regulamin laboratorium mikroskopii elektronowej

advertisement
REGULAMIN LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (LME) istnieje w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im.
M. Nenckiego od 1973 i jest dostępne dla naukowców z całego kraju.
1. Z mikroskopów elektronowych mogą korzystać osoby, które złożyły zapoznały się z obsługą tych
urządzeń oraz regulaminem poświadczonym własnoręcznym podpisem.
2. Użytkownik rozpoczynający/kończący pracę zobowiązany jest:
•
•
•
•
•
•
poinformować o tym pracowników LME
określić rodzaj wykonywanych analiz
wpisać swoje dane, datę, godziny/rodzaj pracy z liczbą zdjęć/pomiarów do karty pracy
danego mikroskopu i nr zlecenia/umowy lub tematu/grantu, z którego zostanie wniesiona
opłata za użytkowanie aparatury (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 4/2014)
dbać o stan pomieszczeń
poinformować
obsługę
o
wszelkich
nieprawidłowościach
w
działaniu
aparatury/oprogramowania
oddać elektroniczną kartę dostępu do pomieszczeń.
3. Wymiana preparatów dokonywana jest wyłącznie przez pracowników LME w związku
z ryzykiem zapowietrzenia kolumny mikroskopu, bądź uszkodzenia elementów śluzy i/lub
uchwytu preparatowego.
4. Zabronione jest:
• modyfikowanie oprogramowania bądź ustawień mikroskopu
• pozostawienie mikroskopu z włączoną wiązką i ekranikiem do ustawiania ostrości w pozycji
roboczej
• pozostawienie matrycy kamery cyfrowej w pozycji roboczej (wsuniętej do kolumny)
• używanie zewnętrznych nośników pamięci
• spożywanie jedzenia i picie napojów w pomieszczeniach mikroskopów elektronowych
• regulowanie systemu klimatyzacji.
5. W przypadku przerwy w trakcie pracy dłuższej niż 5 min, należy o tym powiadomić
pracowników LME, gdyż grozi to ‘wypaleniem’ ekranu/matrycy.
6. Preparaty powinny być nałożone na stabilnym podłożu, by zapobiec kontaminacji kolumny.
7. Dokumentacja wykonanych analiz zgrywana jest WYŁĄCZNIE przez pracowników LME na
płytach CD/DVD.
8. Ubrania wierzchnie/plecaki proszę zostawić w portierni.
9. Należy NATYCHMIAST zawiadomić LME o rezygnacji z zarezerwowanego terminu.
W pozostałych niewymienionych kwestiach należy stosować się do poleceń pracowników LME lub
ogólnych zasad BHP.
Naruszenie zasad powyższego regulaminu uniemożliwi kontynuację pracy.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem
Imię i nazwisko:
Data
Download