Slajd 1

advertisement
Fale (przenoszenie energii bez
przenoszenia masy)
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
Szczególnie polecam
(w związku z wykładem):
Vibrating Charges and Electromagnetic Waves
More About Visualizing Electromagnetic Waves
Loop of Lines of Force
Czym jest i czym nie jest fala?
Stadium Waves
Impuls falowy
Dr. Dan Russell, Kettering University
Fala dźwiękowa czyli…
rozchodzące się zagęszczenia
i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza
4
Fale na powierzchni wody
Catch the Wave
Falująca woda
Dr. Dan Russell, Kettering University
Zaburzanie pola elektrycznego
Kierunek
propagacji
Pole oscylującego ładunku
Vibrating Charges and
Electromagnetic Waves
Fala elektromagnetyczna
Pole elektryczne E
Pole magnetyczne B
Kierunek propagacji k
Długość fali 
Jest fala – jest drganie!
Najogólniejsze równanie fali
Zaburzenie początkowe ośrodka
y( x )  f ( x )
Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x
y( x )  f ( x  )
  cons tan s
Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v
  v  t, v  const  y( x, t )  f ( x  vt )
„Najbezpieczniejsza” postać
najogólniejszego równania …
y(x, t )  f (Cx x  Ct t )
Cx i Ct stałe mianowane!
Klasyfikacja fal
•
•
•
•
Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne
Fale harmoniczne i nieharmoniczne
Fale płaskie i fale kuliste
Fale poprzeczne i podłużne
Fala poprzeczna
Dr. Dan Russell, Kettering University
Siła kierująca w napiętej linie
Polaryzacja fali
Polaryzator 1
Polaryzator 2
Fala padająca
Fala spolaryzowana
Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach
Polaryzator dla mikrofal
(co przepuszcza a co blokuje?)
Polaryzacja światła –prawo Malusa
Polaryzacja światła
Polaryzator 1
Polaryzator 2
(analizator)
Opis zaburzeń (drgań) za pomocą
funkcji harmonicznych
Długość, amplituda i prędkość fali
Od prostokąta do sinusoidy
Zaburzenie prawie prostokątne
21
Superpozycja fal
 

E  E1  E 2  ...
IE
(!) ale nie zawsze:
I  I1  I2
2
Interferencja konstruktywna
Długość fali
Interferencja konstruktywna
Fala wypadkowa
Fala 1
Fala 2
Interferencja destruktywna
Długość fali
Interferencja konstruktywna i
destruktywna - demonstracja
Sumowanie zaburzeń od dwóch fal
Interferencja fal z dwóch
punktowych źródeł
Interferencja fal „kulistych” na
powierzchni wody
Interferencja fal z punktowych
źródeł
To samo tylko statycznie
Doświadczenie Younga
Doświadczenie Younga
Interferencja dla dwóch szczelin
Interferencja - podsumowanie
•
Powstanie „stałego w czasie” rozkładu
miejsc, w których fale się wzmacniają
bądź osłabiają (czyli prążków
interferencyjnych)
• Warunki interferencji:
1) Jednakowa częstotliwość
2) „Stała w czasie” różnica faz
3) Jednakowa polaryzacja
Zasada Huygensa
Powielanie się frontów falowych
Odbicie i załamanie fali
Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji
Odbicie od TWARDEJ granicy
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University
Odbicie od MIĘKKIEJ granicy
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University
Odbicie od niejednorodności
Prawa załamania i odbicia


β
sin 
v1
 n 21 
sin 
v2
38
Analogia motoryzacyjna
39
Fala stojąca
Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal
Fale stojące w strunie
Fale stojące w napiętej linie
Efekt Dopplera
 Vobserwatora 

   o 1 
Vfali 

http://www.ionaphysics.org/ntnujava/Doppler/Doppler.html
43
Ruchome źródło/obserwator spoczywa

 1
f '
vS
1

v


f


Nieruchome źródło/
obserwator ruchomy
 vO 
f '  1   f
v 

Ruchome
źródło/obserwator
ruchomy
 v  vO 
f '
f

 v vS 
BUM!!! czyli przekroczenie bariery
dźwięku
45
Zdudnianie się fal
Rejestracja dudnień
Detektor
Podział widma fal el.-mag.
Zjawisko fotoelektryczne
Światło
Opornik
Amperomierz
Potas – praca wyjścia 2eV
En.kinetmax, eV
Energia kinetyczna elektronów w
zjawisku fotoelektrycznym
Częstotliwość f, Hz
Wzór Einsteina
h  Wpracawyjscia  E kinetyczna
Elektrony jako fale
Działo elektronowe
Detektor
Falowe efekty dla elektronów
Electron Interference
Hipoteza de Broglie’a
h
p



p  k
2
h

2mE kinet
http://web.phys.ksu.edu/vqm/tutorials/matterwaves/index.html
Changing Masses, Changing Patterns
An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience
Download