plan rozwoju poradni psychologiczno

advertisement
PLAN ROZWOJU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU
NA LATA 2009 - 2014
MISJA PORADNI

Oferowanie kompleksowej profesjonalnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży we
współdziałaniu z rodziną , placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i instytucjami samorządowymi.
WIZJA PORADNI
 Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania
potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.
 Dążymy do objęcia opieką każdego dziecka wymagającego pomocy od urodzenia do ukończenia edukacji.
 Dążymy do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.
 Dążymy do skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata.
1. Działalność diagnostyczno - orzecznicza
Zadania
1. Doskonalenie
technik i metod
diagnostycznych
Formy realizacji
1.
- Zakup nowych narzędzi (w tym stoperów), pomocy dydaktycznych i testów dla
do specjalistycznej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla
dzieci: niedowidzących, niedosłyszących, z dysfunkcją narządu ruchu i
autystycznych, ze specyficznymi trudnościami w nauce a także zakup pomocy
dydaktycznych i testów dla działu doradztwa zawodowego.
- Zakup nowych narzędzi i testów do specjalistycznej diagnozy
neuropsychologicznej i neurologopedycznej.
2. Opracowanie i wdrożenie do diagnostyki pedagogicznej nowych testów opartych
o nowe standardy wymagań i nowe programy nauczania.
3.Wprowadzanie własnych autorskich prób diagnostycznych: arkusze obserwacji,
Odpowiedzialni
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Termin
W miarę
posiadanych
środków
2009 - 2014
wywiadu, próby eksperymentalne.
2. Działalność postdiagnostyczna
Zadania
Formy realizacji
Wspieranie rozwoju -Indywidualna i grupowa terapia wspomagająca rozwój małego dziecka – z grupy
ryzyka.
dzieci i młodzieży
- Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni,
prowadzenie terapii psychomotorycznej i SI .
- Indywidualna i grupowa terapia dzieci i młodzieży z:
▪zaburzeniami i opóźnieniami rozwoju mowy;
▪specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
▪zaburzeniami emocjonalno – adaptacyjnymi,
▪dysfunkcjami narządów zmysłów,
▪z różnorodnymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.
- Prowadzenie terapii EEG Biofeedback.
Odpowiedzialni
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
2009 – 2014
- Wykorzystanie programów komputerowych w diagnozie i terapii.
- Opracowanie i wdrożenie programów pracy z dzieckiem zdolnym.
- Utworzenie zespołu zajmującego się terapią rodzinną. Docelowo zespół ten
będzie uczestniczył w systematycznych superwizjach.
Prowadzenie
działań na rzecz
rodziny i dziecka w
sytuacjach
kryzysowych i
traumatycznych
Działalność
profilaktyczna i
Prowadzenie działań interwencyjnych oraz indywidualnej i grupowej terapii dla
dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej (żałoba, rozwód, próba samobójcza,
przemoc, wypadki lokomocyjne i inne.) oraz wspieranie dzieci i młodzieży
rozpoczynającej kolejne etapy edukacyjne.
Realizacja programów profilaktycznych dotyczących:
▪dysleksji i dyskalkulii;
Termin
W miarę
posiadanych
środków
Psycholodzy,
pedagodzy
psychoedukacyjna
na terenie szkół i
placówek
Poradnictwo dla
rodziców
Wspieranie
nauczycieli
w działaniach
edukacyjno wychowawczych
▪rozwoju i zaburzeń mowy;
▪wad narządów zmysłów (przesiewowe badania wzroku i słuchu);
▪przemocy i agresji;
▪ryzyka uzależnienia (alkohol, komputer, narkotyki).
▪zajęcia promujące aktywność zawodową i poszukiwanie pracy.
- Prowadzenie zajęć integracyjno – adaptacyjnych, treningów antystresowych,
zajęć interwencyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Działalność problemowych Punktów Konsultacyjnych.
- Pełnienie specjalistycznych dyżurów na terenie placówek oświatowych.
-Treningi umiejętności wychowawczych.
- Grupy wsparcia
- Prelekcje , wykłady, pogadanki.
- Indywidualne porady.
- Mediacje rodzice – dziecko – szkoła.
- Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół.
- Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.
- Indywidualne konsultacje dotyczące uczniów oraz indywidualnych programów
pracy z dzieckiem.
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
W miarę
posiadanych
środków
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Zadania
Współpraca
z organem
prowadzącym,
władzami
samorządowymi
i gminnymi oraz
organem nadzoru
pedagogicznego
Współpraca
z różnymi
stowarzyszeniami,
instytucjami,
organizacjami
Formy realizacji
1. Udział w posiedzeniach:
Komisji Oświaty, Rady Powiatu, Sesjach Powiatowych, Komisji
Interdyscyplinarnej oraz w spotkaniach konferencjach organizowanych przez
Powiat.
2. Kontynuowanie współpracy z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach.
▪IFiPS Warszawa;
▪PZN oddział w Zawierciu;
▪Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
▪Ośrodki szkoleniowe – ROME Metis i WOM w Katowicach, CMPPP w
Warszawie, OPERON;
▪ Stowarzyszenia: Daj Szansę, Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo –
Rdzeniową, Szansa, Śląski Oddział Ligi Walki z Rakiem;
▪ Punkt Wczesnej Rewalidacji dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących,
▪ Jurajskie Centrum Medyczne,
▪ PCPR, Sąd, OUO-W , OPDziR;
▪ Fundacja Robinsona.
▪ OHP, PUP, PPP i in.
▪ placówki służby zdrowia i oświatowe, Zawierciański Uniwersytet III Wieku
- Wypracowanie zasad współpracy w celu zapewnienia maksymalnej efektywności
w zakresie tworzenia indywidualnego programu pomocy oraz jego realizacji,
gwarantującego pełne koordynowanie działań specjalistów prowadzących terapię
danego dziecka.
Odpowiedzialni
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Termin
W miarę
posiadanych
środków
4. Doskonalenie zawodowe
Zadania
Wzbogacanie
warsztatu pracy
psychologów,
pedagogów i
logopedów o nowe
kwalifikacje
zawodowe,
umiejętności
praktyczne oraz
doskonalenie
diagnozy poprzez
udział pracowników
w kursach
i szkoleniach.
Formy realizacji
1.Uzyskanie kwalifikacji z zakresu:
▪ terapii rodzin,
▪ interwencji kryzysowej,
▪socjoterapii,
▪certyfikatu trenera w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów,
▪terapii SI,
▪ psychologii sądowej.
2. Profilaktyka HIV/AIDS.
- Udział w Radach Samokształceniowych
Agresja,
Przemoc w rodzinie
Uzależnienia od Internetu i komputera „Dziecko w sieci”
Zachowania suicydalne
Dzieci zdolne
Doradztwo zawodowe
Mediacje
Superwizje
Odpowiedzialni
Psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Termin
W miarę
posiadanych
środków
Odpowiedzialni
Dyrekcja,
Organ Prowadzący
Termin
W miarę
posiadanych
środków
5. Baza lokalowa
Zadania
Dostosowanie bazy
lokalowej do
potrzeb osób
pracujących oraz
korzystających z
pomocy Poradni
Formy realizacji
- Zaopatrzenie w nowe meble opatrzone certyfikatem UE;
- Adaptowanie wejścia i sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych – winda
lub wykonanie podjazdu na pierwsze piętro od strony szkoły;
- Wymiana instalacji elektrycznej, dokonanie niezbędnych przeglądów związanych
z BHP zgodnie z rozporządzeniem BHP.
-Zakup fluorescencyjnych oznakowań zgodnych z obowiązującymi przepisami
BHP.
-Zakup dystrybutora wody, krzeseł, lampek, żaluzji, materiałów do terapii EEG
BFB, a także cyklinowanie podłóg, przystosowanie biurek
-Wymiana okien. w prawym skrzydle budynku
6. Zarządzanie i organizacja pracy
Zadania
Kształtowanie
prawidłowej
polityki kadrowej
Formy realizacji
- Zatrudnienie dodatkowych specjalistów w tym konsultanta psychiatry dziecięco –
młodzieżowego, konserwatora oraz pracowników administracji i obsługi.
- Przeznaczenie środków finansowych na superwizje dla pracowników, na opłaty
pocztowe i telefoniczne.
- Podpisanie umów z powiatem zawierciańskim na eksploatowanie własnych
pojazdów w celu dojazdu na wizyty domowe i do szkół lub przeznaczenie na ten
cel środków finansowych.
- Zakup nowych komputerów do gabinetów (min. 5 szt.);
- Zatrudnienie pracownika w sekretariacie na zasadach stażu absolwenckiego w
porozumieniu z PUP;
- Zatrudnianie absolwentów studiów magisterskich, pedagogów, psychologów w
ramach stażów absolwenckich w porozumieniu z PUP;
- Umożliwienie studentom pedagogiki i psychologii odbywanie praktyk
Podnoszenie jakości
pracy pracowników
pedagogicznych
oraz poprawa
warunków
korzystania z
Poradni dla małych
dzieci i osób
niepełnosprawnych
-Założenie instalacji telefoniczno – internetowej w nowych pomieszczeniach,
wymiana obecnej centrali telefonicznej;
- Utworzenie sieci komputerowej w Poradni;
- Zakup telefonów komórkowych
- Dostosowanie Poradni dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i malutkich
dzieci (np. przewijaki, toalety).
- Doposażenie Sali terapii do wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
(przewijak, pomoce do terapii dla najmłodszych dzieci)
- Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne do terapii ogólnorozwojowej
dzieci i młodzieży na różnym poziomie wiekowym.
- Doposażenie sali terapii rodzinnej w meble i sprzęt do rejestracji sesji
terapeutycznych (kamera, aparat fotograficzny).
Odpowiedzialni
Dyrekcja,
Organ Prowadzący
Termin
W miarę
posiadanych
środków
- Systematyczne wzbogacenie księgozbioru Poradni w najnowsze pozycje z
literatury specjalistycznej .
7. Promocja Poradni
Zadania
1.
Promocja poradni
w środowisku
2.
3.
4.
5.
Formy realizacji
- Zmiana wizerunku aktualnej strony internetowej oraz publikowanie artykułów
na tejże stronie;
stałe aktualizowanie tablicy informacyjnej w Poradni.
wydawanie ulotek, folderów, biuletynów i innych materiałów informacyjnych.
Współpraca z mediami.
Aktywny udział pracowników poradni w imprezach środowiskowych,
działalność w organizacjach i stowarzyszeniach, współpraca z placówkami
służby zdrowia, samorządem, PCPR itp.
Wypracowanie zasad współpracy w celu zapewnienia maksymalnej
efektywności w zakresie tworzenia indywidualnego programu pomocy oraz
jego realizacji, gwarantującego pełne koordynowanie działań specjalistów
prowadzących terapię danego dziecka
Zorganizowanie dnia otwartego w Poradni.
Odpowiedzialni
Dyrekcja,
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
Termin
W miarę
posiadanych
środków
Download