Socjologia 15 L sem. 3 - Akademia Wychowania Fizycznego i

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA PRZDMIOTU (SYLABUS) W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 (cykl kształcenia 2015/2016-2017/2018)
Jednostka organizacyjna:
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Kierunek:
Rodzaj studiów i profil
I stopień
profil praktyczny
Kod przedmiotu:
turystyka i rekreacja
TR – L - 3
Socjologia
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Rok
stacjonarne/niestacjonarne
Semestr
II
3
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
15/9
-
Punkty
ECTS
1
Typ
przedmiotu
obligatoryjny
Język
wykładowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: : dr Anna Majer, dr Anna Nawrocka
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Status studenta 2 roku studiów pierwszego stopnia
Cele przedmiotu:
C1- Zapoznaje z przedmiotem i podstawową wiedzą z zakresu socjologii
C2- Zapoznaje z kluczowymi pojęciami socjologicznymi oraz zjawiskam i procesami społecznymi związanymi z kierunkiem studiów
C3- Zapoznaje z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w socjologii
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Ma podstawowa wiedzę i zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych.
K_W04
M1_W10
S1P_W01
P1P_W01
Zna podstawowe metody badawcze stosowane w socjologii.
W2
K_W04
Identyfikuje podstawowe czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia współczesnego człowieka oraz rozumie
K_W03
ich wpływ na zdrowie.
M1_W04
Potrafi wyrazić własną opinię w ważnych sprawach społecznych, zwiazanych z turystyka i rekreacją
wykorzystujac terminologię adekwatną do omawianego zagadnienia.
K_U15
M1_U03
S1P_U01
S1P_U07
S1P_U09
S1P_U10
Jest świadomy potrzeby uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
umiejętności w zakresie wybranej specjalności zawodowej z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych
źródeł i metod.
K_K01
M1_K01, S1P_K06
M1_K02
UMIEJĘTNOŚCI
U1
KOMPETENCJE
K1
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – Egzamin pisemny testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru
W2 – Egzamin pisemny testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru
W3 – Egzamin pisemny testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru
U1 – Egzamin pisemny z zadaniem otwartym
K1 – Egzamin pisemny z zadaniem otwartym
Skala ocen: 60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Formy: wykłady
Metody: wykład z elementami konwersatorium (prezentacja multimedialna).
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Socjologia i jej funkcje- wprowadzenie (1h/ 1 h)
2. Metody badawcze w socjologii(1h/ 1h )
3. Podstawowe pojęcia i procesy społeczne - socjalizacja, rola społeczna, grupa społeczna itd.(3h/1h)
4.Kultura. Typy kultur. (3h/2h)
5. Stratyfikacja społeczna (2h/1h)
6. Problematyka stylu życia (1h/1h)
7.Ciało i zdrowie w ujęciu socjologicznym(2h/1h)
8. Turystyka i rekreacja w perspektywie socjologii (2h/1h)
Forma zaliczenia:
zaliczenie na ocenę
Literatura:
Podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), 2011, Socjologia kultury fizycznej. Wydawnictwo AWF w Warszawie im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
Szacka B., 2008, Wprowadzenie do socjologii. Oficyna naukowa, Warszawa.
Sztompka P., 2012, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Goodman N., 2014, Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
Winiarski R.(red.), 2011. Rekreacja i czas wolny. ŁOŚGRAF, Warszawa.
Uzupełniająca:
1. Giddens A., 2004 i nowsze, Socjologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
2. Bourdieu Pierre: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa 2000
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta
Aktywność
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
15 godz.
12 godz.
1godz.
28godz
9 godz.
18 godz.
1godz.
28 godz.
1 ECTS
Download