Program Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

advertisement
PROGRAM PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŁASKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Opracowany w oparciu o:










USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami.
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
Roz. MEN z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. z 2013 r. poz.199.
Roz. MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. poz. 532
Roz. MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych Dz. U. Nr 173. poz. 1072.
Roz. MEN z dnia 23.04.2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Dz.U. poz.529.
Roz. MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2014 r., poz. 1157.
Roz. MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492
Roz. MEN z dnia 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego DZ.U. poz.560
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok 2016/2017
Plan opracowany przez zespół w składzie:
Monika Skurpel
Małgorzata Podwysocka
Kinga Kwiatkowska
Plan przyjęty do realizacji Uchwałą nr 3/2016
Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łasku w dniu 14.09.2016r.
Cele główne: Wspieranie dzieci, rodziców i nauczycieli w różnych obszarach edukacyjno-wychowawczych.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz propagowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
CEL
ZADANIE
SPOSÓB REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
Rozpoznawanie
potencjalnych
możliwości
rozwojowych
i potrzeb ucznia oraz
pomoc
w tym zakresie
Diagnoza
psychologicznopedagogiczna
i logopedyczna
Podejmowanie oddziaływań diagnostycznych,
prowadzenie - systematycznych badań
psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
kwalifikujących do odpowiednich form pomocy:
- terapeutycznej
- korekcyjno - kompensacyjnej
- wyrównawczej
- logopedycznej
- socjoterapeutycznej
- do nauczania indywidualnego
- do kształcenia specjalnego (w tym integracyjnego)
- do placówek opiekuńczo - wychowawczych
- objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- wczesnego wspomagania rozwoju
Dyrektor,
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku szkolnego
zgodnie
z potrzebami
Analiza
potencjalnych
możliwości
i deficytów
rozwojowych
uczniów
Diagnoza
psychologicznopedagogiczna
i logopedyczna
Prowadzenie postępowania diagnostycznego
psycholodzy,
w sprawach:
pedagodzy,
logopedzi
- oceny możliwości potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych dzieci i młodzieży, dostosowania
wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, w tym
w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się,
- kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
niepełnosprawnych,
- nauczania indywidualnego dzieci, młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły,
- wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
- pomocy dzieciom i młodzieży z problemami
wychowawczymi, przyśpieszenia, odroczenia obowiązku
szkolnego,
- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok
w ciągu całego
roku szkolnego
zgodnie
z potrzebami
-
-
Pomoc
w wyrównywaniu
deficytów
rozwojowych.
nauki,
zwolnienia uczniów z nauki drugiego języka obcego z
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w
tym zespołem Aspergera,
nauki w oddziale przysposabiającym do pracy,
możliwości uczenia się w klasie integracyjnej,
terapeutycznej ,
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zwłaszcza
uczniów z problemami zdrowotnymi, dzieci
i młodzieży uzdolnionej ,
Pomoc w organizowaniu
działalności
terapeutycznej
i wychowawczej
w podległych szkołach
i placówkach
Spotkania i konsultacje z dyrektorami, pedagogami
szkolnymi i nauczycielami szkół i placówek
wychowania przedszkolnego pod kątem organizowania
pomocy dla uczniów mających trudności z realizacją
wymagań szkolnych dotyczące:
- zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i dydaktycznowyrównawczych, w tym zajęć dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
- kształcenia specjalnego uczniów w szkole
ogólnodostępnej i klasach integracyjnych
- pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
dla uczniów klas integracyjnych,
- współudziału w tworzeniu Indywidualnych Planów
Edukacyjno - Terapeutycznych
Prowadzenie terapii
zaburzeń rozwojowych
i zachowań
dysfunkcyjnych
Terapia:
- psychopedagogiczne wspomaganie rozwoju
skorelowane z logoterapią,
- terapia pedagogiczna (zajęcia grupowe i
indywidualne): zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
trening ortograficzny, zajęcia terapii pedagogicznej dla
dzieci z grupy „ryzyka dysleksji”, grupowe zajęcia
ogólnorozwojowe dla uczniów klas III-IV,
- terapia logopedyczna dla dzieci z wadami mowy
uczęszczających do przedszkoli i szkół,
- terapia logopedyczna w punktach konsultacyjnych przedszkola nr. 1, 3, 4, 5, 6
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
(opiekunowie
przedszkoli, szkół
i placówek)
w zależności od
potrzeb
placówek
oświatowych
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
zgodnie
z przydzielonymi
obowiązkami
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
-
-
-
zajęcia indywidualne i grupowe kynoterapii,
indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci
i młodzieży oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych dla
ofiar przemocy, nadużyć, psychomanipulacji,
indywidualne zajęcia wzmacniające umiejętności
społeczne, poczucie własnej wartości i samooceny,
zwiększające motywację do zmian w zakresie
funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego,
społecznego
grupowe zajęcia dla dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo stymulujące ich rozwój społeczny
grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z zachowaniami
agresywnymi.
Psychologiczne kontakty terapeutyczne:
- po próbach samobójczych
- dotyczące zaburzeń zachowania w szkole i w domu
- odnoszące się do zachowań aspołecznych i
agresywnych
- wynikające z trudności szkolnych
- wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania rodziny
- wynikające z trudności w kontaktach społecznych
Indywidualne porady odnośnie niwelowania zaburzeń psycholodzy
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla Psycholodzy
dzieci i młodzieży z zakresu:
Pedagodzy
- radzenia sobie z trudnymi emocjami:
logopedzi
 opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 uczące asertywności, tolerancji, życzliwości,
poczucia własnej wartości, odpowiedzialności,
komunikowania się z innymi, rozwiązywania
sytuacji konfliktowych,
 niwelujące zaburzenia lękowe,
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
 podejmowania trudnych decyzji,
- technik efektywnego uczenia się,
- rozwijania kreatywnego myślenia u dzieci,
- przeciwdziałania uzależnieniom
Podejmowanie
działań
profilaktycznych
i naprawczych
w zakresie
budowania
prawidłowych
postaw
i zachowań
u dzieci
i młodzieży
Wspomaganie
dydaktycznych i
opiekuńczych zadań
szkół
w pracy
Wspomaganie
wszechstronnego
rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez
promocję zdrowego stylu
życia i bezpieczeństwa
oraz pomoc
w rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych
i eliminowaniu zachowań
negatywnych
Doskonalenie
kompetencji nauczycieli
w zakresie
dostosowywania
wymagań dydaktyczno-
Zajęcia adaptacyjno - integracyjne
klasa I szkół podstawowych
klasa I gimnazjum
klasa I szkól ponadgimnazjalnych
psycholodzy
i pedagodzy
IX-X 2016
psycholodzy
i pedagodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
psycholodzy,
Zajęcia profilaktyczne realizowane w placówkach
przedszkolnych i szkolnych związane z tematyką zachowań pedagodzy,
logopedzi
prospołecznych. Szczegółowy wykaz tematów zawarty w
ofercie poradni, który stanowi załącznik 1b do niniejszego
programu.
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami,
nauczycielami w formie terapii lub kontaktów
terapeutycznych.
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Prowadzenie spotkań warsztatowych dla nauczycieli
Zajęcia realizowane w placówkach przedszkolnych i
szkolnych związane z tematyką trudności w uczeniu się,
nieprawidłowości w zachowaniu, pracy z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywowania do
pracy, wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów.
Szczegółowy wykaz tematów zawarty w ofercie poradni,
który stanowi załącznik 1c do niniejszego programu.
psycholodzy,
pedagodzy,
w ciągu całego
roku,
zgodnie z
ustalonym
harmonogramem
Zajęcia profilaktyczne realizowane w placówkach
przedszkolnych i szkolnych związane z tematyką zdrowia
fizycznego i psychicznego. Szczegółowy wykaz tematów
zawarty w ofercie poradni, który stanowi załącznik 1a do
niniejszego programu.
psycholodzy
Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych
rozwijających umiejętności wychowawcze nauczycieli: i pedagodzy
- popularyzowanie wiedzy wśród nauczycieli skupionych
w zespołach przedmiotowych z zakresu specyficznych
trudności w uczeniu się, funkcjonowania ucznia z
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
z uczniem
z trudnościami
edukacyjnymi.
Wspieranie
wychowawczych
zadań szkoły
wychowawczych w
stosunku do dzieci i
uczniów ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Rozwijanie umiejętności
wychowawczych
nauczycieli
obniżoną sprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera,
nadpobudliwością psychoruchową (spotkania
warsztatowe)
- porady indywidualne dla nauczycieli
i wychowawców w aspekcie podejmowania pracy
korekcyjno - kompensacyjnej z uczniem
z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
Indywidualne porady i konsultacje
pedagodzy,
psycholodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
nauczycieli:
 trening zastępowania agresji
pedagodzy,
psycholodzy
pedagodzy,
psycholodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
pedagodzy,
psycholodzy
pedagodzy,
psycholodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
pedagodzy,
Zajęcia realizowane w placówkach przedszkolnych i
szkolnych związane z tematyką zachowań prospołecznych. psycholodzy
Szczegółowy wykaz tematów zawarty w ofercie poradni,
który stanowi załącznik 1d do niniejszego programu.
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
pedagog
Doradztwo
- wspieranie metodami aktywizującymi uczniów
w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
zawodu, planowania kariery zawodowej
- doradztwo indywidualne dla rodziców i uczniów szkół
różnych szczebli
- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II i III
gimnazjalnych ułatwiających samoocenę własnych
predyspozycji i możliwości oraz podjęcie trafnej decyzji
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Interwencja kryzysowa
Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i
wychowawców
Adekwatne
wykorzystanie
możliwości
własnych przy
planowaniu
dalszego kształcenia
i wyboru zawodu
Pomoc uczniom w
dokonywaniu trafnych
wyborów kierunku
kształcenia
i planowania kariery
zawodowej
dotyczącej wyboru dalszego kształcenia
i wyboru zawodu
- współpraca z pedagogami szkolnymi lub nauczycielami
odpowiedzialnymi za orientację zawodową w szkołach
w aspekcie wspierania uczniów w planowaniu ich
kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym
zakresie
- prowadzenie banku informacji o szkołach
ponadgimnazjalnych, kompletowanie materiałów
zawodoznawczych
Wsparcie
psycho- Podnoszenie
pedagogiczne
dla świadomości na temat
rodzin
wspierania rozwoju
dzieci i młodzieży
Prelekcje dla rodziców w ramach wywiadówek
pedagodzy,
psycholodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców
pedagodzy,
psycholodzy
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
pedagodzy,
psycholodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
pedagodzy,
psycholodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Rozwijanie kompetencji Wsparcie indywidualne dla rodziców wychowujących
wychowawczych
dziecko z problemami:
rodziców.
- trudności adaptacyjne do warunków szkolnych
i przedszkolnych
- ofiary przemocy fizycznej
- zaburzenia łaknienia
- zaburzenia rozwoju, w tym przewlekle chore
- uzależnionych od substancji psychotropowych
- unikające realizacji obowiązku szkolnego
- poddane psychomanipulacji ze strony sekt
- z zaburzonym rozwojem mowy
Zajęcia profilaktyczne realizowane w placówkach
przedszkolnych i szkolnych związane z tematyką
prawidłowego rozwoju dziecka, różnych form pomocy
dziecku i rodzinie. Szczegółowy wykaz tematów zawarty w
ofercie poradni, który stanowi załącznik 1e do niniejszego
programu.
Rozwijanie sieci
współpracy lokalnej
na rzecz
wzajemnego
rozwoju.
Współpraca
z różnymi instytucjami
wspierającymi rodzinę
Organizacja Grup
Wsparcia dla wybranych
grup zawodowych tj.
pedagogów szkolnych,
n-li pracujących z
uczniami zdolnymi,
wychowawców klas
gimnazjalnych.
Podnoszenie jakości Podwyższenie
pracy poradni
umiejętności
i kwalifikacji kadry
pedagogicznej
Poradni
Realizacja zadań
wynikających z nadzoru
Współpraca ze szkołami, przedszkolami, Starostwem
Powiatowym, Urzędem Miasta, Kuratorium Oświaty,
Sądem, policją i innymi placówkami
- z lekarzami specjalistami,
- poradniami specjalistycznymi,
- Komendą Powiatową Policji
- Środowiskowym Domem Samopomocy,
- Warsztatami Terapii Zajęciowej,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowym Urzędem Pracy,
- Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
- Centrum Rehabilitacji i Edukacji dla Dzieci i Osób
Dorosłych z Autyzmem "NAVICULA" w Łodzi,
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Akademia Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów
„Ami”,
- Fundacją „Jaś i Małgosia”
- Fundacją „Orange”
- Ochotnicze Hufce Pracy
- Młodzieżowe Centrum Kariery w Łasku
- Biblioteką Pedagogiczną w Łasku
Dyrektor P-PP
pedagodzy,
psycholodzy,
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Koordynowanie prac Grup Wsparcia w celu usprawnienia
współpracy między instytucjami:
- samokształcenie,
- spotkania instruktażowo-doradcze,
- ustalanie wspólnych działań ukierunkowanych na
kompleksową pomoc rodzinie
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych
zgodnie z potrzebami placówki i preferencjami
pracowników.
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi
w ciągu całego
roku,
w zależności od
potrzeb
Ewaluacje wewnętrzne.
Hospitacje.
Dyrektor PP-P
w ciągu całego
roku,
pedagogicznego
Kontrola zarządcza.
w zależności od
potrzeb
Download