jest uczynić
z nich zgrany zespół, w którym wszyscy będą zabiegać o wspólny sukces. By to
osiągnąć, trzeba jak najwięcej wiedzieć o swoich podwładnych: co potrafią zrobić;
co mogą i chcą zrobić; czego nie potrafią; jak szybko się uczą. 20 W budowaniu
zespołu w warunkach wojska, gotowego „na wszystko”, w znacznym stopniu
pomaga i zapewnia między innymi:
1.
Rozmowa z podwładnymi. Jej celem będzie poznawanie poszczególnych
żołnierzy zespołu, ich możliwości, zaangażowania lub nie, potencjału
całego zespołu i wzajemnych oczekiwań.
2.
Prezentacja możliwości przełożonego oraz przedstawienie się – to szansa
zdobycia zaufania podwładnych. Przełożony powinien w ich oczach jawić
się jako osoba, która zna swój zawód, umie jasno określić cele i skutecznie
je realizować, jest wymagająca, daje osobisty przykład, szkoli, uczy
i pomaga – gdy trzeba.
3.
Wyznaczanie celów i zadań. Nic tak nie integruje pododdziału jak wspólna
realizacja zadań, szczególnie takich, które wymagają współdziałania
i wzajemnego zaufania.
4.
Uczenie odpowiedzialności – to najlepszy sposób wyzwalania pełnego
zaangażowania podwładnych. To przygotowanie ich do samodzielności.
5.
Rozliczanie. W wojsku każde zadanie musi być rozliczone i ocenione. To
możliwość
dostarczenia
podwładnemu
informacji
o
poprawności
wykonania zadania.
6.
Dzielenie się sukcesem. Wspólny sukces to owoc współpracy – widoczny
dla wszystkich żołnierzy pododdziału. Warto więc dzielić sukces na
wszystkich wykonawców, którzy ten sukces tworzyli, bo jest on podzielny,
co nie zawsze jest dostrzegane w praktyce.
Nowoczesny,
skuteczny
dowódca
powinien
dążyć
do
opanowania
wszechstronnych, różnorodnych kwalifikacji ogólnych i specjalistycznych.21
20
21
L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych. MON, Warszawa 2002, s. 53 i 54.
J. Borkowski, Zasady kształtowania kompetencji interpersonalnych dowódców. w: Vademecum
dydaktyczno wychowawcze. Warszawa 1997, s. 283 i 284.
22
Jednym z ważniejszych, uniwersalnych czynników wpływających na efektywność
pracy dowódcy są kompetencje interpersonalne. Podejmowanie, utrzymywanie,
rozwijanie, wzbogacanie relacji służbowych i nieformalnych (spontanicznych)
z podwładnymi oraz przełożonymi wymaga nie małej wiedzy psychospołecznej,
doświadczenia
interpersonalnego,
a
także
systematycznego
doskonalenia,
ćwiczenia konkretnych umiejętności współżycia, współbycia i współdziałania
z innymi żołnierzami. Kompetencje międzyludzkie dowódcy wyrażają się
w niełatwej sztuce skupiania jak w soczewce celów, potrzeb i zadań służbowych
z celami, potrzebami i możliwościami podwładnych.
Kompetencje interpersonalne dowódcy obejmują przede wszystkim niżej
wymienione elementy:
-
wiedzę o źródłach, prawidłowościach, osobowościach, oraz następstwach
stosunków (związków i zależności) występujących między żołnierzami
w relacjach pionowych i poziomych, w pododdziale;
-
myślenie zorientowane partnersko, nie na rzeczy, przedmioty, środki, lecz
ukierunkowane na współdziałanie przywódcze z podwładnymi;
-
doświadczenie interpersonalne w pracy kierowniczej oraz w życiu
towarzyskim i koleżeńskim;
-
zaufanie międzyludzkie w relacjach z podwładnymi i przełożonymi;
-
autorytet profesjonalny i moralny;
-
mądrość interpersonalną przejawiającą się w sytuacjach problemowych
i konfliktowych;
- umiejętności interpersonalne.
2.1. CECHY DOWÓDCY
Największą siłą dowódcy są zawsze ludzie, którymi ma zaszczyt dowodzić.
Wygrywa ten kto lepiej potrafi uruchomić potęgę umysłów i woli wykonawczej
podwładnych żołnierzy.22
„Siła” takiego dowódcy, to także, a może przede wszystkim jego cechy
wyróżniające go z pośród innych, na które składają się między innymi:
22
J. Wieczorek, Jak dowodzić? w: Wojsko i Wychowanie 11/1997, Warszawa 1997, s. 36.
23
- autorytet;
- umiejętności motywowania;
- styl dowodzenia (przewodzenia);
- skuteczność komunikacyjna.
Termin „autorytet” pochodzi od łac. auctoritas, który tłumaczy się jako:
wiarygodność, ważność, wzór, przykład, stanowczość, godność, powagę,
znaczenie, wpływ, wolę.23
Autorytet dowódcy ma istotny wpływ na realizowanie przez niego procesu
dowodzenia. W sposób zasadniczy wpływa na oddziaływania interpersonalne,
właściwe wypełnianie przez dowódcę i podwładnych swoich funkcji i zadań.
Często, ze strony podwładnych
i
rozkazywanie,
ukierunkowane
występuje akceptacja, że decydowanie
jest
na
osiągnięcie
określonych
celów
organizacyjnych, zaś podporządkowanie się tym decyzjom i rozkazom, to ścisła
ich realizacja.24
Potocznie przez autorytet rozumie się uznanie u innych, wpływowość,
cieszenie się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą
czy estymą. To uznanie wypływa nie tylko z doceniania walorów intelektualnych,
ale także moralnych.
Autorytetu nie można otrzymać.25 Dowódca musi tak pracować na
wyznaczonym stanowisku, aby osiągać wyniki w pracy, zmusić środowisko do
uznania własnej osobowości i tym samym doprowadzić do powstania i zachowania
swego autorytetu zarówno moralnego jak i intelektualnego (fachowego).
Z zadań wykonywanych przez dowódcę wynika konieczność, by cieszył się
autorytetem, co zapewni skuteczne dowodzenie. Wśród źródeł autorytetu można
wymienić walory intelektualne, umiejętności specjalistyczne i doświadczenie.
Usytuowanie dowódcy w hierarchii służbowej jest także źródłem tego autorytetu.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych. WP, Warszawa 1978, s. 100.
S. Jarmoszko, O istocie autorytetu dowódcy. w : Vademecum dydaktyczno-wychowawcze nr 2,
Warszawa 1998, s. 49.
25
M. Bielec, M. Palimąka, Przegląd Wojsk Lądowych. 6/97, s. 82 i 83.
23
24
24
Cechy autorytetu dowódcy mają charakter ogólny, niejako związany
bezpośrednio z wykonywanym przez niego zawodem.
Najistotniejszą
cechą
tego
autorytetu
jest
uczciwość.26
Jest
ona
immanentnym składnikiem moralności. Dowódcę powinny cechować trzy rodzaje
cnót moralnych: właściwe każdemu uczciwemu człowiekowi, charakteryzujące
demokratę oraz ściśle związane z wykonywanym zawodem.
Na jego kulturę osobistą składa się niewątpliwie styl zachowania się
w środowisku, poprawny sposób wyrażania się, higiena osobista, estetyka ubioru,
estetycznie urządzone miejsce pracy i mieszkanie. Dowódca z jednej strony musi
żyć sprawami środowiska, ale górując nad nim intelektualnie i moralnie, musi
zachować pewien dystans, bez którego nie może być mowy o utrzymaniu
autorytetu.
Inteligencja dowódcy polega m.in. na głębokiej wiedzy jego specjalności
oraz na ogólnej kulturze umysłowej. Intelektualne postawy dowódców powinny
charakteryzować: umiar, ostrożność, rozwagę, powściągliwość w wydawaniu
sądów, tolerancja, brak doktrynerstwa i schematyzmu w myśleniu, a także
umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie oraz szybkość i sprawność myślenia,
oryginalność, umiejętność przewidywania, plastyczność, spostrzegawczość, uwaga
i pamięć.
Opanowanie dowódcy polega przede wszystkim na trzymaniu w ryzach
własnych emocji, odruchów i odczuć zwłaszcza tych o zabarwieniu negatywnym.
Dotyczy to przede wszystkim sytuacji krytycznych oraz nietypowych. Opanowanie
powinno zawsze cechować dowódcę w komunikacji interpersonalnej i to zarówno
werbalnej jak i nie werbalnej.
Podwładni są przekonani, że działając pod przywództwem posiadającego
autorytet, zrealizują cele wspólne i indywidualne lepiej niż bez niego. To
przekonanie może mieć racjonalne podłoże, gdy opiera się ono na uznaniu wyższej
wiedzy i umiejętności przełożonego. Powodem tego przekonania może być także
własne doświadczenie podwładnych, wynikłe ze skutków dotychczasowych
podporządkowań się przełożonemu bądź potwierdzenie autorytetem instytucji,
26
Tamże.
25
która przełożonego na to stanowisko desygnowała. W społeczeństwach o wysokim
stopniu poszanowania tradycji autorytet bardzo silnie związany jest z pełnioną
funkcją lub urodzeniem w środowisku o wysokiej randze społecznej.27
Motywacja jest siłą poruszającą do działania i ukierunkowującą na
określone cele. Stanowi ona proces wewnętrzny, aktywizujący jednostkę do
działania. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów
pobudzających do działania i nadających mu określony kierunek. Motywy mają
swój udział w kształtowaniu obrazu świata jednostki, w poznawaniu go i w coraz
lepszym rozumieniu. Motywy mają również wpływ na procesy pamięci
i myślenia.28
Motywowanie jest jednym z podstawowych zadań osób, które zajmują się
kierowaniem zespołami ludzkimi. Psychologia zajmuje się badaniem tego co
ludzie robią i dlaczego to robią. Owe „dlaczego” każdej czynności ludzkiej
nazywamy motywem.29To wewnętrzna gotowość człowieka do określonego
działania, do wykonywania konkretnego zadania. Wszystkie czynniki, które
uruchamiają i podtrzymują tą gotowość nazywamy motywatorami. Natomiast ogół
czynności i procesów, które służą temu celowi nazywamy – motywowaniem.
Im niższy szczebel dowodzenia tym większa rola i znaczenie motywowania
wśród pozostałych funkcji kierowniczych czy dowódczych.30
Ambitny dowódca (czyli ten który ciągle podnosi swoje umiejętności
mądrego i efektywnego dowodzenia), wymaga naprawdę ciągłej i aktualizowanej
co jakiś czas pracy nad sobą samym do tego by: stawać się coraz to lepszym
liderem podległej mu grupy (podwładnych) oraz wiedzieć, jak wykorzystać
dotychczasową wiedzę teoretyczną w przełożeniu na wojskowe realia: zdobyć
szacunek podległych mu ludzi i mieć ugruntowany autorytet, wyrobić sobie
właściwą postawę dowódcy, mieć szacunek do samego siebie a jednocześnie
odczuwać szacunek podkomendnych, wprowadzać zdrowe zasady, atmosferę
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami. Toruń
2002, s.107.
28
J. Strelau ,A. Junkowski ,Z. Putkiewicz , Podstawy psychologii dla nauczycieli. Warszawa 1978, s. 150.
29
D. A. Jarosz, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. MON, Warszawa 2002, s. 312.
27
30
L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych. MON, Warszawa 1997, s. 54.
26
i morale zyskać pełną akceptację oraz synergię, by mądrze podejmować wszystkie
decyzje, być konsekwentnym i sprawiedliwym w swoim ocenianiu ludzi, by
wiedzieć kiedy karać, wynagradzać i wyróżniać, umieć ganić za złe zachowanie
a nie za wygląd czy osobowość, by potrafić dostrzegać u podwładnych to co
w nich najlepsze i umieć wydobyć oraz stworzyć odpowiednie warunki do ich
rozwoju.
Pobudzenie do działania jest funkcją dowodzenia polegającą na wyzwalaniu
u żołnierzy pożądanej motywacji. Do wykonywania zadań szkoleniowych
i bojowych poprzez aktywizowanie ich energii fizycznej i psychicznej, wyzwalanie
pomysłowości i zbudowanie zapału niezbędnego do wytrwałego i mężnego
działania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia, co wymaga dobrego
przygotowania, doświadczenia,
osobistego
przykładu wysokiej motywacji
i ofiarnej służby wojskowej.31
Funkcją motywacji jest uruchomienie i organizowanie ludzkiego zachowania,
skierowanego na osiągnięcie określonego celu. W wojsku cel ten jest wyznaczany
przez dowództwo, przeto do dowódców należy także rozbudzanie, utrwalanie
motywacji, a nawet budowanie odpowiednich jej systemów dostosowanych do
potrzeb i możliwości wojska. Od tego, jak spełniają te zadanie zależy stopień
zaangażowania się podwładnych w pracę i obowiązki służbowe, a także
wykorzystanie posiadanych przez nich kwalifikacji, umiejętności i uzdolnień do
realizacji tego celu i budowy wizerunku wojska w otoczeniu.
Skuteczne
motywowanie
wymaga
określonej
aktywności
zarówno
przełożonego jak i podwładnych i nie powinno mieć nic wspólnego z manipulacją.
Motywację można pobudzać na wiele sposobów np. zagrażając temu, co
człowiek już osiągnął (tj. przez stosowanie ujemnych bodźców motywacyjnych),
lub
tworząc
podwładnych
warunki
(tj.
przez
umożliwiające
stosowanie
pełniejsze
dodatnich
urzeczywistnienie
bodźców
celów
motywacyjnych).
W pierwszym przypadku uruchamia się motywację negatywną (ujemną),
w drugim-pozytywną (dodatnią).
31
D. A. Jarosz, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. MON, Warszawa 2002, s. 313.
27
Motywacja negatywna opiera się na obawie (lęku), która pobudza do pracy
przez stosowanie poczucia zagrożenia, jak np.: groźba utraty części zarobków
wynikająca z gorszego wykonania zadań, zagrożenie naganą, obniżenie uznania,
przesunięcie do pracy mniej płatnej czy o mniejszym prestiżu.
Motywacja pozytywna polega na stworzeniu podwładnym perspektyw coraz
lepszego urzeczywistnienia ich celów w miarę spełnienia oczekiwań przełożonego
jak np.: osiągnięcie wyższych zarobków, stanowiska, większej samodzielności, itp.
Każdy
dowódca
winien
kształtować
własny
system
oddziaływań
motywacyjnych, którego funkcją jest wskazanie podwładnym, poszczególnym
pododdziałom, jak powinni postępować, a jakiego zachowania powinni się
wystrzegać.32
Wykorzystując
własne
umiejętności
przywódcze
można
wzbudzić
u podwładnych motywację, a te zwłaszcza u młodych dowódców nie są jeszcze
ukształtowane.
Niestety żadne uczelnie , żaden wykładowca, żaden podręcznik nie sprawią,
iż dany dowódca stanie się dowódcą posiadającym niezawodne metody motywacji
podwładnych. To można osiągnąć jedynie w procesie dowodzenia. Oczywiście
można nabyć umiejętności, które będą ogromnie przydatne, ale to jeszcze nie
sprawi, że będzie się efektywnym dowódcą.
W motywacji występują takie zjawiska jak, chęć, zamiar, pragnienie,
życzenie i inne, mające jedną wspólna cechę jaką jest dążenie do osiągnięcia
określonego celu. Dążenie to może być świadome lub nieświadome, mniej lub
bardziej sprecyzowane.
Działania motywacyjne33 nie tylko nabierają wagi, ale robią się też coraz
trudniejsze. Nie bez znaczenia jest tu stwierdzenie A.Tofflera, że im ludzie
bardziej się indywidualizują, tym więcej potrzebujemy o nich informacji, aby móc
przewidzieć ich różnorakie reakcje. Indywidualizowanie się ludzi szybko postępuje
naprzód. Wachlarz motywacyjnego oddziaływania na nich staje się coraz
rozleglejszy, a więc i trudniejszy do prawidłowego operowania nim.
32
33
D. Paździoch, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. MON, Warszawa 2000, s. 325 i 326.
S. Kowalewski, Przełożony-podwładny. PWE, Warszawa 1984, s. 233.
28
Style dowodzenia (przewodzenia), najogólniej rzecz ujmując to zespół
metod (sposobów postępowania) oddziaływania na podwładnych, które mają na
celu skłonić ich do efektywnego działania na rzecz organizacji czy jednostki.
Rozpatrując to zagadnienie, w celu zrozumienia idei przewodzenia, należy
zapoznać się z następującymi definicjami:
Przywództwo34 - umiejętność, która występuje w procesie dowodzenia
i kierowania ludźmi; w grupach mających wyznaczone cele (zadania)
przywództwo wyróżniają: zdolność skutecznego realizowania zadań i zjednywania
czy pozyskiwania sobie ludzi. Jedna z ważniejszych umiejętności, predyspozycji
lub cech dostrzeganych i pożądanych w kierowaniu i dowodzeniu, do których
zalicza się: pewność siebie, ambicję, asertywność, stabilność emocjonalną, upór
i stanowczość, inteligencję i odwagę.
Dowodzenie35 - całokształt celowej działalności dowódcy i jego organów
dowodzenia,
realizowanej
w
ramach
określonego
systemu
dowodzenia,
zapewniającej wysoką gotowość bojową i właściwe przygotowanie wojsk do
najlepszego osiągnięcia celów walki, bitwy lub operacji oraz kierowanie wojskami
w czasie jej prowadzenia. Dowodzenie jest szczególnym rodzajem kierowania ze
względu na strukturę organizacyjną sił zbrojnych i specyfikę realizowanych przez
nie zadań zwłaszcza podczas prowadzenia działań wojennych.
Dowodzenie i kierowanie36 działalnością w służbie wojskowej, w tym
działalnością wychowawczą, jest złożonym procesem społecznego współdziałania
ludzi. Obejmuje przygotowanie i prowadzenie działań bojowych, szkolenie wojska
i wychowanie, a także administrowanie nim. Celem dowodzenia w czasie pokoju
jest zapewnienie stałej gotowości bojowej wojsk, ich wysokiego poziomu
moralnego, odpowiedniego stanu wyszkolenia oraz należytych warunków
bytowania i funkcjonowania.
W terminologii wojskowej kierowanie jest pojęciem znacznie szerszym niż
dowodzenie. Wspólnym elementem łączącym obydwa pojęcia jest identyczny cel
R. Stępień, Cz. Leśmian, W. J. Wysocki, J. Tomiło, M. Kaliński, Z. Falkowski, Leksykon pojęć
dydaktyczno-wychowawczych dowódcy. Warszawa 1999, s. 22.
35
Regulamin działań Wojsk Lądowych. Warszawa 1999, s. 101.
36
J. Orzechowski, Dowodzenie i sztaby. Warszawa 1984, s. 8 i 9.
34
29
nadrzędny czyli efekt kierowania czy dowodzenia. Różnica pojęciowa dotyczy
głównie stopnia zagrożenia i odpowiedzialności za życie ludzkie.
Ogólnie przywództwo możemy zdefiniować jako: zdolność do zjednywania
sobie zwolenników do realizacji określonych celów. Jak widzimy rozumienie tego
pojęcia ulega ewolucji.
Idea nowoczesnego przywództwa w armiach NATO37 wynika z praktyki
szkolenia i działań bojowych prowadzonych w warunkach zwiększonego ryzyka
oraz w sytuacjach, w których zwykłe reguły formalnego podporządkowania
zaczęły zawodzić. Jest to następstwo poszukiwania efektywniejszych społecznie
form oddziaływania na podwładnych, dających gwarancje dużej niezawodności.
Problematyka ta staje się coraz ważniejszym obszarem intensywnych
zabiegów
szkoleniowo-edukacyjnych
mających
na
celu
poszerzenie
dotychczasowych kompetencji dowódczych. Od kilku lat w wojsku polskim i jego
ośrodkach naukowo-badawczych, idea przywództwa jest dostrzegana i staje się
przedmiotem badań.
Do nie dawna przywództwo utożsamiano z dominacją w grupie nieformalnej,
natomiast dowodzenie z zajmowaną pozycją w strukturze formalnej –
instytucjonalnej. W Polsce natomiast przez wiele lat utożsamiano dowodzenie
z przywództwem, identyfikowano je z funkcją i pozycją społeczną.
Każdy dowódca dla siebie i swojej pracy wyrabia sobie styl przewodzenia,
który wynika z doświadczenia zdobywanego wielokrotnie przypadkowo (nie
mając świadomości z tego faktu), z czasem jednak nabywając określonych
nawyków.
Możemy zauważyć najczęściej występujące dwa dosyć różne style. Styl
autokratyczny i demokratyczny.38
Zarówno styl demokratyczny jak i autokratyczny są jednakowo przydatne,
a posługiwać się trzeba jednym i drugim zależnie od okoliczności. Styl
autokratyczny nie wyklucza - przeciwnie raczej zakłada - twarde do granic
skuteczności występowanie przeciw ludziom budzącym demokratycznie ustalony
P. Gawliczek, L. Kanarski, O perspektywach przywództwa w Siłach Zbrojnych RP. w: Myśl Wojskowa
nr 2, Warszawa 2002, s. 191.
38
S. Kowalewski, Przełożony-podwładny. PWE, Warszawa 1984, s. 24-27.
37
30
porządek. Wcale też nie przeciwstawia się kategorycznym rozkazom wydawanym
jednoosobowo, bez żadnych konsultacji, wówczas gdy publiczne dobro wymaga
tego w sposób oczywisty, a wszelki inny rodzaj działania nie
mieściłby się
w granicach rozsądku, np. rozkazy w czasie toczącej się bitwy.
Czymże więc ostatecznie różni się styl demokratyczny od stylu
autokratycznego? Przede wszystkim tym, że stosując pierwszy z nich, absolutnie
wszędzie, gdzie to jest technicznie możliwe, gdzie konieczność przystąpienia do
akcji nie mierzy się sekundami lub minutami, dowódca wykorzystuje wiedzę
podwładnych, dopuszcza do dyskusji, stymuluje wszelkie przejawy inicjatywy,
pilnie się im przysłuchuje, usamodzielnia podwładnych do granic umożliwionych
ich wiedzą, integruje zespół wokół społecznie akceptowanych celów i utrzymuje
wspólny z nią język.
Przywództwo w grupach organizacyjnych (celowych)39 wyróżniają dwa
elementy : zdolność skutecznego, wspólnego realizowania zadań i zjednywania
sobie czy pozyskiwania ludzi. Można powiedzieć, że przywództwo jest kategorią,
która od synonimu dowodzenia wyraźnie przeistacza się w
wyróżnik tego
działania, wskazując na jego skuteczność, a także społeczną efektywność, stając
się jedną z ważniejszych umiejętności, predyspozycji bądź cech dostrzeganych
i pożądanych we współczesnym dowodzeniu.
Istotę przywództwa można określić następująco:
-
jest
wyróżnikiem
predyspozycji
i
umiejętności
występujących
u poszczególnych osób w wojsku;
-
może mieć charakter formalny – wiąże się z działaniami dowódców oraz
nieformalny – charakteryzuje zdolności poszczególnych osób do
zjednywania sobie otoczenia przez wywieranie na nie określonego
wpływu;
39
P. Gawliczek, L. Kanarski, O perspektywach przywództwa w Siłach Zbrojnych RP. w: Myśl Wojskowa
nr 2, Warszawa 2002, s. 195.
31
-
ułatwia dowodzenie, gdy wiąże się przede wszystkim z osobowością
i umiejętnościami przełożonego, lub utrudnia dowodzenie, gdy
charakteryzuje pewne relacje poza formalną strukturą organizacji;
-
ma charakter dynamiczny, a jego miarę stanowi liczba rzeczywistych
(potencjalnych) zwolenników.
W celu właściwego przedstawienia potrzeby funkcjonowania przywództwa
w wojsku należy wziąć pod uwagę dwie teorie przywództwa odnoszące się do
działań zorganizowanych, czyli teorię transakcyjną i teorię transformacyjną.40
Teoria transakcyjna, może być podstawą budowania przywództwa.
Przywódców transakcyjnych cechuje stałe wchodzenie ze swoimi podwładnymi
w układ aktów wymiany. Określają oni dokładnie zadania i w zamian uzyskują
pewność: co, kto i jak zrobi. Podwładni mają także jasność, czego się od nich
wymaga. Lider definiuje kary i nagrody, starając się je dopasować do potrzeb
podwładnych, którzy z kolei wiedzą, że w zamian za konkretny wysiłek mogą
oczekiwać różnorodnych satysfakcji.
W
jakimś
sensie
transakcyjny
lider
stale
„handluje”
ze
swoimi
współpracownikami, oferuje im struktury, procedury, role, kary i nagrody
w zamian za posłuszeństwo, wysiłek i zaangażowanie. Ten typ przywództwa ma
sens i sprawdza się w praktyce dopóty, dopóki przeważa codzienność dowodzenia
i rutynowo powiela się działania, które przynoszą powodzenie, kiedy do sukcesu
wystarcza rzetelne wykonywanie przez każdego swojej pracy.41
Typ przywództwa transformacyjnego zakłada zmianę postaw, życzeń
i wyobrażeń podwładnych uznanie i głoszenie określonych wartości i celów. Jego
podstawą jest motywowanie i kształtowanie charakterów oraz zachowań ludzi,
a także zmienianie rzeczywistości, aby te cele zostały osiągnięte.
W wojsku przywództwo transformacyjne może znaleźć wielu zwolenników,
zakłada bowiem także oddziaływanie przywódcy na zwolenników, aby ci zechcieli
przekroczyć bariery własnych interesów i działać, na rzecz i korzyść zespołu,
drużyny,
40
41
plutonu,
jednostki.
W praktyce
możliwości
L.Kanarski, R.Pęksa, A.CZ.Żak, Przywództwo wojskowe. Warszawa 1997.
K.Obłoj, Mikroszkółka zarządzania. Warszawa 1994, s. 131 i 132.
realizacji
takiego
32
przywództwa
wydają
się
bardzo
przydatne
szczególnie
w
sytuacjach
odbiegających od normy (w sytuacjach niepewności, rozczarowania, zagrożenia),
zwłaszcza wtedy, gdy środki oddziaływania, jakie ma do dyspozycji dowódca, nie
wywołują oczekiwanych skutków.
Wielu autorów podkreśla, że punktem zwrotnym w celu właściwego
rozumienia teorii przywództwa transformacyjnego w wojsku jest dostrzeganie
władzy dowódcy w jego osobowości i kompetencjach, a nie w stopniu i stanowisku
służbowym.
Początkiem wdrażania przywództwa transformacyjnego jest między innymi
umiejętne przedstawienie podwładnym: wizji wspólnego działania, oczekiwań
i wymagań wobec podwładnych, zaufania do ich kompetencji i odpowiedzialności,
własnych kompetencji i zaangażowania, racjonalnego kalkulowania ryzyka.
Wspólnym ogniwem łączącym różne formy przywództwa są kompetencje
przywódcze. Kompetencje przywódcze należy traktować jako zbiór doświadczeń,
wiadomości i umiejętności, które uzupełniają kompetencje dowódcy poszerzając
skuteczność wykonywanych zadań oraz efektywność społeczną.
Do ważniejszych obszarów obejmujących problematykę kształtowania
i rozwijania przywództwa należy wymienić42: wiedzę, umiejętności oraz
predyspozycje oraz zdolności niezbędne do zjednywania sobie ludzi, poznawania
ich charakterów i potrzeb, oddziaływania na jednostki i grupy, sprawnego,
werbalnego i niewerbalnego komunikowania się, budowania i rozwijania zespołów
pracy zespołowej i współpracy, indywidualnego rozwiązania problemów,
tworzenia wizji i ich prezentacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Przywództwo
jest
zbiorem
predyspozycji,
wiedzy,
umiejętności
i doświadczenia.
Wielu ludzi od lat zastanawia się co zrobić, aby być dobrym dowódcą, jakie
posiadać cechy i umiejętności. Okazuje się, że aby być przywódcą wcale nie trzeba
być kimś wyjątkowym. Potrzeba w zasadzie tylko dwóch rzeczy: po pierwsze
42
P. Gawliczek, L. Kanarski, O perspektywach przywództwa w Siłach Zbrojnych RP. w: Myśl Wojskowa
nr 2, Warszawa 2002, s. 196 – 198.
33
znać, co popycha ludzi do działania i po drugie posiadać ducha, który zarazi
innych swą energią. Cechy te wymagają od człowieka ich ciągłej pielęgnacji.
Otóż o ile można być dobrym dowódcą wypełniając tylko polecenia
i rozkazy przełożonych, o tyle dla przywódcy jest to zdecydowanie za mało.
Przywódca musi jeszcze mieć własne zdanie i nie obawiać się opinii
niepopularnych. Musi mieć coś, co wyróżnia go spośród innych i pozwala
pociągnąć swoich żołnierzy do wykonania zadań wręcz heroicznych nawet
z narażeniem własnego zdrowia i życia. Dobrze jest, kiedy przywódca potrafi
wzbudzić zaufanie i wiarę w swoją nieomylność.
Dobry przywódca chętnie myśli i działa odważnie, nakreślając cele daleko
wyprzedzające zamysły grupy.
Absolutnie pierwszeństwo dla osiągnięcia celu przez dowódcę ma jego
własna
motywacja.
Przywódca
powinien
współpracować
z
pozytywnie
nastawionymi, osiągającymi sukcesy ludźmi.
Dowódcą można się stać dzięki wiedzy, którą posiądzie się w szkole
wojskowej
oraz
poprzez
nadanie
władzy
formalnej
nad
żołnierzami.
O przywództwie decydowały i decydować będą indywidualne umiejętności oraz
prezentowane postawy.
Filozofią mądrego dowódcy powinno być, że na pierwszym miejscu są
żołnierze, a dopiero później maszyny i technologie. Musi on sobie uświadomić, że
maszyna czy technologia jest zależna od człowieka, bo on wydaje polecenia, a nie
odwrotnie. Dowódca, który tego nie zrozumie będzie tracił w sposób świadomy
kolegów i przyjaciół, a po pewnym czasie stanie się samotnym dowódcą. Zostaną
mu tylko podwładni, którzy często będą nim gardzić, nie darząc go szacunkiem.
Otaczać go będą podwładni, którzy nie będą wykonywać poleceń szefa z ochotą
i zrozumieniem, ale z przymusu.
.
Dowódca, który wyszkoli sprawnego i mądrego żołnierza powinien być
z tego faktu dumny, ponieważ świadczy to w największym stopniu o jego
zdolnościach dowódczych i wychowawczych.43
43
T. Nowatkowski, Dowódca towarzyszem życia i służby. w: Vademecum dydaktyczno-wychowawcze,
Warszawa 2002, s. 288-292 .
34
J. Kunikowski uważa, że nowoczesne dowodzenie występować będzie
w bardzo ścisłym związku z wojskowym wychowaniem zarówno przełożonych,
jak i podwładnych. Mając na uwadze cele służby wojskowej oraz właściwe
przygotowanie żołnierzy, pamiętać należy również, iż przy dobrym dowodzeniu
nie może występować ograniczenie się przełożonego do wydawania rozkazów
i zarządzeń. Cechować je więc będzie nabywana i rozwijana zdolność
przełożonego (dowódcy i oficera sztabu) do dobrego wychowania – w tym
wyzwalania
i
pobudzania
aktywności
podwładnych.
Dowódca
powinien
kształtować poczucie zdyscyplinowania oraz zaangażowanie postaw żołnierzy,
mobilizowanie oraz aktywizowanie ich do rzetelnego wypełniania powinności
obronnych. W tym rozumieniu zawierać się także będzie – oprócz
szeroko
pojmowanego kształtowania cech żołnierskich – wpływanie dowódcy na samo
realizowanie się podmiotowych wartości żołnierza, a także sprawowanie
zwierzchnictwa nad przebiegającymi procesami humanizacji życia wojskowego.
Z drugiej zaś – dowódca czuwa nad kształtowaniem ogólnospołecznych wartości
osobowych podległych mu żołnierzy.
W okresie pokojowej służby i szkolenia podwładnych dowódca musi także
liczyć się z różnym stopniem przygotowania poborowych do znoszenia trudów
służby wojskowej. W związku z tym powinien wykazywać troskę o zapewnienie
należytych warunków służby i życia w jednostce.44
Przebieg procesu komunikowania się może być oceniany za pomocą kilku
kryteriów.45 Jednym z nich może być skuteczność komunikowania się, innym,
stopień zaspokojenia potrzeby wyrażania uczuć. Można również zwracać uwagę na
to, czy sposób komunikowania się jest użyteczny przy udzielaniu pomocy lub
rozwiązywaniu problemów czy konfliktów.
44
J. Kunikowski, Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie obronnym RP. MON, Warszawa
1995, s. 146-147.
45
J. Mellibruda, Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza
księgarnia, Warszawa 1980, s. 221-222.
35
Można przyjąć, że miarą skuteczności jest to stopień zgodności między tym,
co jeden z uczestników chciał zakomunikować drugiemu, a tym, co ten drugi
zrozumiał. Można więc powiedzieć, że skuteczne komunikowanie, a więc takie,
w którym występuje minimalna ilość zniekształceń, przyczynia się do wzrostu
wzajemnego rozumienia się uczestników. Tak więc dobrze kogoś rozumieć, to
znaczy wiedzieć, co ma na myśli, trafnie domyślać się tego, co chciał przekazać.
Uzyskiwanie takiego właśnie zrozumienia jest rezultatem tego, co robią obaj
komunikujący się partnerzy. Ale jak wiadomo, w codziennych kontaktach między
ludźmi stopień wzajemnego zrozumienia jest nieduży. Ludzie (żołnierze) odczytują
treści zawarte w przekazach, ale często przypisują nadawcom takie intencje,
których oni nie mieli.
Wyjaśnienie tych trudności nie jest łatwe, gdyż przyczyny zaburzeń
i zniekształceń w komunikowaniu się są skomplikowane. Jednym z ważniejszych
źródeł nieporozumień wydaje się być fakt, że bardzo często nie komunikujemy
tego, co naprawdę myślimy lub pragniemy.
Według Włodzimierza Głodowskiego komunikowanie wymaga różnych
cech w zależności od konkretnej sytuacji, ale badacze wyodrębniają kilka
wspólnych
mianowników, określających
jego skuteczność
w większości
kontekstów. Są to :46
- bogaty repertuar umiejętności sprawia, że dobrzy komunikatorzy mogą
doń sięgać zależnie od tego, czego wymaga sytuacja. Wiedzą, że czasem
lepiej jest być otwartym, ale kiedy indziej lepiej pozostać taktownym
i dyskretnym, że w pewnych sytuacjach trzeba być rozmownym, w innych
lepiej zachować milczenie;
- stosowność angażowania się w interakcje wymaga poszanowania
wszystkich przyjętych norm oraz zasad uznawanych przez inne osoby.
Oznacza to konieczność dostosowania do konkretnego kontekstu. Niektóre
sytuacje są dla uczestników interakcji nowe – nie określają ich ustalone
zasady i role;
46
W. Głodowski, Komunikacja interpersonalna. Hansa Communication, Warszawa 2001, s. 79-84.
36
- efektywność związana jest ze stosownością w tym sensie, że określa jak
najskuteczniej osiągać pożądane, oczekiwane lub preferowane cele. Zdarza
się , że sukcesem jest osiągnięcie tego, co przynosi najmniejszą szkodę.
Przejawem braku lub niskiej kompetencji jest taki sposób porozumiewania
się,
i
który
w
w
porażki
efekcie
postaci
przynosi
złego
danej
samopoczucia,
osobie
straty
poczucia
klęski,
niedowartościowania, braku sukcesu, niezdolności do dokonania nawet
najprostszego, towarzyskiego
przedsięwzięcia
w rodzaju
przyjaźni,
towarzyskiej czy innych;
- elastyczność
lub
behawioralna
adapcyjność
traktowana
jako
najważniejszy wymiar kompetencji o czym świadczy fakt , że pojęcia tego
używa się jako synonimu kompetencji, tzn. że za kompetentnych uważa się
tych, którzy znajdując się w obliczu różnych sytuacji, funkcjonując
w różnych związkach i układach towarzyskich są zdolni dostosować
repertuar swoich zachowań do specyfiki danej sytuacji i określonych
partnerów;
- zaangażowanie, składa się nań poczucie istnienia związku z drugą osobą,
obustronne zainteresowanie różnymi tematami podczas rozmów oraz
dążenie, aby te wzajemne relacje jednej i drugiej stronie przynosiły
korzyści;
- empatia jest zdolnością do emocjonalnego i intelektualnego rozumienia
tego co doświadcza druga osoba. Właściwie rozumiana empatia obejmuje
dwa rodzaje wrażliwości: zdolność rozumienia najbardziej typowych rekcji
emocjonalnych oraz umiejętność zrozumienia opisywania ich za pomocą
takiego języka, który byłby zrozumiały dla drugiej osoby;
- zdolności poznawczo-interpretacyjne umożliwiają konstruowanie różnych
całościowych modeli lub ram ułatwiających postrzeganie określonego
problemu. Są ważnym składnikiem kompetentnego komunikowania,
ponieważ
pozwalają
odnajdywać
sens
i wypowiedziach otaczających nas ludzi;
w
różnych
zachowaniach
37
- samokontrola, służy do opisywania procesu dostrzegania i poddawania
samoocenie własnego zachowania oraz wykorzystywania pochodzących
z tych obserwacji wniosków do kształtowania własnego zachowania.
Samokontrola to zdolność kierowania wyobrażeniem, które prezentujemy
podczas kontaktów interpersonalnych.
W kierowaniu zespołami ludzkimi (żołnierzami) istotną rolę odgrywają
umiejętności dowódcze w zakresie komunikowania się, zjednywania podwładnych
dla osiągnięcia zakładanych celów i realizacji wszystkich postawionych zadań.
Do ważniejszych grup umiejętności interpersonalnych dowódcy zaliczyć
można: 47
-
wzajemne spostrzeganie, komunikowanie i zrozumienie, czyli poznawanie
się;
-
pomaganie i pozytywne oddziaływanie, w tym zmniejszanie poczucia
zagrożenia, lęku podwładnych;
-
konstruktywne rozwiązywanie wzajemnych problemów i konfliktów
interpersonalnych.
Każda z tych grup obejmuje wiele konkretnych umiejętności, w tym między
innymi: dostrzeganie i rozpoznawanie uczuć, empatyczne zrozumienie, spełnianie
potrzeb, przejawianie tolerancji wobec indywidualności partnera, uważne
słuchanie, odzwierciedlanie, niewerbalne artykułowanie stanów psychicznych,
rozróżnianie komunikatów skutecznych i nieskutecznych, dawanie wsparcia,
wzmacnianie odporności na kryzysy, budowanie zaufania, spontaniczność,
asertywność, informowanie zwrotne, mediowanie, negocjowanie.
Kształtowanie
umiejętności
interpersonalnych
żołnierzy
będących
przełożonymi na różnych szczeblach dowodzenia powinno przebiegać zgodnie
z określonymi prawidłowościami, normami oddziaływania społecznego.
Zasady rozwoju
umiejętności
podejmowania,
utrzymywania
międzyludzkich48.
J. Borkowski, Zasady kształtowania i kompetencji interpersonalnych dowódców. w: Vademecum
dydaktyczno-wychowawcze, Warszawa 1997, s. 284.
48
Tamże, s. 285.
47
relacji
38
1. Zasada
kompetencji.
Wszelkie
oddziaływania
interpersonalne
należy
poprzedzić rzetelnym rozpoznaniem możliwości i ograniczeń rozwojowych
konkretnego żołnierza, które nieustannie zmieniają się. Podstawą oddziaływań
w tym zakresie są szeroko pojęte formalne i rzeczywiste kompetencje
interpersonalne człowieka, który organizuje i realizuje proces kształtowania
tych umiejętności.
2. Zasada celowości. Wyraża się w potrzebie określania kierunkowych
i instrumentalnych celów treningu interpersonalnego. Cele te precyzują, jakie
elementy struktury zachowania werbalnego i niewerbalnego mają być
rozwijane, eliminowane lub kompensowane.
3. Zasada elastyczności. Zakłada plastyczne, zmienne posługiwanie się
określonymi
metodami
i
technikami
stymulacji
interpersonalnej
w zależności od czasu, warunków, sytuacji oraz stanu biopsychospołecznego
uczestnika treningu.
4. Zasada trwałości efektów i systematyczności. Informacje, że należy dążyć do
osiągnięcia ugruntowanych, utrwalonych, zintegrowanych, pożądanych zmian
w kontaktach międzyludzkich. Realizacja tego celu jest bardzo trudna, niekiedy
kończy się niepowodzeniem. Praktyka dowodzi, że wprowadzenie nowych
umiejętności do stałego zasobu zachowań wymaga systematycznego ćwiczenia,
a także dużej determinacji. W innym przypadku efekty mogą mieć tylko
chwilowy czy jednorazowy charakter.
5. Zasada asertywności. Polega na otwartym, odważnym, stanowczym
wyrażaniu swoich uczuć, myśli, przekonań, postaw wobec innych uczestników
treningu. Uprawnia do czynienia i mówienia wszystkiego dopóty, dopóki nie
rani to innych.
6. Zasada eksperymentowania i transgresji. Jednym z warunków efektywności
kształtowania interpersonalnego jest skłanianie żołnierzy do odrzucenia
wszelkich zahamowań, barier osobistych oraz wyjścia poza dotychczasowe
rutynowe
wzorce
zachowań,
głęboko
utrwalone,
sztywne
standardy
interpersonalne. Przekroczenie tych granic, czyli transgresja „ku sobie” i „ku
innym ludziom”, wymaga odwagi, otwartości w eksperymentowaniu sobą
39
i innymi. Artykułowanie nowych, trudnych, nietypowych zachowań wiąże się
z ryzykiem wstydu, śmieszności, obawy, cierpienia itp. Jednak bez niego mało
prawdopodobne
jest
opanowanie
innowacji
behawioralnych
oraz
wprowadzenie zmian w relacjach interpersonalnych.
7. Zasada małych grup. Doświadczenie treningowe dowodzi, że najbardziej
optymalne jest ćwiczenie umiejętności interpersonalnych w małych grupach,
liczących od kilku do kilkunastu osób. W grupie 8-12 żołnierzy kształtują się
wielowymiarowe, złożone, bogate interakcje społeczne, które intensywnie
pobudzają procesy interpersonalne i grupowe.
8. Zasada nie wyrażania ocen. Ani prowadzący, ani uczestnicy treningu nie
powinni wartościować zachowań partnerów w kategoriach – zły, mądry –
głupi, brzydki – ładny itp. Wszelka kategoryczność wydaje się zawodna,
lękotwórcza, zagrażająca, blokująca otwartość i spontaniczność
2.2. CZYNNIKI WPŁYWU NA SKUTKI KOMUNIKOWANIA
Jednym z czynników pomagającym nam zjednywać sobie ludzi jest
rozmowa i spotkanie, np. we dwoje. To typ komunikacji nadrzędny w stosunku do
pisanych odręcznie lub wydrukowanych wypowiedzi. Pozwala na to, aby każdy
rozmówca mógł dokładnie wyjaśnić, co miał na myśli i na bieżąco rozwiązywać
nieprzewidziane problemy i utrudnienia.49
Możemy oczekiwać, iż nawet najbardziej trudni i niedostępni rozmówcy
zechcą z nami współpracować. Dotarcie do ludzi, którzy mają odmienne
przekonania i upodobania niż my, może przysporzyć nam problemów. Dlatego też
nadawca musi być wyczulony na wewnętrzny świat odbiorcy informacji. Musi
uważać, aby nie urazić odbiorcy w stosunku co do jego uczuć i przekonań, musi
kontrolować jak odbiorca się zachowa gdy uzyska określoną informację. Powinien
również tak dobrać treść i słownictwo, aby dany odbiorca był zorientowany co
pragniemy mu przekazać. Krótko mówiąc musi być to język prosty i zrozumiały
a niekiedy tzw. szkolny. Im większa różnica w treści przekazywanych informacji
49
A. Zduniak,. J. Smoliński, Wojsko i Wychowanie2/2000. Warszawa 2000, s. 69.
40
(słownictwo, system wartości) tym bardziej nadawca musi się natrudzić, aby
znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia.
Tak więc jeśli nadawca pragnie rzeczywiście „dogadać się” z odbiorcą
powinien:
-
dostosować swoje uwagi do postaw i przekonań odbiorcy (aby zdobyć
wpływ na ludzi, trzeba mówić o tym, czego oni chcą, i pokazywać im jaką
drogą to można osiągnąć);
-
uwzględnić potrzeby odbiorcy (ludzie, którzy potrafią postawić się
w położeniu innych i zrozumieć, jak myślą inni, nie muszą się martwić
o przyszłość);
-
stale
kontrolować
stopień,
w
jakim informacje
są
przyjmowane
i akceptowane przez odbiorcę.
Następnym czynnikiem, który wpływa na efektywność komunikacji jest
stosowanie prostego i bezpośredniego języka. Ma to szczególne znaczenie, gdy
używamy drukowanych środków przekazu informacji, ponieważ większość ludzi
używa bardziej trudniejszego języka w piśmie niż w mowie. Najistotniejsza rola
w tym przypadku przypada kierownikom, dowódcom, szefom, przełożonym. To
oni odpowiadają za to aby porozumiewanie się było w każdej sytuacji zrozumiałe
i proste. Każdy człowiek powinien posiadać wiedzę na tematy jak zjednywać sobie
ludzi poprzez kontakty z nimi. Powinien posiadać takie umiejętności jak:
kontrolowania
się,
jasnego
wypowiadania
się,
słuchania,
umiejętności
spostrzegania, przekonywania, wspierania itp. Dlatego osoby o wysokiej
inteligencji i obszernej wiedzy potrafią tak przekazać nawet nie czytelną treść
komunikatu, że staje się ona jasna i tworzy zrozumiałą strukturę.
Mówi się, że bardzo łatwo zjednać sobie ludzi, gdy posiadamy władzę, gdy
jesteśmy człowiekiem wpływowym, na wysokim stanowisku. Tak jest, ale ludzie
tacy bardzo często popełniają dużo błędów, traktując podwładnych (żołnierzy) jak
ludzi niższej kategorii, ograniczonych, niewiele wiedzących i widzących. Bardzo
często zdarza się, iż przełożeni sądzą, że ich podwładni są szczęśliwi tylko dlatego,
że ich widzą.
41
Analizując wpływ władzy na łatwość zjednywania sobie ludzi, można
wymienić takie prawidłowości jak:50
-
członkowie grup wykazują tendencje do naśladowania postępowania
i wszelkich zachowań tych członków, którzy w hierarchii władzy znajdują
się wyżej;
-
osoby mające wyższą władzę w grupie społecznej inicjują zachowania,
których celem jest kontrola zachowań, zwłaszcza osób zajmujących niższe
pozycje;
-
osoby zajmujące wyższą pozycję w hierarchii władzy wywierają wpływ
na osoby stojące niżej w inny sposób, niż osoby oddziaływujące
z niższych pozycji na osoby zajmujące pozycje wyższe.
Wpływ ludzi mających pewne znaczenie w społeczeństwie może odbywać
się na dwa sposoby. Pierwszy wyróżnia się naśladowaniem obcego zachowania ,
to
znaczy
na
powtarzaniu
przez
jednostkę
pewnych
symbolicznych
i charakterystycznych zachowań spostrzeżonych u innej osoby. Drugi natomiast
polega na utożsamianiu obcych dla danej jednostki stanów psychicznych tzw.
identyfikacji. Człowiek stara się naśladować obce dla siebie zachowania wtedy,
gdy stwierdza, że przez takie zachowanie zyska aprobatę danej grupy lub załagodzi
swoje poczucie niebezpieczeństwa.
Wyraz naszej twarzy, to co na niej pokazujemy także jest bardzo ważny
w zjednywaniu sobie ludzi. A więc jest to wszystko co jednostka może odczytać
z naszych ust czy oczu.
Przełożony
(dowódca)
częściej
patrzy
na
słuchacza,
rozmówcę,
podwładnego, gdy mówi niż słucha. Żołnierze zawsze będą więcej razy spoglądać
na swojego dowódcę gdy mówi, niż kiedy słucha. Oczywiście nie możemy
przesadzać z kontaktem wzrokowym, gdy jest on zbyt długi, częsty i nieruchomy
ponieważ staje się on uważany za zagrażający. Ludzie unikający wzroku często
odbierani są jako ludzie nieszczerzy, nieśmiali, spięci. Odwrotnie zupełnie jest
z tymi, którzy tego wzroku się nie boją. Uchodzą za odważnych, ufnych,
zainteresowanych, rozluźnionych.
50
Tamże, s. 70.
42
J. Bralczyk wskazuje następujące zasady, które ułatwiają kontakty z ludźmi
oraz kształtowanie ich postaw51:
- przyznawanie się do pomyłki, błędu, co nie tylko uderza w autorytet ale
wzmacnia wiarygodność, dobrą wolę i zaufanie;
- wskazywanie rzeczywistego, wzajemnego zainteresowania rozmówcą
poprzez uważne patrzenie w twarz, słuchanie i wsłuchiwanie się;
- prezentowanie swojego stanowiska otwarcie, stanowczo, bez lęku;
- stosowanie nie tylko języka dowodzenia, ale także określenia potoczne;
- zapewnienie luźnej, swobodnej, bezpośredniej naturalnej atmosfery;
- zachęcanie do wypowiedzi bez ograniczeń, ponaglania, pouczania, należy
podtrzymywać rozmowę;
- koncentrowanie się na wątkach pozytywnych, twórczych, wzajemnie
akceptowanych;
- przejawianie postawy tolerancji, szacunku wobec odmiennego stanowiska;
- krytykowanie rozważne, z wyczuciem, życzliwie wskazywać na słabości
działania, nie zaś na wady osobowości rozmówcy;
- potwierdzanie i sprawdzanie zrozumienia tego, co mówi, czyni i czuje
partner;
- wykazywanie powściągliwości w wyrażaniu ocen oraz formułowaniu rad
i dyrektyw;
- preferowanie partnerskiego podejścia do problemu;
- podejmowanie jednostronnego, jednoznacznego, rozstrzygnięcia i decyzji
tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.
Skuteczne
dotychczasowych
Szczególną
rolę
komunikowanie
doświadczeń
spełnia
dokonuje
się
uczestników
nadawca.
Skuteczność
we
wspólnym
procesu
obszarze
komunikowania.
oddziaływania
nadawcy
w dużym stopniu zależy od jego wizerunku w świadomości odbiorców,
prezentowanych cech i postawy.
51
J.Bralczyk, Jak towarzyszyć, rozmawiając. Warszawa 1995, s. 67.
43
Czynniki mikrospołeczne, które kształtują subiektywny obraz nadawcy to
min. wiarygodność nadawcy, jego intencje i atrakcyjność.
Nadawca wiarygodny łatwiej uzyska pożądaną zmianę opinii odbiorców
(wiarygodność = kompetencja + przeświadczenie o woli mówienia prawdy, czyli
bezstronność).
Na cechę wiarygodności składają się dwa podstawowe elementy. Pierwszym
jest kompetencja, czyli dokładna znajomość problematyki, o której mówi nadawca.
Kompetencja samą w sobie nie jest jednak czynnikiem wystarczającym do
zyskania wiarygodności. Musi ona być uzupełniona bezstronnością oznaczającą
tutaj, że kompetentny, znający temat nadawca, a więc posiadający przewagę nad
na ogół gorzej poinformowanym odbiorcą, nie jest osobiście zainteresowany
wprowadzeniem go w błąd.
Nikt nie ma zaufania do osoby, o której wie, że dla jakichś ukrytych celów
mówi ona zupełnie coś innego, niż myśli.
Oba czynniki – kompetencja i bezstronność, potraktowane łącznie, tworzą
image nadawcy jako osoby wiarygodnej. Z zagadnieniem wiarygodności nadawcy
związane są także jego intencje.
Nawet wiarygodny nadawca nie jest skuteczny, jeśli odbiorcy podejrzewają
go o zamiar manipulowania informacją lub ukrywania prawdy. Niektórzy nadawcy
maskują swoją chęć przekonywania, a nawet maskują sam akt komunikowania.
Przybiera to formę przekazów rzucanych mimochodem, które są uznawane przez
odbiorcę za bardziej wiarygodne.
Atrakcyjność wiąże się z pozytywnymi odczuciami i emocjami oraz
z sympatią, jaką odbiorcy darzą nadawcę. Nadawca, który jest lubiany, z którym
odbiorca identyfikuje się, ma znacznie większe szanse wpływać na postawy
i opinie niż nadawca nie lubiany.
Uznanie nadawcy za atrakcyjne źródło informacji wiąże się pośrednio
z poziomem wiedzy, wykształcenia i samodzielności intelektualnej odbiorcy. 52
Czynnikami utrudniającymi komunikowanie jest poziom doświadczenia
poszczególnych uczestników procesu komunikowania – im to doświadczenie jest
52
W. Głodowski, Oddziaływanie środków masowego komunikowania. Warszawa 1994, s. 42.
44
większe , tym mniej skutecznie mogą się oni porozumieć. Bardzo rzadko poziom
doświadczenia między uczestnikami tego procesu jest na jednakowym poziomie,
dlatego powinniśmy uczyć się empatycznego wchodzenia w sytuację innych oraz
wczuwać się w sposób ich myślenia. Starając się myśleć tak jak inni rozciągamy
nasz obszar doświadczeń na innych.53
Jest dużo osób, które się posługują językiem i nie zdaje sobie sprawy
z charakteru reguł, np. niektórzy nie akceptują wulgaryzmów, jeszcze inni języka
typowo technicznego, fachowego, a jeszcze innych irytuje nadużywanie słów typu
„no wiesz nie”, „ja będę” zamiast „chciałbym być”, zamierzam być”
Bardzo istotną rolę odgrywa w pracy dowódczej
krótka rozmowa
z żołnierzem na osobności. Wówczas dowódca ma okazję dość dobrze poznać
żołnierza, wypytać go o istotne sprawy, dowiedzieć się na jakim poziomie
inteligencji jest dany żołnierz, krótko mówiąc co sobą reprezentuje. Daje to nam
także możliwość wzajemnego przyjrzenia się sobie.
Ludzie bardzo często podczas rozmowy z nami dają nam do zrozumienia to
kim są, czego praną, nie tylko poprzez wypowiadane słowa, ale poprzez język
ciała, wyrażanie swych uczuć twarzą, jej mimiką, ekspresją, tonem głosu, a także
samą ciszą. Tak naprawdę słowa mają niewielkie znaczenie w komunikowaniu się.
Wiele, a czasem większość wyrażanych znaczeń zawartych w zachowaniach
człowieka ujawnia się poprzez dotyk, zróżnicowanie wokalne, spojrzenia, gesty,
mimikę twarzy, które są zarówno przekazami samodzielnymi, jak i towarzyszą
słowom. Od momentu spotkania, aż do chwili rozstania ludzie wzajemnie siebie
analizują za pomocą wszystkich zmysłów.
Nie zapominajmy, że idealną drogą do zjednywania sobie ludzi jest delikatne
przekonywanie ich do własnego sposobu myślenia. Oczywiście nie wolno
doprowadzić do tego, aby rozmowa nasza przerodziła się w kłótnię.
Możemy mieć obiekcje co do tego czy umiejętność zjednywania sobie ludzi
jest aż tak ważna w środowisku wojskowym. Praktycznie codziennie mamy do
czynienia z sytuacjami, w których przełożeni, kadra, żołnierze, pracownicy wojska
53
J.Bralczyk, Jak towarzyszyć, rozmawiając. Warszawa 1995, s. 67.
45
nie potrafią w odpowiedni sposób argumentować swoich racji w różnego rodzaju
sytuacjach spornych, choć często mają oni rację.
Środowisko wojskowe, służba wojskowa to stałe pole na którym dochodzi do
stosunków interpersonalnych. To przecież codzienny kontakt z podwładnymi,
przełożonymi, kolegami. Wszyscy pragniemy mieć jak najlepsze stosunki w pracy,
prowadzi to do tego, że czujemy się wspaniale, mamy chęć do życia, mamy
wspaniałe samopoczucie.
46
III. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
W ORGANIZACJI
Mając na uwadze rozważania na temat komunikowania się w organizacji,
nie można pominąć pewnych kwestii terminologicznych. Objaśnienia wymaga
zwłaszcza takie określenie jak: organizacja.
Termin ten używany potocznie nie budzi większych wątpliwości, jest na
ogół znany i rozumiany, choć bywa, że zlewa się z innymi zbliżonymi zakresowo
pojęciami.
„Przez organizację... rozumiemy... w ogóle... taką całość, której...składniki
współprzyczyniają się do powodzenia całości”.54
Organizacją nazywamy wszelkie formy zbiorowych działań ludzi
podejmowanych dla realizacji wspólnych celów.
55
Jest nią np.: przedsiębiorstwo,
szkoła, jednostka wojskowa, partia polityczna itp.
Najbardziej ogólnym, a zarazem najczęściej przytaczanym, ze względu na
swój uniwersalizm, modelem organizacji jest model w ujęciu H. J. Leavitta,
według którego, organizacja jest ustrukturalizowanym, czyli uporządkowanym
w pewien sposób systemem (całością) złożonym z czterech podstawowych
elementów (podsystemów) :56
-
celów realizowanych przez organizację i wynikających stąd konkretnych
zadań;
-
ludzi wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami
zachowania;
-
wyposażenia
materiałowo-technicznego
i
technologicznego
oraz
określonych zasad posługiwania się nimi;
-
formalnej
struktury,
czyli
przyjętych
zasad
podziału
zadań
i odpowiedzialności za nie władzy i związanej z nią odpowiedzialności oraz
informacji.
J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1979, s. 274, za: T. Kotarbiński, Traktat
o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969, s. 74.
55
Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 2001, s. 17.
56
Tamże, s. 18, za: H. J. Leavitt, Applied Organizational change in Industry. w: Handbook of Organization.
G. March (red.), Chicago 1965, s. 160.
54
47
Termin organizacja ma wiele znaczeń. Z punktu widzenia potrzeb
wojskowych najbardziej interesuje nas uściślone już i przydatne ujęcie tego
terminu.
Przez organizację rozumiemy swoisty zespół czynności związanych
z zarządzaniem i przygotowaniem ludzi-żołnierzy i kadry zawodowej do
określonego działania (realizując proces szkolenia, ćwiczeń, zajęć poligonowych
itp.), koordynowania przebiegu czynności składowych oraz końcowy ich rezultat
określony jako cel.57
Wojsko, (armia) jako organizacja to określona zbiorowość społeczna
zmierzająca do określonych celów, wyróżniająca się następującymi cechami:
-
armia jest organizacją o przewadze więzi formalnej nad więzią
personalną. Uczestnictwo w tej organizacji odbywa się w pewnej
strukturze zorganizowanej poprzez osobisty kontakt i solidarność;
-
armia jest strukturą biurokratyczną58 o strukturze hierarchicznej. Ta
cecha armii określa typ wewnętrznych zależności jakie istnieją w wojsku,
to
znaczy,
zakładającym
istnienie
podporządkowania
wyłącznie
pionowego z dołu do góry oraz istnienie hierarchii stanowisk i stopni
z prawem awansowania wyłącznie z góry w dół;
-
armia jest grupą bojową, zorganizowaną dla zwycięskiej walki – dla
powodzenia skutecznych działań bojowych. Ta cecha ma charakter
funkcjonalny i wskazuje nie tylko na szczególne przeznaczenie armii, ale
również na jej organizację, sprawne i skuteczne działanie.
Właściwe funkcjonowanie organizacji uzależnione jest między innymi od
jej struktury organizacyjnej.
Strukturą jakiejś całości (organizacji) nazywamy zbiór stosunków między
elementami rozpatrywany z określonego względu.59Elementami są poszczególne
części organizacji, tj. komórki organizacyjne i stanowiska pracy, a łączą je więzi
organizacyjne, które posiadają określony kierunek powiązań.
57
J.Kunikowski, Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie obronnym RP. Bellona, Warszawa
1995, s. 34.
58
Termin „instytucja biurokratyczna” używany jest tu w znaczeniu socjologicznym, wywodzącym się od
Maxa Webera, w: J.Wiatr, Socjologia wojska. Warszawa 1982, s. 31.
59
J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa 1976, s. 43.
48
Więzi organizacyjne dzielą się na:60
-
służbowe, inaczej hierarchiczne: są to stosunki zachodzące między
stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi na tle rozmieszczenia
uprawnień decyzyjnych, na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej;
-
więzi funkcjonalne odnoszą się do stosunków między stanowiskiem pracy
lub komórką organizacyjną a przedmiotem ich działalności;
-
więzi kooperacyjne są stosunkami zachodzącymi między stanowiskami
pracy i komórkami organizacyjnymi na tle podziału pracy. Są to na ogół
powiązania, zlokalizowane na tym samym szczeblu w hierarchii
organizacyjnej;
-
więzi informacyjne zachodzą między stanowiskami pracy i komórkami
organizacyjnymi na tle wymiany informacji. Są to stosunki miedzy
nadawcami i odbiorcami informacji w procesie komunikacyjnym.
Powiązania wieloinformacyjne są wielokierunkowe.
Wojskowa działalność organizacyjna i szkoleniowo-wychowawcza każdego
dowódcy jest i będzie tym skuteczniejsza, im będzie bardziej sprawna. To znaczy
im większe będzie wzajemne zrozumienie zadań i celów w relacjach zachodzących
pomiędzy dowódcą i podwładnymi – im skuteczniejsza będzie komunikacja
pomiędzy nimi.
3.1. STRUKTURA HIERARCHICZNA
Humanizacja pracy i położenie nacisku na tworzenie dobrej atmosfery
w instytucji, jeśli jedno i drugie robione jest rozsądnie, nie tylko nie koliduje ze
sprawnością pracy, ale stanowi jej konieczny warunek.
Stanowiska pracy (służby) w poszczególnych pionach i na poszczególnych
szczeblach hierarchii, począwszy od stanowisk szeregowych, a skończywszy na
najwyższych, różnią się od siebie w sposób istotny. Funkcje, dla których dane
stanowisko zostało przewidziane, a zwłaszcza przystosowane i wyposażone,
60
Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 2001, s. 48 i 49.
49
nazywamy jego funkcjami organicznymi (dot. wszystkich stanowisk szeregowych
i kierowniczych).61
Dowódca (kierownik) powinien:
- godzić interesy własnej jednostki z interesami jednostki nadrzędnej, tj.:
drużyny z plutonem, plutonu z kompanią itd.;
- motywować, pozytywna motywacja polega na wywołaniu w zespole
uzasadnionego przekonania, że najwłaściwszą i najskuteczniejszą drogą
wiodącą do zaspokojenia własnych potrzeb i aspiracji jest praca (służba,
działanie), ukierunkowane na cel główny;
- szkolić podwładnych pod każdym względem, i w każdy sposób.
W wojsku zawsze - a już zwłaszcza w działaniach wojennych - obowiązuje
zasada bezwzględnego wykonywania rozkazów przełożonych. Zasada ta
determinowana jest osiągnięciem celu.
Przy stosowaniu się do określonych zasad czy określonych filozofii
kierowania nie wolno paraliżować czynnika inteligencji wykonawcy danego
rozkazu czy zadania. Wówczas bowiem każda uznawana zasada zostaje zamknięta
nie wykonalna, mogą wystąpić straty, a przede wszystkim może ona się zmienić
we własne przeciwieństwo.
Zasad generalnych należy przestrzegać zawsze wówczas, gdy jest to
możliwe. Jeżeli natomiast warunki na to nie pozwalają, należy dążyć do zmiany
tych warunków.62
W organizacji hierarchicznej jaką jest wojsko, występuje przede wszystkim
komunikowanie pionowe, tzn. komunikowanie „z dołu do góry” i „z góry na dół”.
W wojsku spełnia to bardzo ważne znaczenie.
Głównym celem komunikowania w dół jest kierowanie, informowanie,
doradzanie, pouczanie i ocena podwładnych. Komunikowanie „z góry na dół”
określa przekazy powstające na wysokim poziomie hierarchii (np.: menadżera,
dowódcy lub dyrektora) i ukierunkowane na odbiorcę niższego szczebla (np.:
sekretarkę, żołnierza lub robotnika przy taśmie).
61
62
S. Kowalski, Przełożony podwładny. PWN, Warszawa 1984, s. 18 i 40.
Tamże, s. 19.
50
Główną zaś funkcją komunikowania w górę jest informowanie wyższych
szczebli o tym, co dzieje się na szczeblach niższych. Komunikowanie to jest
odwrotnością powyższego: przekaz powstały na niskim poziomie organizacyjnej
hierarchii zostaje skierowany do kogoś znajdującego się na wyższych poziomach.
Ten rodzaj komunikowania obejmuje sprawozdania, propozycje, wyjaśnienia oraz
prośby o pomoc lub decyzję.
Problemem
komunikowania
pionowego
może
być
filtrowanie,
modyfikowanie lub zatrzymywanie na poszczególnych szczeblach informacji
niewygodnych. Jest to komunikowanie przynajmniej w części niekompletne
i niedokładne. Podwładni mogą ukrywać lub zniekształcać informację, jeśli uznają,
że nie można zaufać sprawiedliwości przełożonych, albo że przełożeni
wykorzystują te informacje przeciw nim.
Zakłócenia w komunikowaniu mogą pojawić się też, gdy przełożeni nie
dostarczają podwładnym informacji potrzebnych im do skutecznego wykonywania
zadań.
Poziome komunikowanie się jest zazwyczaj związane z tokiem pracy
w organizacji (instytucji) i występuje między członkami zespołu, grupy a innymi
grupami.
Ten
rodzaj
komunikowania
się,
ulepsza
koordynację
działań
i rozwiązywanie problemów oraz sprzyja zadowoleniu uczestników procesu
komunikowania. Dodatkową korzyścią poziomego komunikowania się jest
możliwość
nawiązywanie
nieformalnych
stosunków
towarzyskich.
Poza
formalnymi kanałami przebiega komunikowanie nieformalne ( np. przekazywanie
pogłosek, plotek itp. ).63
O ile na komunikowanie „z dołu do góry i z góry na dół” składają się
nieodzowne
i
ogólnie
przyjęte
reglu
porozumiewania
się
w
każdej
zhierarchizowanej organizacji, o tyle w życiu towarzyskim przybiera ono
negatywną postać, jaką jest np.: mowa poniżająca i wywyższająca.64
63
K. Burakowski, Komunikacja międzyludzka. AON, Warszawa 1998, s. 11 i 12.
64
W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne. Hansa comunication 2001, s. 193.
51
3.2. SIECI KOMUNIKACYJNE
Większość działań podejmowanych przez ludzi to takie, które całkowicie
lub częściowo są nastawione na proces porozumiewania się. Zasada ta dotyczy tak
zachowań ludzi, jak innych kontekstów społecznych.
Komunikacja jest więc procesem społecznym o niezmiernie istotnym
znaczeniu dla funkcjonowania organizacji. Dzięki temu mogą być realizowane
takie formy informacji, jak wywieranie wpływu, kooperacje, naśladownictwo,
kierowanie i przywództwo.65
Tworzenie sieci komunikacyjnych jest ściśle związane z dążeniem do
podniesienia
efektywności
komunikacyjnej
między
ludźmi
w
grupach
organizacyjnych, a co za tym idzie – do wzrostu efektywności w wykonywaniu
określonych zadań czy osiąganiu celów.
Jeżeli grupa ma wykonać jakieś zadanie zespołowe, to wynik (efekt) zależy
od jednostek wchodzących w skład grupy (ich zdolności, reakcji na obecność
innych osób) i od rodzaju komunikacji. Przy wykonywaniu zadania zespołowego
konieczne jest przekazywanie informacji, potrzebnych do jego rozwiązania i uwag
o postępach w pracy. Wykonanie zadania w dużej mierze zależy od sposobu
przekazywania informacji.
Sieci komunikacyjne są jednym z wymiarów i cech struktury
organizacyjnej.
Struktury sieciowe różnią się od tradycyjnych struktur między innymi
przedmiotem i sposobem pojmowania specjalizacji. Następuje zanik specjalizacji
funkcjonalnej, która w tradycyjnych strukturach (hierarchicznych) znajdowała
wyraz w tworzeniu pionów i komórek, takich jak na przykład: planowanie,
marketing, produkcja itp., skutecznie izolujących od siebie zgrupowanych w tych
jednostkach specjalistów.66
W strukturze sieciowej specjalizacja
ma charakter przedmiotowy,
ukierunkowany na realizację określonego projektu (wykonanie zadania).
A.Zduniak, J.Smoliński, Zjednywanie sobie ludzi w procesie komunikowania społecznego. w: Wojsko
i Wychowanie, 2/2000, Warszawa 2000, s. 68.
66
M.Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. PWE, Warszawa 1993, s. 46, w: Cz. Sikorski, Zachowania
ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 1999, s. 71.
65
52
Orientacja zadaniowa, ukierunkowana na realizację wspólnych projektów,
jest podstawowym czynnikiem integracji rozproszonych w strukturze sieciowej
specjalistów.
Istotą struktur sieciowych, która decyduje o ich wysokiej adaptacyjności
i podatności innowacyjnej, jest łatwość dostępu do informacji i szybkość jej
obiegu. Informacja nie może bowiem być traktowana jako źródło władzy, co
stwarzałoby bariery w jej rozpowszechnianiu, tak charakterystyczne dla struktur
hierarchicznych, ale jako podstawowe narzędzie prowadzenia działalności
Powiązania między elementami struktury sieciowej są natomiast niczym
innym, jak kanałami bezpośredniego komunikowania się ludzi, zorientowanych na
zadania, a nie na władzę.
Sieć tworzona jest po to, aby można było jak najszybciej zdobywać
i przetwarzać wiedzę. Wielostronność i wzajemność przekazu informacji jest
podstawowym warunkiem współpracy, a co za tym idzie – istnienia sieci.67
Członkowie grupy będący w zgodzie ze skłonnością do poznawczego
porządkowania rzeczywistości, tworzą schematy komunikacji, nazywane siecią.
Sieć komunikacyjna (wg P. R. Mange ) przedstawia powtarzające się drogi
przebiegu informacji między kontaktującymi się osobami.68
Każda grupa posiada formalną i nie formalną sieć komunikacyjną. Sieć
formalna – to komunikacja taka jaka powinna występować, sformalizowana,
to zwykle hierarchia służbowa określa kto komu i w jakie kolejności składa
raporty, przekazuje uwagi itp. W szkole np. reguluje obieg informacji między
nauczycielem a uczniami, podobnie pod tym względem, przedstawia się sytuacja
w wojsku. Sieć nieformalna, pokazuje z kolei, jak jest naprawdę. Np. uczniowie
zamiast słuchać wykładu nauczyciela, prowadzą między sobą rozmowy, są
niezdyscyplinowani itd. Równoczesny obieg informacji w obu sieciach prowadzi
do zakłóceń i spadku efektywności komunikacji.
Istnienie i funkcjonowanie sieci komunikacyjnej determinuje czas, a jakość
jej zmienia się wraz z jego upływem. Niektóre połączenia wzmacniają się w skutek
67
68
Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 1999, s. 72.
Carol K. Oyster, Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 126 - 127.
53
częstego używania inne mniej używane lub zapomniane, wygasają stają się
bezużyteczne.
Teoretyczny model sieci, w którym pomiędzy wszystkimi członkami grupy
przebiegają sprawnie działające szlaki komunikacyjne, nosi nazwę sieci
obejmującej wszystkie kanały.
B
A
C
D
Rys. 1.
E
Sieć obejmująca wszystkie kanały. Litery to członkowie grupy. Linie symbolizują
drogi czyli inaczej kanały komunikacyjne.
Źródło: Carol K. Oyster, Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 126 - 127.
Kanał informowania jest sposobem przekazywania informacji, pomostem
łączącym nadawcę z odbiorcą.69 Kanały są bezpośrednie i pośrednie. Pierwszy
dotyczy sytuacji interpersonalnej gdzie mamy do czynienia z przekaźnikiem typu
twarzą w twarz, łączącym nadawcę z odbiorcą. Niesie on bogactwo otaczających
nas informacji, które odbieramy za pośrednictwem wszystkich dostępnych
zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, dotyku, smaku. Kanały pośrednie to massmedia.
Można wyróżnić inne rodzaje sieci komunikacyjnych np. całkowicie
zdecentralizowane lub maksymalnie scentralizowane.
E
A
C
D
B C D E
A
B
Rys.2. Sieć zdecentralizowana
Rys.3. Sieć zcentralizowana
Źródło: Carol K. Oyster, Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 126 - 127.
69
W. Głodowski, Oddziaływanie środków masowego komunikowania. Warszawa 1994, s. 51.
54
Żadna z sieci przedstawionych na rysunkach nie obejmuje wszystkich
kanałów komunikacyjnych.
Podczas
analizy
funkcjonalności
określonej
grupy,
ważnym
jest
stwierdzenie, jaki wpływ na nią ma wykształcenie określonego rodzaju sieci.
Tylko jedna kategoria służąca do opisu sieci komunikacyjnych ma istotne
znaczenie. Jest nią kategoria centralności.
Sieci zbyt zdecentralizowane mogą zawierać wiele połączeń hamujących.
Istnienie zbyt wielu dróg przekazu informacji zmniejsza bowiem efektywność
komunikacji w grupie. Można stwierdzić, że stopień centralizacji sieci wpływa na
produktywność grupy oraz na poziom satysfakcji jej członków. Wysoce
zcentralizowane sieci, najlepiej sprawdzają się przy rozwiązywaniu prostych
problemów. Sieci zdecentralizowane, przynoszą z kolei lepsze wyniki przy
opracowywaniu problemów złożonych. Informacje przepływają między członkami
grupy sposób bardziej swobodny i nie zawsze są za pośrednictwem osoby
zajmującej centralny punkt. Pozwala to na większe współdziałanie poszczególnych
jednostek.
Decentralizacja
sprzyja
spójności
grupy,
ponieważ
wymaga
zaangażowania każdej osoby w większą liczbę relacji.70
Wojskowa działalność organizacyjna i szkoleniowo-wychowawcza każdego
dowódcy jest i będzie tym skuteczniejsza, im będzie bardziej sprawna. To znaczy
im większe będzie wzajemne zrozumienie zadań i celów w relacjach zachodzących
pomiędzy dowódcą i podwładnymi – im skuteczniejsza będzie komunikacja
pomiędzy nimi.
70
Carol K. Oyster, Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 128.
55
ZAKOŃCZENIE
Podejmując się napisania pracy na temat „Aspekty komunikacji
interpersonalnej w wojsku”, kierowałem się ważnością tej problematyki w pracy
dowódczo-wychowawczej i szkoleniowej oficera – dowódcy.
Wojsko, a zwłaszcza jego stan osobowy , to przede wszystkim ludzie.
Znajomość zasad dotyczących komunikowania interpersonalnego nie jest i nie
powinna być traktowana jako cel pracy, jest tylko środkiem niezbędnym do
osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest prawidłowe i efektywne dowodzenie,
szkolenie wojskowe i wychowanie żołnierzy.
Umiejętne
realizowanie właściwie rozumianych zasad dotyczących
komunikacji interpersonalnej w procesie wychowania i szkolenia wojskowego,
powinno sprzyjać przygotowaniu żołnierzy do sprawnego działania zarówno we
współczesnych jak i przyszłych warunkach pola walki.
Szczególnie
istotne
jest
ukazanie
i
zrozumienie
jak
różnorodną
i skomplikowaną jest umiejętność komunikowania się z innymi osobami
(żołnierzami) a zarazem ważną i konieczną.
Komunikowanie ma podstawowe znaczenie dla stosunków międzyludzkich
i jest jedną z najważniejszych umiejętności niezbędnych w osiągnięciu pełnego
sukcesów i satysfakcji życia.
Znajomość problematyki dotyczącej komunikowania interpersonalnego
wynikająca z książek o tej tematyce nie może zastąpić doświadczenia osobistego.
Lektura z pewnością może przyczynić się do lepszego poznania obowiązujących
zasad, tym samym do większej skuteczności w międzyosobowym komunikowaniu.
56
BIBLIOGRAFIA
1. R. Arndt, Komunikacja międzyludzka. Wrocław 1998.
2. J. Bestry, Komunikacja międzyludzka w wojsku. w: Przegląd Wojsk
Lądowych 10/99, Warszawa 1999.
3. J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Warszawa 1995.
4. J. Borkowski, Zasady kształtowania i kompetencji interpersonalnych
dowódców.
w:
Vademecum
dydaktyczno-wychowawcze,
Warszawa 1997.
5. J.
Borkowski,
Umiejętności
personalne
psychologa
wojskowego.
w: Psychologia a żołnierska służba. Warszawa 1995.
6. J. Borkowski, Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy dowódcy.
w: Przegląd wojsk lądowych,10/96, Warszawa 1996.
7. J. Borkowski, Poznanie i stymulacja rozwoju osobowości żołnierzy.
Warszawa 1994.
8. J. Borkowski, M. J. Dyrda, Stosunki interpersonalne w wojsku.
w: Psychologia w wojsku. Warszawa 1997.
9. J. Bralczyk, Jak towarzyszyć, rozmawiając. Warszawa 1995.
10. M. Bielec, M. Palimąka, Autorytet i kontakty interpersonalne. w: Przegląd
Wojsk Lądowych, 6/97, Warszawa 1997.
11. K. Burakowski, Komunikacja międzyludzka. AON, Warszawa 1998.
12. J. Cendrowski, E. Krążyński, Z. Palewski, S. Swebocki, Psychologia
wojskowa, Wybrane zagadnienia. Warszawa 1980.
13. M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Warszawa 1993.
14. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz,
Zarządzanie organizacjami. Toruń 2002.
15. B.
Dobek-Ostrowska,
Studia
z
teorii
komunikowania
masowego.
Uniwersytet Wrocławski 1999.
16. P. Gawliczek, L. Kanarski, O perspektywach przywództwa w Siłach
Zbrojnych RP. w: Myśl Wojskowa nr 2, Warszawa 2002.
57
17. W. Głodowski, Oddziaływanie środków masowego komunikowania.
Warszawa 1994.
18. W. Głodowski, Komunikacja interpersonalna. Warszawa 2001.
19. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Warszawa- Kraków
2000.
20. T. Gordon, Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców.
Warszawa 1996.
21. L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa 1994.
22. D. A. Jarosz, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. Warszawa 2002.
23. J. Janowska, Samo aktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli.
Lublin 1998.
24. H. Januszek, J. Sikora, Komunikowanie się ludzi w organizacji. Bydgoszcz
1995.
25. S. Jarmoszko, O istocie autorytetu dowódcy. w : Vademecum dydaktycznowychowawcze nr 2, Warszawa 1998.
26. L. Kanarski, R. Pęksa, A.CZ. Żak, Przywództwo wojskowe. Warszawa
1997.
27. L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych. Warszawa 1997.
28. L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych. Warszawa 2002.
29. L. Kanarski, O perspektywach przywództwa w Siłach Zbrojnych RP.
w: Myśl Wojskowa nr 2, Warszawa 2002.
30. L. Kanarski, Komunikowanie społeczne w wojsku i jego uczestnicy.
w: Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. Warszawa 1997.
31. M. Kasperski, Negocjacje. WAT, Warszawa 2000.
32. D.
Kocięcka,
(red.)
Kształtowanie
stosunków
interpersonalnych
w pododdziale. Warszawa 1995.
33. Z. Kosyrz, Wychowanie interpersonalne. Warszawa 1993.
34. S. Kowalewski, Przełożony-podwładny. Warszawa 1984.
35. J. Kunikowski, Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie
obronnym RP. Warszawa 1995.
58
36. M. Marcinkowski, M. J. Śmiałek, A. Zduniak, Emocje w wychowaniu
wojskowym. WSO Poznań 1997.
37. Z. Markocki, Stosunki interpersonalne. w: Vademecum dydaktycznowychowawcze. Warszawa 1997.
38. J. Mellibruda, Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów
międzyludzkich. Warszawa 1980.
39. Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne. Kraków 1992.
40. Z. Nęcki, Komunikacja między ludzka. Kraków 1996.
41. T. Nowatkowski, Dowódca towarzyszem życia i służby. w: Vademecum
dydaktyczno-wychowawcze, Warszawa 2002.
42. K. Obłoj, Mikroszkółka zarządzania. Warszawa 1999.
43. J. Orzechowski, Dowodzenie i sztaby. Warszawa 1984.
44. Carol K. Oyster, Grupy. Poznań 2002.
45. D. Paździoch, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. Warszawa 2000.
46. Regulamin działań Wojsk Lądowych. Warszawa 1999.
47. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa 1999.
48. J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji. Wrocław 1999.
49. R. Stępień, Cz. Leśmian, W. J. Wysocki, J. Tomiło, M. Kaliński,
Z. Falkowski, Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych
dowódcy. Warszawa 1999.
50. J. Strelau, A. Junkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla
nauczycieli. Warszawa 1978.
51. J. Szczepański, Elementarne pojęcia z socjologii. Warszawa 1972.
52. T. Tomaszewski, (red), Psychologia. Warszawa 1978.
53. J. Wiatr, Socjologia wojska. Warszawa 1982.
54. J. Wieczorek, Jak dowodzić? w: Wojsko i Wychowanie 11/97, Warszawa
1997.
55. T. Wiland, Komunikacja społeczna, cz.1, Aspekty werbalne i niewerbalne.
Wrocław 1996.
59
56. A.
Zduniak,
J.Smoliński,
Zjednywanie
sobie
ludzi
w
procesie
komunikowania społecznego. w: Wojsko i Wychowanie
2/2000, Warszawa 2000.
57. A. Zduniak, M. Trajdos, Komunikowanie się w dowodzeniu. w: Przegląd
Wojsk Lądowych, 7/2000, Warszawa 2000.
58. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji
i kierowania. Warszawa 1976.
59. J.
Zieleniewski,
1979.
Organizacja
i
zarządzanie.
Warszawa
Download