„Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016 – energetyka

advertisement
„Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016 –
energetyka, przemysł, przedsiębiorstwa komunalne
– aspekty prawne”
III Konferencja: Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów
9-10 czerwca 2016 r., Licheń / Konin
Ograniczenie odpadów podlegających składowaniu
1. Przepisy prawa wspólnotowego i krajowego jednoznacznie wskazują
na obowiązek ograniczania ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez
składowanie.
2. W dyrektywie w sprawie składowania odpadów wskazano na konieczność
redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do roku 2020
do poziomu 35 % w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995r.
3. Jednym z celów zawartych w projekcie
nowelizacji dyrektywy w sprawie odpadów
(etap
legislacyjny)
jest
stopniowe
ograniczenie
odsetka
składowanych
odpadów komunalnych do 10 %.
2
Zakaz składowania określonych odpadów
Proces MBP
Odpady poddane mechaniczno-biologicznemu przekształceniu na tracą statusu odpadów
i wymagają dalszego zagospodarowania.
Składowanie
Spalanie bez odzysku
energii
Wykorzystanie jako
paliwo w
cementowniach
Termiczne
przekształcanie
z odzyskiem energii
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz składowania odpadów z grupy 20 oraz niektórych
z grupy 19 (np. 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierających
substancji niebezpiecznych), których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy.
(rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na
składowiskach)
3
Wsparcie dla energii elektrycznej z odpadów
4
Wsparcie dla energii elektrycznej z odpadów
1. Ustawa dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015r.
o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności zawarta w niej definicja biomasy,
stwarzają możliwość zakwalifikowania części energii wytworzonej z odpadów do OZE.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów komunalnych (wydane na podstawie starej ustawy o odpadach)
utraciło moc 24 stycznia 2016 r.
3. Od dłuższego czasu w Ministerstwie trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów.
4. Projekt rozporządzenia w wersji z dnia 3 grudnia 2015 r. pomyślnie przeszedł procedurę
notyfikacji Komisji Europejskiej i oczekuje na podpis Ministra Środowiska.
5. W projekcie rozporządzenia brak jest przepisów przejściowych.
Luka prawna
?
24 stycznia 2016 r.
9 czerwca 2016 r.
wejście w życie nowego
rozporządzenia
5
Wsparcie dla energii elektrycznej z odpadów
Instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE:
Zielone certyfikaty
Aukcje
Preferencyjne opłaty za przyłączenie
Priorytet w dostępie do sieci
Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji:
Czerwone certyfikaty
Priorytet w dostępie do sieci
6
Kwalifikowanie energii odzyskanej z odpadów jako OZE
W projekcie rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2015 r. przewidziano
2 metody określania udziału energii chemicznej frakcji bio w całkowitej energii
chemicznej spalanych odpadów:
ryczałt
zmieszane odpady
komunalne - 42%
badania
np. 19 12 10 lub 19 12 12
7
Kwalifikowanie energii odzyskanej z odpadów jako OZE
Wariant I - spalanie wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
Eoze = Roj x E
ilość energii elektrycznej
wytworzone z OZE
[MWh]
udział ryczałtowy (0,42)
ilość energii elektrycznej
wytworzonych w instalacji
termicznego
przekształcania odpadów,
[MWh]
8
Kwalifikowanie energii odzyskanej z odpadów jako OZE
Wariant II - spalanie zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów o innych kodach
Można przyjąć dwa modele postępowania w zależności od tego, czy odpady inne niż zmieszane,
zawierają frakcję bio:
NIE
TAK
•
Konieczne przeprowadzenie badań wartości opałowej poszczególnych odpadów - co najmniej co 24 godziny
z uśrednionej próby, z próbek pobieranych nie rzadziej niż co 8 godzin (dla spalarni o całkowitej zainstalowanej
mocy cieplnej poniżej 50 MW).
•
Konieczny pomiar masy poszczególnych rodzajów odpadów, dostarczonych do procesu termicznego
przekształcania – w sposób ciągły.
•
ok. 1 mln zł
rocznie
Konieczne badanie w celu określenia
ilości oraz wartości opałowej frakcji bio
w odpadach - co najmniej raz dla każdej
partii odpadów*
*odpady tego samego rodzaju, pochodzące od tego samego
wytwórcy odpadów, dostarczone w ilości nie większej niż 500 Mg
9
Kwalifikowanie energii odzyskanej z odpadów jako OZE
Wariant II a - spalanie zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów o innych kodach
frakcja bio
Eoze =
EOZE
E
Mzm
qzm
Mrdf
qrdf
-
0,42 x Mzm x qzm
Mrdf x qrdf + Mzm x qzm
xE
ilość energii elektrycznej z OZE [MWh];
ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji termicznego przekształcania odpadów [MWh];
masa całkowita zmieszanych odpadów komunalnych przekształconych termicznie [Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) zmieszanych odpadów komunalnych przekształconych termicznie [MJ/Mg];
masa odpadów innych niż zawierające frakcje bio, przekształconych termicznie [Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) odpadów innych niż zawierające frakcje bio, przekształconych termicznie [MJ/Mg]
10
Kwalifikowanie energii odzyskanej z odpadów jako OZE
Wariant II b - spalanie zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów o innych kodach
frakcja bio
n
EOZE 
i 1
o
M
k 1
EOZE
E
MfBOi
qfBOi
n
ROj
MORj
qORj
m
MKk
qKk
o
MOi
qOi
-
m
 M fBOi  q fBOi   ROj  M ORj  qORj
Kk
j 1
n
m
i 1
j 1
 qKk   M Oi  qOi   M ORj  qORj
E
ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE [MWh];
ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji termicznego przekształcania odpadów [MWh];
masa frakcji bio zawartych w odpadach przekształconych termicznie, dla których przyjęto oznaczanie zawartości frakcji biodegradowalnych metodą badań [Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) frakcji bio odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto oznaczanie zawartości frakcji biodegradowalnych metodą
badań [MJ/Mg];
liczba rodzajów odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto oznaczanie zawartości frakcji bio metodą badań;
udział ryczałtowy (0-1) dla odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto ryczałtowy udział energii chemicznej frakcji bio;
masa całkowita odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto ryczałtowy udział energii chemicznej frakcji bio [Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto ryczałtowy udział energii chemicznej frakcji bio [MJ/Mg];
liczba rodzajów odpadów przekształconych termicznie, dla których przyjęto ryczałtowy udział energii chemicznej frakcji bio;
masa paliwa innego niż odpady zawierające frakcje biodegradowalne, przekształconego termicznie w instalacji termicznego przekształcania odpadów [Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) paliwa innego niż odpady zawierające frakcje biodegradowalne, przekształconego termicznie w instalacji termicznego przekształcania
odpadów [MJ/Mg];
liczba rodzajów paliw innych niż odpady zawierające frakcje bio, przekształconych termicznie w instalacji termicznego przekształcania odpadów;
masa całkowita odpadów, dla których przyjęto oznaczanie udziału frakcji biodegradowalnych metodą badań [w Mg];
wartość opałowa (w stanie roboczym) odpadów, dla których przyjęto oznaczanie udziału frakcji biodegradowalnych metodą badań [w MJ/Mg];
Masa frakcji biodegradowalnych:
MfBOi = Moi x YBOi , YBOi – udział frakcji biodegradowalnych określonych na podstawie badań;
11
Wsparcie dla energii elektrycznej z OZE
Zielone certyfikaty
• Wytwórcy, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii elektrycznej w określonej instalacji, po raz pierwszy
przed 1 lipca 2016 r. (data wejścia w życie rozdziału IV ustawy o OZE) mają możliwość uzyskiwania
zielonych certyfikatów bądź wejścia do nowego systemu aukcji,
• instalacje, które wytworzą energię po raz pierwszy po 30 czerwca 2016 r. nie będą mogły wejść
do systemu zielonych certyfikatów,
• wsparcie w postaci zielonych certyfikatów przysługuje przez 15 lat od dnia wytworzenia po raz
pierwszy energii elektrycznej (nie dłużej niż do 2035 r.).
12
Wsparcie dla energii elektrycznej z OZE
Aukcje
• Nowy system zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 r.,
• wytwórcy energii elektrycznej w OZE będą mogli wziąć udział w aukcjach
organizowanych przez Prezesa URE,
• aukcje będą organizowane nie rzadziej niż raz w roku,
• minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, nie później niż 60 dni przed
dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za
jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji
energia elektryczna z OZE ("cena referencyjna”),
• Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego
roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana
w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym,
• obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która wprowadza
pewne zmiany w konstrukcji systemu - zgodnie z projektem nowelizacji
zostanie wyodrębniony oddzielny koszyk aukcji obejmujący instalacje
termicznego przekształcania odpadów (spalarnie będą więc konkurować
o wsparcie wyłącznie pomiędzy sobą).
13
Wsparcie dla energii elektrycznej z OZE
Preferencyjne opłaty za przyłączenie
• Za przyłączenie do sieci instalacji OZE o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż
5 MW pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów
(art. 7 ust. 8 pkt 3 lit. a Prawa energetycznego).
Priorytet w dostępie do sieci
• Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany
zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności
i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego (art. 9c ust. 6 Prawa
energetycznego).
14
Wsparcie dla energii elektrycznej z kogeneracji
Czerwone certyfikaty
•
przysługują za wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
•
przepisy krajowe zakładają wsparcie dla wytwarzania energii w wysokosprawnej
kogeneracji do dnia 31 grudnia 2018 r.,
•
wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji w latach późniejszych przewidują
zarówno wytyczne Komisji Europejskiej, jak i Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
oraz postanowienia Drugiego Krajowego Planu Działań w zakresie Efektywności
Energetycznej w odniesieniu do OZE i CHP.
15
Wsparcie dla ciepła z odpadów
16
Wsparcie dla ciepła z odpadów
Instrumenty wspierające wytwarzanie ciepła z OZE:
Obowiązek zakupu ciepła wytworzonego w OZE
(art. 116 ustawy o OZE)
Wsparcie dla kogeneracji
Możliwość kalkulacji taryfy dla ciepła metodą uproszczoną
17
Wsparcie dla ciepła z OZE
Obowiązek zakupu ciepła
Zgodnie z art. 116 ustawy o OZE przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci
ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym
ma obowiązek zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej sieci instalacjach
termicznego przekształcania odpadów.
Obowiązek uznaje się za spełniony, gdy oferowane do sprzedaży ciepło zakupiono w ilości, w jakiej je
oferowano lub w ilości równej zapotrzebowaniu odbiorców końcowych przedsiębiorstwa
energetycznego realizującego obowiązek zakupu i przyłączonych do sieci ciepłowniczej,
proporcjonalnie do udziału mocy osiągalnej cieplnej ITPO w całkowitej mocy zamówionej przez
odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłania ciepła
wytworzonego w tej instalacji.
60 MWt
100 MWt
40 MWt
180 MWt
200 MWt
ITPO
?
40 MWt
sprzedaż
MPEC
18
Wsparcie dla ciepła z OZE
Obowiązek zakupu ciepła
Pozostałe warunki zakupu ciepła:
•
istnieją techniczne warunki przesyłania, dystrybucji i odbioru,
•
ciepło zostanie zakupione po cenie nie wyższej niż średnia cena ciepła wytworzonego
w przyłączonych do tej sieci źródłach ciepła w poprzednim roku kalendarzowym,
powiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim
roku kalendarzowym,
•
brak wzrostu cen ciepła lub stawek opłat za ciepło w danym roku o więcej niż wartość
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym,
•
w sieci ciepłowniczej mniej niż 50% ciepła w skali roku kalendarzowego poprzedzającego
rok złożenia oferty stanowi ciepło wytworzone z OZE, z ITPO lub ciepło odpadowe
z instalacji przemysłowych,
•
oferowane ciepło, zostanie wytworzone w całości z OZE, a w przypadku, współspalania
zaoferowana będzie jedynie część ciepła, odpowiadająca udziałowi energii chemicznej
OZE, w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytworzenia ciepła.
19
Uproszczony sposób kalkulacji taryf - benchmark
Art. 47 ust. 2 f Prawa energetycznego (znowelizowany ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE)
„Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla
jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE
zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży
ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. W odniesieniu do ciepła wytworzonego w instalacjach
termicznego przekształcania odpadów, przyjmuje się średnią cenę ciepła wskazaną w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c
tiret czwarte.”
Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c Prawa energetycznego:
Do zakresu działania Prezesa URE należy ogłaszanie w terminie
do dnia 31 marca każdego roku średnich cen sprzedaży ciepła,
wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających
koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami
kogeneracji:
 opalanych paliwami węglowymi,
 opalanych paliwami gazowymi,
 opalanych olejem opałowym,
 stanowiących odnawialne źródła energii. *
Średnie ceny ciepła w jednostkach niekogeneracyjnych
według komunikatów Prezesa URE (zł/GJ)
2012
2013
2014
2015
węgiel
39,38
40,80
42,48
41,52
gaz
69,06
72,23
75,66
75,24
olej op.
102,01
151,40
161,23
109,60
OZE
44,95
48,04
46,99
46,44
* (od 1 lipca 2016 r. „stanowiących instalacje odnawialnego
źródła energii”).
20
Uproszczony sposób kalkulacji taryf- benchmark
§ 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło:
„Dla źródeł ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach kogeneracji, przedsiębiorstwo
energetyczne może stosować uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła z tych
źródeł […]”
Pc = Qs x Cc
gdzie :
Pc - planowane przychody ze sprzedaży ciepła dla roku stosowania taryfy [w zł],
Qs - planowana wielkość ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej lub sprzedanego bezpośrednio odbiorcom dla roku
stosowania taryfy dla danego źródła ciepła [w GJ],
Cc - cena ciepła przyjęta przez przedsiębiorstwo energetyczne dla roku stosowania taryfy, nie wyższa od ceny referencyjnej
[w zł/GJ].
Cr = CCSn x XC
gdzie:
Cr - cena referencyjna obliczana dla danego źródła, w zależności od rodzaju zużywanego w nim paliwa, o którym mowa w
art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c Prawa energetycznego [w zł/GJ],
CCSn - średnia cena sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c Prawa energetycznego, wytworzonego w
jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak
w danej jednostce kogeneracji [w zł/GJ],
XC - obowiązujący wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 47 ust. 2 f ustawy, ustalany dla poszczególnych rodzajów
paliw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c Prawa energetycznego (wskaźnik ten wynosi 1).
21
Porozumienia horyzontalne
22
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy, realizując zadania polegające na budowie, utrzymaniu
i eksploatacji RIPOK są zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych.
In house
Pzp
Gmina
Gmina
Art. 19 ustawy zmieniającej z dnia 1 lipca 2011 r. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
W przypadku instalacji wskazanej w WPGO jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem
wejścia w życie ustawy wydano decyzję środowiskową lub decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie
ustawy, przepisów art. 3a nie stosuje się.
BIAŁYSTOK
POZNAŃ
KRAKÓW
KONIN
BYDGOSZCZ
SZCZECIN
23
Porozumienia horyzontalne- przykład
Instytucja porozumienia horyzontalnego może być wykorzystana w sektorze gospodarki
odpadami pomiędzy przedsiębiorstwami wykonującymi określone zadania publiczne.
Brak
bezpośredniej
płatności
Gmina
Gmina
Gmina
przekazanie
strumienia
zmieszanych
odpadów
komunalnych
POROZUMIENIA
HORYZONTALNE
+
+
płatności
płatności
przekazanie
strumienia
odpadów po MBP
Gmina
art. 3a ustawy
o utrzymaniu
czystości
Przedsiębiorstwo
komunalne
ITPO
Składowisko
MBP
24
Porozumienia horyzontalne- koncepcja
1.
Idea porozumienia horyzontalnego wywodzi się od precedensowego wyroku TSUE w sprawie C480/06 Hamburg, który zezwolił na zawarcie porozumień horyzontalnych bez stosowania PZP
pomiędzy czterema niemieckimi gminami.
2.
Zawarte porozumienie zapewniło na 20 lat strumień odpadów do spalarni wybudowanej przez
podmiot trzeci na zlecenie miasta Hamburg.
Następnie w Dokumencie roboczym służb Komisji w sprawie stosowania unijnych przepisów
dotyczących zamówień publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi, Komisja
Europejska potwierdziła dopuszczalność zawierania porozumień także przez innych zamawiających
aniżeli jednostki samorządu terytorialnego.
W art. 12 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
(która weszła w życie 17 kwietnia 2014 r. i powinna być implementowana do dnia 18 kwietnia 2016 r.)
wprost wskazano na dopuszczalność zawierania porozumień horyzontalnych.
25
Porozumienia horyzontalne- koncepcja
Zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE:
„Umowa zawarta wyłącznie pomiędzy dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi wykracza poza
zakres stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi
w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które muszą one wykonać, z myślą o realizacji
celów, które im wspólnie przyświecają;
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym; oraz
c) uczestniczące instytucje zamawiające wykonują na otwartym rynku mniej niż 20 % działalności
będących przedmiotem współpracy”.
Zgodnie z art. 1 pkt 83 uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(przesłanej do Senatu):
„ Umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu
zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji
ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności
będącej przedmiotem współpracy.”
26
Dziękuję za uwagę
Małgorzata Banasik
Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.
[email protected]
27
Download