wejdź - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pilotaż sukcesem zmian
Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
Informacje o powiatowym projekcie wdrożeniowym:
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Zadanie1: Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów
Wspomagania (RPW)
Zadanie 2: Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń w ramach
lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
Zadanie 3: Powiatowy drogowskaz – opracowanie i monitorowanie
Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)
Projektodawca: Powiat Nowotarski
Realizator projektu: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Kwota dofinansowania: 3 400 730,96 zł
Koordynator projektu : Monika Hołowczak
Menager ds. finansowych: Ewa Bobek
Pracownik administracyjno-merytoryczny: Anita Wójcik
Pracownik ds. księgowości i płac: Barbara Haręza
Pracownik ds. zamówień publicznych: Iwona Waksmundzka, Marta Rajca
Cel główny:
Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek
poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami
93 szkół/przedszkoli powiatu nowotarskiego
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
Cele szczegółowe:
• poprawa zdolności powiatu nowotarskiego do planowania i projektowania
procesu wspomagania 93 szkół/przedszkoli poprzez opracowanie
i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)
• poprawa spójności procesu doskonalenia 1116 nauczycieli/lek z potrzebami
93 szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie
Rocznych Planów Wspomagania (RPW) z terenu powiatu nowotarskiego
Cele szczegółowe:
• podniesienie kompetencji 71 dyrektorów/rek szkół/przedszkoli
z powiatu nowotarskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie
przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia
nauczycieli/lek i zastosowania wniosków
z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia
• poprawa współpracy 25 dyrektorów/rek szkół/przedszkoli,
75 nauczycieli/lek w powiecie nowotarskim
poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia
Wykaz placówek objętych wsparciem w ramach projektu:
Przedszkola – 3
Szkoły podstawowe - 47
Gimnazja – 28
Szkoły ponadgimnazjalne – 15
W projekcie udział zadeklarowało 1086 nauczycieli/lek oraz 62 dyrektorów/rek
szkół/przedszkoli z terenu powiatu nowotarskiego (1148).
W ramach zadania 1 Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów
Wspomagania (RPW) w 93 szkołach/przedszkolach
w jednym roku szkolnym zaplanowano:
•
•
•
•
•
•
•
opracowanie 93 Rocznych Planów Wspomagania (RPW)
opracowanie 93 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Wspomagania (RPW)
zorganizowanie 93 spotkań z dyrektorem (93 h)
zorganizowanie 93 spotkań z Radą Pedagogiczną (186 h)
zorganizowanie 93 warsztatów diagnostyczno-rozwojowych (279 h)
zorganizowanie 279 warsztatów dla nauczycieli/lek z ekspertami zewnętrznymi (837 h)
zorganizowanie 465 konsultacji grupowych i innych form spotkań grupowych
z ekspertem zewnętrznym (1395 h)
• zorganizowanie 279 konsultacji indywidualnych ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju
Edukacji (558 h)
Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji w powiecie nowotarskim:
Balicka Barbara
Bocheńska Patrycja
Dyda Anna
Dyda Jakub
Dębski Robert
Faber Danuta
Jurkowska Jadwiga
Koszarek Anna
Lichosyt- Ogrodny Michał
Stanaszek Agnieszka
Topolska Anna
W ramach zadania 2 Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń
w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia:
Powiat nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy
i samokształcenia:
1. Sieć dyrektorów szkół/przedszkoli - koordynator sieci Marta Sokołowska
2. Sieć nauczycieli wychowawców - koordynator sieci Natalia Ligas
3. Sieć nauczycieli przedmiotów humanistycznych - koordynator sieci
Marzena Waksmundzka
4. Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych koordynator sieci Monika Nycz
W ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia
w jednym roku szkolnym planuje się:
• opracowanie 4 Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS)
• opracowanie 4 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Pracy Sieci
• zorganizowanie 4 spotkań organizacyjnych (8 h)
• zorganizowanie 12 spotkań roboczych z ekspertem zewnętrznym (48 h)
• zorganizowanie 4 spotkań podsumowujących (8 h)
• pracę na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie (ORE)
Zadanie 3 Powiatowy drogowskaz – opracowanie
i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)
Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie
opublikowany w 2 tomach:
• I tom – do X 2013 (w nakładzie 113 egzemplarzy)
• II tom – do X 2014 (w nakładzie 113 egzemplarzy)
Ponadto na zakończenie realizacji projektu - do VI 2015 (w nakładzie 113
egzemplarzy) - opracowany zostanie raport z przeprowadzenia procesu
wspomagania na terenie powiatu nowotarskiego.
Powiatowy Program Wspomagania zawierał będzie w szczególności:
•
założenia nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
w Polsce
•
wskazanie tematów i harmonogramów wdrażania Rocznych Planów
Wspomagania w 93 szkołach/przedszkolach z terenu powiatu
nowotarskiego
•
wykaz powołanych przez powiat nowotarski 4 sieci współpracy
i samokształcenia
Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie zaopiniowany
przez specjalistów z instytucji wspierających szkoły/przedszkola:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej
oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Co utrudnia pracę w projekcie:
•
procedury przetargowe
•
duża skala projektu
•
brak stabilizacji nauczycieli w okresie zmian (zwolnienia z pracy)
•
brak chęci do współpracy niektórych nauczycieli
Co ułatwia pracę w projekcie:
• dobry
kontakt z dyrektorem szkoły oraz z nauczycielami - nauczyciele
znają założenia projektu
• aktywna, otwarta Rada Pedagogiczna, chcąca zmian na lepsze
• możliwość dogłębnej diagnozy, analizy sytuacji w placówce
• tematyka warsztatów ściśle odpowiadająca potrzebom szkoły/ przedszkola
• możliwość samodzielnego określenia przez RP co chcą doskonalić, w jakiej
formie
Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
www.ore.edu.pl
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
www.pore.nowotarski.pl
Dziękujemy Państwu za uwagę
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
ul. Kościuszki 3
34-400 Nowy Targ
tel. 725 505 039
[email protected]
www.pore.nowotarski.pl
Download