Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i zasady udostępniania

advertisement
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i zasady udostępniania danych
w nich zawartych
Ewidencja materiałów bibliotecznych (rejestr przybytków, księgi inwentarzowe zbiorów książkowych
oraz zbiorów specjalnych)
Ewidencja czytelników
Ewidencja wypożyczeń
Ewidencja pracowników
Ewidencja wynagrodzenia pracowników
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece
Rejestr pieczęci używanych w Bibliotece
Rejestr delegacji
Rejestr wypadków
Rejestr zarządzeń Dyrektora Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
Księga druków ścisłego zarachowania
Listy obecności
Dziennik korespondencji wpływającej i wychodzącej z Biblioteki
Akta osobowe pracowników
Dane osobowe czytelników Biblioteka wykorzystuje wyłącznie do celów statystycznych, roszczeń,
wynikających z regulaminów lub innych przepisów lub w sposób określony w innych dokumentach,
jeśli są one niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki. Biblioteka dokonała zgłoszenia danych
osobowych czytelników do rejestracji GIODO.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez dyrektora Biblioteki,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Dostęp do ewidencji, rejestrów oraz pozostałej dokumentacji Biblioteki mają upoważnione lub
wyznaczone przez dyrektora Biblioteki osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21.01.2010r.
Małgorzata Merczyńska –dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards