Udział rodziców w budowaniu wspierającego klimatu w szkole

advertisement
Udział rodziców w
budowaniu
wspierającego klimatu
w szkole
JAROSŁAW HAŁADUDA
Klimat w szkole. Między definicjami a
odczuciami.
W geografii przez klimat
rozumiemy ogół zjawisk
pogodowych na danym
obszarze w okresie wieloletnim.
Jak rozumiemy klimat w szkole?
Czy jako ogół sytuacji
edukacyjnych i wychowawczych
w danej szkole w okresie
wieloletnim?
Klimat w szkole jako osobowość.
o łac. persona lub per sonare – dźwięczeć przez
coś;
o dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki
tych psychofizycznych systemów, które
determinują unikalne przystosowanie do
środowiska (G.W. Allport, 1937);
o złożona całość myśli, emocji i zachowań,
nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu
człowieka (L.A. Pervin, 2002);
Szkoła: niepowtarzalność własnej
subiektywności?
Podmiotowość jest
podstawowym warunkiem
do istnienia dobrego
(pozytywnego,
wspierającego) klimatu w
szkole rozumianego przez
pryzmat osobowości.
Wartości – podstawowy czynnik
klimatotwórczy.
Źródło: http://www.fitforlifecoaches.co.nz/wp-content/uploads/2014/12/26_bwa_WIDE_VALUES_NEW.jpg [dostęp: 16.09.2015 r.]
Zakotwiczenie procesów wychowawczych
wokół wspólnie uznawanych wartości.
Dialog pomiędzy szkołą
a rodzicami musi mieć
charakter ciągły (musi być
procesem).
Zdjęcie obok: warsztaty dotyczące ustalania
wartości ważnych dla tej grupy rodziców
(własny materiał fotograficzny).
Jak rozmawiać o wartościach?
O wspierającym klimacie szkoły możemy mówić wtedy,
kiedy wychowanie rodzinne i szkolne dostarcza dzieciom
(przedszkole) i uczniom (szkoła) niezbędnych elementów
do autonomicznego rozwoju osobistego i wrażliwości.
O czym nie zapominać?
W obecnych wymaganiach państwa wskazane literalnie zostały takie wartości jak:
bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie (szkoły i przedszkola) oraz odpowiedzialność
(przedszkole). Za ważną wartość uznaje się tolerancję wobec inności.
Z kolei z badań CBOS wynika, że od 2005 roku hierarchia wartości cenionych przez
Polaków pozostaje dość stabilna. Niezmiennie najważniejsze jest szczęście
rodzinne, które wymienia aż 82% ankietowanych, zaś w drugiej kolejności Polacy
cenią sobie zdrowie (74% wskazań). Wartości i normy, badanie CBOS nr
BS/111/2013 z sierpnia 2013 roku;
A gdzie jest mowa o tym, aby skupiać się w szkole na wartościach uniwersalnych
takich, jak: dobro, prawda i piękno?
Miejsce rodziców w nowym modelu
wspomagania szkół.
SZKOŁA
RODZICE
Ewaluacja.
System edukacji niejako wymusił
wzajemne zbliżenie się do siebie
rodziców i szkołę.
Lecz nie to jest najważniejszym celem
wprowadzanych zmian. Zakłada się, że
poprzez prawne rozwiązania, wspólne
refleksje oraz współpraca, staną się czymś
naturalnym i pożądanym. Aby tak się
stało, potrzeba czasu i przede wszystkim
zmian na poziomie mentalnym.
CZEGO OCZEKUJĄ OD SZKOŁY RODZICE? CZY WIEMY?
Źródło: https://practicaltheorist.files.wordpress.com/2012/04/conversation.jpg [dostęp: 17.09.2015 r.]
Diagnoza oczekiwań rodziców wobec
szkoły.
http://image.slidesharecdn.com/diagnosisofneedsincurriculumdevelopment-140614030319-phpapp02/95/diagnosis-of-needs-in-curriculum-development-5638.jpg?cb=1402715886 dostęp: 17.09.2015 r]
Wskaźniki sukcesu dobrej diagnozy
Ewaluacja ma tylko wtedy wartość,
jeśli bierze się pod uwagę „tło” –
całokształt życia danej społeczności.
Hamburg, 2010 r.
http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie_nieuws/wp-content/uploads/2015/02/heist-digital-social-media-background.png [dostęp: 18.09.2015 r.]
Sieć doskonalenia: „Klimat”
Nowy model doskonalenia stawia
nacisk na rozwój kompetencji
społecznych oraz technik pracy
grupowej, które – jak się zakłada –
otworzą dyrektorów i nauczycieli
na jeszcze większą obecność i
aktywność rodziców w szkole.
http://thenextweb.com/socialmedia/2013/11/24/facebook-grandparents-need-next-gen-social-network/ [dostęp: 18.09.2015 r.]
„Pedagogizacja rodziców” ?
http://www.cliparthut.com/clip-arts/1543/parent-meeting-cartoon-1543384.gif [dostęp: 18.09.2015 r.]
Dziękuję za uwagę!
Jarosław Haładuda
[email protected]
Download