Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
Wzór Oferty
OFERTA
1.
2.
3.
4.
Pełna nazwa Wykonawcy
dokładny adres
Telefon, fax
e-mail
Data sporządzenia Oferty
Ścisłe określenie przedmiotu Oferty
Prenumerata czasopism polskich,
wąskospecjalistycznych i zagranicznych na
2015 rok.
Zadanie I
Cena brutto ogółem za realizację
prenumeraty czasopism polskich na rok
2015. Załącznik nr …. do Oferty - wykaz
wszystkich tytułów z jednostkowymi
cenami brutto
Cena brutto za 87 wskazanych tytułów
Ilość wycenionych tytułów czasopism
5.
Zadanie II
Cena brutto ogółem za realizację
prenumeraty wydawnictw ciągłych
wąskospecjalistycznych na rok 2015.
Załącznik nr …. do Oferty - wykaz
wszystkich tytułów z jednostkowymi
cenami brutto
Ilość wycenionych tytułów czasopism
6.
Zadanie III
Cena brutto ogółem za realizację
prenumeraty czasopism zagranicznych
na rok 2015. Załącznik nr …. do Oferty wykaz wszystkich tytułów z
jednostkowymi cenami brutto
Ilość wycenionych tytułów czasopism
Gdańsk, dnia .......................... 2014 roku
............................................................................
(pieczątka i podpis)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 1 (c.d.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
Wzór Oferty
OFERTA c.d.
do wypełnienia przez Wykonawcę wraz z załącznikami
DOKUMENTY
7.
8.
9.
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22
ust. 1 oraz w trybie art. 24 Pzp
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, potwierdzający
dopuszczenie
Wykonawcy
do
obrotu
prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
w przypadku Wykonawcy określonego jako
twórca – potwierdzenia nadania lub nabycia
tego statusu potwierdzające status prawny i
siedzibę Wykonawcy (aktualny odpis
właściwe-go rejestru albo zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
oraz w przypadku spółki cywilnej umowa
spółki)
Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z
opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i FP w ZUS
dołączyć jako Załącznik nr 1 do Oferty
dołączyć jako Załącznik nr 2 do Oferty
(oryginał lub kopie uwierzytelnione przez
osoby do tego upoważnione)
dołączyć jako Załącznik nr 3 do Oferty
(oryginał lub kopie uwierzytelnione przez
osoby do tego upoważnione)
10.
Aktualne oświadczenie o niezaleganiu z
opłacaniem
podatków
w
Urzędzie
Skarbowym
dołączyć jako Załącznik nr 4 do Oferty
(oryginał lub kopie uwierzytelnione przez
osoby do tego upoważnione)
11.
Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z pkt 3.1
ust 5 SIWZ
dołączyć jako Załącznik nr 5 do Oferty
(oryginał lub kopie uwierzytelnione przez
osoby do tego upoważnione)
Gdańsk, dnia .......................... 2014 roku
WŁASNORĘCZNY PODPIS Wykonawcy
.................................................
(pieczątka i podpis)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr
1 do Oferty z dnia ............ 2014 roku
Wzór
OŚWIADCZENIA
WYKONAWCY
do wypełnienia przez Wykonawcę
1.
O ś w i a d c z a m, że nie podlegam wykluczeniu z tytułu art. 24 Prawa zamówień
publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku)
2.
O ś w i a d c z a m, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3.
O ś w i a d c z a m, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.
4.
O ś w i a d c z a m, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania robót objętych
zamówieniem.
5.
O ś w i a d c z a m, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6.
O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w
warunkach szczegółowych zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
7.
O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami
realizacji zamówienia.
8.
O ś w i a d c z a m, że uważam się związany ofertą w okresie 30 dni od terminu
składania ofert.
9.
O ś w i a d c z a m, że zobowiązuję się w razie wygrania przetargu podpisać umowę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
10.
O ś w i a d c z a m, że przyjmuję przyszłe zobowiązania do udzielenia gwarancji i
rękojmi za roboty objęte zamówieniem.
Gdańsk, dnia .......................... 2014 roku
WŁASNORĘCZNY PODPIS WYKONAWCY OBEJMUJĄCY POZYCJE OŚWIADCZEŃ OD 1. DO 10.
.................................................
(pieczątka i podpis)
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
ZADANIE 1
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH PRZEWIDZIANYCH DO
PRENUMERATY NA ROK 2015
1.
*Akcent
0208-6220
2.
Albo albo Problemy Psychologii
1230-0802
3.
Angora
0867-8162
4.
*Archeion
0066-6041
5.
Arcana
1233-6882
6.
Architektura – Murator
1232-6372
7.
Art and Business
0867-3160
8.
ARTEon
1508-3454
9.
Ateneum Kapłańskie
0208-9041
10.
Atest-Ochrona Pracy
1230-4700
11.
Aura-Ochrona Środowiska
0137-3668
12.
B Bez Dogmatu
1231-1162
13.
*Bezpieczeństwo Pracy
0137-7043
14.
The Biblical Annals
2083-2222
15.
Biblioteka w Szkole
0067-5600
16.
*Bibliotekarz
0208-4333
17.
*Biuletyn Historii Sztuki - 2 egz.
0006-3967
18.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
(bez dodatku
Serwis Podatkowy,
Wyd. GOFIN)
19.
Biuletyn Informacyjny ZUS
1640-5943
20.
Bliza Gdyński kwartalnik artystyczny
2080-6213
21.
Borussia
0867-6402
22.
Buchalter
0867-7204
23.
Charaktery
1427-695X
24.
CHIP – Magazyn komputerowy
1230-817X
25.
Czas Kultury
0867-2148
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
26.
Czasy Nowożytne
1428-8982
27.
Dagerotyp
1233-2445
28.
*Delta
0137-3005
29.
*Dialog
0012-2041
30.
Didaskalia
1233-0477
31.
D Do Rzeczy
2299-8500
32.
*Dzieje Najnowsze
0419-8824
33.
Dziennik Gazeta Prawna – Prawo, Biznes, Polityka
2080-6744
34.
Dzikie życie
1231-8094
35.
Edukacja i Dialog
0866-952X
36.
*Edukacja Studia Badania Innowacje
0239-6858
37.
Eko i My- miesięcznik ekologiczny
1232-4531
38.
39.
*Ekonomika i Org. Przedsiębiorstw
Ekonomista
0860-6846
0013-3205
40.
*Etnografia polska
0071-1861
41.
*Ethos
0860-8024
42.
Fakty – Polityka Prawo Gospodarka
1644-3055
43.
Focus – poznać i zrozumieć świat
1234-9992
44.
*Fontes Tow. Nauk. w Toruniu
0082-5506
45.
Forbes
1733-7291
46.
Format
0867-2555
47.
Forum – przegląd prasy światowej
0015-8402
48.
*Forum Akademickie
1233-0930
49.
Foto Kurier
0867-6151
50.
Foto – Magazyn Fotograficzny
0324-8453
51.
Fragile
1899-4261
52.
Fronda
1231-6474
53.
*Fundusze Europejskie
1731-8939
54.
*Gazeta Bankowa
0860-7613
55.
Gazeta Kociewska
1232-3705
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
56.
Gazeta Olsztyńska
0137-9127
57.
Gazeta Podatkowa
1731-9447
58.
Gazeta Polska
1230-4581
59.
Gazeta Polska Codziennie
2083-7119
60.
Gazeta Pomorska
0867-4965
61.
Gazeta Tczewska
1232-2911
62.
Gazeta Współczesna
0137-9488
63.
*Gazeta Wyborcza – 2 egz.
0860-908X
64.
Geodesy and Cartography
0016-7134
65.
Glaukopis – Pismo społeczno – historyczne
1730-3419
66.
Głos Nauczycielski
0017-1263
67.
Głos Pomorza Dziennik Pomorza Środkowego
0137-9526
68.
Głos Szczeciński-Dzienni Pomorza Zachodniego
0137-9178
69.
Gość Niedzielny (z wkładką „Gość Gdański”)
0137-7604
70.
Handel Wewnętrzny
0438-5403
71.
Homo Dei
0208-757X
72.
Horyzonty Wychowania (Horyzonty Wiary)
0867-0358
73.
Jachting
0867-4337
74.
*Język Polski
0021-6941
75.
Journal of Ecology and Heath
1427-3381
76.
*Kino
0023-1673
77.
78.
Komputer Świat
*Konteksty Polska Sztuka Ludowa
1506-4026
1230-6142
79.
Kosmos
0023-4249
80.
Kraków – Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalny
1733-0459
81.
Kronika Miasta Poznania
0137-3552
82.
*Kronika Wielkopolski
0137-3102
83.
Kronos- Metafizyka, Kultura, Religia
1897-1555
84.
Krytyka Polityczna
1644-0919
85.
Książki – Magazyn do Czytania
2083-2881
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
86.
87.
K Kultura i Edukacja
*Kultura i Społeczeństwo
1230-266X
0023-5152
88.
Kultura Współczesna
1230-4808
89.
Kurier Finansowy
1897-032x
90.
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
0023-5865
91.
Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze
1232-2105
92.
Kwartalnik Filmowy
0452-9502
93.
*Kwartalnik Filozoficzny
1230-4050
94.
*Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
0023-5881
95.
96.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
*Kwartalnik Historyczny
0023-589X
0023-5903
97.
Kwartalnik Neofilologiczny
0023-5911
98.
Kwartalnik Pedagogiczny
0023-5938
99.
Lampa
1732-4661
100.
Literatura Ludowa
0024-4708
101.
*Literatura na Świecie
0324-8305
102.
*Magazyn Literacki Książki
1234-0200
103.
*Meander
0025-6285
104.
Meritum – Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
1896-2521
105.
Midrasz – Pismo Żydowskie
1428-121X
106.
*Monitor Zamówień Publicznych
1733-4837
107.
Mówią Wieki
1230-4018
108.
Murator
0239-6866
109.
*Muzyka
0027-5344
110.
Myśl Polska
1231-2258
111.
Najwyższy Czas – tygodnik
0867-0366
112.
*Namiary na Morze i Handel
1426-4187
113.
*Nasz Dziennik
1429-4834
Historia Gdańsk Dziennik Bałtycki
114. Nasza
.
2353-5350
115.
0137-3218
Nasza Polska - tygodnik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
116.
*Nasza Przeszłość
0137-3218
117.
Nasze Pomorze
1640-1239
118.
National Geographic - wersja polska
1507-5966
119.
*Nauka PAN
1231-8515
120.
*Nautologia
0548-0523
121.
Networld
1232-8723
122.
Newsweek Polska
1642-5685
123.
Niedziela Wersja A – ogólnopolska
0208-872X
124.
Niepodległość i Pamięć
1427-1443
125.
*Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo
2081-4763
126.
Nieznany Świat
0867-7654
127.
*Notatnik Teatralny
0867-2598
128.
129.
130.
131.
Notatki Płockie
*Notes Wydawniczy
0029-389X
1230-0624
Nowa Dekada Krakowska Dwumiesięczni Kulturalny
*Nowe Książki
0137-8562
132.
Nowy Filomata
1428-6327
133.
NNowy Obywatel
2082-7644
134.
*Ochrona Zabytków
0029-8247
135.
*Odra
0472-5182
136.
*Onomastica
0078-4648
137.
Opcje – kwartalnik
1230-9982
138.
Organizacja i Kierowanie
0137-5466
139.
Paedagogia Christiana
1505-6872
140.
Pamięć i Przyszłość
1899-508X
141.
*Pamiętnik Literacki
0031-0514
142.
*Pamiętnik Teatralny
0031-0522
143.
*Państwo i Prawo
0031-0980
144.
Perspektywy- Miesięcznik Edukacyjny
1427-354
145.
PC Format
1640-7776
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
146.
PC World
1232-3004
147.
Podróże – Magazyn Turystyczny
1505-3601
148.
*Polish Journal of Ecology
0420-9036
149.
Polityka
0032-3500
150.
Polityka Społeczna
0137-4729
151.
*Polonistyka
0551-3707
152.
*Polska –Dziennik Bałtycki 3 egz.)
(2 egz. Trójmiasto i 1 egz. Pomorze)
1428-8842
153.
Polska – Głos Wielkopolski
1898-3154
154.
*Polski Przegląd Kartograficzny
0324-8321
155.
*Poradnik Bibliotekarza
0032-4752
156.
*Poradnik Językowy
0551-5343
157.
Poznaj Swój Kraj
0032-6151
158.
Praca i Nauka za Granicą
1734-0330
159.
*Praca i Zabezpieczenie Społeczne
0032-6186
160.
Press-media, reklama, public relations
1425-9818
161.
Pressje
1644-7050
162.
*Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
0552-2188
163.
Przegląd (tygodnik)
1509-3115
164.
Przegląd Geologiczny
0033-2151
165.
Przegląd Historyczno-Oświatowy
0033-2178
166.
*Przegląd Historyczny
0033-2186
167.
*Przegląd Humanistyczny
0033-2194
168.
169.
170.
Przegląd Organizacji
P*Przegląd Orientalistyczny
*Przegląd Papierniczy
0137-7221
0033-2283
0033-2291
171.
Przegląd Religioznawczy
1230-4379
172.
Przegląd Statystyczny
0033-2372
173.
Przegląd Techniczny
0137-8783
174.
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
0137-5490
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
175.
*Przegląd Zachodni
0033-2437
176.
*Przegląd Zachodnio-Pomorski
0552-4245
177.
Przewodnik Katolicki
0137-8383
178.
Przyroda Polska
0552-430X
179.
Psychologia Społeczna
1896-1800
180.
*Rachunkowość
0481-5475
181.
*Renowacje i Zabytki
1643-2029
182.
Res Humana
0867-874X
183.
Res Publica Nova
1230-2155
184.
Rocznik Pedagogiczny
0137-9585
185.
Roczniki Ekonomi i Zarządzania KUL
2081-1837
186.
Roczniki Historii Kościoła KUL
2080-8526
187.
Roczniki Humanistyczne KUL
0035-7707
188.
Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne KUL
2080-6337
189.
Roczniki Nauk o Rodzinie KUL
2081-2078
190.
Roczniki Nauk Prawnych KUL
1507-7896
191.
Roczniki Pastoralno – Katechetyczne KUL
2081-1829
192.
Roczniki Pedagogiczne KUL
2080-850X
193.
Roczniki Psychologiczne KUL
1507-7888
194.
Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
2080-6354
195.
Roczniki Teologii Duchowości KUL
2081-6146
196.
Roczniki Teologii Ekumenicznej KUL
2081-6731
197.
Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii KUL
2080-8534
198.
Roczniki Teologii Moralnej KUL
2081-1810
199.
200.
201.
202.
203.
204.
*Roczniki Tow. Naukowego w Toruniu
Ruch Biblijny i Liturgiczny
*Ruch Literacki
Ruch Muzyczny
*Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rynek Turystyczny
0082-5522
0209-0872
0035-9602
0035-9610
0035-9629
1230-2716
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
205.
*Rzeczpospolita – 2 egz.
0208-9130
206.
*Scena
0137-8244
207.
208.
209.
Sens – Poradnik Psychologiczny
*Służba Pracownicza
Sobótka Śląski Kwartalnik Historyczny
1897-4430
0208-6948
0037-7511
210.
*Spotkania z Zabytkami
0137-222X
211.
*Sprawy Międzynarodowe
0038-853X
212.
Studia Europejskie
1428-149X
213.
*Studia Historyczne
0025-1429
214.
S Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny
0137-303X
215.
*Studia Philosophiae Christiana
0585-5470
216.
*Studia Prawnicze
0039-3312
217.
Style i Charaktery
1897-0745
218.
*Świat Druku
1230-5316
219.
*Świat Nauki
0867-6380
220.
*Teatr
0040-0769
221.
Teczka Specjalisty BHP – wzory dokumentów i wyjaśnień
Wydawnictwo BECK
222.
Tekstualia
1734-6029
223.
Teksty Drugie
0867-0633
224.
*Twórczość
0041-4727
225.
*Tygodnik Powszechny
0042-4808
226.
*Tygodnik Solidarność
0208-8045
227.
Urania – Postępy Astronomii
0032-5414
228.
Uważam Rze : Historia
2084-8633
229.
Uważam Rze inaczej pisane
2082-8292
230.
Voyage - Magazyn o Podróżach
1505-0882
231.
W Drodze
0137-480X
232.
W Sieci
2299-5579
233.
*Wiadomości Historyczne
0511-9162
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
234.
*Wiedza i Zycie
0137-8929
235.
*Więź
0511-9405
236.
*Wprost
0209-1747
237.
Wspólnota
0867-0935
238.
Wszechświat
0043-9592
239.
Wychowanie na co dzień
1230-7785
240.
241.
*Wydawca
Zadra
1231-1049
1508-6976
242.
*Zagadnienia Naukoznawstwa
0044-1619
243.
*Zapiski Historyczne - 2 egz.
0044-1791
244.
*Zeszyty Literackie
0751-0357
245.
Zeszyty Prasoznawcze
0555-0025
246.
Zdrowie
0137-8066
247.
Znak
0044-488X
248.
Żagle- Turystyka Sporty Wodne
0860-2670
249.
Życie Duchowe
1232-9460
250.
Życie Szkoły
0137-7310
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
ZADANIE 2
WYKAZ TYTUŁÓW POLSKICH WYDAWNICTW
WĄSKOSPECJALISTYCZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRENUMERATY
PRZEZ BIBLIOTEKĘ GDAŃSKĄ PAN NA ROK 2015
Lp.
1. ACTA POLONIAE HISTORICA
TYTUŁ
WYDAWCA
Komitet Nauk Historycznych PAN
2. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS.
SLAVICA WRTISLAVIENSIA
Uniwersytet Wrocławski
3. ANNALES SILESIAE
Wrocław. Tow. Naukowe
4. ALMANACH SCENY POLSKIEJ
Inst. Sztuki PAN
5. ARCHEOLOGIA POLONA
Inst. Archeologii i Etnografii PAN
6. ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE
Kom. Nauk. Praw. OPAN Kraków
7. ARCHIWUM DZIEJÓW OŚWIATY
Inst. Historii Nauk PAN
8. ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE
Pol. Tow. Ludoznawcze
9. ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI
SPOŁECZNEJ
Inst. Filozofii i Scojologii PAN
10.
ARCHIWUM KRYMINOLOGII
Inst. Nauk Prawnych PAN
11.
ARCHIWUM LITERACKIE
Inst. Badań Literackich PAN
12.
ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA
Inst. Podstaw Inżynierii Środ. PAN
13.
BADANIA FIZJOGRAFICNE NAD POLSKĄ
SER.A, PTPN Komitet Fizjograficzny
14.
BAROK
Uniw. Warszawski
15.
BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII POLSKIEJ
Inst. Geogr. I Przestrz. Zagospod.
PAN
16.
BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ
Inst. Historii PAN
17.
BIBLIOGR. LITERATURY POLSKIEJ, NOWY
KORBUT
Inst. Badań Liter. PAN
18.
BIBLIOGRAFIA POLSKA 1901- 39
Biblioteka Narodowa
19.
BIBLIOG. POL. HISTORII, GEOG. I KARTOGRAFII
Inst. Historii Nauki PAN
20.
BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ
Inst. Archeol. I Etnografii PAN
21.
BIBLIOTEKA LITERACKA POZNAŃSKICH
STUDIÓW POLONISTYCZNYCH
Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań
22.
BIBLIOTEKA MYŚLI SEMIOTYCZNEJ
Uniw. Warszawski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
23.
BIBLIOTEKA PAMIĘCI I MYŚLI
24.
BIBLIOTEKA POLONIJNA,
Tow. Liter. im. A. Mickiewicza,
oddział w Białymstoku
Kom. Badań Polonii PAN
25.
BIBLIOTEKA PRZEKŁ. Z LITER. ANTYCZNEJ
Kom. Nauk. O Liter. Antycznej PAN
26.
BIBLIOTEKA TOW. LITERACKIEGO im. A.
MICKIEWICZA
Tow. Literackie im. A. Mickiewicza
27.
BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA
Pol. Tow. Ludoznawcze
28.
BIBLIOTHECA ANTIQUA
Inst. Archeologii i Etnografii PAN
29
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN 1234-5210
30.
BIULETYN KPZK
Kom. Przestrzennego Zagospod.
Kraju PAN
31.
CZASOPISMO PRAWNO- HISTORYCZNE
Inst. Historii PAN
32.
CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
Inst. Gosp. Przestrz. I Komunalnej
PAN
33.
DENDROBIOLOGY
Inst. Dendrologii PAN Poznań-Kórnik(
zmiana tytułu: do roku 1999
ARBORETUM KÓRNICKIE)
34.
DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA
Inst. Geogr. i Przesstrzennego Zagosp.
PAN
35.
EOS
Polskie Tow. Filologiczne
36.
FAUNA POLSKI
Muzeum i Inst. Zoologii PAN
37.
FOLIA HISTORIAE ARTIUM
Komisja Historii Sztuki PAU
38.
FLORA POLSKA. GRZYBY
Inst. Botanik PAN
39.
FOLIA GEOGRAPHICA
Oddział PAN Kraków
40.
FOLIA ORIENTALIA
Komisja Orientalistyczna Oddziału
PAN Kraków
41.
GEOGRAPHIA POLONICA
Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN
42.
HEMISPHERES STUDIES ON CULTURES....
Zakł. Krajów Pozaeurop. PAN
43.
HISTORYKA
Oddział PAN Kraków
44.
INWENTARZ RĘKOPISÓW BIBLIOTEKI ZAKŁ.
NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
Tow. Przyjaciół Ossolineum
45.
KARTA
Fundacja Ośrodka KARTA
46.
KATALOG FAUNY POLSKIEJ
Muzeum i Inst. Zoologii PAN
47.
KATALOG RĘKOPISÓW BIBL. PAN W
KRAKOWIE
Bibl. PAN w Krakowie
48.
KATALOG STARYCH DRUKÓW BIBL. ZAKŁ.
NAROD. IM. OSSOLIŃSKICH
Tow. Przyjaciół Ossolineum
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
49.
KATALOG ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE
Inst. Sztuki PAN
50.
KODEKS DYPLOMATYCZNY WIELKOPOLSKI
Kom. Historyczna PTPN
51.
KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
Polskie Tow. Entomologiczne
52.
KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE
Kom. Nauk Psychol. PAN
53.
LINQUISTICA SILESIANA
Oddział PAN Kraków
54.
LITERATURA NA POGRANICZACH
Inst. Slawistyki PAN
55.
LUD
Polskie Tow. Ludoznawcze
56.
ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE
Polskie Tow. Ludoznawcze, Kom.
Nauk Etnograficznych PAN
57.
MEDIAEVALIA PHILOSOPHICA POLONORUM
Inst. Filozofii i Socjologii PAN
58.
MONOGRAFIE PSYCHOLOGICZNE PAN
Komitet Nauk Psychol. PAN
59.
MONOGRAFIE Z DZIEJÓW NAUKI I TECHNIKI
Inst. Historii Nauki PAN
60.
MONOGRAFIE Z DZIEJÓW OŚWIATY
Inst. Historii Nauki PAN
61.
NOWA EUROPA WSCHODNIA
62
NAUKA DLA WSZYSTKICH
Nauki Humanistyczne, Oddział PAN
w Krakowie
63.
ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE
Inst. Historii PAN
64.
OCHRONA PRZYRODY
Inst. Ochrony Przyrody PAN
65.
PALAEONTOLOGIA POLONICA
Inst. Paleontol. PAN
66.
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Pol. Tow. Socjologiczne
67.
POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA
Inst. Badań Liter. PAN
68.
POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
Zakł. Narodowy im. Ossolińskich
69.
POMNIKI DZIEJOWE POLSKI
PAU Kraków
70.
POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE
Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań
71.
POZNAŃSKIE STUDIA Z FILOZOFII
HUMANISTYKI
Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań
72.
PRACE GEOGRAFICZNE
Inst. Geografii i Zagosp. Przestrzen.
PAN
73.
PRACE KOMISJI JĘZYKOZNAWSTWA
Oddział PAN Kraków
74.
PRACE KOMISJI ORIENTALISTYCZNEJ
Oddział PAN Kraków
75.
PRACE KOMISJI SŁOWIANOZNAWSTWA
Oddział PAN Kraków
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
76.
PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ
PAU Wydz. Hist.-Filozoficzny
77.
PRACE KOMISJI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
PAU Kraków
78.
PRACE MUZEUM ZIEMI
Oddział PAN Warszawa
79.
PRACE NAUKOWE UNIW. ŚL. KATOWICE.
PSYCHOLOGIA
Uniwersytet Śląski
80.
PRACE NAUKOWE UAM, ETNOLOGIA I
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Uniw. Poznański
81.
PRACE NAUKOWE UAM, HISTORIA SZTUKI
Uniw. Poznański
82.
PRACE NAUKOWE UAM, PSYCHOLOGIA I
PEDAGOGIKA
Uniw. Poznański
83.
PRACE WROCŁAWSKIEGO TOW. NAUK.,
LITTERARIAE
Wrocławskie Tow. Naukowe
84.
PRZEGLĄD ANTROPOLOGICZNY
Pol. Tow. Antropologiczne
85.
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
Inst. Geogr. i Przestrzennego
Zagospod. PAN
86.
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
Łódzkie Tow. Naukowe
87.
PRZESZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI
Kom. Nauk Demograficznych PAN
88.
ROCZNIK BIBLIOTEKI PAN W KRAKOWIE
Bibl. PAN w Krakowie
89.
ROCZNIK HISTORII SZTUKI
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wyd. Neriton
90.
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ
Oddział PAN Kraków
91.
ROCZNIK KRAKOWSKI
Tow. Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa
92.
ROCZNIK POLSKO - NIEMIECKI
Inst. Studiów Politycznych PAN
93.
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY
Kom. Nauk Orientalistycznych PAN
94.
ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH
Oddział PAN Kraków
95.
ROCZNIK SLAWISTYCZNY
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
96.
ROCZNIKI BIBLIOTECZNE
Uniw. Wrocławski
97.
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I
GOSPODARCZYCH
PTPN
98.
ROCZNIKI HISTORYCZNE
PTPN
99.
ROZPRAWY KOMISJI JĘZYKOWEJ
WROCŁAWSKIEGO TOW. NAUKOWEGO
WTN Wrocław
100. ROZPRAWY LITERACKIE
Oddział PAN Kraków
101. ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY
Inst. Historii Nauk PAN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
102. RUCH FILOZOFICZNY
Polskie Tow. Filozoficzne, Toruń
103 SEMINARIA NAUKOWE WTN
WTN Wrocław
104
SILESIA ANTIQUA
Muzeum Archeologiczne we
Wrocławiu
105
SLAVIA ANTIQUA
PTPN
106
SLAVIA OCCIDENTALIS
PTPN
107 SŁOWNIK ARTYSTÓW POLSKICH I OBCYCH W
POLSCE DZIAŁAJACH
Inst. Sztuki PAN
108 SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY
KASZUBSZCZYZNY
Inst. Slawistyki PAN
109
Inst. Badań Lit. PAN
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
110. SPOTKANIA Z LITERATURĄ
Oddział PAN Kraków
111.
Inst. Hist. PAN
SPOŁECZEŃSTWO POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ
112. SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE
Inst. Archeol. I Etnografii PAN
113. STUDIA COPERNICANA
Inst. Hist. Nauki PAN
114. STUDIA DEMOGRAFICZNE
Komisja Nauk Demogr. PAN
115. STUDIA GEOLOGICA POLONICA
Inst. Nauk Geologicznych PAN
116. STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW
WIELKOPOLSKI I POMORZA
Pol. Tow. Hist. Oddział w Poznaniu
117. STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII
WOJSKOWOŚCI
Inst. Historii PAN
118. STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY
MATERIALNEJ
Inst. Archeologii i Etnografii PAN
119. STUDIA IURIDICA
Tow. Naukowe w Toruniu
120. STUDIA KOGNITYWNE
Inst. Slawistyki PAN
121. STUDIA KPZK
Kom. Przestrzennego Zagosp. Kraju
PAN
122. STUDIA LITTERARIA POLONO- SLAVICA
Inst. Slawistyki PAN
123. STUDIA NATURAE
Inst. Ochrony Przyrody PAN, seria A i
B
124. STUDIA REGIONALIA
Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN
125. STUDIA STAROPOLSKIE
Inst. Badań Lit. PAN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
126. STUDIA Z DZIEJÓW ROSJI I EUROPY
ŚRODKOWEJ
Inst. Historii PAN
127. STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I
SŁOWIAŃSKIEJ
Inst. Slawistyki PAN
128. STUDIA Z HISTORII SZTUKI
Inst. Sztuki PAN
129. STUDIA Z OKRESU OŚWIECENIA
Inst. Badań Liter. PAN
130. STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE
Inst. Historii PAN
131. TEKA KOMISJI URBANISTYKI I
ARCHITEKTURY
Oddział PAN w Krakowie
132. ZESZYTY NAUKOWE UJ. PRACE
HISTORYCZNOLITERACKIE
UJ
133. ZESZYTY NAUKOWE UJ. PRACE
PEDAGOGICZNE
UJ
134. ZESZYTY NAUKOWE UJ. PRACE PRAWNICZE
UJ
135. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI W
POLSCE
Inst. Sztuki PAN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
ZADANIE 3
CZASOPISMA ZAGRANICZNE PRZEWIDZIANE DO PRENUMERATY
NA 2015 ROK
Lp.
TYTUŁ
ISSN Kraj wydawania
1.
Akzente
0002-3957
2.
Allt om Vetenskap
Szwecja
3.
American Archivist
0361-9081
4.
American Literature
0002-9831
5.
Biblioteka
0869-4915
6.
Bibliothek — Forschung und Praxis
0321-4183
7.
Cambrian Medieval Celtic Studies
1353-0089
8.
Critical Quarterly
0011-1562
9.
Der Spiegel
0038-7452
10.
Der Westpreusse
0043-4418
11.
English Historical Review
0013-8266
12.
English Teaching Forum
1559-663X
13.
Esprit
0014-0759
14.
Essays in Criticism
0014-0856
15.
Foreign Affairs
0015-7120
16.
Geograficky Casopis
0016-7193
17.
Geographical Journal
0016-7398
18.
Germanistik
0016-8912
19.
Hansa Zeitschrift fur Schiffahrt
0017-7504
20.
Historia Zeitschrift fur alte Geschichte
0018-2311
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
21.
Historicky Casopis
0018-2575
22.
Historisk Tidsskrift
0018-263X
23.
History
0018-2648
24.
History Today
0018-2753
25.
Illustrerad Vetenskap
0281-9341
26.
Inostrannaja Literatura
0130-6545
27.
Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas
0021-4019
28.
Journal of Victorian Culture
1355-5502
29.
Law Library Journal
0023-9283
30.
Les Temps Modernes
0040-3075
31.
Literaturnaja Rossija
0024-4856
32.
Mariner’s Mirror
0025-3359
33.
Mezdunarodnyj Forum Po Informacii...
0203-6460
34.
Mind
0026-4423
35.
National Geographic Magazine
0027-9358
36.
Naucnyje i Techniceskie Biblioteki
0130-9765
37.
Neptunia
0758-5748
38.
Observer
0029-7712
39.
Osteuropa
0030-6428
40.
Oud Holland
0030-672X
41.
Philosophische Rundschau
0031-8159
42.
Preussischen Allgemeinen Zeitung
0800-3068
43.
Restaurator – International Jurnal for the Prevention of
Library
0034-5806
44.
Revue des Deux Mondes
0750-9278
45.
Russkaja Literatura
0131-6095
46.
Scandia
0036-5483
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
47.
Scandinavian Economic History Review
0358-5522
48.
Scandinavica
0036-5653
49.
Scientific American
0036-8733
50.
Sea Breezes
0036-9977
51.
Slavic and East European Journal
0037-6752
52.
Slovenska Literatura
0037-6973
53.
Sudetendeutsche Zeitung/Volksbote
0491-4546
54.
The Economist
0013-1613
55.
The Library
0024-2160
56.
Time
0040-781X
57.
Vestnik Moskovskogo Universiteta Geografija
0579-9414
58.
Victorian Studies
0042-5222
59.
Viertelsjharshefte fur Zeitgeschichte
0042-5702
60.
Zeitschrift fur Historische Forschung
0340-0174
61.
Zeitschrift fur Ostdeusche Familiengeschichte
2190-7145
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
UMOWA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PRENUMERATY
CZASOPISM POLSKICH NA ROK 2015
W dniu ................................... w Gdańsku pomiędzy :
Polską Akademią Nauk 00-901 Warszawa Plac Defilad 1, reprezentowaną przez Prezesa
Michała Kleibera, w imieniu której na mocy pełnomocnictwa działa
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku 80-858,
ul. Wałowa 15; NIP 525-15-75-083, tel./fax +48 58 301-55-23
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony, oraz
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
reprezentowanego przez
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
zwanego dalej „Wykonawcą” z drugiej strony została zawarta niniejsza umowa.
Strony niniejszym uzgadniają, co następuje:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie dotyczące obsługi prenumeraty
czasopism polskich na rok 2015 według załączonego wykazu tytułów stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy, a będący Załącznikiem do Oferty Wykonawcy z dnia ………….. r.
Dostawy winny odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach pracy Biblioteki.
§2
Zgłoszona w postępowaniu przetargowym cena prenumeraty (w tym podatek VAT) jest ceną
ostateczną i wynosi: …..…......... zł. (słownie:………………………………………………. ).
§3
Termin obowiązywania Umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z
uwzględnieniem treści § 7.
§4
1. Należność za realizowaną dostawę czasopism będzie regulowana sukcesywnie
po każdym miesiącu kalendarzowym, w oparciu o fakturę VAT wystawioną na
podstawie miesięcznego wykazu dostarczonych czasopism.
2. Faktura VAT musi zostać dostarczona przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku kiedy 10 dzień
miesiąca wypada w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i dni ustawowo wolne)
nie później niż dnia następnego roboczego.
3. Termin zapłaty faktury VAT wynosi 21 dni.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie
pisemnej o zaprzestaniu ukazywania się danego tytułu w przeciągu 14 dni od
dnia uzyskania informacji o tym fakcie.
5. Po zakończeniu roku, z uwzględnieniem zapisu treści § 7, Wykonawca dokona
rozliczenia całości zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
§5
Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania
wykazów dostarczonych tytułów czasopism w układzie alfabetycznym wraz z ich
wartością w przeciągu 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. W/w wykaz,
zaakceptowany w przeciągu 2 dni roboczych przez Zleceniodawcę, będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury z uwzględnieniem reklamacji wymienionych w § 8
niniejszej Umowy.
§6
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do codziennych przesyłek specyfikację
dostawy.
§7
Ostateczne rozliczenie prenumeraty za rok 2015 nastąpi do końca II kwartału
2016 r.
§8
Reklamacje dotyczące braków, opóźnień w dostawach lub egzemplarzy z defektem
będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej e-mailem lub faxem w
terminach:
1. W przypadku dzienników (gazet) – w dniu następnym roboczym od daty jego
ukazania się.
2. W pozostałych wypadkach – w momencie stwierdzenia braku.
3. Reklamacje Wykonawca wyjaśni w ciągu 2 dni roboczych pisemnie na adres
email Zamawiającego: [email protected], Zamawiający potwierdzi
otrzymanie odpowiedzi na reklamację nie później niż następnego dnia po
otrzymaniu odpowiedzi.
4. Reklamacja może nie być uznana, jeżeli zostanie zgłoszona po określonych
terminach.
5. Adresem elektronicznym do składania reklamacji jest e-mail: …………...………. ,
natomiast numerem faxu jest ………………….. .
§9
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w
Kodeksie Cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:
a) Wykonawca przerwał dostawę czasopism, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni;
b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji
Firmy Wykonawcy.
3. Zamawiający oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, może
odstąpić od Umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć przy zawarciu Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 3 może nastąpić w trybie
i na zasadach określonych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
1.
§ 10
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy
udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji dostarczonych czasopism, według
stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
§ 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
okolicznościach :
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 % ceny
prenumeraty określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki;
b. za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji, w wysokości 0,1 % wartości
tytułu zgłoszonego w reklamacji liczony po dwóch dniach roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji. Termin realizacji reklamacji może być wydłużony na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierający merytoryczne uzasadnienie
wydłużenia realizacji reklamacji. Do czasu realizacji reklamacji nie wlicza się
sobót, niedziel i świąt.
2. Jeżeli zwłoka w usunięciu reklamacji przekroczy 21 dni, Zamawiający
upoważniony będzie do zakupu reklamowanego tytułu na koszt Wykonawcy.
§ 12
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:
a. za zwłokę w dokonaniu zapłaty zgodnie z § 2 i § 4 w wysokości 0,1 % wartości
faktury, za każdy dzień zwłoki;
b. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,1 % wartości faktury, za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór
powinien zostać zakończony.
§ 13
Strona, odstępująca od Umowy z przyczyn za które druga strona nie
ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %
ceny prenumeraty.
§ 14
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19
poz.
117) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
UMOWA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PRENUMERATY POLSKICH
WYDAWNICTW WĄSKOSPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2015
W dniu ..................................... w Gdańsku pomiędzy :
Polską Akademią Nauk 00-901 Warszawa Plac Defilad 1, reprezentowaną przez
Prezesa
Michała Kleibera, w imieniu której na mocy pełnomocnictwa działa
dr
Zofia Tylewska-Ostrowska Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej z siedzibą
w Gdańsku 80-858, ul. Wałowa 15; NIP 525-15-75-083, tel./fax +48 58 301-55-23
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony, oraz
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanego przez
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
zwanego dalej „Wykonawcą” z drugiej strony została zawarta niniejsza Umowa.
Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie dotyczące obsługi prenumeraty
polskich wydawnictw wąskospecjalistycznych na rok 2015 według załączonego
wykazu tytułów stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Zgłoszona w postępowaniu przetargowym cena prenumeraty (w tym podatek VAT) jest
ceną ostateczną i wynosi: ……………...
§3
Umowa zostaje zawarta na czas od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§4
Ostateczne rozliczenie prenumeraty za rok 2015 nastąpi do końca II kwartału 2016 r.
§5
W związku z nieregularnym ukazywaniem się kwartalników, roczników oraz innych
periodyków, rozliczenie następować będzie po każdorazowej dostawie wraz z fakturą
z terminem płatności 21 dni.
§6
Reklamacje dotyczące braków, opóźnień w dostawach lub egzemplarzy z defektem
będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty
elektronicznej lub faxem. Adres e-mail …………, nr faxu …………… .
§7
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:
a. Wykonawca przerwał dostawę czasopism, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni;
b. zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji
Firmy Wykonawcy.
3. Zamawiający oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, może
odstąpić od Umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku – PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism 2015
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć przy zawarciu Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 3 może nastąpić w trybie
i na zasadach określonych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
§8
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale
Zamawiającego, protokół inwentaryzacji dostarczonych czasopism, według stanu na
dzień odstąpienia od Umowy.
§9
Zamawiającemu
1. Wykonawca zapłaci
kary umowne w następujących
okolicznościach :
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
za przedmiot Umowy, określonego w § 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
b. za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji, w wysokości 0,1 % wartości tytułu
zgłoszonego w reklamacji liczony po trzech dniach od dnia zgłoszenia reklamacji,
termin realizacji reklamacji może być wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy
zawierający merytoryczne uzasadnienie wydłużenia realizacji reklamacji. Do
czasu realizacji reklamacji nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.
2. Jeżeli zwłoka w usunięciu reklamacji przekroczy 21 dni, Zamawiający
upoważniony będzie do zakupu reklamowanego tytułu na koszt Wykonawcy.
§ 10
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących
okolicznościach:
a.
za zwłokę w dokonaniu zapłaty zgodnie z § 5, w wysokości 0,1 % wartości
faktury, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty;
§ 11
Strona odstępująca od Umowy, z przyczyn za które druga strona nie
ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy.
§ 12
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający:
Dostawca:
Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku –PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism
2015
Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.
UMOWA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PRENUMERATY
CZASOPISM ZAGRANICZNYCH NA ROK 2015
W dniu ..................................... w Gdańsku pomiędzy :
Polską Akademią Nauk 00-901 Warszawa Plac Defilad 1, reprezentowaną przez
Prezesa
Michała Kleibera, w imieniu której na mocy pełnomocnictwa działa
dr Zofia
Tylewska-Ostrowska Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej z siedzibą w
Gdańsku 80-858, ul. Wałowa 15; NIP 525-15-75-083, tel./fax +48 58 301-55-23
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,
oraz
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy)
reprezentowanego przez
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
zwanego dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, została zawarta Umowa - Strony
uzgadniają, co następuje:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie dotyczące obsługi prenumeraty
czasopism zagranicznych na 2015 rok wg załączonego wykazu tytułów stanowiącego
załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Zgłoszona w postępowaniu przetargowym cena prenumeraty (w tym podatek VAT) jest
ceną ostateczną i wynosi: ……………... obejmuje cenę prenumeraty czasopism łącznie
z podatkiem VAT, opłatami celnymi i kosztami przesyłki.
§3
Termin obowiązywania Umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. Ostateczne rozliczenie prenumeraty nastąpi do końca III kwartału 2016 r.
§4
Strony ustalają, iż do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Dostarczenie Zamawiającemu faktury zgodnie z § 2 do dnia 15 grudnia 2014.
2. Terminowe dostarczanie do siedziby Zamawiającego pozycji objętych
prenumeratą.
3. Informowanie o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów (m.in. o zeszytach
specjalnych, opóźnieniach wydawniczych, zmianie lub zawieszeniu tytułu).
Wszystkie tego typu zmiany winny być zgłoszone na piśmie i winny stanowić
podstawę do zawarcia dodatkowego porozumienia.
4. Uwzględnienie zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji.
Ustala się, iż reklamacje dotyczące braków, opóźnień i defektów w dostawach będą
składane przez Zamawiającego drogą e-mail lub faxem. Adres e-mail
…………..............., nr faxu …………………. .
W wypadku reklamacji dotyczących: - defektów, uszkodzeń w transporcie lub
braków w przesyłce w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki,
27 z 40
Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku –PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism
2015
W przypadku nie dostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem reklamacji,
Wykonawca wystawia fakturę korygującą na kwotę równą wartości reklamacji.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania co miesiąc wykazu
dostarczonych czasopism wraz z ich wartością w nieprzekraczalnym terminie do
końca miesiąca.
§5
Zamawiający oświadcza, iż zamówione czasopisma służą wyłącznie do celów
dydaktycznych i naukowych.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:
a) Wykonawca przerwał dostawę czasopism, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni;
b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji
Firmy Wykonawcy.
3. Zamawiający oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, może
odstąpić od Umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć przy zawarciu Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 3 może nastąpić w trybie
i na zasadach określonych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
§7
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy
udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji dostarczonych czasopism, według
stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
okolicznościach:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określonego w § 1 Umowy, za każdy
dzień zwłoki;
b. za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji, w wysokości 0,1 % wartości
tytułu zgłoszonego w reklamacji liczony po trzech dniach od dnia zgłoszenia
reklamacji, termin realizacji reklamacji może być wydłużony na pisemny
wniosek Wykonawcy zawierający merytoryczne uzasadnienie wydłużenia
realizacji reklamacji. Do czasu realizacji reklamacji nie wlicza się sobót,
niedziel i świąt.
2. Jeżeli zwłoka w usunięciu reklamacji przekroczy 21 dni, Zamawiający
upoważniony będzie do zakupu reklamowanego tytułu na koszt Wykonawcy.
§9
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:
a. za zwłokę w dokonaniu zapłaty zgodnie z § 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
za przedmiot Umowy określony w § 1, za każdy dzień zwłoki.
§ 10
28 z 40
Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 roku –PAN Biblioteka Gdańska – prenumerata czasopism
2015
Strona, odstępująca od Umowy z przyczyn za które druga strona nie
ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 Umowy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający :
29 z 40
Wykonawca:
Download