Makroekonomia (18 stron)

advertisement














Podstawowe pojęcia makroekonomiczne
Mierzenie produktu narodowego
Cele i narzędzia makroekonomii
Ruch okrężny dochodów i produktów w gospodarce narodowej
Bezrobocie
Inflacja
Zależność między bezrobociem o inflacją
Cykliczny wzrost gospodarki – cykle koniunkturalne
Polityka fiskalna
Pieniądz i rynek pieniężny
Banki i polityka monetarna państwa
Zależność między polityką monetarną a fiskalną
Podstawy międzynarodowych stosunków ekonomicznych
Rola rządu w gospodarce- interwencjonizm państwowy
Produkt Krajowy Brutto (PKB) – jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki
wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest
ich właścicielem.
Do PKB wliczana jest tylko tzw. Wartość dodana.
Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji.
Dobra finalne – są to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika, mogą to być
dobra konsumpcyjne i inwestycyjne.
Dobra pośrednie – dobra częściowo przetworzone, stanowiące nakład w procesie
produkcyjnym w
innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane (przetwarzane).
Dobro
Sprzedawca
Nabywca
Wart.
trans.
Wart.
dodana
Stal
prod. stali
1000
1000
Stal
Maszyna
prod. stali
prod.
maszyn
prod. opon
prod. sam.
prod.
masz.
prod. sam
prod. sam
3000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
prod. sam.
konsument
500
5000
11500
500
1500
7000
5000
7000
500
1500
7000
Opony
Samochód
Razem
Wyd.
na
dobra
final.
1000
PKB = 7000
PKB = C + I
C – dobra konsumpcyjne
I - dobra inwestycyjne
PKB = 5000+2000 = 7000
Podatki:
o
o
Bezpośrednie – nakładane na dochody
Pośrednie – nakładane na dobra, usługi
Doch.
czynn.wytwórczych
Wydatki państwa:


Wydatki na dobra i usługi
Wydatki związane z finansowaniem płatności transferowych (renty, emerytury,
zasiłki)
Płatności transferowe nie powiększają PKB.
PKB = C + I + G
PKB w cenach rynkowych
G – wydatki państwa na dobra i usługi
PKB możemy liczyć w cenach:
- rynkowych – uwzględniających podatki pośrednie
- wytwórczych – z pominięciem tych podatków
PKB w cenach rynkowych jest większy od PKB w cenach wytwórczych o kwotę podatków
pośrednich.
PKB = C + I + G – Pp
Pp – podatki pośrednie
PKB w cenach czynników wytwórczych
Wymiana międzynarodowa:
Eksport – powiększa PKB
Import – pomniejsza PKB
Bilans handlowy – różnica między wielkością eksportu a importem.
PNB = PKB +\- Bn
Bn – bilans handlowy
Amortyzacja – jest miara szybkości zmniejszania się wartości środka trwałego w danym
okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
PNB – A = PNN
DN
Nominalny i realny PNB.
PNB nominalny – mierzy się w cenach bieżących tj. w takich które istniały w okresie, gdy
produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi.
PNB realny – koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących
w pewnym okresie zwanym rokiem bazowym (podstawą).
data
90
91
92
93
wielk.
prod.
10
15
20
18
cena
2
4
6
8
wartość
PNB nom.
20
60
120
144
wart. PNB
realna
20
30
40
36
PNB per capita (na jednego mieszkańca) = PNB/ilość mieszkańców
Krytyka PNB PNB (wady):
 nie uwzględnia czasu wolnego
 szara strefa – dochody z niej płynące
 zanieczyszczenie środowiska
Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto – koryguje produkt NB przez odjęcie od niego
skutków zanieczyszczenia środowiska, dodanie wartości dóbr i usług o charakterze
nierynkowym oraz włączenie wartości czasu wolnego.
Podział DN:
PKB można podzielić na:
- pierwotny
- wtórny
- ostateczny
Pierwotny podział DN dokonuje się w miejscach jego wytwarzania, polega on na podziale
nowo wytworzonych wartości między pracowników przedsiębiorstwa (wynagrodzenia) i na
akumulację finansową przedsiębiorstwa stanowiącą źródło zysku jego właścicieli.
Dochody pierwotne pracowników i przedsiębiorstw podlegają za pośrednictwem rynku i
budżetu państwa wtórnemu podziałowi. Dokonuje się on dzięki zakupom usług poprzez
system cen i system podatkowy.
W wyniku wtórnego podziału dochodu pierwotnego powstają dochody przedsiębiorstw i
jednostek usługowych, pracowników sfery nieprodukcyjnej oraz dochody państwa.
Ostateczny podział DN polega na jego rozdzieleniu na konsumpcje i akumulację. Dzięki
akumulacji następuje przyrost DN i PKB.
Rynek pracy – bezrobocie
Przez zatrudnienie rozumie się, w szerszym znaczeniu tego słowa, pracę, czynność,
zajęcie. W znaczeniu wąskim rozumie się pracę osób, których stosunek do pracodawcy
oparty jest na umowie najmu, mianowania lub współużytkowania środków produkcji.
Zatrudnienie charakteryzuje się złożonością i specyfiką w porównaniu z innymi
problemami ekonomicznymi.
Specyfika ta wiąże się z całym szeregiem uwarunkowań:
1. Uwarunkowania demograficzne – wpływają one bezpośrednio na wielkość i
strukturę zasobów siły roboczej, które zasilają rynek pracy. Rozwój demograficzny
obejmuje także takie zjawiska jak rodność, umieralność, przyrost naturalny,
emigrację ludności, które wpływają m.in. na ogólne koszty zatrudnienia, na
wydatki na zdrowie, kształcenie oświatę, kulturę itd.
2. Uwarunkowania społeczne – wynikają one ze stosowania polityki społecznej
oraz osiągniętego poziomu postępu społeczeństwa. Takie kwestie jak wymiar
normalnego czasu pracy, zakres świadczeń społecznych, warunek przechodzenia
na renty i emerytury, skala bezrobocia, zakres i formy pomocy społecznej mogą
zarówno utrudniać sytuację zatrudnieniową w gospodarce jak i ją ułatwiać.
3. Uwarunkowania ekonomiczne – wyrażają się w tym, że poziom i struktura
dochodu narodowego m.in. jego podział na część konsumpcyjną i akumulacyjną
określają możliwość absorbacji siły roboczej, czyli możliwości zatrudnienia ale
jednocześnie rozmiary i struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy determinują
przyrost dochodu narodowego i inwestycyjne możliwości wzrostu gospodarczego.
Zatrudnienie jest najważniejszym czynnikiem produkcji, ponieważ bez niego majątek
narodowy, środki produkcji stają się bezużyteczne. Zatrudnienie wpływa więc na warunki
równowagi gospodarczej a więc na relacje między dochodem narodowym, inwestycjami,
płacami, cenami, popytem na dobra i usługi, bezrobociem, inflacją...
Gospodarowanie zasobami siły roboczej polega na przygotowaniu do pacy, wykonywaniu
jej oraz zużyciu uzyskanych z pracy rezultatów. Zakres gospodarowania siłą roboczą
obejmuje 4 procesy:
1. proces odnowy siły roboczej – rozumiany jako co najmniej utrzymanie stałej liczby
ludzi posiadających zdolność wykonywania pracy określony poziom kwalifikacji.
2. proces przyrostu siły roboczej – który wyraża zwiększenie ilości i poprawę jakości
zasobów pracy, najkorzystniejszy byłby równomierny w czasie i umiarkowany jej
przyrost a w skrajnym przypadku osiągnięcie takiej zdolności sterowania
procesami demograficznymi aby móc najlepiej dostosować ich rozwój do
warunków, możliwości i celów rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej kwestii
dominuje przekonanie, że to nie przyrost siły roboczej dostosowuje się do
wymagań rozwoju społeczno-gospodarczego a raczej występuje zależność
odwrotna.
3. proces alokacji siły roboczej – z punktu widzenia rozmiarów i struktury
efektywnego popytu ujawnionego na rynku pracy, rozmieszczenie go powinno być
dostosowane do rozmiarów i struktury produkcji dóbr i usług na które istnieje
popyt infrastruktury technicznej i społecznej oraz oszacowanego tempa ich
rozwoju. Alokacja wymaga wysokiej elastyczności siły roboczej z powodów
wysokiej zmienności produkcji, procesów inwestycyjnych, popytu efektywnego. Z
tego powodu siły roboczej powinno charakteryzować wysoki stopień
dyspozycyjności pionowej tzn. zastosowania siły roboczej do pracy wymagającej
coraz wyższych kwalifikacji oraz musi się charakteryzować znaczną mobilnością
przestrzenną.
4. proces wykorzystania siły roboczej wyrażony:
a) sposobami jej użytkowania przez podmioty gospodarcze
b) systemami zarządzania, użytkowaniem siły roboczej
c) niezbędnymi nakładami na stosowane sposoby użytkowania siły roboczej i
systemy zarządzania
Modele alokacji siły roboczej.
W realnej gospodarce rynkowej nie występują czyste modele alokacji siły roboczej.
Współczesny model alokacji rynkowej jest historycznie poprzedzony gospodarką, w której
dominowały naturalne stosunki pracy, ten typ stosunków charakteryzował się tym, że
wytwórcy byli właścicielami lub współwłaścicielami środków produkcji, siła robocza nie
była towarem, brak więc było rynku pracy, nie występowała kategoria płacy jako ceny
siły roboczej, nie było jawnego bezrobocia ponieważ każdy przyrost siły roboczej
znajdował przynajmniej częściowe zatrudnienie.
Model alokacji rynkowej siły roboczej ukształtował się wraz z rozwojem gospodarki
kapitalistycznej, stosunki pracownicze i aktywność ekonomiczna w tych społeczeństwach
oparte są na wzajemnych relacjach między pracodawcami a pracownikami najemnymi,
których ważnymi elementami są m.in. wolność osobista, swoboda zawierania umowy o
pracę, podział pracy, współpraca znaczenie i wartość usług płaco biorcy. W modelu
rynkowym nie stosuje się wobec siły roboczej prawnego przymusu pracy. Siła robocza
staje się towarem. Przedsiębiorstwo kupuje siłę roboczą jako czynnik produkcji na rynku
pracy kierując się motywem max zysku.
Model doskonałego rynku pracy charakteryzuje się następującymi cechami:
1. Na rynku istnieje stan doskonałej konkurencji między pracodawcami a
pracownikami oraz pracownikami a osobami szukającymi pracy, jest dostateczna
liczba pracodawców, aby wchłonąć pojawiającą się podaż pracowników, żaden
pracodawca nie jest w stanie samodzielnie kształtować warunków na rynku , w
tym zwłaszcza płacy siły roboczej. Podobnie ze strony osób poszukujących pracy
nie są stosowane żadne formy nacisku na pracodawców, aby kształtować płace
siły roboczej na poziomie której umożliwiałoby osiągnięcie dochodów.
2. Doskonała przejrzystość – co oznacza, że pracodawcy znane są dokładne
informacje o wielkości, strukturze kwalifikacyjno-zawodowej i dynamice podaży
siły roboczej a poszukujący pracy są dobrze zorientowani w wymaganiach
dotyczących pracy, poziomie i dynamice płac oraz produktów.
3. Siła robocza na rynku pracy jest doskonale mobilna, co oznacza, że elastyczność
jej podaży jest wysoka i uniemożliwia zaspokojenie każdego popytu jaki pojawi się
na rynku pracy.
4. Cena siły roboczej, tj. płaca jest jednolita na całym rynku pracy.
Bezrobocie
Zasoby siły roboczej obejmują tych, którzy pracując wykonują jakiś zawód lub są
zarejestrowani w lokalnym biurze zatrudnienia jako chcący podjąć pracę.
Wiek produkcyjny: od 18 do 60 (K) i 65 (M) – co pracują
Stopień aktywności zawodowej jest to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, który
deklaruje się jako wchodzący w skład siły roboczej.
Wg Międzynarodowej Organizacji Pracy za bezrobotnego uznaje się osoby spełniające
równocześnie 3 warunki:
- nie pracowały w ciągu ostatniego tygodnia
- przez cztery tygodnie poszukiwały pracy
- były gotowe podjąć pracę
W Polsce bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
nie ucząca się w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym UP i spełniająca
warunki:
a) ukończone 18 lat
b) w przypadku kobiet nie ukończone 60 lat a w przypadku mężczyzn 65 lat
c) brak prawa do emerytury i renty inwalidzkiej
d) nieposiadanie powierzchni rolnej o powierzchni użytków rolnych > 2 hektary
e) nie podjęcie pozarolniczej działalności
f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie zatrudnienia co najmniej połowy wymiaru
pracy obowiązującego w danym zawodzie
g) nie przebywanie w areszcie tymczasowym lub nie odbywanie kary pozbawienia
wolności
Stopa bezrobocia:
Stosunek bezrobotnych do zasobów siły roboczej
Polska – obecnie ok. 16,5%
b = B/Sr * 100%
Przyczyny bezrobocia:
1) zmiana struktury produkcji – przechodzenie z produkcji wyrobów bardziej
pracochłonnych na mniej pracochłonne
2) postęp techniczny – nowa technologia
3) zmiana popytu globalnego
4) restrukturyzacja gospodarki, transformacja (przechodzenie z gospodarki
centralnie planowanej na gospodarkę rynkową)
Dopuszczalna stopa bezrobocia – (naturalna) – ok. 7% bezrobocie frykcyjne +
strukturalne. (bezrobocie dobrowolne)
Podaż pracy przy danym
Płaca
poziomie
realna
płacy
zasoby siły roboczej
E
------------------------F
popyt na pracę
zatrudnienie
E F – naturalna (dobrowolna) stopa bezrobocia
Koszty bezrobocia:
- wymierne (ekonomiczne)
- społeczne – patologiczne
Bezrobocie to marnotrawstwo zasobów.
Prawo Okuna – zwiększając zatrudnienie o 1% zwiększa się PKB od 2 – 2,5%.
Koszty bezrobocia:
 pogarszanie warunków życia bezrobotnych i ich rodzin
 utrata kwalifikacji
 podatki konieczne do zapewnienia środków finansowych na zasiłki
 demoralizujący wpływ na pozostających bez pracy
Rodzaje bezrobocia:
 frykcyjne – niemożliwy do obniżenia poziom bezrobocia występujący w każdym
społeczeństwie – osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę
zawodu, miejsce pracy, szukania lepszych ofert
 strukturalne – ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju
oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu na produkcję
 wynikające z niedostatku popytu (Keynsowskie) – wówczas, gdy zmienia się
popyt globalny a płaca i ceny nie zdążyły się dostosować i przywrócić stanu
pełnego zatrudnienia, do czsu dostosowania się płac i cen i osiągnięcia nowej
równowagi długookresowej, spadek łącznego popytu prowadzi do spadku
produkcji i zatrudnienia. Dopiero w dłuższym okresie płace i ceny obniżą się i
spowodują wzrost realnej podaży w stopniu niezbędnym , aby łączny popyt
powrócił do poziomu pełnego zatrudnienia
 klasyczne – pojawia się, gdy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej
poziomu przy którym przecinają się krzywe podaży i popytu na pracę. Może to być
spowodowane działalnością związków zawodowych lub ustawodawstwem,
ustalającym wysokość płac min., które powodują iż płaca utrzymywana jest na
poziomie wyższym niż poziom równowagi
płace
bezrobocie
przymusowe
podaż
P2----------------------------------------------------------------------P1----------------------------------------------------------------------popyt
równowaga
na rynku
pracy
zatrudnienie


chroniczne – osoby, które mają niewielkie szanse znalezienia pracy
płynne – kiedy każdorazowo istnieje pewna liczba bezrobotnych, lecz skład
rezerwowego ryku pracy zmienia się
 utajone – nadmierne zatrudnienie
Bezrobocie:
- dobrowolne
- przymusowe
Polityka państwa na rynku pracy dzieli się na:
 aktywną
 pasywną – zapewnienie różnorodnych form pomocy finansowej
dla bezrobotnych: zasiłki, jednorazowe odszkodowania dla
zwalnianych, dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem
na emeryturę.
Aktywna polityka obejmuje wykorzystanie instrumentów makro i mikroekonomicznych:
instrumenty fiskalne tj. podatki i wydatki budżetowe, mające pobudzić globalny popyt,
instrumenty takie jak: publiczne programy zatrudnienia (roboty publiczne), polityka
subsydiowania zatrudnienia (dotacje przedsiębiorstw rezygnujących z planowanej
redukcji zatrudnienia lub tworzących nowe miejsca pracy), szkolenia zawodowe –
umożliwiają zdobywanie lub zmianę kwalifikacji, usługi pośrednictwa pracy itd.
Inflacja
Inflacja – jest to stały wzrost cen, jest to spadek wartości pieniądza, spadek jego siły
nabywczej.
W Polsce 4-5% w skali roku.
Inflacja jest problemem ekonomicznym, pojawiła się z chwilą kiedy na masową skalę
wprowadzono pieniądz papierowy. Niemal nieograniczone zasoby pomnażania ilości
pieniądza papierowego w odróżnieniu od produkcji dóbr i usług stwarzają
niebezpieczeństwo nieograniczonej jego deprecjacji, aż do unieważnienia.
Deprecjacja – jest to spadek wartości wymiernej lub siły nabywczej waluty narodowej w
stosunku do innych walut.
Czysta inflacja – występuje wtedy, kiedy ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji
wzrastają w tym samym tempie.
Deflacja – oznacza spadek przeciętnego poziomu cen.
Stagflacja – oznacza wzrost ogólnego poziomu cen, któremu towarzyszy stagnacja PKB
Slumflacja – wzrost ogólnego poziomu cen połączony ze spadkiem PKB
Dewaluacja – zmiana wartości pieniądza
Przyczyny inflacji:
Wymienia się trzy podstawowe przyczyny inflacji:
1. Popytowa teoria inflacji – opracowana przez Keynesa, wg niego inflacja pojawia
się wówczas, gdy na rynku występuje nadwyżka popytu, przy założeniu , że
produkcja pozostaje na stałym poziomie w krótkim okresie czasu, wzrost popytu
prowadzi do tzw. inflacji popytowej. Władze mogą wówczas nie zwiększać podaży
pieniądza, ale zwiększenie szybkości obiegu pieniądza spowoduje wzrost cen
wywołany nadwyżką popytu nad podażą. Powstała w ten sposób luka inflacyjna
zostanie zlikwidowana dopiero wtedy, kiedy wzrost cen podwyższy poziom stopy
% oraz w dalszej kolejności obniży wydatki na inwestycje i konsumpcję.
2. Kosztowa teoria inflacji – spowodowana jest ona przede wszystkim większym
tempem zrostu płac nominalnych niż wzrostem wydajności pracy. Różnica ta
wywołuje inflację.
I=W–p
I – stopa inflacji
W- przeciętny wzrost płac nominalnych
p – przeciętny wzrost wydajności pracy, który oznacza relacje między wielkością
produkcji i zatrudnieniem
W tym ujęciu popyt na pieniądz jest funkcją zmian poziomu płac nominalnych w
gospodarce danego kraju. Poziom cen i płac określany jest przez produkcję i rynek pracy.
Płace są wynikiem przetargu między pracodawcami a związkami zawodowymi. Spirala
wzrostu płac i cen powoduje wzrost kosztu i występowanie inflacji.
Można dokonać typologii inflacji mającej swoje źródła po stronie popytu:
- inflacja typu egzogenicznego jest wywołana czynnikami zewnętrznymi
np. wzrost cen importu lub wewnętrznymi np. spadek wydajności
pracy, nieurodzaj w rolnictwie itd. Pojedynczy czynnik zewnętrzny nie
jest z reguły na tyle silny, by wywołać procesy inflacyjne, dopiero seria
zakłóceń wywołująca inflację kosztów może wpłynąć na długotrwały
wzrost cen.
- Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której są
silne związki zawodowe, organizacje konsumenckie itd. Zmiana
wynagrodzenie jednego czynnika produkcji wywołuje reakcje społeczne
i dążenie do przywrócenia poprzednich relacji między wynagrodzeniem
czynników produkcji tzn. pracy, ziemi, kapitału.
- Inflacja wynikająca z ilościowej teorii pieniądza. Teoria ta uzależnia
wartość pieniądza podobnie jak i ogólny poziom cen od ilości pieniądza
w obiegu. Teoria ta swój rozwój zawdzięcza amerykańskiemu
ekonomiście Miltonowi Friedmanowi. Podstawą tej teorii jest tradycyjne
jeszcze w XIX w. Równanie o postaci: M*Vm = P * Y
M – ilość pieniądza w obiegu
Vm – szybkość obiegu pieniądza
P – przeciętny poziom cen
Y- poziom dochodu narodowego w ujęciu ilościowym
Założenia: równanie to, jest zawsze spełnione. Obie strony równania
przedstawiają bowiem w odmienny sposób ten sam agregat, tj.
wyrażoną wartościowo sumę produktów i usług sprzedanych w danym
okresie. Zwolennicy tej teorii uznają, że szybkość obiegu pieniądza i
związana z nią wielkość popytu na pieniądz to funkcja szeregu
zmiennych m.in. wielkość dochodu jednostki tj. im większy dochód,
tym większy popyt na pieniądz. Wysokości stóp % od wkładów
bankowych i papierów wartościowych oraz oczekiwanego tempa inflacji
tzn. im ona wyższa, tym mniejsza skłonność do utrzymywania zasobów
w formie pieniężnej. Uznają oni, że w długim okresie popyt na pieniądz
a więc i szybkość obiegu pieniądza zmienia się bardzo powoli. Inaczej
mówiąc zachowanie ludzi uwarunkowane zwyczajami płatniczymi jest
stabilne i da się łatwo przewidzieć.
Przedstawiciele uważają, że podaż pieniądza w obiegu jest wielkością w stosunku do
gospodarki egzogeniczną tzn. (zewnętrzną) – znajduje się pod kontrolą państwa. Ilość
pieniądza w obiegu zależy nie tylko od banku centralnego, ale także od zachowania się
banków komercyjnych i całego społeczeństwa. Państwo jest w stanie zwłaszcza w krótkim
okresie czasu kontrolować obieg pieniądza i wybierać w ten sposób istotny wpływ na
przebieg procesów gospodarczych. Teoria ta stwierdza również, iż gospodarka
wolnorynkowa posiada wystarczającą dynamikę, która sprawia, że w dłuższym okresie
zbliża się ona do stanu pełnego zatrudnienia i pełnego wykorzystania mocy wytwórczych.
Jeżeli nawet w krótkim okresie mają miejsce niewielkie wahania cykliczne to na dłuższą
metę tempo wzrostu gospodarczego wyznaczone jest przez tendencję w zakresie wzrostu
wydajności pracy. Inaczej mówiąc gospodarka rozwija się wg pewnej normalnej stopy.
Jeśli tak, tzn., że (z naszego wzrostu) Y jest wielkością stałą, rosnącą w tempie ok. 3%
rocznie. Z kolei wzrost przeciętnego poziomu cen ma miejsce wtedy, gdy ilość pieniądza
w obiegu (W) rośnie szybciej niż produkcja (Y), czyli, że przyczyną inflacji jest zbyt duża
ilość pieniądza w obiegu, ponieważ (M)znajduje się pod kontrolą Banku Centralnego,
przyczyną inflacji jest błędna polityka pieniężna państwa.
Typy inflacji
1. Inflacja ciągniona przez popyt (inflacja nabywców) występuje wtedy gdy
całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość
produkcji. Oznacza to, że ludzie chcąc kupić więcej niż gospodarka wytwarza
zwykle przy pełnym zatrudnieniu lub pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych.
cena
podaż (S)
p2----------------------------------------E’-------------------------------p1---------------------------E---------------------------------------------popyt (D)
Popyt podaż
EE’ – luka inflacyjna
2. Inflacja pchana przez koszty (inflacja dostawców) – pojawia się wtedy gdy
nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też gdy ceny
tych zasobów zostają zwiększone. Inflacja ta może być spowodowana np.
odcięciem dostaw ropy naftowej, czy innych surowców z powodu wojny czy też
niepokojów politycznych.
3. Inflacja strukturalna pojawia się wówczas, gdy producenci nie mogą sprawnie
zmienić struktury produkcji w odpowiedzi na zmiany struktury gospodarki. Inflację
tę mogą wywołać m.in. zmiany popytu na produkt, czy też zmiany technologii
jego wytwarzania, czy też zmiany konkurencji.
Ze względu na tempo wzrostu przeciętnego poziomu cen wyróżniamy:
a) inflację pełzającą – charakteryzuje się ona stopą wzrostu cen poniżej 1%
miesięcznie jest to tzw. inflacja 1-no cyfrowa czyli do ok. 9 w skali roku
b) inflacja galopująca – mieści się w przedziale wzrostu cen od 1% do 15%
miesięcznie
c) mega inflacja – gdy tempo wzrostu cen zawiera się w przedziale od 25%
do 50% miesięcznie
d) hiperinflacja – gdy tempo wzrostu cen przekracza 50% miesięcznie
(występowała kilkanaście lat temu w Polsce)
Krzywa Philipsa
Krzywa ta dowodzi, że między tempem wzrostu płac i poziomem bezrobocia istnieje
zależność odwrotna. Z położenia tej krzywej w układzie współrzędnych wynika, że stopie
wzrostu płac równej zero a więc charakteryzującej sytuację braku popytu na rynku
odpowiada pewien poziom bezrobocia.
P1 --------------B
Tempo wzrostu płac =
Stopa inflacji
P2 ---------------------A
b2 b2
stopa bezrobocia
wykazuje, że istnieje zależność odwrotna pomiędzy stopą inflacji a tempem wzrostu płac.
Philips wykazuje , że istnieje ścisła zależność między tempem wzrostu płac a stopą
inflacji zakładając, że zamienność inflacji i bezrobocia ma charakter stały, możnaby za
pomocą narzędzi polityki pieniężnej i finansowej przesuwać gospodarkę wzdłuż tej
krzywej. Jeśli stopa bezrobocia b2 byłaby uważana z jakiegoś powodu za zbyt wysoką,
można by zmniejszyć ją do poziomu b1, jednak kosztem zwiększenia stopy inflacji.
Krzywa Philipsa sugerowała więc możliwość wyboru takiej kombinacji inflacji i bezrobocia,
którą z punktu widzenia interesu państwa byłaby mniej szkodliwa. Konkurencyjną w
stosunku do krzywej Philipsa jest teoria Miltona Friedmana. Stwierdził on, że w
gospodarce istnieje pewien naturalny poziom bezrobocia. Bezrobocie to ma w całości
charakter dobrowolny lub frykcyjny i za pomocą polityki makroekonomicznej nie można
go na trwałe zmniejszyć poniżej poziomu naturalnego.
Stopa inflacji
Pionowa krzywa Philipsa
---------D-----------E------3
---------B----------C-----
B2
A
b2=bn
Stopa bezrobocia
Bn – naturalna stopa bezrobocia
Załóżmy, że w przeszłości poziom cen był stabilny co ukształtowało oczekiwania braku
inflacji także w przyszłości. Znajdująca się w punkcie A naturalna stopa bezrobocia (b n)
została uznana za zbyt wysoką, sposobem jej zmniejszenia może być ekspansywna
polityka pieniężna zmierzająca do wzrostu popytu. Dodatkowy pieniądz w obiegu oznacza
także dodatkowe jego zasoby w dyspozycji jednostek, które zwiększają swoje wydatki na
dobra i usługi, oznacza to: wzrost popytu i prowadzi po pewnym czasie do wzrostu
produkcji, czego konsekwencją jest wzrost płac i cen, rośnie też zatrudnienie a tym
samym spada stopa bezrobocia (do poziomu b2), w rezultacie znajdujemy się w punkcie
b. Przejście do punktu b jest jednak zjawiskiem chwilowym, wzrost zatrudnienia czyli
spadek stopy bezrobocia był możliwy tylko na skutek iluzji pieniężnej, której ulegali
robotnicy, myśląc, iż w punkcie B ceny są nadal stabilne a wzrost płac w ujęciu
pieniężnym, który skłonił ich do podjęcia dodatkowego zatrudnienia jest także wzrostem
wynagrodzenia realnego.
W rzeczywistości jednak tak nie jest, gdyż ceny wskutek ekspansywnej polityki pieniężnej
państwa zaczęły rosnąć w tempie np. 3%. Robotnicy więc rezygnują z dodatkowego
zatrudnienia, gospodarka wróci do naturalnego poziomu bezrobocia (z punktu B do
punktu C), ale już przy stopie inflacji równej 3% linia przechodząca na rys. przez punkt
A, C i E wyznacza w długim okresie tzw. pionową krzywą Philipsa. Każde kolejne działanie
państwa będzie w stanie przejściowo obniżyć stopę bezrobocia (b n), ale kosztem
przyśpieszenia wzrostu cen. Jedynym sposobem redukcji bezrobocia (chwilowej) jest
stałe przyśpieszenie inflacji.
Z powyższej teorii wynika, że poprzez wybór odpowiedniej polityki pieniężnej można
wpływać na tempo inflacji, jeśli chcemy ograniczyć jej tempo, należy zmniejszać przyrost
pieniądza w obiegu, co spowoduje przejściowo wzrost bezrobocia powyżej poziomu
naturalnego (punkt F), ale z czasem gospodarka wróci do poziomu naturalnej stopy
bezrobocia, ale już przy niższym poziomie inflacji.
Zaznajomić się z planem Balcerowicza.
Miary wielkości zasobów pieniądza.
W gospodarce rynkowej pojęcie pieniądza obejmuje nie tylko pieniądz gotówkowy, ale
również wszelkiego rodzaju depozyty ulokowane na rachunkach w różnych instytucjach
finansowych. W zależności od stopnia płynności poszczególnych składników zasobów
pieniądza stosuje się 4 miary wielkości tego zasobu.
M1
M2
M3
L
M1 – obejmuje pieniądz gotówkowy będący w posiadaniu ludności, rachunki z których
wypłaty mogą być dokonywane na żądanie lub na podstawie czeków (podróżnych) oraz
inne rachunki bankowe, na które mogą być wystawione czeki. Są to zasoby pieniężne o
najwyższej płynności.
M2 – obejmuje wszystkie składniki M1, rachunki oszczędnościowe niewielkie rachunki
terminowe, certyfikaty depozytowe oraz rachunki rynku pieniężnego o wysokiej
płynności.
M3 – zawiera M2 oraz duże salda rachunków terminowych.
L – obejmuje M3 oraz inne płynne aktywa nieobjęte wcześniejszymi miarami np. waluta,
dokument handlowy, obligacje skarbowe.
Popyt na pieniądz – skłonność do posiadania pieniędzy wyrażająca się w ilości środków
pieniężnych, przechowywanych przez podmioty rynkowe. Występuje tylko wówczas,
kiedy korzyści wynikające z posiadania pieniądza równoważą korzyści utracone, jakie
można by było osiągnąć w przypadku jego inwestowania.
Do powodów przechowywania pieniędzy zalicza się:
 Powód transakcyjny
 Powód przezornościowy
 Powód spekulacyjny
 Powód portfelowy
Transakcyjny popyt na pieniądz wynika z konieczności posiadania pieniądza
gotówkowego umożliwiającego operacje handlowe. Aby przeprowadzić określoną łączną
liczbę transakcji potrzebna jest określona ilość pieniądza w ujęciu realnym tj. pieniądza
normalnego, skorygowanego o zmianę poziomu cen. Ludzie potrzebują pieniędzy ze
względu na ich siłę nabywczą tj. ilość towarów jakie można za nie kupić. W gospodarce
rynkowej dobrym przybliżeniem całkowitej wielkości transakcji w ujęciu realnym jest
dochód narodowy w ujęciu realnym, który jest miernikiem wartości netto produkcji dóbr i
usług w gospodarce.
Przezornościowy popyt na pieniądz polega na tym, że decydujemy się trzymać pewien
zasób pieniędzy na pokrycie nieprzewidzianych zobowiązań płatniczych, których nie
możemy przewidzieć.
Spekulacyjny popyt na pieniądz jest konsekwencją występów, skłonności do posiadania
pieniędzy w sytuacji oczekiwanego z tego tytułu wzrostu zysków spekulacyjnych.
Wielkość tego popytu bezpośrednio wiąże się z oczekiwanym poziomem przyszłej stopy
procentowej przy czym zależność ta ma charakter odwrotnie proporcjonalny. Jeżeli
występuje tendencja spadkowa stopy % to narastają oczekiwania podmiotów rynkowych
na przyszły jej wzrost, co prowadzi do bieżącego utrzymywania przez nie realnie dużych
zasobów gotówkowych.
Portfelowy popyt na pieniądz wiąże się z niechęcią ludzi do ryzyka, są oni skłonni
poświęcić wyższą przeciętnie stopę zwrotu dla zapewnienia sobie bezpiecznych lokat tj.
takiego portfela inwestycyjnego który przyniesie niższą, ale dającą się łatwiej przewidzieć
stopę zysku.
Czynniki wpływające na wielkość popytu na pieniądz:
- stopy procentowe do depozytów i in. Aktywów pieniężnych, wielkość
popytu na pieniądz zmienia się w kierunku odwrotnym niż stopa
oprocentowania aktywów niepieniężnych.
- Poziomem cen w gospodarce narodowej, ich wzrost powoduje
zwiększenie popytu na pieniądz
- Dochodów ludności jego wzrost wywołuje powiększenie popytu na
pieniądz
- Przewidywana stopa inflacji – wzrost stopy inflacji powoduje spadek
popytu na płynny pieniądz i wzrost popytu na kapitał, który zachowuje
realność swojej wartości
- Sytuacja polityczna- niestabilność rządu prowadzi m.in. do tzw.
zjawiska psucia pieniądza poprzez wzrost jego ilości wywołany
czynnikami pozaekonomicznymi.
Podaż pieniądza – utożsamiana jest z ilością zasobów pieniężnych przedstawionych w
danym okresie czasu przez instytucje finansowe do dyspozycji wszystkich podmiotów
działających w gospodarce.
Na podaż pieniądza składają się:
 Banknoty emitowane przez Bank Centralny
 Monety
 Depozyty bankowe tworzące system bankowy
Wzrost podaży pieniądza regulowany jest przez Bank Centralny, na podstawie wolumenu
DN, przewidywany wzrost cen, możliwość zwiększenia szybkości obiegu pieniądza
gotówkowego oraz wpływu oprocentowania struktury zasobów pieniężnych tzn. na
wielkość wkładów i pożyczek terminowych oraz lokat pieniędzy w papiery wartościowe o
różnym stopniu płynności. Proces tworzenia przez banki komercyjne dodatkowej siły
nabywczej na rynku w postaci pieniądza bezgotówkowego jest ograniczony przez
wielkość rezerw obowiązkowych jakie muszą one posiadać w Banku Centralnym.
Bank
Bank jest organizacją powołaną do prowadzenia operacji pieniężnych gotówkowych i
kredytowych oraz świadczenia różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób
fizycznych. Bank jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną
posiadającą osobowość prawną. Bank mogą tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego
oraz spółdzielnie, a także realizować z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze,
świadczyć usługi konsultacyjne w sprawach finansowych, tworzyć i likwidować oddziały za
granicą a także być akcjonariuszem zagranicznych banków i przedsiębiorstw działających
w kraju. Bank mogą zakładać osoby prawne (co najmniej 3) i osoby fizyczne (co najmniej
10).
Banki spełniają następujące funkcje:
1. funkcje ekonomiczne – polegają na przekształceniu pieniądza pasywnego w
pieniądz aktywny (inwestycyjny) powodujący przyrost kapitału.
2. funkcje rachunkowo-operacyjne – polegające na prowadzeniu rachunków
podmiotów gospodarczych i dokonywaniu na nich operacji bankowych, dzięki tej
funkcji podmioty rynkowe znacznie sprawniej rozliczają się między sobą a także
nie muszą przechowywać dużej gotówki w kasie, co minimalizuje ryzyko jej utraty
3. funkcja usługowa – dotyczy szczególnie obrotu papierami wartościowymi w tym
celu banki tworzą biura maklerskie za pomocą których oferują papiery
wartościowe w publicznym obrocie, prowadzą rachunki papierów wartościowych
swoich klientów oraz na ich zlecenie i w ich imieniu sprzedają i kupują akcje,
obligacje i in. walory będące w obrocie kapitałowym.
W ramach systemu bankowego w Polsce wyróżniamy następujące rodzaje banków:
a) Bank Centralny
b) Banki komercyjne (operacyjne i uniwersalne)
c) Banki specjalnego przeznaczenia
d) Kasy oszczędnościowe
e) Banki spółdzielcze
Bank Centralny jest najczęściej bankiem państwowym i w swojej działalności realizuje
politykę gospodarczą państwa jako całości. B C należy do najważniejszych instytucji
finansowych w każdum państwie. W Polsce B C jest NBP.
Bank Centralny spełnia 4 funkcje:
1. emisja pieniądza gotówkowego (banknotów i bilonów) im gospodarka lepiej
rozwinięta, tym jest go mniej.
2. wpływanie na działalność oraz nadzorowanie działalności wszystkich banków w
kraju. B C pełni funkcję banku banków, funkcja ta polega na wypełnieniu dwóch
rodzajów czynności:
- refinansowanie określonej granicy kredytów udzielonych przez inne
banki
- prowadzenie dla tych banków rachunków na których utrzymują one
swoje rezerwy bankowe
3. prowadzenie wszystkich rachunków rządowych oraz przeprowadzaniu przez rząd
operacji finansowych w kraju i za granicą. Bank prowadzi rachunki Skarbu
Państwa gromadzi dochody budżetowe i realizuje wydatki administracji długu
publicznego, sprzedaje i skupuje państwowe papiery wartościowe. W razie
potrzeby B C udziela państwu kredytu.
4. związana jest z międzynarodowymi stosunkami pieniężno-kredytowymi. Dotyczy
ona regulowania kursu własnej waluty przez wykup albo sprzedaż walut obcych na
własnym rynku oraz waluty własnej na rynkach obcych, jak też na utrzymywaniu
rezerw monetarnych w razie potrzeby sfinansowania deficytu finansów
publicznych.
W ramach polityki pieniężnej B C z jednej strony zestawia plan pieniężny dla całego
systemu bankowego oraz określa globalną wielkość kredytu, który może być udzielony
całej gospodarce, z drugiej strony bank ten pośrednio wpływa na działalność banków
poprzez stopę %, wielkość udzielonych kredytów refinansowych a także stopę rezerw y
obowiązkowej.
Bank Centralny działa w stosunku do innych banków w dwojaki sposób:
1. jako jednostka zwierzchnia upoważniona przez państwo do wydania zakazów i
nakazów, które mogą być przeprowadzone za pomocą środków przymusu.
2. jako podmiot gosp. składający propozycje dokonania transakcji na tyle
korzystnych, żeby banki dobrowolnie skorzystały z tej oferty.
Instrumenty B C:
- stopa rezerw obowiązkowych
- operacje otwartego rynku
- polityka redyskontowa (refinansowa)
- polityka procentowa
Ad. 1
Stopa rezerw obowiązkowych – zdolność kredytowa banków operacyjnych, jest to
max poziom kredytu, do którego bank operacyjny może ich udzielać bez obawy utracenia
płynności (wypłacalności) Wypłacalność banków operacyjnych jest zabezpieczona
odpowiednimi rezerwami pieniężnymi czyli stanem gotówki w kasie banku oraz stanem
wkładów na rachunku danego banku w B C. Rezerwy te są przeznaczone na pokrycie
wypłat gotówkowych klientów danego banku. Wprowadzenie stopy rezerw
obowiązkowych ma na celu z jednej strony stworzenie instrumentów umożliwiających
regulowanie potencjału banków operacyjnych, z drugiej strony ustalenie dodatkowego
zabezpieczenia płynności banków operacyjnych. Podwyższenie przez B C stopy
minimalnej rezerwy ogranicza zdolność ekspansji kredytowej banku. Zmniejszenie stopy
minimalnej rezerwy zwiększy możliwość kreacji kredytu przez bank. Rezerwa
obowiązkowa ze względu na to, że na ogół nie jest 0% jest faktycznie formą podatku,
który muszą płacić banki komercyjne na rzecz Banku Centralnego, a ponieważ jest nim
na ogół bank państwowy to pośrednio jest to dochód budżetu.
Ad.2
Operacje otwartego rynku – polegają na tym, że B C jest upoważniony do zakupu i
sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych przeważnie państwowych B C
zakupuje te papiery wartościowe wg stopy zakupu (odebrania) a sprzedaje wg stopy
sprzedaży (doręczenia). Zakup papierów wartościowych z jednej strony powiększa
aktywa B C, z drugiej zaś zwiększa obieg pieniądza. Natomiast sprzedaż papierów
wartościowych z własnego portfela przez B C zmniejsza aktywa banku i działa
restrykcyjnie zmniejszając ilość pieniądza w obiegu. Operacje otwartego rynku mogą być
efektywne tylko wówczas, gdy istnieje rozbudowany rynek pieniężny, który będzie mógł
zakupić papiery wartościowe zaoferowane przez B C lub odstąpić je temu bankowi.
Ad.3
Polityka redyskontowa – refinansowanie banków polega na udzieleniu przez B C
pozostałym bankom, które w ten sposób mogły upłynnić swoje aktywa. Podstawowe
formy refinansowania to:
a) redyskonto weksli zdyskontowanych poprzednio przez banki operacyjne
b) kredyt pod zastaw papierów wartościowych.
Ad.4
Polityka procentowa – stopa procentowa może być wykorzystana jako instrument
polityki pieniężno-kredytowej jeżeli będzie spełniała funkcje tzw. zewnętrznego
parametru branego pod uwagę przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Decyzje te
powinny uwzględniać konieczność osiągnięcia przez kredytobiorcę co najmniej takich
wyników finansowych, które by pozwoliły na spłacenie rat kapitałowych oraz odsetek
kredytu.
W warunkach braku równowagi na rynku i narastających zjawisk inflacyjnych możliwości
realizacji tych funkcji przez stopę procentową są bardzo ograniczone przy ustalaniu stopy
% musi być uwzględniana stopa inflacji.
Ujemna realna stopa % zachęca kredytobiorców do max popytu na kredyt. Należy
odstąpić od dostosowania stopy % do zróżnicowanej rentowności poszczególnych grup
kredytobiorców, czy też obniżanie jej ze względów socjalnych. Zróżnicowanie stopy %
powinno wynikać wyłącznie ze stopnia płynności kredytu i wkładów oraz ryzyka
ponoszonego przez banki przy udzielaniu kredytu.
B C wykorzystuje przedstawione instrumenty na ogół kompleksowo w działaniach
restrykcyjnych bądź ekspansywnych. Polityka restrykcyjna polega na:
- podwyższaniu stopy dyskontowej i lombardowej
- sprzedaży papierów wartościowych w ramach polityki otwartego rynku
Działania te zmniejszają płynność instytucji bankowych zbierając im pieniądz bądź też
czyniąc go bardziej drogi.
Natomiast gdy B C stosuje politykę ekspansywną to obniża stopę redyskontową i
lombardową, a także stopę rezerw obowiązkowych a jeżeli to nie powoduje znacznego
zwiększenia na rynku ilość pieniądza Banku Centralnego, to bank ten rozpoczyna skup
weksli skarbowych w ramach operacji otwartego rynku. W ten sposób B C zwiększa
płynność banków komercyjnych co powinno także prowadzić do spadku stopy % a w
rezultacie zwiększenia ilości pieniądza w obiegu.
Polityka monetarna
Już w ramach produkcji naturalnej wymieniano produkty, które towarami stawały się
bardzo wyjątkowo. Dopiero po zaspokojeniu właściwych potrzeb gromadzone nadwyżki
wytworzonych produktów producenci wykorzystywali do wymiany na inne produkty,
którymi dysponowali inni producenci. Buła to wymiana barterowa, czyli towar za towar.
Dopiero powstanie produkcji towarowej stworzyło warunki do stopniowego
przekształcania się wymiany bezpośredniej na pośrednią. W procesie stałej wymiany
spośród wielu towarów wyodrębnia się jeden szczególny towar najczęściej występujący w
obrocie i najczęściej przyjmowany, ponieważ można z niego kupić wszystkie inne towary.
Jego szczególna rola polega na tym, że poza zdolnością do zaspokajania potrzeb tak jak
inne towary odgrywał rolę ogólnego ekwiwalentu zależało przede wszystkim od
charakteru dominującej produkcji danych społeczności np. plemiona.
U ludów rolniczych były to zboża, u pasterskich bydła, a zajmujących się myślistwem –
skóry itd.
W praktyce większość ekwiwalentów miała różnego rodzaju wady utrudniające wymianę
np. nietrwałość, niepodzielność. Toteż występujące równolegle w charakterze
ekwiwalentu takie kruszce jak żelazo, miedź, złoto czy srebro stopniowo zaczęły wypierać
mniej dogodne ekwiwalenty (skóry itp.) Z chwilą gdy kruszce zdobyły wyłączność i
utrwaliły swoją pozycję, stały się pieniądzem. Z czasem stale rozwijająca się wymiana
towarowa była ograniczona przez podaż złota oraz techniczne trudności, związane z jego
obiegiem. Stąd też stosunkowo wcześnie pojawiły się w obiegu banknoty będące
papierowymi znakami pieniężnymi, które jednak w każdej chwili mogły być wymienione
na złoto (wartość banknotów musiała być równa ilości złota zgromadzonego w danym
kraju). Jego wartość nominalna nie ma żadnego związku z jego wartością rzeczywistą.
Wartość nominalna jest nadawana przez państwo. Pieniądz występuje w postaci
papierowych banknotów lub metalowego bilonu.
Obecnie pieniądz to pewien powszechnie akceptowany ekwiwalent, za pomocą którego
dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań.
Występuje on w określonej proporcji ilościowej w stosunku do ogółu produktów
przeznaczonych do wymiany handlowej w całej gospodarce kraju.
Funkcje pieniądza:
a) środek wymiany – dzięki zgromadzeniu pieniądza nastąpiło rozbicie ciężkiego
procesu wymiany towar za towar – na proces towar – pieniądz - towar.
b) Miernik wartości – za pośrednictwem pieniądza wyraża się w jednozmiennych
wielkościach, jednakowych pod względem jakości i porównywalnych pod
względem ilości, wartości różnych produktów. Pieniądz oprócz faktu, że za jego
pomocą można mierzyć ceny wszelkich dóbr, określa relację, wartości dóbr
wytworzonych w danym roku przez społeczeństwo
c) Pieniądz jako środek przechowywania wartości – tezauryzacji dzięki niemu
możemy gromadzić bogactwa
d) Środek płatniczy – dzięki istnieniu pieniędzy w takiej formie możliwe jest
przestrzenne, czasowe i ilościowe, jakościowe przenoszenie wartości
Cechy pieniądza:

Trwałość



Przenośność
Podzielność
Ograniczona podaż
Formy pieniądza:
1) gotówkowy – w postaci banknotów, monet, prawo do emisji pieniądza ma
Bank Centralny i wyłączność
2) bezgotówkowy –żyrowy – środek wymiany, którego podstawą jest
wierzytelność przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Na pieniądz żyrowy
składają się wkłady na żądanie lub terminowe w bankach, które są
używane w obrocie bezgotówkowym w postaci zlecenia, przelewu, czeku
lub weksla. Obok pieniądza żyrowego, dużego znaczenia nabierają tzw.
surogaty pieniądza określonego mianem substytutów pieniądza lub
płynnych lokat. Dotyczy to wierzytelności pieniądza, które w każdej chwili
lub po określonym terminie nie mogą być przekształcone w środki płatnicze
bezgotówkowe lub gotówkowe. Ich jakość określana jest przez trzy kryteria
- stopień płynności czyli przekształcenie w pieniądz gotówkowy lub
żyrowy odpowiednich możliwości i terminów
- ryzyka utraty wartości w czasie przekształcania w pieniądz
- wysokość oprocentowania tych surogatów pieniądza
Do surogatów pieniądza zaliczamy m in. karty kredytowe, lokaty pieniężne jako wkłady
oszczędnościowe i terminowe lokaty w formie udokumentowanych jako papiery rynku
pieniężnego i kapitałowego, sztabki złota, dzieła sztuki itd.
Płynność – to zdolność podmiotów do natychmiastowego regulowania zobowiązań
płatniczych. Zakłada ona, że dany produkt posiada tytuły majątkowe utrzymywane w
formie gotówki, pieniądza żyrowego, substytutów pieniądza lub lokat terminowych.
Stopień płynności tych tytułów majątkowych jest każdorazowo uzależniany od możliwości
ich zamiany na gotówkę i zastosowania w razie środka płatniczego.
Natomiast substytuty pieniądza zazwyczaj dla celów płatniczych muszą być zamienione
na pieniądz gotówkowy lub bezgotówkowy w bankach. Stopień płynności substytutów
pieniądza jest tym mniejszy im trudniejsza jest ich zamiana na pieniądz i , z im większym
ryzykiem się ona wiąże.
Polityka fiskalna
Od łac. fiskus oznaczającego skarb państwa. W ujęciu tradycyjnym polityka fiskalna
miała charakter pasywny, co oznaczało, że rząd gromadzi wpływy z podatków i opłat i
dokonywał wydatków na cele publiczne do wysokości zebranych dochodów.
Współcześnie polityka fiskalna ma charakter aktywny, gdyż z jej pomocą rząd stara się
pobudzić wzrost gospodarczy. Polityka to opiera się na teorii impasu budżetowego co
oznacza, że w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego planuje się z góry wydatki
budżetu państwa większe niż prognozowany przypływ dochodów budżetowych. Celami
wzrostu gospodarczego najczęściej są inwestycje publiczne likwidujące bezrobocie i tym
samym przyczyniające się do wzrostu dochodów społeczeństwa i wzrostu PKB. W ten
sposób powstaje zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego. Ponieważ te
zjawiska mają charakter inflacjogenny, dlatego też ustala się dopuszczalne granice
deficytu budżetowego. UE określa, że deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB a
skumulowany deficyt budżetowy z wielu lat nie może być wyższy niż 60 rocznego PKB w
danym kraju.
Polityka fiskalna typu Keynesowskiego wyznacza określone cele do osiągnięcia. Celem
nadrzędnym jest pełna zatrudnienia czyli walka z bezrobociem. Do pozostałych celów
zaliczają się: stabilizacja cen czyli walka z inflacją oraz dążenie do zrównoważonego
bilansu płatniczego za, granicą powstaje w ten sposób tzw. złoty trójkąt celów polityki
fiskalnej wg Keynesa.
1
Wzrost
PKB
3
2
1 - pełne zatrudnienie
2 – stabilizacja cen
3 – zrównoważony bilans płatniczy zagranicy
W latach 60 – tych XX wieku Keynesiści uzupełnili złoty trójkąt celów o dwa kolejne cele:
- ochronę środowiska naturalnego
- walkę z ubóstwem, wynikającą z potrzeby stosowania przez państwo w
praktyce zasady subsydiarności (pomocniczości)
Zasada subsydiarności stwierdza, że każdy powinien w pierwszej kolejności pomagać
sobie sam, gdy znajdzie się w trudnym położeniu. Jeżeli te działania nie pomogą to
potrzebującemu powinna w pierwszej kolejności pomóc rodzina, przyjaciele, sąsiedzi a
później gmina bądź inne władze samorządowe. Jeżeli te wszystkie działania nie dadzą
pozytywnego rezultatu to potrzebującemu ostatecznie musi pomóc państwo. W ten
sposób złoty trójkąt celów przekształcił się w złoty pięciokąt polityki fiskalnej.
1
Wzrost
PKB
2
5
4
3
4 – ochr. środ. nat.
5 – walka z ubóstwem
Realizacja wymienionych celów wymaga określonych narzędzi, instrumentalnych. Wśród
instrumentów polityki fiskalnej najczęściej stosuje się:
1. politykę kredytowo – inwestycyjną
2. politykę pieniężną
3. politykę podatkową
4. zasadę przyspieszonej amortyzacji
5. rozwój sektora publicznego
6. finansowanie sfery usług niematerialnych, sprzętu, kultury, naukę, oświatę itd.
jako mechanizmu nakręcania koniunktury gospodarczej.
Ad. 1.
Realizuje Bank Centralny. W zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. BC manipuluje
stopą kredytu refinansowego, stopą rezerw obowiązkowych bądź stopą redyskontową. W
fazie recesji wszystkie stopy powinny być obniżane, z kolei podwyższane w fazie
ekspansji gospodarczej.
Ad. 2.
Politykę pieniężną realizuje BC i rząd. Gdy wystąpi recesja, wtedy należy zwiększyć
globalny popyt na niski w stosunku do globalnej podaży. Wówczas BC zwiększa popyt
przez zwiększoną emisję pieniądza papierowego, ilość tego pieniądza w obiegu rośnie, a
rząd stwarza kanały dojścia tego pieniądza do rynku. Kanałami tymi są np. prace
interwencyjne, zwiększanie zatrudnienia w administracji państwowej, czy też zasiłki dla
bezrobotnych.
Ad. 3.
Politykę podatkową można realizować dwoma metodami. Za pomocą dyskrecjonalnej
(skokowej) polityki podatkowej albo za pomocą automatycznych stabilizatorów polityki
podatkowej. Pierwsza metoda polega na tym, że w fazie recesji parlament stosując całą
procedurę ugislacyjną obniża stopy podatkowe natomiast w fazie ekspansji – podwyższa.
Proces legislacyjny jest żmudny i długotrwały wskutek czego w chwili uchwalania nowych
stóp podatkowych. Koniunktura gospodarcza często zmienia się tak bardzo, że konieczne
staje się podjęcie nowych prac legislacyjnych w celu ponownej zmiany stóp podatkowych
w odwrotnym kierunku. Z tych też powodów metoda ta uważana jest za skuteczną.
Automatyczne stabilizatory polityki podatkowej polegają na wmontowaniu w system
podatkowy progresywnych stóp podatkowych z odpowiadającymi im progami
podatkowymi; wówczas nie ma potrzeby uruchamiania procesu legislacyjnego ponieważ
np. w fazie recesji gdy zmniejszającej produkcji odpowiadać będzie określanego
przedsiębiorcy spadek przychodów ze sprzedaży to spowoduje, że znajdzie się on w
niższym progu podatkowym i będzie płacił podatki wg niższej stopy podatkowej w sposób
automatyczny z kolei w fazie ekspansji, gdy przychody ze sprzedaży będą płacić podatki
wg wyższych stóp procentowych. Zmniejszają się wtedy ich możliwości inwestycyjne a to
pozwoli gospodarce uniknąć stanu przegrzania i może zapobiec przyszłej recesji.
Download