Fizyka_MSOS_20

advertisement
Kalendarium
Nie ma
wykładu
Zajęcia terenowe
Wykład
Wykład
Zajęcia terenowe
Wykład
Wykład
Sesja
Egzamin pisemny 18.06, ustny 19-21.06
Indukowane pole magnetyczne
Prawo Faradaya: zmienne pole magnetyczne wytwarza pole
elektryczne
 
d B
 E  ds   dt
Prawdziwe jest również zjawisko ‘odwrotne’. Zmienne pole
elektryczne wytwarza pole magnetyczne
 
d E
B

d
s



0 0

dt
B – indukowane pole magnetyczne wzdłuż zamkniętego
konturu, E – zmienny strumień elektryczny objęty tym
konturem.
Indukowane pole magnetyczne
Kondensator płaski, o kołowych okładkach
jest ładowany stałym prądem I. Ponieważ
zwiększa się ładunek na okładkach
kondensatora, wewnątrz rośnie pole
elektryczne.
Widok z wnętrza kondensatora. Zmienne pole E
jest jednorodne i skierowane prostopadle do
okładek. Natężenie pole E przechodzącego przez
kontur się zmienia, zmienia się więc również
strumień elektryczny przechodzący przez kontur.
Zmiana strumienia indukuje pole B, jak pokazano
na rysunku.
Pole B będzie indukowane również wzdłuż
konturu przechodzącego przez punkt 2.
Indukowane pole magnetyczne
Prawo Ampera:
 
 B  ds  0 I p
Indukowane pole magnetyczne:
 
d E
 B  ds  0 0 dt
Uogólnione prawo Ampera:
 
d E
 B  ds  0 0 dt  0 I p
Prąd przesunięcia
Uogólnione prawo Ampera:
 
 d E 
 B  ds  0   0 dt   0 I p
Natężenie prądu przesunięcia:
I prz
d E
 0
dt
Prądowi przesunięcia w rzeczywistości nie odpowiada żaden ruch
ładunków elektrycznych. Fikcyjny prąd Iprz możemy traktować
jako kontynuację rzeczywistego prądu I przepływającego przez
kondensator.
Równania Maxwella
Równania Maxwella
„Każdemu, kogo motywacja sięga poza to, co jest najbardziej wąsko praktyczne, warto jest
wyjaśnić równania Maxwella dla dobra jego duszy" - J.R. Pierce, Electrons, Waves and
Messages, Hanover House, 1956.
"czy był bogiem ten, kto napisał te linie..." - Ludwig Boltzmann - laureat nagrody Nobla z
fizyki - na temat równań Maxwella (cytując werset z Goethego)
"Sformułowanie równań Maxwella jest najważniejszym wydarzeniem od czasów Newtona" Albert Einstein
Równania Maxwella - znaczenie
•Równania Maxwella są kompletnym opisem jednego z czterech fundamentalnych oddziaływań
– oddziaływań elektromagnetycznych
•Gdy powstawały równania Maxwella wiedziano jedynie o istnieniu światła podczerwonego,
widzialnego, nadfioletowego. Równania Maxwella pokazały czym jest światło – falą
elektromagnetyczną. Przewidziały i opisały wiele zjawisk, nieznanych w momencie ich
tworzenia, np. fale radiowe.
•Równania Maxwella określają prędkość rozchodzenia się wszystkich fal elektromagnetycznych:
c
1
0 0
Równania Maxwella – do
zapamiętania
Ładunki w przestrzeni wytwarzają pole elektryczne
Nie istnieją monopole magnetyczne ?
Zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie pola elektrycznego
Zmienne pole elektryczne powoduje powstanie pola magnetycznego
Fale elektromagnetyczne
Generacja fal
elektromagnetycznych
Zasadniczym elementem anteny jest pręt przewodzący.
Zmieniający się sinusoidalnie prąd w obwodzie wywołuje
oscylacje ładunku w prętach. Zmienne są również kierunek i
wartość natężenia pola elektrycznego E.
+
+
+
+








E




Generacja fal
elektromagnetycznych
Zmieniający się prąd w obwodzie wywołuje zmienne pole
magnetyczne. Wektor B jest zawsze prostopadły do wektora E.
Zmienne pole B wytwarza zmienne pole E. Zmienne pola
tworzą wspólnie falę elektromagnetyczną.
+
+
+
B



+









Generacja fal
elektromagnetycznych
Natężenie pola elektrycznego i indukcja pola magnetycznego
zmieniają się sinusoidalnie. Wektory E i B są prostopadłe do
kierunku rozchodzenia się fali. Fala elektromagnetyczna jest
falą poprzeczną.
Antena
nadajnika
E
Prędkość fal
elektromagnetycznych
Wszystkie fale elektromagnetyczne, w tym również światło
widzialne rozchodzą się w próżni z taką samą prędkością c.
c
1
0 0
 3 108 m / s
Związek między częstością i długością fali dla fal EM:
c = ln
l - długość fali, n - częstość
Spektrum fal
elektromagnetycznych
Skala spektrum nie ma końców – nie ma naturalnego ograniczenia długości fali
z żadnej ze stron.
Fale radiowe
Fale z zakresu widma 104 – 1011 Hz są nazywane falami radiowymi
Fale radiowe wykorzystywane są w
-komunikacji
-nadawaniu (radio, TV)
-astronomii (radio-teleskopy)
Alokacja częstości
Fale radiowe w życiu
codziennym
telefony komórkowe
telefony bezprzewodowe
piloty (garaż, samochód)
radio i TV
radar (prędkość samochodów, ruch lotniczy)
nawigacja GPS
kuchenka mikrofalowa
Bluetooth
WiFi
Zigbee
RFID (przepustki, paszporty, dotykowe karty kredytowe, metki produktów, opłaty na autostradzie)
radia CB
zdalne sterowanie urządzeniami (zabawki)
mikrofony bezprzewodowe
Fale podczerwone
Częstości fal podczerwonych znajdują się pomiędzy częstościami fal radiowych i widzialnych.
Każde ciało ma pewną temperaturę i promieniuje fale EM o częstości zależnej od temperatury.
Energia fal EM w zakresie podczerwonym jest odbierana przez nas jako ciepło.
Temperatura obiektów może być rejestrowana z pomocą urządzeń czułych na podczerwień.
Głowa kota w podczerwieni. Kolor
pomarańczowy -obszary najcieplejsze, kolor
niebieski – najzimniejsze.
Fale podczerwone
Leonardo da Vinci, Madonna na
skałach, 1483-1486, Luwr
Leonardo da Vinci, Madonna na
skałach, 1495-1508, Londyn
Reflektogram, Madonna na skałach,
Londyn
Zakres widzialny
Zakres widma 430 – 690 nm nosi nazwę zakresu widzialnego.
Na skali odpowiadającej 10 000 km, zakres ten stanowi 8 mm.
Względna czułość ludzkiego oka. Środek obszaru
widzialnego znajduje się przy ok. 555 nm, co
odpowiada barwie żółtozielonej.
Rozpraszanie Rayleigha
Rozpraszanie Rayleigha to rozpraszanie światła na cząsteczkach o rozmiarach mniejszych od
długości fali rozpraszanego światła.
Rozproszenie światła zależy silnie od długości fali świetlnej (odwrotność w 4. potędze),
Światło jest rozpraszane we wszystkich kierunkach,
Rozpraszanie Rayleigha
Promienie UV
Fale z zakresu widma 10 – 400 nm noszą nazwę promieniowania
ultrafioletowego (UV).
Zdjęcie Słońca w zakresie UV. Promienie UV-B
(280-315 nm ) i UV-C (100-280 nm) są
pochłaniane w atmosferze przez warstwę ozonową.
Promieniowanie UV-A 315-400 nm, mniej
szkodliwe niż UV-BC dociera do powierzchni
Ziemi.
W lampie fluorescencyjnej (świetlówce)
światło emitowane jest przez luminofor
wzbudzony przez promieniowanie UV,
powstałe wskutek wyładowania w rurze
wypełnionej gazem.
Próbki minerałów świecące w
różnych długościach fali przy
oświettleniu przez promieniowanie
UV
Promienie Roentgena
Fale z zakresu widma 0.01 – 10 nm noszą nazwę promieniowania
rentgenowskiego lub promieniowania X. Jest ono wytwarzane w
wyniku zderzeń elektronów z atomami.
Zdjęcie dłoni żony Roentgena - pierwsze zdjęcie
zdjęcie rentgenowskie ludzkiego ciała.
Fluoroskop do przymierzania
butów. Ok. 1930-1940.
Rentgenografia strukturalna opiera się na
rejestracji obrazów dyfrakcyjnych
promieni rentgenowskich, powstających
na skutek interakcji tego promieniowania
atomami z tworzącymi analizowany
kryształ.
Promienie Gamma
Fale o długości fali mniejszej od 124 pm (124*10-12 m) noszą
nazwę promieni gamma. Promieniowanie gamma wytwarzane jest
w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń cząstek
subatomowych .
Emisja promieni gamma z jądra
atomowego
Anihilacja pary elektron –
pozyton prowadzi do powstania
kwantu gamma
Nożem gamma można usunąć
nowotwór mózgu, poprzez skupienie
wielu promieni w małej objętości.
Rozbłysk Gamma
Zapadnięciu się gwiazdy do postaci czarnej dziury, towarzyszy uwolnienie energii w postaci promieni gamma. Błyski
gamma trwające ok. kilku sekund zaliczane są do najjaśniejszych znanych źródeł promieniowania we Wszechświecie.
Ich energia wynosi ok. 1047 J, tyle co całkowita energia zmagazynowana w Słońcu.
Download