wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

advertisement
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH
NA KIERUNKU POLITOLOGIA Z UZASADNIENIEM ICH CELOWOŚCI
Instytut realizuje założenia programowe oraz efekty kształcenia dla kierunku w tym
także dla obydwu specjalności:
Polityka bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego
Ogólnopolityczna
dostosowanych do projektowanej sylwetki absolwenta. Związek między działalnością
naukową pracowników Instytutu a procesem dydaktycznym realizowany jest przede
wszystkim poprzez system zajęć prowadzonych w ramach: wykładów (w tym
monograficznych i interaktywnych), ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów (dyplomowych i
magisterskich) oraz praktyk.
Formy prowadzonych zajęć są dostosowane do prowadzonego w Instytucie programu
kształcenia z uwzględnieniem poziomu, profilu i formy studiów a także obydwu specjalności
oraz pozwalają na uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. Zajęcia odbywają się w
następujących formach:
Wykłady mają na celu zapoznanie z określonym obszarem wiedzy, określenie
przedmiotu wykładu, wyjaśnienie i zastosowanie terminologii oraz metodologii,
zapoznanie z podstawowymi problemami badawczymi przedmiotu wykładu. Wykłady
interaktywne mają dodatkowo na celu aktywizację studentów do uczestnictwa w
dyskusji wokół celu i tez głównych wykładu.
Ćwiczenia służą zapoznaniu z literaturą właściwą dla określonego przedmiotu,
weryfikacji i uzgodnieniu wniosków płynących z lektury, uporządkowaniu wiedzy,
uzupełnieniu wykładów o zagadnienia szczegółowe, ukazaniu praktycznego
zastosowania teorii.
Konwersatoria stwarzają możliwość wniknięcia głębiej w tematykę przedmiotu,
zwykle towarzyszą ćwiczeniom przyczyniając się do stymulowania zainteresowań
badawczych studentów w określonej dziedzinie.
Seminaria mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej lub
magisterskiej, zaznajomienie z metodologią pracy naukowej, pogłębienie wiedzy z
wybranego zakresu, wdrożenie do prowadzenia własnych badań, umożliwienie
weryfikacji pracy w trakcie dyskusji.
Praktyki mają na celu poszerzenie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz ich
praktyczne zastosowanie, poznanie specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem
kształcenia i wybraną specjalnością, kształcenie umiejętności niezbędnych w przyszłej
pracy zawodowej, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności.
1
Analizy prawidłowości doboru celów i efektów kształcenia dla poszczególnych
programów przedmiotów dokonuje się systematycznie w trakcie trwania roku
akademickiego. Przynajmniej raz w semestrze zwoływane są w tym celu zebrania
dydaktyczne pracowników poszczególnych Zakładów z Kierownikami Zakładów. Rezultaty
prac w ramach zakładów przekazywane są następnie w postaci protokołu Dyrektorowi
Instytutu oraz Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki.
2. SPOSÓB WERYFIKACJI INDYWIDUALNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
FORMY PRZYZNAWANIA OCEN, OCENY I ODPOWIADAJĄCE IM LICZBOWE ODPOWIEDNIKI
Kierownik Zakładu na początku każdego semestru analizuje prawidłowość
przygotowania dokumentacji przedmiotów nauczania pod kątem określenia w niej sposobu
weryfikacji poszczególnych efektów kształcenia.
Kierownik Zakładu weryfikuje sposób doprecyzowania kryteriów określających
warunki uzyskania poszczególnych ocen dla każdego przedmiotu oraz tryb przekazania ich
studentom. Przyznane oceny muszą być zgodne z uprzednio określonymi kryteriami. Skala
ocen jest zgodna z obowiązującym regulaminem studiów.
Dla wszystkich zaliczeń przedmiotów prowadzonych w Instytucie przyjmuje się
bazowe wymagania dla ocen podstawowych:
Ocena bardzo dobra - student opanował w całości zakres pojęciowy danego
przedmiotu, rozumie go i umie stosować w praktyce, dysponuje wiedzą właściwą dla
obszaru danego przedmiotu, potrafi dostrzegać związki z innymi przedmiotami,
potrafi samodzielnie zdobywać informacje i je porządkować.
Ocena dobra - student opanował zakres pojęciowy danego przedmiotu, rozumie go i
potrafi się nim posługiwać, dysponuje wiedzą z danego przedmiotu, potrafi ją
uporządkować.
Ocena dostateczna - student zna i rozumie zakres pojęciowy danego przedmiotu, ma
wiedzę na temat jego podstawowej problematyki i sposobów jej badania.
Ocena niedostateczna - student nie posiada żadnej z wymienionych powyżej
kompetencji.
Oceny te muszą odpowiadać kryteriom oceny efektów kształcenia opisanym dla
każdego z przedmiotów w odniesieniu do wiedzy, a także zdefiniowanych umiejętności i
kompetencji społecznych.
W Instytucie funkcjonuje system punktów transferowych (ETCS). Weryfikacji
wartości liczbowych, które przypisane są poszczególnym przedmiotom (z uwzględnieniem
godzin kontaktowych i nakładu pracy studenta), dokonuje zastępca Dyrektora Instytutu ds.
Dydaktyki wraz z pracownikami.
3.
OPIS WARUNKÓW KONIECZNYCH ORAZ SPOSOBU ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
2
Opis warunków koniecznych oraz sposobu zaliczania praktyk jest zawarty w
Regulaminie praktyk studenckich opracowanym przez Biuro Praktyk i Karier1.
Dokumentacja wymagana do uzyskania zaliczenia praktyki została opracowana przez
Biuro Praktyk i Karier2.
4. OKREŚLENIE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO STUDENTA
Postępowanie odwoławcze studenta jest regulowane przez Regulamin studiów w
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie3.
5. WARUNKI I SPOSOBY DOKUMENTOWANIA FORM WERYFIKACJI
INDYWIDUALNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (PRAC, EGZAMINÓW,
ZALICZEŃ, PREZENTACJI) I PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Każdy pracownik przechowuje dokumentację pracy studenta będącą podstawą
zaliczenia (zgodnie z warunkami przyjętymi na pierwszych zajęciach) przez okres 2 lat:
egzamin w formie ustnej na nośniku dźwięku lub w formie protokołu zawierającego
pytania egzaminacyjne i ich oceny;
egzamin pisemny w formie dokumentu pisanego;
prezentacje na nośniku informacji.
Kierownik Zakładu dokonuje okresowego przeglądu (raz do roku) losowo wybranej
dokumentacji i analizuje jej prawidłowość i odpowiedniość względem celów i efektów
kształcenia. Analiza prac studentów ma na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez
intensyfikację działań dydaktycznych w obszarach sprawiających trudność studentom, a
zwłaszcza modyfikację programu autorskiego skierowaną na osiągnięcie pożądanych efektów
kształcenia oraz wykorzystywanych w kształceniu metod.
OPRACOWANIE
PROGRAMU
OCENY
JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
NA
WYDZIALE
UWZGLĘDNIAJĄCEGO M.IN. ANALIZY ZGODNOŚCI PLANU I PROGRAMU STUDIÓW ORAZ
SYLABUSÓW, ANALIZY ZGODNOŚCI I SPÓJNOŚCI TREŚCI PROGRAMOWYCH POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDMIOTÓW Z KIERUNKOWYMI I OBSZAROWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, HOSPITACJĘ ZAJĘĆ,
ANKIETY I BADANIE OPINII STUDENTÓW, PRACODAWCÓW, ANALIZY OCEN NA PODSTAWIE
PROTOKOŁÓW, ANALIZY PRAC ZALICZENIOWYCH, WYNIKÓW OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW
ITP.
6.
W Instytucie funkcjonuje Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, który we
współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki oraz Kierownikami Zakładów podejmuje
działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Do zasadniczych zadań
zespołu należą:
określenie celów i metod zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Politologii
oraz wdrażanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;
opracowanie programów kształcenia i zmian w programach kształcenia zgodnie z
obowiązującymi aktami prawnymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy i
wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwenta;
1
http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dlastudentow/bpik/regulamin_praktyk_studenckich.pdf
http://www.ajd.czest.pl/c254,Pliki-do-pobrania
3
http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dlastudentow/regulaminy/regstudnowy.pdf
2
3
analiza i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na Politologii;
opracowanie procedur i harmonogramów hospitacji zajęć pracowników;
wdrażanie procedur ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez studentów oraz
przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia;
nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS;
monitorowanie prawidłowości oceniania studentów w INP;
monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania na Politologii;
KZJK przedstawia syntetyczne i szczegółowe wyniki swoich działań Dyrekcji INP a
także Wydziałowym Zespołom ds. oceny Jakości Kształcenia;
KZJK dokonuje corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawia ją przed
zakończeniem roku akademickiego odpowiednio dziekanowi oraz prorektorowi ds.
studenckich.
Szczegółowy zakres obowiązków Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia zawarty jest w regulaminie Zespołu przygotowanym dla kierunku Politologia.
Rada Instytutu analizuje proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich pod
kątem zgodności z treściami programowymi i efektami kształcenia oraz zatwierdza tematy
tych prac.
Rada Instytutu powołuje zespól monitorujący jakość prac licencjackich i
magisterskich. Dodatkowo prace licencjackie i magisterskie są sprawdzane przez system
antyplagiatowy.
Analizę spójności i zgodności planu studiów, programu kształcenia z obszarowymi
efektami kształcenia przeprowadza Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki we współpracy z Kierownikami zakładów
ocenia zgodność programu studiów i sylabusów przedmiotowych pod kątem spójności treści
programowych poszczególnych przedmiotów z przyjętymi kierunkowymi efektami
kształcenia.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki ustala w porozumieniu z kierownikami Zakładów
harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników jednostki
na początku danego roku akademickiego. Zajęcia każdego pracownika są hospitowane dwa
razy w roku (w każdym semestrze). Hospitacja ma na celu kontrolę jakości zajęć i realizacji
treści programowych oraz polepszenie jakości kształcenia. Kierownik sporządza protokół z
hospitacji zajęć.
Dyrektor Instytutu ustala w porozumieniu z kierownikami Zakładów harmonogram
ankietowania pracowników na początku danego roku akademickiego. Ankietowaniu poddaje
się po dwa przedmioty każdego z pracowników w każdym semestrze roku akademickiego.
Dyrektor Instytutu powołuje komisję do przeprowadzania ankiet oceny formy
prowadzonych zajęć wśród studentów. Opinie studentów zbierane są na podstawie
kwestionariusza przygotowanego dla całej uczelni. Komisja sporządza protokół z
ankietowania w terminie do końca trwającego semestru.
4
Badanie opinii pracodawców prowadzi się na podstawie ankiet z wybranymi
pracodawcami na temat zatrudniania absolwentów. Ankiety uwzględniają: poziom wiedzy
absolwenta pozwalający na wykonywanie zawodu, cechy osobowości pozwalające na
powierzanie odpowiedzialnych zadań, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
kulturę w relacjach służbowych.
7. SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ABSOLWENTÓW
Wyznaczony pracownik Instytutu współpracuje z Biurem Praktyk i Karier, które
ankietuje absolwentów w rok po ukończeniu studiów w celu uzyskania informacji na temat
przydatności uzyskanego wykształcenia w zatrudnieniu. Biuro opracowuje ankiety i przesyła
wyniki do Instytutu. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki w porozumieniu z Kierownikami
zakładów uwzględnia wyniki analizy w modelowaniu efektów kształcenia, ustalaniu treści
programowych, ustalaniu relacji między zajęciami teoretycznymi a praktycznymi.
Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki są odpowiedzialni za przygotowanie bazy
danych studentów Politologii a także opracowanie elektronicznej ankiety pozwalającej
monitorować losy studentów, którzy ukończyli studia. Baza danych będzie służyła
polepszeniu i usprawnieniu procesu monitorowania karier absolwentów Politologii.
8. SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYNIKÓW ANALIZY ZGODNOŚCI
ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY
Instytut jako jednostka konsultuje okresowo program kształcenia z wybranymi
pracodawcami, a następnie wprowadza zmiany w zakresie: poszerzenia oferty edukacyjnej w
postaci m.in. tworzenia nowych kierunków i specjalności, umożliwienia prowadzenia
studiów międzywydziałowych, projektowanych kierunkowych efektów kształcenia.
5
6
Download