Dla tytułów zagranicznych:

advertisement
WZÓR UMOWY
(czasopisma zagraniczne – zadania częściowe nr 2)
Umowa została zawarta w Lublinie, dnia
pomiędzy:
Politechniką Lubelską
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38D
reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Zamawiającym,
a .........................................................
.........................................................
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o
zamówienie publiczne na: Prenumerata czasopism dla PL na rok 2014 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr BZP/PN/173/2013, Strony oświadczają, co następuje:
§1
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego nr BZP/PN/173/2013 dla zadania nr 2, (czasopisma
zagraniczne) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
§2
1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”’ jest dostawa sukcesywna
zaprenumerowanych zagranicznych wydawnictw ciągłych zwanych dalej „czasopismami” w roku
2014 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
.............................
2. Termin realizacji Zamówienia obejmuje okres od 01-01-2014 do 31-12-2014. W przypadku, gdy
końcowe numery zaprenumerowanych czasopism ukażą się po miesiącu grudniu 2014, Strony
niniejszym, wyrażają zgodę na przedłużenie terminu umowy do dnia otrzymania ostatniego
egzemplarza czasopisma z 2014 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 2015-06-30 r.
3. Termin realizacji dostawy poszczególnych czasopism wchodzących w skład dostawy sukcesywnej
nastąpi:
Zadanie 2
Pakiet 1 – w terminie do 4 tygodni od ukazania się czasopisma
Pakiet 2 - w terminie do 12 tygodni od ukazania się czasopisma
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy
na kwotę (brutto) ……………….zł (słownie; …………………………………..) w tym:
- wartość netto ………………………....….zł
- podatek VAT …………………………………zł
Wynagrodzenie to odpowiada przewidywanemu do wykonania zakresowi dostaw określonych w
ofercie Wykonawcy.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, za dostarczone czasopisma, Wykonawca
zapewni odprawę celną i ponosi jej koszt.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT z
zaznaczeniem, jakiej jednostki Zamawiającego dotyczy dana grupa czasopism.
2. Strony ustalają, że formą wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie przedpłata rozliczana w
następujący sposób:
a) Jedna przedpłata w wysokości 100% rocznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 –
do dnia 31 grudnia 2013 r.
3. Rozliczenie przedpłaty, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi fakturą korygującą
VAT do 15 grudnia 2014 roku. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5
rozliczenie dokonanej przez Zamawiającego przedpłaty nastąpi z uwzględnieniem tych
okoliczności. Jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 zdanie drugie, rozliczenie
może być przedłużone do 30-06-2015 r. Wraz z dostarczeniem egzemplarzy opóźnionych, nie
ujętych w rozliczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu będą wystawiane
faktury korygujące VAT, nie dłużej jednak niż do 30-06-2015 r.
4. Po dokonaniu przedpłaty Wykonawca wystawi fakturę VAT.
5. Termin płatności za fakturę ustala się na 21 dni od daty wystawienia jej przez Wykonawcę faktury
i jej dostarczenia Zamawiającemu.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następującym zakresie i na
określonych poniżej warunkach:
1.1 Co do wysokości wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy.
b) w przypadku zmiany cen czasopism dokonanych przez ich Wydawcę, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy
c) w przypadku zaprzestania wydawania przez Wydawcę danego czasopisma
1.2 . Co do terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 zdanie drugie
1.3 .Co do przedmiotu umowy:
a) w przypadku znacznego podwyższenia ceny (o więcej niż 100%) któregokolwiek z czasopism
przez Wydawcę w stosunku do ceny ofertowej lub w przypadku stwierdzenia nieprzydatności
danego czasopisma Zamawiający ma prawo do zmiany zakresu zamówienia.
2. Zmiana umowy wymaga aneksu podpisanego przez obie Strony, za wyjątkiem sytuacji opisanej w
ust. 1.2 lit a).
3. W przypadku zaprzestania wydawania przez Wydawcę danego czasopisma lub wyczerpania nakładu
danego czasopisma Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty należnej za
czasopisma niedostarczone z tego powodu w terminie 7 dni do daty powiadomienia przez Wydawcę
o tych okolicznościach.
§6
1. Dostawa zaprenumerowanych przez Zamawiającego czasopism będzie realizowana do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego tj. do Biblioteki przy ul. Nadbystrzyckiej 40A, 20-618 Lublin w
dni powszednie, w terminach określonych w § 2 ust. 3.
2. Dowód dostawy, dołączany do każdego pakietu z czasopismami, stanowiący potwierdzenie
rzeczywistej dostawy wymienionych w nim tytułów, liczby oraz cen zakupu, będzie stanowił
podstawę rozliczenia finansowego. Dowód dostawy będzie niezwłocznie weryfikowany przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych w
swojej ofercie.
4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących
prenumerowanych czasopism (np. zmiana tytułu, częstotliwości ukazywania się lub wycofanie
tytułu z rynku).
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do składania reklamacji przedmiotu umowy. Reklamacje
jednostkowe tytułów będą zgłaszane jedną z dróg: telefoniczną (tel………….), elektroniczną (email…………………), pocztą tradycyjną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zareklamowanego czasopisma w terminie 4 tygodni
od dnia zgłoszenia reklamacji.
3. Zamawiający będzie dokonywał reklamacji zbiorczych 4 razy w ciągu roku obejmującego
prenumeratę: w kwietniu, lipcu, październiku oraz w I połowie grudnia. Zgłoszenie będzie
dokonywane jedną z dróg: telefoniczną, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
4. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia reklamacji jedną z dróg: telefoniczną,
elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz skutecznego jej załatwienia w jak najkrótszym czasie.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych w sytuacjach i wysokości
określonych w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w dostawie czasopism w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% wartości zamówienia. Kara naliczana jest osobno za każdy
opóźniony egzemplarz zamawianych czasopism.
b) Za zwłokę w dostawie zareklamowanego czasopisma, o którym mowa w § 7 ust. 2, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie więcej niż
10% wartości zamówienia. Kara naliczana jest osobno za każdy opóźniony egzemplarz
zareklamowanych czasopism.
c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
5. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych, określonych w
ust. 2, z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie jednego
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.).
§ 12
Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. SIWZ
2. Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download