Kryteria wymagań z historii – klasa 2

advertisement
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA II
Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań.
Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z
poprzedniego poziomu.
DOPUSZCZAJĄCY
DOSTATECZNY
DOBRY
BARDZO DOBRY
ROZDZIAŁ I POLSKA I ŚWIAT W XII-XIVWIEKU
pojęcia;zakony
rycerskie, Krzyżacy,
wielk mistrz komtur,
Mongołowie, Tatarzy,
uniwersytet,
pojęcia:Zakon
Kawaletrów
Mieczowych,Prusowie,
jarłyk,żupa,osadnictwo,
Ruś Halicka
daty:1226r.,
1241r.,1295r.,1308r.,
1320r.,1364r.
postacie:Batuchan,Jakub
Świnka,Henryk IV
Probus,Henryk
pobożny
postacie:,Konrad
Mazowiecki,
Czyngis-chan, Henryk
Pobożny,
Przemysł II,
Władysław Łokietek,
Wacław II, Przemysł II
uczeń potrafi
wytłumaczyć,dlaczego
Kazimierz Wielki,
został nazwany
Wielkim
daty:1223,1300,1309,
13201321,1331,1335,
1343,
uczeń potrafi
przedstawić skutki
najazdu mongolskiego
na Polskę,
opisuje przyczyny
i przebieg
zjednoczenia,
wymienia sojuszników
i wrogów Łokietka
lokalizuje na mapie
omawiane
wydarzenia,
określa przyczyny
sukcesów
krzyżackich
omawia sposób
organizacji państwa
krzyżackiego,
wyjaśnia,dlaczego
Krzyżacy byli
niebezpiecznym
sąsiadem dla
Polski,
wymienia grupy
społeczne
zainteresowane
zjednoczeniem,
wymienia miejsca i
warunki pokoju z
Krzyżakami,
lokalizuje na
mapie
wydarzenia
uczeń ocenia znaczenie
sprowadzenia Krzyżaków do
Polski
opisuje sprzeczny
z zasadami chrześcijańskimi
sposób postępowania
Krzyżaków i ich cel
przedstawia pozytywne
i negatywne skutki
sprowadzenia Krzyżaków do
Polski
dokonuje rachunku strat
(szczególnie terytorialnych),
jakie Polska poniosła
w okresie rozbicia
dzielnicowego
wskazuje znaczenie
koronacji
w procesie zjednoczenia
Królestwa Polskiego
określa rolę grup
społecznych,
książąt oraz Kościoła w
zjednoczeniu
wymienia osiągnięcia
i porażki Łokietka
określa zasięg terytorialny
państwa Władysława
Łokietka
ocenia znaczenie założenia
uniwersytetu
w Krakowie,
wymienia osiągnięcia
dyplomatyczne
kulturalne i gospodarcze
Kazimierza Wielkiego
wyjaśnia związek między
osiągnięciami Kazimierza
Wielkiego
a pozycją Polski na arenie
międzynarodo-wej
DOPUSZCZAJĄCY
DOSTATECZNY
DOBRY
ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA
pojęcia:stan,lokacja,rynek,ratusz,sołtys
czynsz , dwópolówka,trójpolówka,
giermek, żak,styl
romański,,asceta,turniej rycerski
uczeń opisuje wzorce i ideały
średniowiecza,
postacie:święty Tomasz z Akwinu
pojęcia:rycerz
mieszcznie
kmiecie
duchowieństwo,
patrycjat
,pospólstwo,
plebs, wasal
,lenno, wójt, rada
miejska burmistrz,
scholastyka
zasadźca,cechy
opisuje warunki
życia na wsi,
przedstawia
warunki lokacji wsi
na prawie
niemieckim oraz
prawa i obowiązki
osadników,
opisuje życie w
średniowiecznym
mieście
pojęcia:monarchia
patrymonialna, monarchia
stanowa, scholastyka, sztuki
wyzwolone,teologia,mozaika
rotunda,nawa,apsyda,,
uniwersalizm kultury
średniowiecza
wymienia zabytki sztuki
romańskiej ,
wymienia najstarsze
uniwersytety w Europie
i przedmioty, które na nich
wykładano,
opisuje wybrane zabytki
sztuki romańskiej w Polsce,
wymienia prawa zasadźcy,
charakteryzuje strukturę
społeczną
średniowiecznego miasta,
BARDZO DOBRY
przedstawia
strukturę
społeczeństwa
średniowie-cznego
opisuje system
zależności w
społeczeństwie
feudalnym,
porównuje
monarchię
patrymonialną ze
stanową,
potrafi
wytłumaczyć
zasadę,,wasal
mojego wasala nie
jest moim
wasalem’’,
wyjaśnia warunki
lokacji miast na
prawie
niemieckim,
omawia rolę miast
w życiu państwa,
wyjaśnia rolę
chłopów jako
podstawy systemu
feudalnego,
wymienia czynniki
decydujące o
uniwersalnym
charakterze
kultury średniowiecznej,
omawia znaczenie
osiągnięć kultury
wieków średnich
DOPUSZCZAJĄCY
DOSTATECZNY
DOBRY
ROZDZIAŁ III U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA
pojęcia:unia,sobór,inkorporacja,styl
gotycki,wojna stuletnia
daty:1385,1386,15 VII1410r.,
1414-1418,1444,1453,1466,
postacie:Joanna D’ARC,
Paweł Wlodkowic, Władysław
Warneńczyk Kazimierz
Jagiellończyk, Mikołaj Kopernik,
J an Długosz, Wit Śtwosz, Ulrich
von Jungingen
Ludwik Węgierski, Władysław
Jagiełło,Jadwiga
pojęcia :unia personalna,
janczarzy, haracz,,
husytyzm,
Związek Pruski,
Związek Jaszczurczy
daty:14091411,1411r.,1413r.,14541466
postacie: Jan Hus,
Mikołaj Trąba,
Zawisza Czarny,
Jan Hunyady,
Jan Bażyński
,Piotr Dunin, Jan
Ostroróg,Witold
wymienia postanowienia
unii w Krewie
daty:1374r.,
uczeń: wymienia
warunki I i II
pokoju
toruńskiego,,
wymienia
przyczyny i skutki
wielkiej wojny z
zakonem
krzyżackim,
opisuje wybrane
zabytki sztuki
gotyckiej w
Polsce
lokalizuje na
mapie wydarzenia
BARDZO DOBRY
postacie:Jan
Hunyady,John
Wiklef,Mendog
omawia znaczenie
soboru w Konstancji
omawia przyczyny
wzrostu znaczenia Polski
w XVIwieku
porównuje cechy stylu
romańskiego i
gotyckiego,
odróżnia budowle w stylu
gotyckim,
określa znaczenie unii w
Krewie dla Polski i Litwy,
ocenia znaczenie wojny
trzynastoletniej,
przedstawia związek
między osiągnięciami
politycznymi i rozwojem
gospodarczym
potrafi wytłumaczyć,
dlaczego kultura późnego
średniowiecza miała
charakter stanowy
DOPUSZCZAJĄCY
pojęcia :wolna elekcja,
liberum veto, magnat,
przywilej,
daty:1525r., 1569r.,
postacie:Mikołaj
Kopernik,Zygmunt
Stary ,Zygmunt
August, Bona Sforza
uczeń zna główne
wyznania
protestanckie,
DOSTATECZNY
DOBRY
ROZDZIAŁ V RZECZPOSPOLITA XVI WIEKU
BARDZO DOBRY
daty:1505r., 1573r.,
daty:1493 r.,1596r.,
daty:1515r.,1582r.,
pojęcia:tolerancja,
folwark, folwark
pańszczyźniany,
pańszczyzna ,hołd,
unia realna,
pojęcia
:Rzeczpospolita
Obojga Narodów,
demokracja
szlachecka, sejm
walny, sejmik
ziemski, artykuły
henrykowskie,
pacta conventa,
piechota
wybraniecka,
kultura stanowa
postacie:Stefan Batory,
Henryk Walezy, Piotr
Skarga, Jakub Uchański,Jan
Ostroróg
podaje przykłady
zabytków polskiego
renesansu,
ocenia skutki wolnej elekcji
dla losów Rzeczpospolitej
postacie:Albrecht
Hohenzollern, Jan
Łaski,Andrzej Frycz
Modrzewski, Mikołaj
Rej ,Wit Stwosz
wyjaśnia twierdzenie
,,Złoty wiek kultury
polskiej’’
zna postanowienia
unii lubelskiej
pojęcia:ruch egzekucyjny,
elekcja vivente rege,
interreks,sejm
konwokacyjny,
charakteryzuje gospodarkę
Polski w XVI w.
DOPUSZCZAJĄCY
DOSTATECZNY
DOBRY
BARDZO
DOBRY
ROZDZIAŁ IV NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA
pojęcia:Inkowie,
Aztekowie,
Majowie,kolonie,
tubylcy,,kompas,
postacie:
Krzysztof Kolumb,
Vasco da Gama,
Leonardo da Vinci,
Michał Anioł,
Jan Gutrnberg,
daty:1492r.,
wymienia skutki
odkryć
geograficznych
pojęcia:,konwiskador,
humanizm
r eformacja, herezja,
sobór,mecenas,
daty:1519-1522,
1 517r., 1555r.,
postacie:Henryk VIII ,Ignacy Loyola, Rafael
Santi,Erazm z Rotterdamu
daty:1534r.,
1545r.,-1563r.,
pojęcia:kontreformacja,antytrynitarze,hugenoci,arianie,
unici,grekokaticy,bracia polscy,
pojęcia:
inkwizycja,
predestynacja,
wymienia osiągnięcia państw pozaeuropejskich,
postacie: Ferdynad
Magellan,
Amerigo Vespucci,
Barłomiej Diaz,
Henryk Żeglarz,
Ferdynad
Cortez,Francisco
Pizarro,Marcin
Luter,Jan Kalwin
dostrzega różnice
między katolicyzmem
a protestantyzmem
wymienia nowe szlaki handlowe i państwa, które
wyciągnęły największe korzyści z odkryć
kojarzy dzieła z ich twórcami,
wyjaśnia znane
powiedzenia z
okresu
kontreformacji
np.,,Paryż wart
jest mszy’’
wymienia główne cechy renesansu
postacie:Tomasz
Munzer,
lokalizuje na mapie wydarzenia
wymienia
wynalazki,które
przyczyniły się
do odkrycia
nowych ziem,
podaje kolejność
w jakiej
następowały
najważniejsze
odkrycia
geograficzne
omawia
znaczenie
odkryć dla
Europy i terenów
nowo odkrytych
DOPUSZCZAJĄCY
DOSTATECZNY
DOBRY
ROZDZIAŁ VI WIEK WOJEN
daty:1655-1660r.,
1683r.,
daty:1648r.,
1649r.,
postacie:Jan
Sobieski
Bohdan
Chmielnicki,
Ludwik XIV
pojęcia:
absolutyzm
potop szwedzki,
konfederacja,
zna państwa,z
którymi Polska
prowadziła wojny w
XVII wieku
postacie:
Stanisław
Żółkiewski,
Jan Karol
Chodkiewicz,
Stefan Czarniecki
Augustyn
Kordecki,
zna i wymienia
skutki wojen
XVIIwieku,
daty:1605r., 1610r.,
1627r.,1672r.,
1673r.,1620r.,1651r.1657r.
postacie:Dymitr
Samozwaniec, Oliver
Cromwell, Armand
Richelieu Colbert,Zygmunt
IIIWaza,Jan
Kazimierz,Władysław IV,
Jakub I, Karol I,
pojęcia:dymi triady,
rokosz,monarchia
parlamentarna,Sarmata,
barok,ataman ,monarchia
absolutna
BARDZO DOBRY
daty:1654r.,1667r.,1657r.,1686r.,1699r.,
postacie;Jan Chryzostom Pasek, Michał
Korybut Wiśniowiecki ,Jan Sebastian
Bach, Claudio Monteverdi ,Molier, Jan
Andrzej Morsztyn
pojęcia:Święta Liga,merkantylizm,
Download